Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bedömning av föroreningsspridning kring en nedlagd bensinstation i Karlaby, sydöstra Skåne

Eriksson, Mårten (2001) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
Department of Geology
Abstract
In Karlaby, southeastern Skåne, the groundwater beneath a former petrol station has been showed to contain hydrocarbons. The objective of this project is to identify possible flowpaths that soluble contaminants may take, to delimit an area in which the contaminants may have spread and to calculate times needed for the contaminants to reach adjacent creeks. A geologic/hydrogeologic model over the investigated area has been constructed on basis of geologic mapping, drilling and meassurements of groundwater levels. It can be concluded that contaminant transport is possible through sorted inter-till sediments in a westward path for c. 80 meters from the former petrol station. Further westwards the sediments are predominantly sorted. Due to the... (More)
In Karlaby, southeastern Skåne, the groundwater beneath a former petrol station has been showed to contain hydrocarbons. The objective of this project is to identify possible flowpaths that soluble contaminants may take, to delimit an area in which the contaminants may have spread and to calculate times needed for the contaminants to reach adjacent creeks. A geologic/hydrogeologic model over the investigated area has been constructed on basis of geologic mapping, drilling and meassurements of groundwater levels. It can be concluded that contaminant transport is possible through sorted inter-till sediments in a westward path for c. 80 meters from the former petrol station. Further westwards the sediments are predominantly sorted. Due to the fact that continuation of the inter-till sediments is not exactly known, two different scenarios have been put up when calculating the shortest transport routes - and thus duration of time - to ajacent creeks. Just north of the petrol station is a creek flowing in a westerly direction. Calculated transport time to this creek is in the order of 55 - 400 days, depending on used max/min values of hydraulic conductivity. After about 360 meters westwards the creek makes a turn and then flow soutwestwards. Calculated transport time from the petrol station to that point is 2,5 - 3,5 years depending on used max/min values of hydraulic conductivity. The creeks are supposed to act as hydraulic boundaries and thus delimit the area in which contaminants can spread in a northerly and westerly direction. Towards the south there is no hydraulic boundary whitin the investigation area. However, as the creeks seem to have a strong pull on the groundwater flow, creating hydraulic gradients towards them, it is suggested that contaminant spreading is inhibited in a southerly direction. Computer models indicate that the distribution of the inter-till sediments have a large influence on the direction of contaminant transport in the area. (Less)
Abstract (Swedish)
I Karlaby, sydöstra Skåne, har grundvattenprover från en nedlagd bensinstation visat sig innehålla föroreningar. Målet med detta examensarbete är att bedöma möjliga spridningsvägar för vattenlösta föroreningar från bensinstationen, att avgränsa ett område inom vilket de kan ha spridits samt att beräkna transporttider till närbelägna vattendrag. En geologisk/hydrageologisk modell har upprättats över undersökningsområdet. Information till detta har inhämtats genom ytkartering, ett antal skruvprovtagningar till större djup samt
mätning av grundvattennivåer i brunnar. I ett område från bensinstationen och ca 80 meter västerut utgörs spridningsvägar av sorterade intermoräna sediment. Längre västerut är sedimenten övervägande sorterade.... (More)
I Karlaby, sydöstra Skåne, har grundvattenprover från en nedlagd bensinstation visat sig innehålla föroreningar. Målet med detta examensarbete är att bedöma möjliga spridningsvägar för vattenlösta föroreningar från bensinstationen, att avgränsa ett område inom vilket de kan ha spridits samt att beräkna transporttider till närbelägna vattendrag. En geologisk/hydrageologisk modell har upprättats över undersökningsområdet. Information till detta har inhämtats genom ytkartering, ett antal skruvprovtagningar till större djup samt
mätning av grundvattennivåer i brunnar. I ett område från bensinstationen och ca 80 meter västerut utgörs spridningsvägar av sorterade intermoräna sediment. Längre västerut är sedimenten övervägande sorterade. Eftersom utbredningen av de intermoräna sedimenten inte helt har kunnat klargöras, har två alternativa scenarier använts vid beräkning av transporttider till vattendragen.
