Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Magmatisk och metamorf petrologi av en mafisk intrusion i Mylonitzonen

Alwmark, Carl (2003) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Utanför Buahalvön, strax norr om Varberg, ligger ön Norra Horten. Undersökningen av bergarterna på ön visar att dessa har bildats då en oceanplatta tryckts ner under en kontinentalplatta och djupt liggande bergarter smälts upp och bildat en magma. Magman har senare trängt upp i jordskorpan och kristalliserat. När magman kommit upp har den i sin tur smält delar av det granitiska sidoberget, som trängt in i sprickor i bergarterna och bildat grovkorniga gångar, så kallade pegmatiter.

Norra Horten består av i huvudsak två bergarter, metagabbro och hornbländit. Gemensamt för de båda bergarterna är att de består till stora delar av de mörka järn- och magnesiumrika mineralen amfibol och pyroxen. Metagabbro... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Utanför Buahalvön, strax norr om Varberg, ligger ön Norra Horten. Undersökningen av bergarterna på ön visar att dessa har bildats då en oceanplatta tryckts ner under en kontinentalplatta och djupt liggande bergarter smälts upp och bildat en magma. Magman har senare trängt upp i jordskorpan och kristalliserat. När magman kommit upp har den i sin tur smält delar av det granitiska sidoberget, som trängt in i sprickor i bergarterna och bildat grovkorniga gångar, så kallade pegmatiter.

Norra Horten består av i huvudsak två bergarter, metagabbro och hornbländit. Gemensamt för de båda bergarterna är att de består till stora delar av de mörka järn- och magnesiumrika mineralen amfibol och pyroxen. Metagabbro innehåller även en del plagioklas. Prover av bergarterna visar på att hornbländiten är ett kumulat av metagabbron, det vill säga att hornbländiten var en del av samma magma men kristalliserade tidigare och har då också fått en något annorlunda mineralsammansättning. Gångar av en ljusgrå finkornig bergart förekommer också på ön, dessa är en restsmälta av metagabbron.

För ungefär 1000 miljoner år sedan krockade berggrunden i den sydvästra delen av Sverige med en annan kontinent. Bergarterna på Norra Horten blev då nerpressade och utsatta för förhöjda tryck och temperaturer vilket omvandlade dem. Vid omvandlingen bildades nya mineral, bland annat granat. Berggrunden blev senare upplyft, vilket medförde en sänkning av tryck och temperatur, och ytterliggare omvandling bergarterna då andra mineral bildades. (Less)
Abstract (Swedish)
I Mylonitzonen, strax utanfor Buahalvön ligger Norra Horten, en mantelderiverad mafit som intruderat i samband med uppsmältingsprocesser relaterade till en östliga subduktionshändelse mellan 1.69-1.55 Ga.
Intrusionen består av två huvudbergarter, metagabbro och hornbländit. Hornbländiten är ett kumulat av metagabbron. Kumulatets kemiska sammansättning pekar på att en fraktionering av olivin föregått
ackumuleringen av hornbländiten. Hornbländiten består till största delen av amfiboler och en del pyroxen samt små mängder kvarts och apatit. Metagabbron består av amfibol, plagioklas, kvarts och
granat. En stor del av amfibolen i de båda bergarterna är primär. En restsmälta av metagabbron återfinns som gångar av mafisk aplit.
En kraftigt... (More)
I Mylonitzonen, strax utanfor Buahalvön ligger Norra Horten, en mantelderiverad mafit som intruderat i samband med uppsmältingsprocesser relaterade till en östliga subduktionshändelse mellan 1.69-1.55 Ga.
Intrusionen består av två huvudbergarter, metagabbro och hornbländit. Hornbländiten är ett kumulat av metagabbron. Kumulatets kemiska sammansättning pekar på att en fraktionering av olivin föregått
ackumuleringen av hornbländiten. Hornbländiten består till största delen av amfiboler och en del pyroxen samt små mängder kvarts och apatit. Metagabbron består av amfibol, plagioklas, kvarts och
granat. En stor del av amfibolen i de båda bergarterna är primär. En restsmälta av metagabbron återfinns som gångar av mafisk aplit.
En kraftigt omvandlad bergart med stora granater, granatamfibolit, återfinns i lösa block.
Granatamfiboliten består av biotit, plagioklas, ortoamfibol, järn- och titanoxider samt mörkröda upptill l dm stora granater. I granaterna återfinns en avblandningsfas, i form av mycket tunna orienterade
rutilnålar. Vid intrusionen av den mafiska smältan har sidoberget smält upp och trängt in (backveining) i intrusionen som pegmatiter.
Under den Svekonorvegiska orogenesen och utbildandet av Mylonitzonen har Norra Horten blivit utsatt för metamorfos med inverkan av fluider, samt marginell deformation. Bergarterna har metamorfoserats i övre amfibolit- till granulitfacies. Bergarterna har senare retrograderats i
grönskifferfacies. (Less)
Abstract
In the Mylonite zone, south of the Bua peninsula lies Norra Horten, a mantle derived mafic body that intruded in association with melting processes related to eastward subduction between 1.69-1.55 Ga. The intrusion consists of two main rock types, metagabbro and hornblendite. The hornblendite is a cumulate of the metagabbro. The cumulate´s chemical composition suggests that a fractionation of olivine preceded the accumulation of the hornblendite. The hornblendite consists mainly of amphibole, some clinopyroxene and minor amounts of quartz and apatite. The metagabbro contains amphibole, plagioclase, quartz and garnet. A large part of the amphibole in both rock types is of primary igneous origin. A rest-melt of the metagabbro formed dykes of... (More)
In the Mylonite zone, south of the Bua peninsula lies Norra Horten, a mantle derived mafic body that intruded in association with melting processes related to eastward subduction between 1.69-1.55 Ga. The intrusion consists of two main rock types, metagabbro and hornblendite. The hornblendite is a cumulate of the metagabbro. The cumulate´s chemical composition suggests that a fractionation of olivine preceded the accumulation of the hornblendite. The hornblendite consists mainly of amphibole, some clinopyroxene and minor amounts of quartz and apatite. The metagabbro contains amphibole, plagioclase, quartz and garnet. A large part of the amphibole in both rock types is of primary igneous origin. A rest-melt of the metagabbro formed dykes of mafic aplite.

