Advanced

Hydrogeologisk studie av grundvattnets kloridhalter på östra Listerlandet, Blekinge

Tagesson, Esbjörn (1998) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
Department of Geology
Abstract
The municipality of Sölvesborg, western Blekinge, is somewhat concerned about their future water supply. Problems with salty groundwater have occurred, and two municipal groundwater wells has been closed because of too high chloride ion concentrations. High chloride ion concentrations gives the water a salty, unpleasant taste and has a corroding effect on metals. This investigation has been carried out in the eastern part of the peninsula Listerlandet, a part of the municipality that is supposed to have threats on their groundwater quality in form of fossil saltwater in sediments previously situated below see level, and saltwater intrusion in the coastal areas.

Conductivity measurements have been done in groundwater wells to examine the... (More)
The municipality of Sölvesborg, western Blekinge, is somewhat concerned about their future water supply. Problems with salty groundwater have occurred, and two municipal groundwater wells has been closed because of too high chloride ion concentrations. High chloride ion concentrations gives the water a salty, unpleasant taste and has a corroding effect on metals. This investigation has been carried out in the eastern part of the peninsula Listerlandet, a part of the municipality that is supposed to have threats on their groundwater quality in form of fossil saltwater in sediments previously situated below see level, and saltwater intrusion in the coastal areas.

Conductivity measurements have been done in groundwater wells to examine the concentrations as well as the variations in chloride ion concentrations. Resistivity investigations have been carried out in the purpose of localising fossil saltwater and the interface between salt and fresh water in the coastal areas. The conductivity measurements showed that the chloride ion concentrations were well within the limits given by the Swedish National Food Administration. Resistivity investigations did not indicate any fossil saltwater in the examined area. The coastal investigations suggest the saltwater-freshwater interface to be situated 80-200 m from the coastline in the eastern part and approximately 250 m from the coastline in the north-eastern part of the investigated area. No saltwaterintrusion can be determined in the eastern part whereas the saltwater-freshwater interface in the north-eastern part indicates a landward motion of salty groundwater.

Under present conditions the examined area has, in means of chloride concentrations, a relatively good groundwater quality. Suggestions for further investigations aiming at a better understanding of the municipalities groundwater conditions are given. Those are a extended investigation of the chloride ion concentrations in the groundwater and annual resistivity investigations to control the positions of the saltwater-freshwater interfaces in the coastal areas. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Sölvesborgs kommun i västra Blekinge ser med viss oro på sin framtida vattenförsörjning. Denna baseras sig till allra största del på grundvatten som tas från vattenförande sedimentberggrund liggande ca 40-70 m under markytan. Att detta grundvatten har god kvalitet är vitalt för kommunen. Tidigare har det förekommit problem med förhöjda salthalter (NaCl) i grundvattnet, vilket ger vattnet salt smak samt har en korroderande effekt på metaller. I tätorten Sölvesborg har två vattenverk tvingats stänga av denna orsak. På Listerlandet, en halvö i kommunen, har situationen ännu inte gått så långt, men man bör vara mycket observant på områdets grundvattenkvalitet. Denna undersökning har utförts på östra delen av... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Sölvesborgs kommun i västra Blekinge ser med viss oro på sin framtida vattenförsörjning. Denna baseras sig till allra största del på grundvatten som tas från vattenförande sedimentberggrund liggande ca 40-70 m under markytan. Att detta grundvatten har god kvalitet är vitalt för kommunen. Tidigare har det förekommit problem med förhöjda salthalter (NaCl) i grundvattnet, vilket ger vattnet salt smak samt har en korroderande effekt på metaller. I tätorten Sölvesborg har två vattenverk tvingats stänga av denna orsak. På Listerlandet, en halvö i kommunen, har situationen ännu inte gått så långt, men man bör vara mycket observant på områdets grundvattenkvalitet. Denna undersökning har utförts på östra delen av Listerlandet, ett område som anses vara extra känsligt för ökande salthalter i grundvattnet.

Listerlandet har efter den senaste istiden höjt sig ur havet, vilket medför att sediment som tidigare varit havstäckta kan innehålla gammalt, s k fossilt saltvatten. Eftersom Listerlandet är en halvö finns salt grundvatten från havet naturligt i den kustnära sedimentberggrunden. I undersökningsområdet sker dessutom ett mycket stort grundvattenuttag, bl a av lantbruket som behöver vatten under bevattningssäsongen. Detta medför att grundvattnet utnyttjas hårt, i synnerhet under torra somrar. Skulle en situation uppstå där grundvattenuttaget överstiger den naturliga grundvattenbildningen tillförd genom nederbörd, kan detta innebära att grundvattenkvaliteten försämras avsevärt. Detta genom att salt grundvatten från kustsedimenten rör sig inåt i sedimentberggrunden, s k saltvatteninträngning, samt att det fossila saltvattnet kommer i rörelse.

