Advanced

Bedömning av potentiell föroreningsspridning från ett avfallsupplag utanför Löddeköpinge, Skåne

Axelsson, Katarina (2004) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Kävlinge kommun har ett kontrollprogram över avfallsupplaget vid Norrevång utanför Löddeköpinge och detta vill man avsluta. Därför lämnades en ansökan om detta in till Länsstyrelsen, som beslutade att ytterligare undersökningar krävdes. SWECO fick i uppdrag att genomföra dessa undersökningar. I det här examensarbetet har föroreningarnas potentiella spridningsvägar undersökts. Det har skett med hjälp av att en geologisk och en hydrageologisk modell upprättats. Till den geologiska modellen genomfördes ytjordartskartering, spadborrningar och en resistivitetsmätning. Den hydrageologiska modellen togs fram med hjälp av nivåmätningar i grundvattenbrunnar, siktanalyser och studie av hydrageologiska kartan över området. Den geologiska modellen... (More)
Kävlinge kommun har ett kontrollprogram över avfallsupplaget vid Norrevång utanför Löddeköpinge och detta vill man avsluta. Därför lämnades en ansökan om detta in till Länsstyrelsen, som beslutade att ytterligare undersökningar krävdes. SWECO fick i uppdrag att genomföra dessa undersökningar. I det här examensarbetet har föroreningarnas potentiella spridningsvägar undersökts. Det har skett med hjälp av att en geologisk och en hydrageologisk modell upprättats. Till den geologiska modellen genomfördes ytjordartskartering, spadborrningar och en resistivitetsmätning. Den hydrageologiska modellen togs fram med hjälp av nivåmätningar i grundvattenbrunnar, siktanalyser och studie av hydrageologiska kartan över området. Den geologiska modellen visar att under deponin finns ett ytligt lager av isälvssand. Detta underlagras till största delen av lerig morän.
Resistivitetsmätningen visar dock att moränen tunnar ut under deponin, vilket gör att Alnarpssedimenten som finns under moränen kommer i direktkontakt med isälvssanden. Den hydrageologiska modellen visar att den övre grundvattenytan är ytligt belägen och är belägen mellan 0,2- 3.1 meter under deponin. Grundvattenytan i Alnarpssedimenten är belägen på en trycknivå på mellan 5 - 20 meter under markytan. Detta medför läckage från det övre till det undre magasinet. Den hydrageologiska modellen visar att huvuddelen av det vatten som bildas i området transporteras i ytliga sediment med en flödeshastighet på l,2 l/s. En del av vattnet perkolerar ner till djupare sediment med en flödeshastighet av i genomsnitt 0,2 l/s. (Less)
Abstract
The community of Kävlinge in Southwest Scania is responsible for a monitoring programme to investigate the potential spreading of contaminants in the area surrounding a landfill site in Norrevång. A proposal to end the programme has been submitted to the county Government of Skåne; they in turn have determined that further investigation is needed before any such decision can be done. The potential spreading of pollutants is investigated in this project. A geological and a hydrogeological model have been constructed on the basis of geological mapping, drilling, resistivity measurements, grain-size analysis and measurements of groundwater level. The geological model shows that under the landfill site there is a layer of glaciofluvial sand,... (More)
The community of Kävlinge in Southwest Scania is responsible for a monitoring programme to investigate the potential spreading of contaminants in the area surrounding a landfill site in Norrevång. A proposal to end the programme has been submitted to the county Government of Skåne; they in turn have determined that further investigation is needed before any such decision can be done. The potential spreading of pollutants is investigated in this project. A geological and a hydrogeological model have been constructed on the basis of geological mapping, drilling, resistivity measurements, grain-size analysis and measurements of groundwater level. The geological model shows that under the landfill site there is a layer of glaciofluvial sand, below which lies a thin unit of clay-till. Beneath the till is the “Alnarp sediment” sequence, consisting mostly of gravel, silt and sand. The hydrogeological model shows that two different aquifers exist. The upper aquifer is open, having a groundwater table between 0.2 m and 3.1 m below the ground surface. The second aquifer is situated in the Alnarp sediments has a groundwater table between 5 m and 21 m below the ground surface. As a result of these relations in pressure heads, there is leakage from the upper to the lower aquifer. The hydrogeological model shows that the main part of the groundwater is transported with a flow rate of 1.2 l/s. Some of the water also percolates down to the deeper sediments at a flow rate of 0.2 l/s. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Soptippen utanför Löddeköpinge är en potentiell källa för föroreningsspridning. Kävlinge kommun har utfört kontrollmätningar för att upptäcka föroreningar vid soptippen men detta vill kommunen upphöra med eftersom det inte har påträffats några föroreningar. En ansökan om detta lämnades därför in till Länsstyrelsen för ett godkännande av detta. Länsstyrelsen kräver dock att ytterligare undersökningar skall utföras. Konsultbolaget Sweco fick i uppdrag att utföra dessa undersökningar. I det här examensarbetet har det undersökts vart de eventuella föroreningarna kan ha transporterats. Till detta har två modeller upprättats, dels över geologin, dels hydrogeologin.

