Advanced

Hydrogeologisk undersökning samt sårbarhetskartering av området kring tre bergborrade grundvattenanläggningar i Simrishamns kommun

Ahlberg, Tomas (2001) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: För att försäkra sig om ett grundvatten av fullgod kvalitet genomför Simrishamns kommun en översyn av skyddsområdena runt de kommunala grundvattentäkterna. Arbetet med översynen utförs av ett konsultföretag och detta examensarbete som är en del i denna översyn har genomförts i nära samarbete med berörda konsulter. Målet med detta examensarbetet är att presentera ett underlag som skall kunna ligga till grund för en eventuell avgränsning av nya skyddsområden runt tre bergborrade grundvattenbrunnar strax nordväst om Simrishamns tätort. Underlaget har tagits fram genom upprättande av en geologisk och hydrogeologisk modell över området runt brunnarna. Modellen grundar sig på mätningar av grundvattennivåer i... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: För att försäkra sig om ett grundvatten av fullgod kvalitet genomför Simrishamns kommun en översyn av skyddsområdena runt de kommunala grundvattentäkterna. Arbetet med översynen utförs av ett konsultföretag och detta examensarbete som är en del i denna översyn har genomförts i nära samarbete med berörda konsulter. Målet med detta examensarbetet är att presentera ett underlag som skall kunna ligga till grund för en eventuell avgränsning av nya skyddsområden runt tre bergborrade grundvattenbrunnar strax nordväst om Simrishamns tätort. Underlaget har tagits fram genom upprättande av en geologisk och hydrogeologisk modell över området runt brunnarna. Modellen grundar sig på mätningar av grundvattennivåer i befintliga brunnar, geologiska undersökningar, studier av geologiskt kartmaterial samt analyser av pH och mängden organiskt material i matjorden. Med utgångspunkt i modellen har brunnarnas tillrinningsområde, dvs. det område där det vatten som pumpas upp ur brunnarna bildas, avgränsats. Inom detta område har dessutom en bedömning av det naturliga skyddet mot föroreningsspridning till grundvattnet gjorts. De aktuella kommunala grundvattenbrunnarna är borrade genom alunskiffer och sandsten av kambrisk ålder. Grundvatten förekommer i sprickor i berggrunden, främst i sandstenen, samt i de lösa jordlagren. Två akvifärer har avgränsats, en i berget och en i de lösa jordlagren. Förhållandet mellan akvifärerna varierar på grund av varierande geologiska förhållanden. Områdets jordlager utgörs främst av en sandig morän, men jordarterna varierar kraftigt och sediment från lera till sand samt morän av varierande sammansättning förekommer. Variationer i jordlagrens genomsläpplighet medför att det naturliga skyddet mot föroreningsspridning till grundvattnet varierar i området. Jordlagren är i större delen av området tunna, men jorddjup på upp till 30 meter förekommer lokalt. Området utgörs till stor del av jordbruksmark och utsätts således för en rad kemikalier som riskerar förorena grundvattnet. De nuvarande skyddsområdena omfattar en ytterst liten del av grundvattenbrunnarnas tillrinningsområde och skyddsområdena bör utvidgas till att omfatta hela tillrinningsområdet för att säkerställa ett rent grundvatten. (Less)
Abstract
The increased awareness of the value of clean groundwater can be seen in a growing number of contexts. This is also emphasized in the national environmental goals, put up by the Swedish government. The municipality of Simrishamn, in southern Sweden, is re-evaluating the extension of the existing restriction areas around the groundwater wells of the municipality. The aims in this investigation were to produce the basic data needed to enable definition of the extension of the eventual new restriction areas. This has been achieved by the construction of a hydrogeologic and geologic model over the investigated area. This model has been constructed on the basis of measured groundwater levels in wells and on the basis of geological maps and... (More)
The increased awareness of the value of clean groundwater can be seen in a growing number of contexts. This is also emphasized in the national environmental goals, put up by the Swedish government. The municipality of Simrishamn, in southern Sweden, is re-evaluating the extension of the existing restriction areas around the groundwater wells of the municipality. The aims in this investigation were to produce the basic data needed to enable definition of the extension of the eventual new restriction areas. This has been achieved by the construction of a hydrogeologic and geologic model over the investigated area. This model has been constructed on the basis of measured groundwater levels in wells and on the basis of geological maps and literature studies. This has been complemented with geological mapping, analyses of pH and organic content of the top soil. The investigation resulted in a definition of the recharge area of the wells of interest in this investigation and an assessment of the permeability of the covering quaternary deposits and other properties that could influence the risk of groundwater contamination. The groundwater wells giving water to the municipality distribution system are drilled through alum shale and quartzitic sandstone of lower to middle Cambrian age. As the porosity of the sandstone as well as the alum shale is very low the groundwater is mainly found in fractures. Depending on the properties of the overlying sediments, the aquifer act both as an open and a closed one, and there is a leakage both to and from the covering quaternary deposits. The covering quaternary deposits consist mainly of diamictons of a clayey to sandy composition. The diamictions are overlain by a patchy array of aquatic deposited sediments such as clay and fine sand. Along the coastline there are large areas covered with postglacial sand. The loose deposits are generally less than 10 meters thick, but as much as 30 meters of quaternary deposits has been recorded. In large areas, however, the bedrock surface is at ground level. The area mainly consists of agricultural land and the recharge area is exposed to a number of environmental toxins, for example pesticides. Agriculture represents the single largest risk for groundwater contamination, but accidents in relation to transports of environmentally dangerous goods should not be neglected. (Less)
Abstract (Swedish)
En ökad medvetenhet om värdet av ett rent grundvatten yttrar sig i allt fler sammanhang, bl.a.
i det nationella miljömål om grundvatten av god kvalitet som riksdagen presenterat.
