Advanced

En glacialgeologisk studie av morän och moränfyllda sprickor i underliggande sandursediment, Örsjö, Skåne

Carlemalm, Gunnar (1999) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
Department of Geology
Abstract
The late quaternary deposits at Örsjö, 2 km east of
the village Skurup, south Skåne consist of three
main units. Direct above the bedrock there is a
diamicton correlated to Allarp till according to
Lagerlund (1980). The seeond unit, the so called
Örsjöbeds, consist of up to 40 meter sorted sediments
in general coarsening upwards. The unit is
described as a Sandur deposit by earlier workers
(Lindberg 1973, Lagerlund 1980 and Daniel
1992). The third unit consist of a complex till
sequence. At the locality two spectacular tectonic
structures have been observed. One large normal
fault and a 10 - 15 meter wide and at least l km
long fracture with unknown depth. The cracking is
cut into the Sandur deposit and filled with material
... (More)
The late quaternary deposits at Örsjö, 2 km east of
the village Skurup, south Skåne consist of three
main units. Direct above the bedrock there is a
diamicton correlated to Allarp till according to
Lagerlund (1980). The seeond unit, the so called
Örsjöbeds, consist of up to 40 meter sorted sediments
in general coarsening upwards. The unit is
described as a Sandur deposit by earlier workers
(Lindberg 1973, Lagerlund 1980 and Daniel
1992). The third unit consist of a complex till
sequence. At the locality two spectacular tectonic
structures have been observed. One large normal
fault and a 10 - 15 meter wide and at least l km
long fracture with unknown depth. The cracking is
cut into the Sandur deposit and filled with material
mainly from the overlaying till sequence.
This paper concentrates on the contact between
the Sandur deposit and overlaying till sequence
and the sedimentology of the till sequence and the
two tectonic structures. The main task is to describe
the sediments in the fracture and to discuss the
evolution of the fracture.
The contact between the Sandur deposit and the
sediments filling the fracture form a very steep
angle (60°-80°) wich is 30°-40° more than the
normal fall angle for the Sandur sediments. Because
of that the Sandur sediments must have had
some kind of support during the opening of the
fracture. Otherwise te Sandur sediments would
have colapsed.
The fabric data indicates one ice flow direction
and the tectonic structures indicates another direction
at the same stratigraphical level, wich leads to
the conclusion that the crack was not formed by
glacial tectonics. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Denna uppsats behandlar de senkvartära avlagringarna i Örsjö grustäkt, belägen ca. 2 km öster om samhället Skurup i södra Skånes så kallade backlandskap. Detta karaktäriseras av ett småkulligt landskap med slutna depressioner. Avlagringarna i Örsjötäkten delas in i tre huvudenheter. Första avlagringen ovan kalkberggrunden består av en morän (osorterad jordart avsatt av en glaciär), benämnd Allarp-moränen ("Allarp till"; Lagerlund 1980). Den andra enheten, de så kallade Örsjöbäddarna ("Örsjö beds"), består av upptill 40 meter mäktiga, sorterade och vattenavsatta sediment, vilka generellt blir allt grövre i sin kornstorlek uppåt i enheten. Enheten har beskrivits som en sanduravlagring i tidigare arbeten... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Denna uppsats behandlar de senkvartära avlagringarna i Örsjö grustäkt, belägen ca. 2 km öster om samhället Skurup i södra Skånes så kallade backlandskap. Detta karaktäriseras av ett småkulligt landskap med slutna depressioner. Avlagringarna i Örsjötäkten delas in i tre huvudenheter. Första avlagringen ovan kalkberggrunden består av en morän (osorterad jordart avsatt av en glaciär), benämnd Allarp-moränen ("Allarp till"; Lagerlund 1980). Den andra enheten, de så kallade Örsjöbäddarna ("Örsjö beds"), består av upptill 40 meter mäktiga, sorterade och vattenavsatta sediment, vilka generellt blir allt grövre i sin kornstorlek uppåt i enheten. Enheten har beskrivits som en sanduravlagring i tidigare arbeten (Lindberg 1973; Lagerlund 1980; Daniel 1992). Den tredje enheten utgörs av en komplex moränsekvens. Vid lokalen har två spektakulära tektoniska strukturer observerats, den ena en stor normalförkastning och den andra en 10 - 15 meter bred och en minst 1 km lång spricka med okänt djup. Sprickan skär ner i underliggande sandursediment och är fylld med material huvudsakligen från överlagrande moränsekvens.

Denna uppsats behandlar kontakten mellan sandursedimenten och överlagrande moränsekvens, sammansättningen och uppkomsten av den övre moränsekvensen samt de två tektoniska strukturerna. Huvuduppgiften är att beskriva sprickfyllnadssedimenten och diskutera orsaken till sprickans bildning.

