Advanced

Vd:ars insiderhandel och överavkastning

Larsson Holmander, Erik LU and Seling, Carl LU (2012) NEKH01 20112
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Denna uppsats undersöker genom en eventstudie vd:ars insiderhandel med aktier på Nasdaq OMX Stockholm mellan åren 2003-01-01 och 2010-12-31. Studien undersöker om det informationsövertag som en vd anses ha på grund av sin position i företaget genererar överavkastning samt hur denna informationsasymmetri påverkar marknadseffektiviteten. Förutom att studien undersöker alla köp och försäljningar gjorda av vd:ar har transaktionerna också delats upp i portföljer efter aktielista, transaktionsstorlek samt om ett köp/försäljning föregås av en nedgång/uppgång i aktiekursen. Resultatet visar att säljportföljer genomgående genererar en högre överavkastning än köpportföljer, samt att den abnormala avkastningen är som störst i små bolag. Beroende på... (More)
Denna uppsats undersöker genom en eventstudie vd:ars insiderhandel med aktier på Nasdaq OMX Stockholm mellan åren 2003-01-01 och 2010-12-31. Studien undersöker om det informationsövertag som en vd anses ha på grund av sin position i företaget genererar överavkastning samt hur denna informationsasymmetri påverkar marknadseffektiviteten. Förutom att studien undersöker alla köp och försäljningar gjorda av vd:ar har transaktionerna också delats upp i portföljer efter aktielista, transaktionsstorlek samt om ett köp/försäljning föregås av en nedgång/uppgång i aktiekursen. Resultatet visar att säljportföljer genomgående genererar en högre överavkastning än köpportföljer, samt att den abnormala avkastningen är som störst i små bolag. Beroende på transaktionernas storlek finner studien signifikanta resultat för portföljerna i den lägsta storleksgruppen samt för säljportföljer i den största storleksgruppen. Vidare visar studien att vd:ar endast erhåller överavkastning när de handlar mot de rådande sentimenten på marknaden, dvs. säljer sina aktier i uppgång och köper i nedgång. Resultaten kan tolkas som att det existerar en informationsasymmetri på marknaden som vd:ar utnyttjar, dels genom själva informationsövertaget men även att de har en bättre förmåga att värdera det egna företaget. Från studiens resultat dra vi slutsatsen att aktiemarknaden på Nasdaq OMX Stockholm inte är starkt effektiv. (Less)
Abstract
This paper examines through an event study CEOs insider trading between the years 2003-01-01 and 2010-12-31 on Nasdaq OMX Stockholm. The study examines if the information advantage a CEO is considered to have due to their position in the company generates abnormal return and if the information asymmetry have any effect on efficient markets. Besides that the study examines all buy and sell transactions performed by CEOs, the transactions are divided after stock list, size of the transaction, and if a purchase/sale is preceded at a decrease/increase in stock prices. The result shows that sell portfolios on average generates a higher abnormal return than the purchase portfolio and that the abnormal return is the greatest in small companies.... (More)
This paper examines through an event study CEOs insider trading between the years 2003-01-01 and 2010-12-31 on Nasdaq OMX Stockholm. The study examines if the information advantage a CEO is considered to have due to their position in the company generates abnormal return and if the information asymmetry have any effect on efficient markets. Besides that the study examines all buy and sell transactions performed by CEOs, the transactions are divided after stock list, size of the transaction, and if a purchase/sale is preceded at a decrease/increase in stock prices. The result shows that sell portfolios on average generates a higher abnormal return than the purchase portfolio and that the abnormal return is the greatest in small companies. Depending on the transaction size, the study finds significant results for the portfolios in the lowest size group and for sell portfolios in the largest size group. Furthermore, the study shows that CEOs receive only excess returns when trading against the prevailing sentiment in the market, i.e. selling its shares in the rise and decline in purchasing. The results could suggest that there exists an information asymmetry in the market that CEOs use, partly by the information advantage but also that they have a better ability to evaluate their own company. Our conclusion from the results of the study is that the stock market on the Nasdaq OMX Stockholm is not highly effective. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson Holmander, Erik LU and Seling, Carl LU
supervisor
organization
alternative title
En kvantitativ studie som undersöker vd:ars möjlighet till överavkastning genom insiderhandel
course
NEKH01 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Insiderhandel, eventstudie, överavkastning, informationsasymmetri och marknadseffektivitet
language
Swedish
id
2344006
date added to LUP
2012-02-20 15:02:45
date last changed
2012-02-20 15:02:45
@misc{2344006,
 abstract   = {This paper examines through an event study CEOs insider trading between the years 2003-01-01 and 2010-12-31 on Nasdaq OMX Stockholm. The study examines if the information advantage a CEO is considered to have due to their position in the company generates abnormal return and if the information asymmetry have any effect on efficient markets. Besides that the study examines all buy and sell transactions performed by CEOs, the transactions are divided after stock list, size of the transaction, and if a purchase/sale is preceded at a decrease/increase in stock prices. The result shows that sell portfolios on average generates a higher abnormal return than the purchase portfolio and that the abnormal return is the greatest in small companies. Depending on the transaction size, the study finds significant results for the portfolios in the lowest size group and for sell portfolios in the largest size group. Furthermore, the study shows that CEOs receive only excess returns when trading against the prevailing sentiment in the market, i.e. selling its shares in the rise and decline in purchasing. The results could suggest that there exists an information asymmetry in the market that CEOs use, partly by the information advantage but also that they have a better ability to evaluate their own company. Our conclusion from the results of the study is that the stock market on the Nasdaq OMX Stockholm is not highly effective.},
 author    = {Larsson Holmander, Erik and Seling, Carl},
 keyword   = {Insiderhandel,eventstudie,överavkastning,informationsasymmetri och marknadseffektivitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vd:ars insiderhandel och överavkastning},
 year     = {2012},
}