Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Undersökning av grundvattenförhållanden i området kring Östra Vemmerlöv, Simrishamns kommun, sydöstra Skåne

Åkesson, Cecilia (2001) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
Department of Geology
Abstract
Natural groundwater protection is favoured by a high content of clay and carbon in the soils, a large unsaturated zone and intermediate values of pH. The protection of the groundwater is improved by
defining a protection area around waterworks. Within such areas certain activities that can threaten the quality of the water are limited by law. The borders for the water protection area shall be based on a
hydrogeological investigation. Many of the present protection areas around waterworks have been defined without sufficient knowledge of the local hydrogeology. This is the problem around the waterworks in the small village Östra Vemmerlöv in southeastern Scania. In this work the hydrology, geology, pH and carbon content of the soils are... (More)
Natural groundwater protection is favoured by a high content of clay and carbon in the soils, a large unsaturated zone and intermediate values of pH. The protection of the groundwater is improved by
defining a protection area around waterworks. Within such areas certain activities that can threaten the quality of the water are limited by law. The borders for the water protection area shall be based on a
hydrogeological investigation. Many of the present protection areas around waterworks have been defined without sufficient knowledge of the local hydrogeology. This is the problem around the waterworks in the small village Östra Vemmerlöv in southeastern Scania. In this work the hydrology, geology, pH and carbon content of the soils are investigated. The results of these investigations are supposed to form the basis for defining a new water protection area. The investigation also includes a small summary of potential sources of pollution.
Östra Vemmerlöv is situated in the countryside outside Simrishamn, the municipality to which it belongs. The municipal well pumps its water from an unconfined aquifer in the Quaternary sediments.
The sediments in the area are predominantly by glacio-fluvial origin and thus with high permeability.
After measuring the groundwater level in private wells in the surroundings, a groundwater map was constructed. From this map an area of 8,5 km2 could be outlined as the catchment area for the well. A
calculation of the unsaturated zone in the area shows that it is less than ten meters high in the central parts of the catchment area. In combination with the highly permeable sediments this makes it possible
for infiltrating water and thus pollutions to reach the groundwater within a short time interval.
Analyses of pH and carbon content in the topsoils have a connection to land use. pH-values in the woodland are low (pH 3,8- 4,5) and the carbon content is high. For grassland pH-values are relatively
high (pH 5,2- 8,0) and the carbon content is low. High content of carbon favours the adsorption of many pollutants. Because Östra Vemmerlöv belongs to an area dominated by agriculture, controls of
pesticides that can leach to the groundwater are of special interest. The effectiveness of the biological degradation of most pesticides is high for pH-values in the interval 6-8. That suits well with the pH-results from grassland. However, for some pesticides persistence and solubility increases when pH exceeds 7.
The natural groundwater protection in the area of Östra Vemmerlöv is inadequate. To protect the groundwater and insure a good drinking water quality the present water protection area has to be enlarged. A protection area that coincides with the catchments area should be reasonable. (Less)
Abstract (Swedish)
Naturligt grundvattenskydd gynnas av hög ler- och mullhalt i jorden, en mäktig omättad zon och intermediära pH-värden. För att skydda grundvattnet ytterligare avgränsar man skyddsområden omkring vattentäkter. Inom skyddsområdet får verksamhet som kan förorena vattnet inte förekomma.
Skyddsområdet ska avgränsas på hydrogeologiska grunder. Många av dagens skyddsområden är avgränsade utan tillräcklig kunskap om den lokala hydrogeologin. Så är fallet kring vattenverket i den lilla byn Östra Vemmerlöv i sydöstra Skåne. I detta arbete presenteras resultaten från undersökning av hydrologin, geologin samt pH och mullhalt i matjorden. Resultaten ska kunna ligga till grund för avgränsandet av ett nytt skyddsområde. Undersökningen innefattar också... (More)
Naturligt grundvattenskydd gynnas av hög ler- och mullhalt i jorden, en mäktig omättad zon och intermediära pH-värden. För att skydda grundvattnet ytterligare avgränsar man skyddsområden omkring vattentäkter. Inom skyddsområdet får verksamhet som kan förorena vattnet inte förekomma.
Skyddsområdet ska avgränsas på hydrogeologiska grunder. Många av dagens skyddsområden är avgränsade utan tillräcklig kunskap om den lokala hydrogeologin. Så är fallet kring vattenverket i den lilla byn Östra Vemmerlöv i sydöstra Skåne. I detta arbete presenteras resultaten från undersökning av hydrologin, geologin samt pH och mullhalt i matjorden. Resultaten ska kunna ligga till grund för avgränsandet av ett nytt skyddsområde. Undersökningen innefattar också en mycket översiktlig
inventering av potentiella föroreningskällor i området.