A third rock type, garnet amphibolite, occurs in locally derived blocks in a slope beneath an old quarry. The garnet amphibolite consists of biotite, plagioclase, orthoamphibole, iron and titanium oxides and deeply red garnet, in sizes up to 1 decimetre. Exsolution textures in the form of very thin orientated needles of rutile occur in the garnet. At the time of intrusion the surrounding rock melted and backveined the mafic intrusion as pegmatites.

During the Sveconorwegian orogeny and the development of the Mylonite zone, Norra Horten was metamorphosed under the influence of fluids and minor deformation. The rocks were metamorphosed in upper amphibolite to granulite facies, and during uplift, retrograded in greenschist facies. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alwmark, Carl
supervisor
organization
alternative title
Norra Horten : magmatic and metamorphic petrology of a mafic intrusion in the Mylonite zone
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
metagabbro, hornbländit, subduktion, intrusion, Mylonitzonen, Norra Horten, fraktionering, Mylonite zone, subduction, homblendite, fractionation
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
168
language
Swedish
id
2342433
date added to LUP
2012-12-22 16:44:30
date last changed
2012-12-27 13:50:11
@misc{2342433,
 abstract   = {In the Mylonite zone, south of the Bua peninsula lies Norra Horten, a mantle derived mafic body that intruded in association with melting processes related to eastward subduction between 1.69-1.55 Ga. The intrusion consists of two main rock types, metagabbro and hornblendite. The hornblendite is a cumulate of the metagabbro. The cumulate´s chemical composition suggests that a fractionation of olivine preceded the accumulation of the hornblendite. The hornblendite consists mainly of amphibole, some clinopyroxene and minor amounts of quartz and apatite. The metagabbro contains amphibole, plagioclase, quartz and garnet. A large part of the amphibole in both rock types is of primary igneous origin. A rest-melt of the metagabbro formed dykes of mafic aplite. 

A third rock type, garnet amphibolite, occurs in locally derived blocks in a slope beneath an old quarry. The garnet amphibolite consists of biotite, plagioclase, orthoamphibole, iron and titanium oxides and deeply red garnet, in sizes up to 1 decimetre. Exsolution textures in the form of very thin orientated needles of rutile occur in the garnet. At the time of intrusion the surrounding rock melted and backveined the mafic intrusion as pegmatites. 

During the Sveconorwegian orogeny and the development of the Mylonite zone, Norra Horten was metamorphosed under the influence of fluids and minor deformation. The rocks were metamorphosed in upper amphibolite to granulite facies, and during uplift, retrograded in greenschist facies.},
 author    = {Alwmark, Carl},
 keyword   = {metagabbro,hornbländit,subduktion,intrusion,Mylonitzonen,Norra Horten,fraktionering,Mylonite zone,subduction,homblendite,fractionation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Magmatisk och metamorf petrologi av en mafisk intrusion i Mylonitzonen},
 year     = {2003},
}