Ca 30 meter norr om bensinstationen rinner ett vattendrag mot väster.
Beräknade transporttider till detta är 55 - 400 dygn, beroende på vilken hydraulisk konduktivitet som antagits för de intermoräna sedimenten. Ca 360 meter västerut rinner vattendraget ihop med ett annat vattendrag och rinner sedan mot sydväst. Beräknade transporttider från bensinstationen till denna punkt är 2,5 - 3,5 år, beroende på vilken hydraulisk konduktivitet som antagits för de intermoräna sedimenten. Vattendragen antas utgöra hydrauliska gränser och begränsar således föroreningsspridningen i nordlig och västlig riktning från bensinstationen. Söderut finns ingen hydraulisk gräns mom
undersökningsområdet. Flödesgradienten mot vattendragen antas dock motverka föroreningsspridning i sydlig riktning. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Oljebolagen i Sverige har bildat SPIMFAB (Svenska Petroleum Institutets Miljösaneringsfond AB) för att identifiera, undersöka och vid behov sanera gamla bensinstationsfastigheter. I Karlaby, Simrishamns kommun, har VBB Viak utfört undersökningar vid en nedlagd bensinstation för SPIMFAB:s räkning. Vattenprover visade att grundvattnet innehöll föroreningar i varierande utsträckning. Målet med detta examensarbete är att bedöma möjliga spridningsvägar för vattenlösliga föroreningar från bensinstationen, att avgränsa ett område inom vilket de kan ha spridits samt att beräkna transporttider för föroreningarna till närbelägna vattendrag.

En geologisk och en hydrogeologisk modell har upprättats över... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Oljebolagen i Sverige har bildat SPIMFAB (Svenska Petroleum Institutets Miljösaneringsfond AB) för att identifiera, undersöka och vid behov sanera gamla bensinstationsfastigheter. I Karlaby, Simrishamns kommun, har VBB Viak utfört undersökningar vid en nedlagd bensinstation för SPIMFAB:s räkning. Vattenprover visade att grundvattnet innehöll föroreningar i varierande utsträckning. Målet med detta examensarbete är att bedöma möjliga spridningsvägar för vattenlösliga föroreningar från bensinstationen, att avgränsa ett område inom vilket de kan ha spridits samt att beräkna transporttider för föroreningarna till närbelägna vattendrag.

En geologisk och en hydrogeologisk modell har upprättats över undersökningsområdet. Information om jordlagren har inhämtats genom ytkartering och ett antal djupare borrningar vid valda platser. Information om grundvattenförhållanden har inhämtats genom mätning av grundvattennivåer i brunnar samt genom avvägningar av vattenytan i vattendrag. I den geologiska modellen har tre kvartära enheter avgränsats. Dessa utgörs av en undre siltig morän som är hårt packad, en övre lerig morän samt sorterade avlagringar. Den övre leriga moränen innehåller sorterade intermoräna sediment. I den hydrogeologiska modellen har tre grundvattenmagasin avgränsats. Dessa utgörs av berggrunden, den undre siltiga moränen samt de övre jordlagren. Det sistnämnda utgörs av den övre leriga moränen samt de sorterade avlagringarna. Den undre moränen antas utgöra en akvitard, d v s en enhet med låg genomsläpplighet (permeabilitet), till följd av den täta packningen och finkornigheten. De uppmätta grundvattennivåerna har använts till att skapa en grundvattennivåkarta över undersökningsområdet med datorprogrammet Surfer. Denna visar att grundvattenflödet vid bensinstationen flödar mot ett vattendrag ca 30 meter norr om bensinstationen, medan det regionala grundvattenflödet går mot ett vattendrag längre västerut.