Tolkningen av lagerföljden i Örsjö visar på följande utvecklingsförlopp relaterat till den undersökta moränen.

Enhet II. Ett proglacialt sandurfält med en successiv ökning av kornstorleken uppåt i lagerföljden. Den översta delen indikerar avsättning mycket nära smältvattenutflödet från glaciären. De stora likheterna i bergartssammansättningen mellan sandurmaterialet och den överlagrande moränen gör att sandurfältet sammankopplas med samma glaciär som avsatt den överlagrande moränen.

Enhet IIIa. Den första moränbildningen har skett som en deformationsmoränbildning, dvs att isen har deformerat det underlag (sandurfältet) som den rört sig fram över. Kornstorlekssammansättningen och bergartssammansättningen visar på ett gradvis ökat nytillskott av material från glaciären. Deformation av de grovklastiska sedimenten indikerar låg effektiv normalspänning och möjlighet till dilatans. Låg effektiv normalspänning erhålls om glaciären är mycket tunn eller om det subglaciala porvattentrycket är mycket högt. Isrörelsen i samband med den subglaciala skjuvningen var från SSV (ca 190°).

Enhet IIIb 1. Den fortsatta moränbildningen har skett genom en fortsatt utsmältning, kombinerat med deformation från en glaciär med smältande bas. En tunn deformationszon har utbildats i vilken skjuvade, isrörelseparallellt orienterade partiklar avsatts och med ett lågt inslag av roterade, transversellt orienterade partiklar. Bergartsinnehållet och partikelorienteringen visar att isrörelsen under avsättningen av hela enhet IIIb1 har varit från SSV (ca 190°).

Enhet IIIb 2. Inlagrad i ovanstående enhet (IIIb 1) finns en c. 1 meter mäktig, fluvialt avsatt underenhet (IIIb2), bestående av sorterade sediment. Parallellt med deformationsmoränavsättningen har ett subglacialt, fluvialt dräneringssystem utbildats. Systemet har sannolikt bestått av ett nätverk med grunda och breda kanaler med låga till måttliga strömningshastigheter.

Den storskaliga tektoniken. Samtidigt med ovanstående beskrivna subglaciala deformation och deposition sker en omfattande tektonisk rörelse i den underliggande berggrunden, vilken ger upphov till sprickor och förkastningar. En större sprickbildning uppstår, vilken successivt fylls i med moränmaterial (samma som enhet IIIb 1). (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlemalm, Gunnar
supervisor
organization
alternative title
A glacial-geologic study on till and related till-filled fractures in underlying sandur deposits, Örsjö, Skåne
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
geografi, geologi, glacialgeologi, morän, sandursediment, Örsjö, Skåne
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
102
language
Swedish
id
2344487
date added to LUP
2012-10-30 12:49:21
date last changed
2012-10-30 12:49:21
@misc{2344487,
 abstract   = {The late quaternary deposits at Örsjö, 2 km east of
the village Skurup, south Skåne consist of three
main units. Direct above the bedrock there is a
diamicton correlated to Allarp till according to
Lagerlund (1980). The seeond unit, the so called
Örsjöbeds, consist of up to 40 meter sorted sediments
in general coarsening upwards. The unit is
described as a Sandur deposit by earlier workers
(Lindberg 1973, Lagerlund 1980 and Daniel
1992). The third unit consist of a complex till
sequence. At the locality two spectacular tectonic
structures have been observed. One large normal
fault and a 10 - 15 meter wide and at least l km
long fracture with unknown depth. The cracking is
cut into the Sandur deposit and filled with material
mainly from the overlaying till sequence.
This paper concentrates on the contact between
the Sandur deposit and overlaying till sequence
and the sedimentology of the till sequence and the
two tectonic structures. The main task is to describe
the sediments in the fracture and to discuss the
evolution of the fracture.
The contact between the Sandur deposit and the
sediments filling the fracture form a very steep
angle (60°-80°) wich is 30°-40° more than the
normal fall angle for the Sandur sediments. Because
of that the Sandur sediments must have had
some kind of support during the opening of the
fracture. Otherwise te Sandur sediments would
have colapsed.
The fabric data indicates one ice flow direction
and the tectonic structures indicates another direction
at the same stratigraphical level, wich leads to
the conclusion that the crack was not formed by
glacial tectonics.},
 author    = {Carlemalm, Gunnar},
 keyword   = {geografi,geologi,glacialgeologi,morän,sandursediment,Örsjö,Skåne},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {En glacialgeologisk studie av morän och moränfyllda sprickor i underliggande sandursediment, Örsjö, Skåne},
 year     = {1999},
}