Den geologiska modellen visar jordlagrens... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Soptippen utanför Löddeköpinge är en potentiell källa för föroreningsspridning. Kävlinge kommun har utfört kontrollmätningar för att upptäcka föroreningar vid soptippen men detta vill kommunen upphöra med eftersom det inte har påträffats några föroreningar. En ansökan om detta lämnades därför in till Länsstyrelsen för ett godkännande av detta. Länsstyrelsen kräver dock att ytterligare undersökningar skall utföras. Konsultbolaget Sweco fick i uppdrag att utföra dessa undersökningar. I det här examensarbetet har det undersökts vart de eventuella föroreningarna kan ha transporterats. Till detta har två modeller upprättats, dels över geologin, dels hydrogeologin.

Den geologiska modellen visar jordlagrens utbredning. För att skapa denna har jordarternas utbredning kartlagts, spadborrningar utförts för att kontrollera jordarterna på djupet och en resistivitetsmätning genomförts. Resistivitetsmätningen kontrollerar jordarternas förmåga att motstå elektrisk spänning. Olika jordarter har olika förmåga att motstå elektrisk spänning och med hjälp av detta kan olika jordarter särskiljas. Den geologiska modellen visar att det överst i jordlagren ligger isälvssand. Under denna finns lerig morän och den underlagras av Alnarpssediment som till största delen utgörs av sand. Direkt under soptippen har moränen tunnats ut, vilket gör att isälvssanden står i förbindelse med Alnarpssedimenten.

Den hydrogeologiska modellen visar grundvattnets flöde i området. Denna modell togs fram genom att mäta grundvattenytan i borrhålen i området och att bestämma kornstorleken hos jordarterna eftersom detta är avgörande för grundvattents transport i marken. Grundvatten förekommer i olika magasin, vilka är belägna på flera nivåer i marken. Under deponin finns grundvatten dels i isälvssanden och dels i Alnarpssedimenten. Det övre magasinet under soptippen har en ytligt belägen grundvattenyta mellan 0,2- 3,1 meter under soptippen. Om man borrar ett hål i sediment stiger grundvattnet till en specifik nivå. Denna kallas trycknivån. Trycknivån för grundvattnet i Alnarpssedimenten är 5 – 20 meter under markytan. Detta medför läckage av grundvatten från det övre till det undre magasinet. Den hydrogeologiska modellen visar att huvuddelen av det vatten som bildas i området transporteras i ytliga sediment med en flödeshastighet på 1,2 l/s. En del av vattnet läcker ner till djupare sediment med genomsnittsflödeshastigheten av i 0,2 l/s. Examensarbetet visar att ytterligare undersökningar angående läckaget av grundvatten krävs innan kommunens kontrollmätning kan upphöra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Axelsson, Katarina
supervisor
organization
alternative title
Potential spreading of contaminants around a landfill site outside Löddeköpinge, Skåne, Sweden
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
geografi, geologi, föroreningsspridning, avfallsupplag, Löddeköpinge, Skåne
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
170
language
Swedish
additional info
Hans Jeppsson, Sweco AB, Malmö.
id
2342419
date added to LUP
2012-12-25 17:02:33
date last changed
2012-12-25 17:02:33
@misc{2342419,
 abstract   = {The community of Kävlinge in Southwest Scania is responsible for a monitoring programme to investigate the potential spreading of contaminants in the area surrounding a landfill site in Norrevång. A proposal to end the programme has been submitted to the county Government of Skåne; they in turn have determined that further investigation is needed before any such decision can be done. The potential spreading of pollutants is investigated in this project. A geological and a hydrogeological model have been constructed on the basis of geological mapping, drilling, resistivity measurements, grain-size analysis and measurements of groundwater level. The geological model shows that under the landfill site there is a layer of glaciofluvial sand, below which lies a thin unit of clay-till. Beneath the till is the “Alnarp sediment” sequence, consisting mostly of gravel, silt and sand. The hydrogeological model shows that two different aquifers exist. The upper aquifer is open, having a groundwater table between 0.2 m and 3.1 m below the ground surface. The second aquifer is situated in the Alnarp sediments has a groundwater table between 5 m and 21 m below the ground surface. As a result of these relations in pressure heads, there is leakage from the upper to the lower aquifer. The hydrogeological model shows that the main part of the groundwater is transported with a flow rate of 1.2 l/s. Some of the water also percolates down to the deeper sediments at a flow rate of 0.2 l/s.},
 author    = {Axelsson, Katarina},
 keyword   = {geografi,geologi,föroreningsspridning,avfallsupplag,Löddeköpinge,Skåne},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Bedömning av potentiell föroreningsspridning från ett avfallsupplag utanför Löddeköpinge, Skåne},
 year     = {2004},
}