Spridningsvägar i de övre jordlagren har indelats i två underområden. Underområde 1 sträcker sig från bensinstationen och ca 80 meter västerut. Där antas spridningsvägar utgöras av de intermoräna sorterade sedimenten i den övre leriga moränen. Längre västerut, i underområde 2, domineras de övre jordlagren av sorterade sediment, vilka övervägande består av silt och finsand. Eftersom de intermoräna sedimenten i underområde 1 har betydligt högre permeabilitet än omgivande morän, antas grundvattenflödet i hög grad styras av utbredningen av dessa. Således behöver inte föroreningstransporten helt överensstämma med flödesriktningarna enligt grundvattennivåkartan. Transporttider för vattenlösta föroreningar har därför beräknats både till vattendraget norr om bensinstationen och till vattendraget längre västerut. Transporthastigheter har beräknats för ett par olika kornstorlekar vad gäller sammansättningen på de intermoräna sedimenten. Dessa utgörs övervägande av silt och grusig sand och någon säker utbredning av dessa har inte varit möjlig att klarlägga. Beräknade maximala transporthastigheter är 0,15 m/dygn respektive 1,1 m/dygn i dessa sediment. Till vattendraget norr om bensinstationen innebär det en kortaste transporttid på 400 respektive 55 dygn. I underområde 2 är beräknad maximal transporthastighet 0,35 m/dygn. Till vattendraget väster om bensinstationen, vid en punkt 360 meter från fastigheten, är den beräknade kortaste transporttiden 3,5 respektive 2,5 år, beroende på vilken kornstorlek som antas i underområde 1. Området som föroreningar kan ha spridits inom antas begränsas av vattendragen i nordlig och västlig riktning från bensinstationen. Österut sker inget grundvattenflöde enligt grundvattennivåkartan. Söderut har ingen klar avgränsning kunnat göras, men eftersom grundvattenflödet dras mot vattendragen antas spridningen i denna riktning vara begränsad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Mårten
supervisor
organization
alternative title
Evaluation of contaminant spreading around a former petrol station in Karlaby, southeastern Sweden
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
geografi, geologi, föroreningsspridning, bensinstation, Karlaby, Skåne
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
139
language
Swedish
additional info
Hans Jeppsson och Ola Hansson, vid SWECO VBB VIAK AB.
id
2343599
date added to LUP
2012-11-06 13:25:50
date last changed
2012-11-06 13:25:50
@misc{2343599,
 abstract   = {In Karlaby, southeastern Skåne, the groundwater beneath a former petrol station has been showed to contain hydrocarbons. The objective of this project is to identify possible flowpaths that soluble contaminants may take, to delimit an area in which the contaminants may have spread and to calculate times needed for the contaminants to reach adjacent creeks. A geologic/hydrogeologic model over the investigated area has been constructed on basis of geologic mapping, drilling and meassurements of groundwater levels. It can be concluded that contaminant transport is possible through sorted inter-till sediments in a westward path for c. 80 meters from the former petrol station. Further westwards the sediments are predominantly sorted. Due to the fact that continuation of the inter-till sediments is not exactly known, two different scenarios have been put up when calculating the shortest transport routes - and thus duration of time - to ajacent creeks. Just north of the petrol station is a creek flowing in a westerly direction. Calculated transport time to this creek is in the order of 55 - 400 days, depending on used max/min values of hydraulic conductivity. After about 360 meters westwards the creek makes a turn and then flow soutwestwards. Calculated transport time from the petrol station to that point is 2,5 - 3,5 years depending on used max/min values of hydraulic conductivity. The creeks are supposed to act as hydraulic boundaries and thus delimit the area in which contaminants can spread in a northerly and westerly direction. Towards the south there is no hydraulic boundary whitin the investigation area. However, as the creeks seem to have a strong pull on the groundwater flow, creating hydraulic gradients towards them, it is suggested that contaminant spreading is inhibited in a southerly direction. Computer models indicate that the distribution of the inter-till sediments have a large influence on the direction of contaminant transport in the area.},
 author    = {Eriksson, Mårten},
 keyword   = {geografi,geologi,föroreningsspridning,bensinstation,Karlaby,Skåne},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Bedömning av föroreningsspridning kring en nedlagd bensinstation i Karlaby, sydöstra Skåne},
 year     = {2001},
}