Genom att mäta konduktiviteten i brunnar har värden på kloridhalter och dess variation i undersökningsområdets grundvatten uppskattats. Resultaten visar att alla uppmätta kloridhalter ligger väl inom Statens Livsmedelsverks gränsvärden, 300 mg/l för med tvekan tjänligt dricksvatten och 100 mg/l för tekniskt anmärkningsvärt vatten. Medianvärdet för de undersökta brunnarna är 32.7 mg/l. Detta kan jämföras med 28.0 mg/l för hela Sveriges brunnar i sedimentberggrund och 32.5 mg/l för dito i Skåne. Alltså har slutsatsen dragits att områdets kloridhalter generellt är normala. Ett område, beläget ca 1 km från havet, urskiljdes dock med kloridhalter över 50 mg/l. I detta fall bör man vara uppmärksam på grundvattenkvaliteten, i synnerhet vid fortsatta uttag och om kloridhalterna uppvisar en ökande trend. Dessa förhöjda kloridhalter kunde möjligen vara orsakade av saltvatteninträngning eller av att fossilt saltvatten i sedimenten kommit i rörelse.

Genom att mäta resistiviteten i marken kan salt grundvatten lokaliseras då kloridjoner i berggrundens porvatten ger materialet lägre resistivitet. Resistivitetsmätningar utfördes på två ställen vid kusten i syfte att lokalisera gränsen mellan salt och sött grundvatten, det
s k saltsprångskiktet, samt in mot ett område med förmodat fossilt saltvatten i sedimenten. I östra delen av undersökningsområdet kunde saltsprångskiktet lokaliseras till beläget mellan 80 m och 200 m inåt land från strandlinjen, samt i nordöstra delen ca 250 inåt land från strandlinjen. Eftersom inga tidigare mätningar har gjorts är det svårt att fastställa huruvida saltsprångskiktets position är stabil eller om man ser ett stadie av saltvatteninträngning. I den nordöstra delen syns dock en tendens till saltvatteninträngning. Resistivitetsmätningarna i syfte att lokalisera fossilt saltvatten påvisade inte saltvatten i det undersökta avsnittet. Med ledning av positionerna på saltsprångskikten och avsaknandet av fossilt saltvatten kan slutsatsen dras att orsaken till det tidigare nämnda områdets något förhöjda kloridhalterna inte är direkt knuten till fossilt saltvatten eller saltvatteninträngning.

I dagsläget har man, med avseende på kloridhalter, relativt god grundvattenkvalitet. För att behålla denna bör man vara återhållsam med grundvattenuttagen, speciellt under torra somrar. Som kontroll av grundvattenkvaliteten bör grundvattnets nivå och kloridhalt regelbundet kontrolleras samt mätningar av saltsprångskiktens positioner utföras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tagesson, Esbjörn
supervisor
organization
alternative title
A hydrogeological study of chloride ion concentrations in groundwater on eastern Listerlandet, Blekinge
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
geografi, geologi, hydrogeologi, grundvatten, kloridhalter, Listerlandet, Blekinge
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
93
language
Swedish
additional info
Hans Jeppsson, VBB Viak AB.
id
2365348
date added to LUP
2012-10-30 11:04:15
date last changed
2012-10-30 11:04:15
@misc{2365348,
 abstract   = {The municipality of Sölvesborg, western Blekinge, is somewhat concerned about their future water supply. Problems with salty groundwater have occurred, and two municipal groundwater wells has been closed because of too high chloride ion concentrations. High chloride ion concentrations gives the water a salty, unpleasant taste and has a corroding effect on metals. This investigation has been carried out in the eastern part of the peninsula Listerlandet, a part of the municipality that is supposed to have threats on their groundwater quality in form of fossil saltwater in sediments previously situated below see level, and saltwater intrusion in the coastal areas.

Conductivity measurements have been done in groundwater wells to examine the concentrations as well as the variations in chloride ion concentrations. Resistivity investigations have been carried out in the purpose of localising fossil saltwater and the interface between salt and fresh water in the coastal areas. The conductivity measurements showed that the chloride ion concentrations were well within the limits given by the Swedish National Food Administration. Resistivity investigations did not indicate any fossil saltwater in the examined area. The coastal investigations suggest the saltwater-freshwater interface to be situated 80-200 m from the coastline in the eastern part and approximately 250 m from the coastline in the north-eastern part of the investigated area. No saltwaterintrusion can be determined in the eastern part whereas the saltwater-freshwater interface in the north-eastern part indicates a landward motion of salty groundwater. 

Under present conditions the examined area has, in means of chloride concentrations, a relatively good groundwater quality. Suggestions for further investigations aiming at a better understanding of the municipalities groundwater conditions are given. Those are a extended investigation of the chloride ion concentrations in the groundwater and annual resistivity investigations to control the positions of the saltwater-freshwater interfaces in the coastal areas.},
 author    = {Tagesson, Esbjörn},
 keyword   = {geografi,geologi,hydrogeologi,grundvatten,kloridhalter,Listerlandet,Blekinge},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Hydrogeologisk studie av grundvattnets kloridhalter på östra Listerlandet, Blekinge},
 year     = {1998},
}