Östra Vemmerlöv, som tillhör Simrishamns kommun, är beläget i ett jordbrukslandskap strax utanför Simrishamns tätort. Den kommunala uttagsbrunnen hämtar sitt vatten från en öppen jordlagerakvifär.
Jordartema i området domineras av isälvsmaterial med hög permeabilitet. Efter mätning av grundvattennivåer i privata brunnar i området kunde en grundvattenkarta konstrueras. Från denna karta kunde sedan ett 8,5 km2 stort tillrinningsområde avgränsas. En beräkning av den omättade zonen visar att den är mindre än tio meter i de centrala delarna av tillrinningsområdet. I kombination med de högpermeabla jordartema gör det att vatten och således även föroreningar har möjlighet att röra sig
snabbt mot grundvattenytan.
Analyserna av pH och mullhalt i området visar ett samband med markanvändningen. I skogsområdena är pH-värdena låga (pH 3,8 - 4,5) och mullhalten hög. På öppen mark är pH-värdena relativt höga (pH 5,2- 8,0) och mullhalten låg. Hög mullhalt gynnar adsorption av flera olika slags
föroreningar. Eftersom Östra Vemmerlöv är beläget i ett jordbruksområde är eventuellt läckage av bekämpningsmedel till grundvattnet särskilt intressant. Den biologiska nedbrytningen av de flesta bekämpningsmedel är mest effektiv i pH-intervallet 6-8. Analysresultaten för det aktuella området visar att pH för öppen mark ligger omkring detta intervall.
Det naturliga grundvattenskyddet i området kring Östra Vemmerlöv är relativt begränsat. För att skydda grundvattnet och därmed också dricksvattnet krävs att det nuvarande skyddsområdets omfattning
utökas. Avgränsandet av ett skyddsområde som sammanfaller med tillrinningsområdet är rimligt. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Det finns en rad lagar och bestämmelser som syftar till att skydda grundvatten mot föroreningar. Bland annat upprättar man i anslutning till vattentäkter skyddsområden där vissa typer av verksamhet inte får förekomma. Grundvattnet har också ett naturligt skydd mot föroreningar som är beroende av markens egenskaper. Föroreningar kan läggas fast eller brytas ned i marken innan de når grundvattnet. De faktorer som gynnar fastläggning eller nedbrytning i marken är bland annat hög lerhalt, hög mullhalt och stort avstånd mellan markyta och grundvattenyta. Markens pH påverkar en del ämnens rörlighet i marken samt påverkar effektiviteten hos vissa nedbrytningsprocesser. I byn Östra Vemmerlöv, som ligger en knapp... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Det finns en rad lagar och bestämmelser som syftar till att skydda grundvatten mot föroreningar. Bland annat upprättar man i anslutning till vattentäkter skyddsområden där vissa typer av verksamhet inte får förekomma. Grundvattnet har också ett naturligt skydd mot föroreningar som är beroende av markens egenskaper. Föroreningar kan läggas fast eller brytas ned i marken innan de når grundvattnet. De faktorer som gynnar fastläggning eller nedbrytning i marken är bland annat hög lerhalt, hög mullhalt och stort avstånd mellan markyta och grundvattenyta. Markens pH påverkar en del ämnens rörlighet i marken samt påverkar effektiviteten hos vissa nedbrytningsprocesser. I byn Östra Vemmerlöv, som ligger en knapp mil utanför Simrishamns tätort i sydöstra Skåne, finns en liten kommunal vattenförsörjningsanläggning. Vattnet i anläggningen pumpas från en öppen jordlagerakvifär. Omkring vattenförsörjningsanläggningen finns ett tillhörande skyddsområde. Detta skyddsområde är inte avgränsat med tillräcklig hänsyn till de hydrogeologiska förhållandena. Syftet med den här undersökningen är att upprätta ett hydrogeologiskt underlag som kan ligga till grund vid gränsdragningen av ett nytt skyddsområde. Undersökningen innefattar även en riskbedömning för förorening av grundvattnet och således också risk för förorening av dricksvattnet i området. För att skydda grundvattnet mot föroreningar bör hela tillrinningsområdet kring en uttagsbrunn utgöra ett skyddsområde. Genom att en grundvattenkarta upprättats för området kring Östra Vemmerlöv har det varit möjligt att avgränsa ett tillrinningsområde inom vilket grundvattnet flödar mot den kommunala uttagsbrunnen. Tillrinningsområdet är ca. 8,5 km2 stort och breder huvudsakligen ut sig norr om uttagsbrunnen. Huvuddelen av jordarterna inom tillrinningsområdet är isälvsavlagringar med hög genomsläpplighet. Inom tillrinningsområdet är djupet till grundvattenytan oftast mindre än tio meter. Det innebär att både vatten och eventuella föroreningar har stora möjligheter att transporteras snabbt mot grundvattenytan. Undersökning av matjorden visar att det finns ett samband mellan markanvändning och mullhalt/pH. På skogbeväxt mark