Simrishamns kommun ser över vattenskyddsområdena runt kommunens grundvattentäkter
för att säkerställa ett rent grundvatten. Målet med detta examensarbete är att ta fram ett
underlag som skall kunna ligga till grund för avgränsningen av eventuellt nya skyddsområden
runt tre brunnar i området strax nordväst om Simrishamn. Detta har gjorts genom
upprättande av en hydrageologisk och geologisk modell över undersökningsområdet. Modellen
grundar sig på mätningar av grundvattennivåer i brunnar samt kart- och litteraturstudier
kompletterat med en översiktlig... (More)
En ökad medvetenhet om värdet av ett rent grundvatten yttrar sig i allt fler sammanhang, bl.a.
i det nationella miljömål om grundvatten av god kvalitet som riksdagen presenterat.
Simrishamns kommun ser över vattenskyddsområdena runt kommunens grundvattentäkter
för att säkerställa ett rent grundvatten. Målet med detta examensarbete är att ta fram ett
underlag som skall kunna ligga till grund för avgränsningen av eventuellt nya skyddsområden
runt tre brunnar i området strax nordväst om Simrishamn. Detta har gjorts genom
upprättande av en hydrageologisk och geologisk modell över undersökningsområdet. Modellen
grundar sig på mätningar av grundvattennivåer i brunnar samt kart- och litteraturstudier
kompletterat med en översiktlig ytkartering. Modellen har kompletterats med analyser
av pH och halt organiskt material i matjorden. Tillsammans har undersökningarna lett fram
till en avgränsning av brunnarnas tillrinningsområde samt en bedömning av områdets naturliga
skydd mot föroreningsspridning till grundvattnet. Grundvattenbrunnarna i det för detta
examensarbete aktuella området är borrade i alunskiffer och sandsten av mellan- och underkambrisk ålder. Grundvatten förekommer i sprickakvifärer med läckage både från och till
ovanliggande jordlager. Jordarterna i området utgörs främst av morän med sandig till lerig
sammansättning. Dessa överlagras fläckvis av akvatiskt avsatta sediment i ler- till finsandfraktion.
Stora områden med postglacial sand finns längs med kustlinjen. Jordlagren är i allmänhet tunna, i regel under 10 meter, men upp till 30 meter mäktiga kvartära avlagringar
finns dokumenterade. Stora områden saknar dock helt jordtäcke. Området utgörs till stor del
av jordbruksmark och utsätts därför för olika typer av kemikalier, t.ex. vid spridning av bekämpningsmedel.
Den största föroreningsrisken kommer från jordbruket, men risk föreligger
även från exempelvis olyckor i samband med transporter av miljöfarligt gods. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlberg, Tomas
supervisor
organization
alternative title
Hydrogeological investigation and vulnerability survey of the area around three drilled groundwater wells in the district of Simrishamn, southern Sweden
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
sandsten, geologi, hydrogeology, geology, sandstone, alum shale, Cambrian, protected area, environmental toxin, pesticide, Simrishamn, southern Sweden, hydrogeologi, alunskiffer, kambrium, skyddsområden, föroreningar, bekämpningsmedel, Österlen, Skåne
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
146
language
Swedish
additional info
Hans Jeppsson och Charlotte Jönsson, SWECO VBB VIAK, Malmö.
id
2343566
date added to LUP
2012-12-04 13:51:15
date last changed
2012-12-04 13:51:15
@misc{2343566,
 abstract   = {The increased awareness of the value of clean groundwater can be seen in a growing number of contexts. This is also emphasized in the national environmental goals, put up by the Swedish government. The municipality of Simrishamn, in southern Sweden, is re-evaluating the extension of the existing restriction areas around the groundwater wells of the municipality. The aims in this investigation were to produce the basic data needed to enable definition of the extension of the eventual new restriction areas. This has been achieved by the construction of a hydrogeologic and geologic model over the investigated area. This model has been constructed on the basis of measured groundwater levels in wells and on the basis of geological maps and literature studies. This has been complemented with geological mapping, analyses of pH and organic content of the top soil. The investigation resulted in a definition of the recharge area of the wells of interest in this investigation and an assessment of the permeability of the covering quaternary deposits and other properties that could influence the risk of groundwater contamination. The groundwater wells giving water to the municipality distribution system are drilled through alum shale and quartzitic sandstone of lower to middle Cambrian age. As the porosity of the sandstone as well as the alum shale is very low the groundwater is mainly found in fractures. Depending on the properties of the overlying sediments, the aquifer act both as an open and a closed one, and there is a leakage both to and from the covering quaternary deposits. The covering quaternary deposits consist mainly of diamictons of a clayey to sandy composition. The diamictions are overlain by a patchy array of aquatic deposited sediments such as clay and fine sand. Along the coastline there are large areas covered with postglacial sand. The loose deposits are generally less than 10 meters thick, but as much as 30 meters of quaternary deposits has been recorded. In large areas, however, the bedrock surface is at ground level. The area mainly consists of agricultural land and the recharge area is exposed to a number of environmental toxins, for example pesticides. Agriculture represents the single largest risk for groundwater contamination, but accidents in relation to transports of environmentally dangerous goods should not be neglected.},
 author    = {Ahlberg, Tomas},
 keyword   = {sandsten,geologi,hydrogeology,geology,sandstone,alum shale,Cambrian,protected area,environmental toxin,pesticide,Simrishamn,southern Sweden,hydrogeologi,alunskiffer,kambrium,skyddsområden,föroreningar,bekämpningsmedel,Österlen,Skåne},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Hydrogeologisk undersökning samt sårbarhetskartering av området kring tre bergborrade grundvattenanläggningar i Simrishamns kommun},
 year     = {2001},
}