Advanced

Revisorn och låneförbudsreglerna i ABL

Guarachi Ugarte, Rodrigo LU (2012) HARH10 20112
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Den rättsliga strukturen som ett aktiebolag är uppbyggd efter består av flera regelsystem. Dessa regelsystem återfinns i aktiebolagslagen och har olika syften. Ett av dessa regelsystem som vi här kallar låneförbudet eller låneförbudsreglerna syftar till att skydda aktiebolagets egna kapital. Låneförbudsreglerna innebär i korthet att man begränsar bolagets lånerätt till fysiska- eller juridiska personer på grund av deras inflytelserika ställning i ett aktiebolag. På så sätt hindras att bolagets medel utnyttjas på ett felaktigt sätt. För att få regelsystemet att fungera i praktiken har lagstiftaren ansett att det har varit nödvändigt att revisorn tilldelas en del av ansvaret för att se över så att dessa regler efterlevs. Detta ansvar som... (More)
Den rättsliga strukturen som ett aktiebolag är uppbyggd efter består av flera regelsystem. Dessa regelsystem återfinns i aktiebolagslagen och har olika syften. Ett av dessa regelsystem som vi här kallar låneförbudet eller låneförbudsreglerna syftar till att skydda aktiebolagets egna kapital. Låneförbudsreglerna innebär i korthet att man begränsar bolagets lånerätt till fysiska- eller juridiska personer på grund av deras inflytelserika ställning i ett aktiebolag. På så sätt hindras att bolagets medel utnyttjas på ett felaktigt sätt. För att få regelsystemet att fungera i praktiken har lagstiftaren ansett att det har varit nödvändigt att revisorn tilldelas en del av ansvaret för att se över så att dessa regler efterlevs. Detta ansvar som revisorn tilldelats kan medföra vissa problem eftersom låneförbudsreglernas utformning anses ge upphov till tillämpningsproblem. Det är härifrån uppsatsen har sin utgångspunkt och syftar till att utröna vad god revisionssed är när revisorn ska granska en transaktion som är eller kan vara i strid med låneförbudet i 21 kap. ABL. Tillsynsärendena har haft en framträdande roll i arbetet med att besvara detta syfte. Tre rättsliga problemområden när det gäller låneförbudsreglerna och revisorns revision har uppmärksammats i tillsynsärendena. Dessa problemområden är den förbjudna kretsen, den rättsliga karaktären av en transaktion och kommersiella lån.
God revisionssed är, när revisorn granskar en transaktion som är eller kan vara i strid med låneförbudet i 21 kap. ABL, att revisorn skaffar sig en välgrundad uppfattning om närståendeförhållandet för att kunna bedöma om transaktionen är förenlig med låneförbudsreglerna. Begreppet välgrundad uppfattning och dess innebörd lyfts fram av RN i flera ärenden som det väsentliga för en revisor att i dessa sammanhang ta till sig. Revisorn har en välgrundad uppfattning när denne har tillräcklig insikt i närståendeförhållandet för att bedöma transaktionens förenlighet med låneförbudsreglerna. Välgrundad uppfattning fås således genom att granska närståendeförhållandet närmare. Begreppets närmare innebörd är avhängigt till närståendeförhållandets form och till de tolkningsfrågor och tillämpningsproblem som låneförbudsreglerna ger upphov till. (Less)
Abstract
The legal structure that forms the basis of a limited company is made up of several regulatory systems. These regulatory systems are contained in the Swedish Companies Act and have different purposes. One of these systems known as “prohibited loan” or “rules regarding prohibited loans” is aimed at protecting the company's equity capital. These rules basically limit the company's lending rights to natural or legal persons who have an influential position in a corporation. In order for the regulatory system to function in reality, the legislator considered it was necessary that the auditor be assigned a share of the responsibility to ensure compliance. This responsibility may cause some problems because of the design of these rules means... (More)
The legal structure that forms the basis of a limited company is made up of several regulatory systems. These regulatory systems are contained in the Swedish Companies Act and have different purposes. One of these systems known as “prohibited loan” or “rules regarding prohibited loans” is aimed at protecting the company's equity capital. These rules basically limit the company's lending rights to natural or legal persons who have an influential position in a corporation. In order for the regulatory system to function in reality, the legislator considered it was necessary that the auditor be assigned a share of the responsibility to ensure compliance. This responsibility may cause some problems because of the design of these rules means they may be difficult to apply in practice. This paper seeks to determine what the generally accepted auditing standards in Sweden should be in a situation when the auditor has to review a transaction that is, or may be, in violation of the rules that prohibit loans (Chapter 21 of the Company Act). Supervision cases have played a prominent role in efforts to accomplish this. Three legal areas of concern have been noted in supervision cases. These are the “prohibited class of persons”, “the legal nature of a transaction”, and “commercial loans”.

Generally an accepted auditing standard in this context is when the auditor obtains a legitimate understanding of the affined relationship in order to assess whether the transaction is consistent with the rules of prohibited loans. The concept of legitimate understanding is highlighted by the auditor board in several cases when they explain what generally accepted auditing standard is in these contexts. The auditor has a legitimate understanding when he has sufficient understanding of the affined relationship in order to assess the compatibility of the transaction in relation to the rules on prohibited loans. A legitimate understanding is obtained by examining the relationship closer. The essential meaning of the concept depends on the model of the relationship and on the questions and application problems that the rule of prohibited loans creates. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Guarachi Ugarte, Rodrigo LU
supervisor
organization
course
HARH10 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ABL, Revisorn, Låneförbudsreglerna, Låneförbudet, god revisionssed
language
Swedish
id
2298197
date added to LUP
2012-01-23 08:20:34
date last changed
2012-01-23 08:20:34
@misc{2298197,
 abstract   = {The legal structure that forms the basis of a limited company is made up of several regulatory systems. These regulatory systems are contained in the Swedish Companies Act and have different purposes. One of these systems known as “prohibited loan” or “rules regarding prohibited loans” is aimed at protecting the company's equity capital. These rules basically limit the company's lending rights to natural or legal persons who have an influential position in a corporation. In order for the regulatory system to function in reality, the legislator considered it was necessary that the auditor be assigned a share of the responsibility to ensure compliance. This responsibility may cause some problems because of the design of these rules means they may be difficult to apply in practice. This paper seeks to determine what the generally accepted auditing standards in Sweden should be in a situation when the auditor has to review a transaction that is, or may be, in violation of the rules that prohibit loans (Chapter 21 of the Company Act). Supervision cases have played a prominent role in efforts to accomplish this. Three legal areas of concern have been noted in supervision cases. These are the “prohibited class of persons”, “the legal nature of a transaction”, and “commercial loans”.

Generally an accepted auditing standard in this context is when the auditor obtains a legitimate understanding of the affined relationship in order to assess whether the transaction is consistent with the rules of prohibited loans. The concept of legitimate understanding is highlighted by the auditor board in several cases when they explain what generally accepted auditing standard is in these contexts. The auditor has a legitimate understanding when he has sufficient understanding of the affined relationship in order to assess the compatibility of the transaction in relation to the rules on prohibited loans. A legitimate understanding is obtained by examining the relationship closer. The essential meaning of the concept depends on the model of the relationship and on the questions and application problems that the rule of prohibited loans creates.},
 author    = {Guarachi Ugarte, Rodrigo},
 keyword   = {ABL,Revisorn,Låneförbudsreglerna,Låneförbudet,god revisionssed},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Revisorn och låneförbudsreglerna i ABL},
 year     = {2012},
}