är mullhalten hög och pH lågt. På åkrar, hagar och annan öppen mark är mullhalten låg och pH högt. Eftersom större delen av marken kring Östra Vemmerlöv används för jordbruk får spridning av bekämpningsmedel till grundvattnet räknas som en potentiell föroreningskälla. Både vid areell spridning av bekämpningsmedel och vid punktvis spridning t.ex. vid spill då sprutor fylls eller rengörs finns risk att grundvattnet förorenas. Inom tillrinningsområdet finns också ett nedlagt avfallsupplag som kan vara en potentiell föroreningskälla eftersom det är beläget i ett nybildningsområde för grundvattnet. Undersökningen visar att det nuvarande skyddsområdets omfattning är för litet för att utgöra ett fullgott skydd för grundvattnet i området. Tillrinningsområdet är betydligt större än det nuvarande skyddsområdet. Grundvattnets naturliga skydd mot föroreningar får anses begränsat beroende av att de flesta jordarterna i området har hög genomsläpplighet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åkesson, Cecilia
supervisor
organization
alternative title
Investigation of the groundwater situation in the area of Östra Vemmerlöv, Simrishamn, southeast Scania
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
geografi, geologi, grundvattenförhållanden, Östra Vemmerlöv, Simrishamn kommun, Skåne
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
141
language
Swedish
additional info
Hans Jeppsson och Charlotte Jönsson, vid SWECO VBB VIAK AB.
id
2343589
date added to LUP
2012-11-06 14:03:50
date last changed
2012-11-06 14:03:50
@misc{2343589,
 abstract   = {Natural groundwater protection is favoured by a high content of clay and carbon in the soils, a large unsaturated zone and intermediate values of pH. The protection of the groundwater is improved by
defining a protection area around waterworks. Within such areas certain activities that can threaten the quality of the water are limited by law. The borders for the water protection area shall be based on a
hydrogeological investigation. Many of the present protection areas around waterworks have been defined without sufficient knowledge of the local hydrogeology. This is the problem around the waterworks in the small village Östra Vemmerlöv in southeastern Scania. In this work the hydrology, geology, pH and carbon content of the soils are investigated. The results of these investigations are supposed to form the basis for defining a new water protection area. The investigation also includes a small summary of potential sources of pollution.
Östra Vemmerlöv is situated in the countryside outside Simrishamn, the municipality to which it belongs. The municipal well pumps its water from an unconfined aquifer in the Quaternary sediments.
The sediments in the area are predominantly by glacio-fluvial origin and thus with high permeability.
After measuring the groundwater level in private wells in the surroundings, a groundwater map was constructed. From this map an area of 8,5 km2 could be outlined as the catchment area for the well. A
calculation of the unsaturated zone in the area shows that it is less than ten meters high in the central parts of the catchment area. In combination with the highly permeable sediments this makes it possible
for infiltrating water and thus pollutions to reach the groundwater within a short time interval.
Analyses of pH and carbon content in the topsoils have a connection to land use. pH-values in the woodland are low (pH 3,8- 4,5) and the carbon content is high. For grassland pH-values are relatively
high (pH 5,2- 8,0) and the carbon content is low. High content of carbon favours the adsorption of many pollutants. Because Östra Vemmerlöv belongs to an area dominated by agriculture, controls of
pesticides that can leach to the groundwater are of special interest. The effectiveness of the biological degradation of most pesticides is high for pH-values in the interval 6-8. That suits well with the pH-results from grassland. However, for some pesticides persistence and solubility increases when pH exceeds 7.
The natural groundwater protection in the area of Östra Vemmerlöv is inadequate. To protect the groundwater and insure a good drinking water quality the present water protection area has to be enlarged. A protection area that coincides with the catchments area should be reasonable.},
 author    = {Åkesson, Cecilia},
 keyword   = {geografi,geologi,grundvattenförhållanden,Östra Vemmerlöv,Simrishamn kommun,Skåne},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Undersökning av grundvattenförhållanden i området kring Östra Vemmerlöv, Simrishamns kommun, sydöstra Skåne},
 year     = {2001},
}