Advanced

Geofysiska analyser (stångslingram, CVES och IP) av lagerföljd och lakvattenrörelser vid Albäcksdeponin, Trelleborg

Bergman, Bo (2009) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
Department of Geology
Abstract (Swedish)
I Sydskåne produceras drygt 500 kg avfall per person och år. Mer än 90 procent av insamlat avfall används som en resurs antingen genom återanvändning, återvinning eller för energiutvinning. Dock återstår runt tre procent som deponeras, vilket sker vid Sydskånes avfallsaktiebolags (Sysav) avfallsupplag. Deponeringen vid Albäck i Trelleborg, har sedan årsskiftet 2008/2009 upphört efter mer än 50 års deponeringsverksamhet. Upplaget skall därför avslutas och övertäckas i enlighet med de steg som fastställs i en kommande avslutningsplan.

Målet med denna undersökning var att ta fram information om lakvattenrörelser inom och kring Albäcks avfallsupplag. Frågor angående lakvattenmängder och strömningsriktningar samt om eventuella... (More)
I Sydskåne produceras drygt 500 kg avfall per person och år. Mer än 90 procent av insamlat avfall används som en resurs antingen genom återanvändning, återvinning eller för energiutvinning. Dock återstår runt tre procent som deponeras, vilket sker vid Sydskånes avfallsaktiebolags (Sysav) avfallsupplag. Deponeringen vid Albäck i Trelleborg, har sedan årsskiftet 2008/2009 upphört efter mer än 50 års deponeringsverksamhet. Upplaget skall därför avslutas och övertäckas i enlighet med de steg som fastställs i en kommande avslutningsplan.

Målet med denna undersökning var att ta fram information om lakvattenrörelser inom och kring Albäcks avfallsupplag. Frågor angående lakvattenmängder och strömningsriktningar samt om eventuella föroreningsspridningar förekommer är information som kan vara till nytta i Sysavs arbete med avslutningsplanen för Albäck. För att undersöka detta valdes de geofysiska metoderna flerfrekvensstångslingram, Continuous Vertical Electrical Sounding (CVES) och Inducerad Polarisation (IP).

Ett materials elektriska ledningsförmåga beror på många faktorer däribland porvätskans ledningsförmåga. Är denna hög uppstår ett lågt elektriskt motstånd - låg resistivitet - vilket kan mätas med bl.a. stångslingram och CVES. Metoderna genererar liknande mätvärden men bygger på olika fysikaliska principer och har båda för- och nackdelar. Dessa aspekter har jämförts med utgångspunkt från mätningar vid och inom deponin. Generellt framträder samma resistivitetsmönster från de båda metoderna men CVES erbjuder bättre djupbestämning av olika anomalier. Stångslingramen är ett instrument som erbjuder mobilitet och snabb insamling av stora datamängder. Med IP mäts ett materials elektriska uppladdningsförmåga. Avfall har i många studier påvisats ha god uppladdningsförmåga, alltså hög IP-effekt. IP-data har i denna undersökning främst använts som stöd för tolkningen av resistivitetsdata från de övriga metoderna.

Undersökningarna tyder på en relativt homogen trelagerföljd bestående av bryozokalksten (Köpenhamns- och Limhamnsledet) som överlagras av morän och finkorniga postglaciala sediment. Norr om deponin förekommer troligen grovkorniga sediment med större mäktighet, men inga grovkorniga sediment som kan underlätta lakvattenspridning har påvisats inom avfallsupplaget. Deponin är genomgående lågresistiv med minskande resistivitet mot djupet och dess centrala delar. En generell lakvattenrörelse sker troligen mot söder och mot ett våtmarksområde i väster. Undersökningarna tyder dock ej på någon omfattande lakvattenspridning från deponin. (Less)
Abstract
In the south of Skåne about 500 kg of waste per person is produced every year. Nowadays waste is considered a resource of which more than 90 percent is recycled, reused, or used for energy-production. About three percent of the annual waste remains, and is deposited at landfills owned by the South Skåne Waste Company, Sysav.
The Sysav landfill at Albäck in Trelleborg was in use from the 1950’s until the end of 2008. Operation was shut down due to new requirements on landfill construction and handling. Thus, the landfill will be terminated and covered according to a forthcoming closure plan.

The objectives of this master’s thesis were to acquire information regarding leachate migration inside and around the landfill and to map spatial... (More)
In the south of Skåne about 500 kg of waste per person is produced every year. Nowadays waste is considered a resource of which more than 90 percent is recycled, reused, or used for energy-production. About three percent of the annual waste remains, and is deposited at landfills owned by the South Skåne Waste Company, Sysav.
The Sysav landfill at Albäck in Trelleborg was in use from the 1950’s until the end of 2008. Operation was shut down due to new requirements on landfill construction and handling. Thus, the landfill will be terminated and covered according to a forthcoming closure plan.

