Advanced

De aktiebolagsrättsliga kapitalskyddsreglernas tillämplighet när aktiebolag är komplementär i kommanditbolag

Rydell, Filip LU (2012) JURM02 20112
Department of Law
Abstract (Swedish)
I ett kommanditbolag krävs att minst en av bolagsmännen, komplementären, har ett obegränsat ansvar för bolagets förpliktelser. Av bland annat skatteskäl och för att undvika den risk det innebär att vara komplementär används ibland ett aktiebolag som komplementär i bolaget. Att ett aktiebolag kan vara komplementär råder det inget tvivel om, men vilka effekter en sådan konstruktion medför är mer oklart.

Ett aktiebolag har ett aktiekapital som är tänkt att skyddas genom ett antal regler. Vissa av de aktiebolagsrättsliga kapitalskyddsreglerna innehåller bestämmelser som är tillämpliga på dotterföretag till aktiebolaget. Så är fallet exempelvis vad gäller bestämmelserna om dotterföretags förvärv av moderbolags aktier. I vissa avseenden kan... (More)
I ett kommanditbolag krävs att minst en av bolagsmännen, komplementären, har ett obegränsat ansvar för bolagets förpliktelser. Av bland annat skatteskäl och för att undvika den risk det innebär att vara komplementär används ibland ett aktiebolag som komplementär i bolaget. Att ett aktiebolag kan vara komplementär råder det inget tvivel om, men vilka effekter en sådan konstruktion medför är mer oklart.

Ett aktiebolag har ett aktiekapital som är tänkt att skyddas genom ett antal regler. Vissa av de aktiebolagsrättsliga kapitalskyddsreglerna innehåller bestämmelser som är tillämpliga på dotterföretag till aktiebolaget. Så är fallet exempelvis vad gäller bestämmelserna om dotterföretags förvärv av moderbolags aktier. I vissa avseenden kan ett kommanditbolag med aktiebolag som komplementär i lagens mening anses utgöra ett dotterföretag till aktiebolaget. Det finns dock mycket som talar emot att kapitalskyddsreglerna ska tillämpas på kommanditbolag som kan anses vara dotterföretag till aktiebolag. Detta beror bland annat på att regler motsvarande de aktiebolagsrättsliga kapitalskyddsreglerna saknas i lagen om handelsbolag och enkla bolag och på att ABL:s bestämmelser inte är anpassade för tillämpning på kommanditbolag. Rättsläget i frågan får betecknas som oklart.

En disposition i kommanditbolaget kan sägas på ett indirekt sätt påverka aktiebolagets förmögenhet. Eventuellt kan aktiebolagets samtycke till en sådan disposition anses vara olovlig på grund av värdeöverföringsförbudet i 17 kap. ABL. Även om samtycket skulle kunna anses vara olovligt finns det anledning att tvivla på att detta medför att ett av kommanditbolaget ingånget avtal skulle kunna vara ogiltigt. Av ett par rättsfall från Högsta domstolen får nämligen den slutsats dras att påföljderna i 17 kap. ABL är tänkta att exklusivt reglera överträdelser av värdeöverföringsförbudet. En aktiebolagsrättslig motsvarighet till regeln i BL om ogiltighet på grund befogenhetsöverskridande konstaterades av HD inte vara tillämplig på grund av värdeöverföringar i strid mot värdeöverföringsförbudet. Med anledning av det ovan anförda finns det anledning att anta att ogiltighetsregeln i BL inte är tillämplig på grund av att ett samtycke strider mot kapitalskyddsreglerna i ABL. Det kan däremot vara möjligt att tillämpa 2 kap. 18 § BL på andra grunder än den som berörts ovan.

I ABL finns särskilda regler om lån från aktiebolag till den så kallade förbjudna kretsen. Sådana lån är, i privata bolag, som huvudregel förbjudna. På grund av att låneförbudsreglerna är straffsanktionerade får det, bland annat på grund av legalitetsprincipen, förmodas att tillämpningen eller tolkningen av förbuden ska vara restriktiv. På grund av detta och av i doktrinen framförda åsikter synes det som att ett kommanditbolag med ett aktiebolag som komplementär inte träffas av låneförbudet i och för sig. Av i doktrinen framförd argumentation finns det emellertid anledning att anta att det i varje fall finns en möjlighet att domstolar kan komma att behandla lån från kommanditbolagen såsom stridande mot låneförbudet. Detta torde främst kunna komma ifråga i de fall då aktiebolaget har kontroll över kommanditbolaget och detta inte bedriver någon självständig verksamhet. Eventuellt kan motsvarande tillämpning av värdeöverföringsförbudet vara tänkbar. Rättsläget får dock även i dessa frågor betecknas som oklart. (Less)
Abstract
In a limited partnership (Sw. kommanditbolag) at least one partner must be a general partner with unlimited liability. Because of tax reasons and to minimize the risk associated with being a general partner, a limited liability company (Sw. aktiebolag) is sometimes used as a general partner. Limited liability companies are required to comply with the capital protection rules provided in the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslag, SFS 2005:551). Precedents do not exist regarding the question whether the capital protection rules in the Swedish Companies Act apply to limited partnerships with a limited liability company as a general partner.

