Advanced

Skada till följd av konkurrensbegränsning - skadeståndstalan ur ett internationellt privaträttsligt perspektiv

Rehn, Hanna LU (2012) JURM02 20112
Department of Law
Abstract (Swedish)
På senare år har utvecklingen inom EU på konkurrensrättens område medfört ett ökat fokus på privat tillämpning av konkurrensreglerna, där skadeståndstalan vid skada som uppstått till följd av överträdelser av EU:s antitrustregler utgör en särskilt viktig del. Rätten till skadestånd vid överträdelse av EU:s antitrustregler fastslogs av EU-domstolen i det s.k. Courage-målet år 2001. I de allra flesta fall har en sådan skadeståndstalan anknytning till fler än ett land vilket, i avsaknad av enhetlig EU-rättslig reglering på området, medför att den internationellt privaträttsliga regleringen får en viktig roll.

Regler om tillämplig lag i fråga om utomobligatoriska förpliktelser regleras inom unionen av Rom II-förordningen om tillämplig lag... (More)
På senare år har utvecklingen inom EU på konkurrensrättens område medfört ett ökat fokus på privat tillämpning av konkurrensreglerna, där skadeståndstalan vid skada som uppstått till följd av överträdelser av EU:s antitrustregler utgör en särskilt viktig del. Rätten till skadestånd vid överträdelse av EU:s antitrustregler fastslogs av EU-domstolen i det s.k. Courage-målet år 2001. I de allra flesta fall har en sådan skadeståndstalan anknytning till fler än ett land vilket, i avsaknad av enhetlig EU-rättslig reglering på området, medför att den internationellt privaträttsliga regleringen får en viktig roll.

Regler om tillämplig lag i fråga om utomobligatoriska förpliktelser regleras inom unionen av Rom II-förordningen om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser. Den särskilda bestämmelsen i artikel 6(3) i förordningen som avser utomobligatoriska förpliktelser med grund i konkurrensbegränsningar utpekar lagen i det land där marknaden påverkas. Enligt artikel 6(3)(b) har en skadelidande kärande under vissa förutsättningar möjlighet att välja tillämpning av lex fori då marknaden påverkas i mer än ett land.

Bestämmelsen i artikel 6(3) är oklar i många frågor. Det är oklart vilka typer av konkurrensbegränsningar som omfattas, vad som avses med begreppet marknaden, vilken typ av påverkan på marknaden som krävs liksom vilka länders lagar som kan komma att bli tillämpliga enligt regeln. Särskilda problem uppstår till följd av konkurrensrättens ”semi-offentliga” natur liksom av användandet av påverkan på marknaden som anknytningsfaktor.

Varken ingressen eller förordningens förarbeten ger svar på alla de frågor som bestämmelsen aktualiserar. Vid en jämförelse med det amerikanska systemet för lagval i fråga om utomobligatoriska förpliktelser kan regeln dessutom kritiseras för att vara stel och oflexibel. Det är av grundläggande betydelse att veta vilken lag som kommer att tillämpas i skadeståndsförfaranden avseende konkurrensskador. Tydliga och klara lagvalsregler är således av stor vikt för att främja den privata tillämpningen av konkurrensrätten. Även om det är av värde i sig att Rom II-förordningen introducerat en enhetlig lagvalsregel i fråga om konkurrensskador är det troligt att positiva följder kommer att begränsas av osäkerheten kring hur bestämmelsen skall tolkas och tillämpas. (Less)
Abstract
In recent years, the development within the European Union in the field of competition law has brought an increased attention to private enforcement of competition law. Actions for damages following damage caused by restrictions of competition are of special importance in promoting such private enforcement. The right to claim damages for breach of EU antitrust rules was established by the Court of Justice in 2001 in the Courage-case. The vast majority of such claims for damages have connections to more than one country. In the absence of uniform EU legislation, private international law is of great importance.

