Advanced

Late Jurassic deposits in the Troll field

Syversen, Fredrikke (2010) In Dissertations in Geology at Lund University
Department of Geology
Abstract (Norwegian)
Denne oppgaven omhandler en sedimentologisk tolkning av sen juraiske avsetninger i Trollfeltet, lokalisert ca 80
kilometer nordvest for Bergen.
Studiet baseres på Det Norske Oljedirektoratets publiserte logginformasjon, bestående av digitale
kjernefotografier, logger og rapporter i forbindelse med boringer. De undersøkte brønnene befinner seg på Troll
Vest – feltet, i blokk 31/2. Brønnene utgjøres av 31/2-3, 31/2-7, 31/2-9 og 31/2-11. Sammen tegner disse brønnene
to profiler, en i NV-SØ retning og en i NØ-SV retning.
Trollfeltet ligger på Horda plattformen, hvilket er en del av den grabenstrukturen som i dag utgjør de nordlige
delene av Nordsjøen. Området har i fra trias til slutten av jura vært dominert av ekstensjon og termal... (More)
Denne oppgaven omhandler en sedimentologisk tolkning av sen juraiske avsetninger i Trollfeltet, lokalisert ca 80
kilometer nordvest for Bergen.
Studiet baseres på Det Norske Oljedirektoratets publiserte logginformasjon, bestående av digitale
kjernefotografier, logger og rapporter i forbindelse med boringer. De undersøkte brønnene befinner seg på Troll
Vest – feltet, i blokk 31/2. Brønnene utgjøres av 31/2-3, 31/2-7, 31/2-9 og 31/2-11. Sammen tegner disse brønnene
to profiler, en i NV-SØ retning og en i NØ-SV retning.
Trollfeltet ligger på Horda plattformen, hvilket er en del av den grabenstrukturen som i dag utgjør de nordlige
delene av Nordsjøen. Området har i fra trias til slutten av jura vært dominert av ekstensjon og termal innsynkning.
Studiet av kjernene har ført fram til en inndeling i fire ulike fasciesassosiasjoner. Disse fire utgjøres av lav
energiske -, middels energiske – og høy energiske marine forhold, samt stormavsetninger. De delene som kobles til
middels energiske marine forhold er gjennomgående svært bioturberte, hvilket vanskeliggjorde arbeidet med å
utskille primære strukturer. I de høy energiske forholdene derimot, har storskala kryssjiktninger og lamineringer
kunnet utskilles. Stormavsetningene karakteriseres av grusinnslag og kullfragmenter, i visse deler av kjernene også
av plantedebris.
Disse fasciesassosiasjonene er typiske for et strand – og sokkelmiljø, hvorav de lav energiske avsetningene kan
kobles til sistnevnte. De middels – og høy energiske derimot, kan settes i sammenheng med nedre, respektive øvre,
deler av strandsonen, med tilhørende overganger.
De fire nevnte brønnene blir også korrelert i forhold til hverandre, med hensyn på dybde og tidsperiode.
Alle brønnene viser gradvise oppgrovingssekvenser, og dermed også en senkning av relativt havnivå. Denne
havnivåsenkningen settes her i sammenheng med områdets tektoniske påvirkning på sedimentasjonsmengde,
relative akkumulasjonsrom. (Less)
Abstract
This study treats late Jurassic deposits in the Troll field, located 80 km northwest of Bergen. The study is based on
well information, published by the Norwegian Petroleum Directorate, consisting of digital core photos, logs and
drilling reports. The investigated wells are located in the Troll Vest field, and consists of wells number 31/2-3, 31/2
-7, 31/2-9 and 31/2-11. The wells illustrate two profiles: one in the northwest-southeast direction, and one in the
northeast-southwest. The Troll field is situated on the Horda platform, which is a part of a larger graben structure in
the north North Sea. During early Triassic to late Jurassic this area has been dominated by thermal subsidence and
extension.
The core studies have resulted... (More)
This study treats late Jurassic deposits in the Troll field, located 80 km northwest of Bergen. The study is based on
well information, published by the Norwegian Petroleum Directorate, consisting of digital core photos, logs and
drilling reports. The investigated wells are located in the Troll Vest field, and consists of wells number 31/2-3, 31/2
-7, 31/2-9 and 31/2-11. The wells illustrate two profiles: one in the northwest-southeast direction, and one in the
northeast-southwest. The Troll field is situated on the Horda platform, which is a part of a larger graben structure in
the north North Sea. During early Triassic to late Jurassic this area has been dominated by thermal subsidence and
extension.
The core studies have resulted in a classification of four different fascies associations. These four are consisting
of low-, middle- and high energy marine conditions, together with storm deposits. The parts who can be linked to
middle energy conditions are extremely bioturbated, which complicated the identification of primary structures. In
the high energy conditions, on the other hand, big scale cross stratifications and laminations can be sorted out. The
storm deposits are known by elements of gravel, coal and plant debris.
These fascies associations are typical for a beach- and shelf environment, where the low energy deposits can be
related to the latter. The middle- and high energy conditions however, can be connected to the foreshore and nearshore
part of the beach, with transition zones.
All wells show gradual upward coarsening sequences, and therefore also a lowering of relative sea level. This
lowering is probably related to tectonic influence on sedimentation rate relative to the accomodation space. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Syversen, Fredrikke
supervisor
organization
alternative title
Senjuraiske avsetninger i Trollfeltet
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Troll feltet, sedimentoligi, tektonikk, fasciesassosiasjoner, strandsone, relativt havnivå, sedimentology, Troll Field, fascies associations, beach, shelf environment
publication/series
Dissertations in Geology at Lund University
report number
258
language
Norwegian
id
2298207
date added to LUP
2012-01-19 15:46:39
date last changed
2012-01-19 15:46:39
@misc{2298207,
 abstract   = {This study treats late Jurassic deposits in the Troll field, located 80 km northwest of Bergen. The study is based on
well information, published by the Norwegian Petroleum Directorate, consisting of digital core photos, logs and
drilling reports. The investigated wells are located in the Troll Vest field, and consists of wells number 31/2-3, 31/2
-7, 31/2-9 and 31/2-11. The wells illustrate two profiles: one in the northwest-southeast direction, and one in the
northeast-southwest. The Troll field is situated on the Horda platform, which is a part of a larger graben structure in
the north North Sea. During early Triassic to late Jurassic this area has been dominated by thermal subsidence and
extension.
The core studies have resulted in a classification of four different fascies associations. These four are consisting
of low-, middle- and high energy marine conditions, together with storm deposits. The parts who can be linked to
middle energy conditions are extremely bioturbated, which complicated the identification of primary structures. In
the high energy conditions, on the other hand, big scale cross stratifications and laminations can be sorted out. The
storm deposits are known by elements of gravel, coal and plant debris.
These fascies associations are typical for a beach- and shelf environment, where the low energy deposits can be
related to the latter. The middle- and high energy conditions however, can be connected to the foreshore and nearshore
part of the beach, with transition zones.
All wells show gradual upward coarsening sequences, and therefore also a lowering of relative sea level. This
lowering is probably related to tectonic influence on sedimentation rate relative to the accomodation space.},
 author    = {Syversen, Fredrikke},
 keyword   = {Troll feltet,sedimentoligi,tektonikk,fasciesassosiasjoner,strandsone,relativt havnivå,sedimentology,Troll Field,fascies associations,beach,shelf environment},
 language   = {nor},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Dissertations in Geology at Lund University},
 title    = {Late Jurassic deposits in the Troll field},
 year     = {2010},
}