Some of the capital protections rules apply to legal entities that are in the same group as a... (More)
In a limited partnership (Sw. kommanditbolag) at least one partner must be a general partner with unlimited liability. Because of tax reasons and to minimize the risk associated with being a general partner, a limited liability company (Sw. aktiebolag) is sometimes used as a general partner. Limited liability companies are required to comply with the capital protection rules provided in the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslag, SFS 2005:551). Precedents do not exist regarding the question whether the capital protection rules in the Swedish Companies Act apply to limited partnerships with a limited liability company as a general partner.

Some of the capital protections rules apply to legal entities that are in the same group as a limited liability company. In some cases limited partnerships can be considered subsidiaries and the provisions therefore appear to apply. This is the case regarding acquisitions by subsidiaries of shares in the parent company. It can however be argued that the rules should not apply to limited partnerships and application of the rules might, because of this, not be correct.

The Swedish Companies Act contains rules prohibiting certain value transfers from a limited liability company. When a limited partnership enters an agreement or in another way takes measures, it may indirectly affect the capital of the limited liability company. The limited liability company’s agreement to such a measure made by the limited partnership may possibly be considered unlawful if the value transfer does not comply with the value transfer rules. Even if an agreement by a limited liability company can be considered unlawful it does not necessarily mean that the agreement made by the limited partnership does not bind the partnership. Considering precedents it may be concluded that it is not possible to consider an agreement made by the limited liability company, which is unlawful according to the value transfer rules, as a breach of authority as defined in Chapter 2, section 18 of the Partnership and Non-registered Partnerships Act (Sw. lagen om handelsbolag och enkla bolag SFS 1980:1102). Chapter 2, section 18 of the Partnership and Non-registered Partnerships Act may, however, be applied on other grounds.

The Swedish Companies Act contains special provisions regarding loans from a company to, among others, shareholders. A company may not lend money to certain persons unless otherwise stated. To give unlawful loans is a criminal act and the rules should therefore, probably, be interpreted restrictively. Because of this, the provisions do not seem to apply to limited partnerships. It is, however, possible that the courts may consider a loan from a limited partnership as a breach of the loan provisions. This could potentially be the case when the limited liability company controls the limited partnership and the limited partnership does not have any independent activity. In some cases it might be possible to make similar conclusions regarding value transfers. This is however doubtful. Whether or not the rules can be applied in this way can not be said with certainty. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rydell, Filip LU
supervisor
organization
alternative title
The applicability of the capital protection rules in the Swedish Companies Act when a limited liability company is a general partner in a limited partnership
course
JURM02 20112
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Associationsrätt
language
Swedish
id
2300228
date added to LUP
2012-03-13 09:25:46
date last changed
2012-03-13 09:25:46
@misc{2300228,
 abstract   = {In a limited partnership (Sw. kommanditbolag) at least one partner must be a general partner with unlimited liability. Because of tax reasons and to minimize the risk associated with being a general partner, a limited liability company (Sw. aktiebolag) is sometimes used as a general partner. Limited liability companies are required to comply with the capital protection rules provided in the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslag, SFS 2005:551). Precedents do not exist regarding the question whether the capital protection rules in the Swedish Companies Act apply to limited partnerships with a limited liability company as a general partner.

Some of the capital protections rules apply to legal entities that are in the same group as a limited liability company. In some cases limited partnerships can be considered subsidiaries and the provisions therefore appear to apply. This is the case regarding acquisitions by subsidiaries of shares in the parent company. It can however be argued that the rules should not apply to limited partnerships and application of the rules might, because of this, not be correct. 

The Swedish Companies Act contains rules prohibiting certain value transfers from a limited liability company. When a limited partnership enters an agreement or in another way takes measures, it may indirectly affect the capital of the limited liability company. The limited liability company’s agreement to such a measure made by the limited partnership may possibly be considered unlawful if the value transfer does not comply with the value transfer rules. Even if an agreement by a limited liability company can be considered unlawful it does not necessarily mean that the agreement made by the limited partnership does not bind the partnership. Considering precedents it may be concluded that it is not possible to consider an agreement made by the limited liability company, which is unlawful according to the value transfer rules, as a breach of authority as defined in Chapter 2, section 18 of the Partnership and Non-registered Partnerships Act (Sw. lagen om handelsbolag och enkla bolag SFS 1980:1102). Chapter 2, section 18 of the Partnership and Non-registered Partnerships Act may, however, be applied on other grounds.

The Swedish Companies Act contains special provisions regarding loans from a company to, among others, shareholders. A company may not lend money to certain persons unless otherwise stated. To give unlawful loans is a criminal act and the rules should therefore, probably, be interpreted restrictively. Because of this, the provisions do not seem to apply to limited partnerships. It is, however, possible that the courts may consider a loan from a limited partnership as a breach of the loan provisions. This could potentially be the case when the limited liability company controls the limited partnership and the limited partnership does not have any independent activity. In some cases it might be possible to make similar conclusions regarding value transfers. This is however doubtful. Whether or not the rules can be applied in this way can not be said with certainty.},
 author    = {Rydell, Filip},
 keyword   = {Associationsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {De aktiebolagsrättsliga kapitalskyddsreglernas tillämplighet när aktiebolag är komplementär i kommanditbolag},
 year     = {2012},
}