The objectives of this master’s thesis were to acquire information regarding leachate migration inside and around the landfill and to map spatial leachate distribution and potential contaminants. This information will be used by Sysav in their outlines for a closure plan.

Geophysical surveys were carried out using a multi-frequency stångslingram, Continuous Vertical Electrical Sounding (CVES) and Induced Polarization (IP).
The electrical resistivity of a material depends on multiple factors, one of them being the conductivity of the pore liquid. If the pore liquid is rich in ions - like leachate - the conductivity is high and the overall resistivity of the material is low. This can be measured using for instance a stångslingram or CVES. The methods are based on different physical principles but produce comparable data. The data from the surveys at Albäck, including the advantages and disadvantages of the respective methods, were compared in this thesis.

Generally, similar horizontal resistivity patterns are obtained from the different methods but CVES offers a better vertical resolution and depth determination of detected anomalies. The stångslingram is, on the other hand, more mobile and can efficiently produce vast amounts of data. IP is a measure of the chargeability of a material and studies have established that waste usually displays elevated chargeability or IP-effect. In the present study, IP data have mainly been used to support the interpretation of CVES and stångslingram data.

The study indicates a homogenous geology with a three-layer stratigraphy consisting of Lower Tertiary (Danian) bryozoan limestone (Köpenhamn Member and Limhamn Member) overlain by till and post-glacial fine-grained sediments. An extensive area of coarse-grained sediments occurs north of the landfill but no coarse-grained sediments that may facilitate leachate migration were detected within the landfill area. Low resistivity was registered throughout the landfill, with decreasing values at greater depth and towards the centre of the landfill. Southward leachate migration probably takes place, and a possible contamination was detected towards an adjacent wetland in the west. However, no extensive contamination was detected by this study. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergman, Bo
supervisor
organization
alternative title
Geophysical analysis (stångslingram, CVES and IP) of stratigraphy and leachate situation at the Albäck landfill, Trelleborg
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
stångslingram, GEM-162, CVES, IP, lakvattenrörelser, geofysik, avfall, Trelleborg, Sysav, leachate, geophysical measurements, waste
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
238
language
Swedish
additional info
Hans Jeppsson, WSP Malmö.
id
2303060
date added to LUP
2012-01-27 15:14:12
date last changed
2012-01-27 15:14:12
@misc{2303060,
 abstract   = {In the south of Skåne about 500 kg of waste per person is produced every year. Nowadays waste is considered a resource of which more than 90 percent is recycled, reused, or used for energy-production. About three percent of the annual waste remains, and is deposited at landfills owned by the South Skåne Waste Company, Sysav. 
The Sysav landfill at Albäck in Trelleborg was in use from the 1950’s until the end of 2008. Operation was shut down due to new requirements on landfill construction and handling. Thus, the landfill will be terminated and covered according to a forthcoming closure plan.

The objectives of this master’s thesis were to acquire information regarding leachate migration inside and around the landfill and to map spatial leachate distribution and potential contaminants. This information will be used by Sysav in their outlines for a closure plan.

Geophysical surveys were carried out using a multi-frequency stångslingram, Continuous Vertical Electrical Sounding (CVES) and Induced Polarization (IP). 
The electrical resistivity of a material depends on multiple factors, one of them being the conductivity of the pore liquid. If the pore liquid is rich in ions - like leachate - the conductivity is high and the overall resistivity of the material is low. This can be measured using for instance a stångslingram or CVES. The methods are based on different physical principles but produce comparable data. The data from the surveys at Albäck, including the advantages and disadvantages of the respective methods, were compared in this thesis. 

Generally, similar horizontal resistivity patterns are obtained from the different methods but CVES offers a better vertical resolution and depth determination of detected anomalies. The stångslingram is, on the other hand, more mobile and can efficiently produce vast amounts of data. IP is a measure of the chargeability of a material and studies have established that waste usually displays elevated chargeability or IP-effect. In the present study, IP data have mainly been used to support the interpretation of CVES and stångslingram data.

The study indicates a homogenous geology with a three-layer stratigraphy consisting of Lower Tertiary (Danian) bryozoan limestone (Köpenhamn Member and Limhamn Member) overlain by till and post-glacial fine-grained sediments. An extensive area of coarse-grained sediments occurs north of the landfill but no coarse-grained sediments that may facilitate leachate migration were detected within the landfill area. Low resistivity was registered throughout the landfill, with decreasing values at greater depth and towards the centre of the landfill. Southward leachate migration probably takes place, and a possible contamination was detected towards an adjacent wetland in the west. However, no extensive contamination was detected by this study.},
 author    = {Bergman, Bo},
 keyword   = {stångslingram,GEM-162,CVES,IP,lakvattenrörelser,geofysik,avfall,Trelleborg,Sysav,leachate,geophysical measurements,waste},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Geofysiska analyser (stångslingram, CVES och IP) av lagerföljd och lakvattenrörelser vid Albäcksdeponin, Trelleborg},
 year     = {2009},
}