Rules for determining the applicable law to non-contractual obligations within the Union are found in the Rome II Regulation.... (More)
In recent years, the development within the European Union in the field of competition law has brought an increased attention to private enforcement of competition law. Actions for damages following damage caused by restrictions of competition are of special importance in promoting such private enforcement. The right to claim damages for breach of EU antitrust rules was established by the Court of Justice in 2001 in the Courage-case. The vast majority of such claims for damages have connections to more than one country. In the absence of uniform EU legislation, private international law is of great importance.

Rules for determining the applicable law to non-contractual obligations within the Union are found in the Rome II Regulation. The rule relating to non-contractual obligation arising out of a restriction of competition in Article 6(3) of the Regulation designates the law of the country where the market is, or is likely to be, affected. Pursuant to Article 6(3)(b) the person seeking compensation for damage may under certain circumstances, when the market is, or is likely to be, affected in more than one country, opt for the application of lex fori.

The provision contained in Article 6(3) is in many ways obscure. Uncertainty as regards the restrictions covered, the concept of the market as well as the effect on the market required and the potentially applicable laws, makes the provision difficult to apply. Special problems arise as a consequence of the “semi-public” nature of competition law and the use of the affected market as a connecting factor.

Neither the preamble nor the preparatory work provides satisfying answers to the questions that arise in connection with Article 6(3). In addition, the provision may, in comparison with the American choice-of-law system, be accused of being inflexible and rigid. It is of fundamental importance to be able to foresee the law applicable in an action for damages following restrictions of competition. Clear and unambiguous choice-of-law rules is thus of great importance in promoting private enforcement of competition law. Even if the mere adoption of a uniform choice-of-law rule is of value, the uncertainty surrounding the interpretation and application of the provision is likely to restrict the positive effects of the introduction of such a rule. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rehn, Hanna LU
supervisor
organization
alternative title
Damage Caused by Restrictions of Competition - Actions for Damages from a Private International Law Perspective
course
JURM02 20112
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
internationell privaträtt, konkurrensrätt
language
Swedish
id
2301667
date added to LUP
2012-02-22 09:19:11
date last changed
2012-02-22 09:19:11
@misc{2301667,
 abstract   = {In recent years, the development within the European Union in the field of competition law has brought an increased attention to private enforcement of competition law. Actions for damages following damage caused by restrictions of competition are of special importance in promoting such private enforcement. The right to claim damages for breach of EU antitrust rules was established by the Court of Justice in 2001 in the Courage-case. The vast majority of such claims for damages have connections to more than one country. In the absence of uniform EU legislation, private international law is of great importance.

Rules for determining the applicable law to non-contractual obligations within the Union are found in the Rome II Regulation. The rule relating to non-contractual obligation arising out of a restriction of competition in Article 6(3) of the Regulation designates the law of the country where the market is, or is likely to be, affected. Pursuant to Article 6(3)(b) the person seeking compensation for damage may under certain circumstances, when the market is, or is likely to be, affected in more than one country, opt for the application of lex fori.

The provision contained in Article 6(3) is in many ways obscure. Uncertainty as regards the restrictions covered, the concept of the market as well as the effect on the market required and the potentially applicable laws, makes the provision difficult to apply. Special problems arise as a consequence of the “semi-public” nature of competition law and the use of the affected market as a connecting factor.

Neither the preamble nor the preparatory work provides satisfying answers to the questions that arise in connection with Article 6(3). In addition, the provision may, in comparison with the American choice-of-law system, be accused of being inflexible and rigid. It is of fundamental importance to be able to foresee the law applicable in an action for damages following restrictions of competition. Clear and unambiguous choice-of-law rules is thus of great importance in promoting private enforcement of competition law. Even if the mere adoption of a uniform choice-of-law rule is of value, the uncertainty surrounding the interpretation and application of the provision is likely to restrict the positive effects of the introduction of such a rule.},
 author    = {Rehn, Hanna},
 keyword   = {internationell privaträtt,konkurrensrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skada till följd av konkurrensbegränsning - skadeståndstalan ur ett internationellt privaträttsligt perspektiv},
 year     = {2012},
}