Advanced

Agentstrukturer och fasta driftställen

Reuterskiöld, Isabella LU (2012) JURM02 20121
Department of Law
Abstract (Swedish)
Idag lever vi en globaliserad värld där varor, tjänster och personer rör sig över större avstånd på ett allt enklare och snabbare sätt. Detta har resulterat i att fler företag har valt att etablerat sig internationellt och i allt större utsträckning strävar efter att etablera sig och verka globalt. När företag verkar i flera länder är en av konsekvenserna att företagen måste efterfölja lagar och regler i de olika länderna. I denna uppsats utreds skatterättsliga konsekvenser av att ett utländskt företag etablerar sig i Sverige genom en agentstruktur. Agentstrukturer är intressanta då de inte i alla situationer är föremål för beskattning i det land där agenten verkar. För att beskattning skall vara aktuell måste agenten konstituera ett fast... (More)
Idag lever vi en globaliserad värld där varor, tjänster och personer rör sig över större avstånd på ett allt enklare och snabbare sätt. Detta har resulterat i att fler företag har valt att etablerat sig internationellt och i allt större utsträckning strävar efter att etablera sig och verka globalt. När företag verkar i flera länder är en av konsekvenserna att företagen måste efterfölja lagar och regler i de olika länderna. I denna uppsats utreds skatterättsliga konsekvenser av att ett utländskt företag etablerar sig i Sverige genom en agentstruktur. Agentstrukturer är intressanta då de inte i alla situationer är föremål för beskattning i det land där agenten verkar. För att beskattning skall vara aktuell måste agenten konstituera ett fast driftställe för det etablerande företaget.

Uppsatsen behandlar och analyserar begreppen fast driftställe och agent ur en skatterättslig synvinkel. Definitionen av agenter och huruvida dessa utgör fast driftställe är viktig att klargöra så att företag med ambitioner att etablera sig i Sverige har full kontroll på sin verksamhet och hur denna skall bedrivas på bästa sätt. Som utgångspunkt i utredningen kring fasta driftställen och agenter behandlar uppsatsen två regelverk; OECD:s modellavtal om skatter med tillhörande kommentarer samt 2 kap. 29 § i inkomstskattelagen. Utöver detta behandlar uppsatsen även relevant doktrin samt nationell och utländsk praxis. Genom uppsatsen ges läsaren en möjlighet att få kunskap om det rådande rättsläget samt en uppfattning om de diskussioner som förs på detta område.

Utgångspunkten är, som redan nämnts, att en agentstruktur ger upphov till beskattning först då den utgör ett fast driftställe. Huvudregeln är att beroende agenter utgör fast driftställe. Beroende agenter är bundna till uppdragsgivaren genom t.ex. en fullmakt. Förutom beroende agenter finns det även oberoende agenter. Dessa är ekonomiskt och juridiskt oberoende från uppdragsgivaren och konstituerar inte fast driftställe. Utöver agentstrukturer finns det även andra verksamheter som ger upphov till fast driftställe, dessa finns också redovisade i uppsatsen men är inte föremål för någon djupare analys.

För ett företag som vill etablera sig i Sverige genom en agentstruktur blir gränsdragningen mellan beroende agenter och oberoende agenter viktig att definiera. Denna uppsats försöker så långt det är möjligt att beskriva agentproblematiken och hur definitionen av agenter uppfattas och tolkas i Sverige. Det är en uppmärksammad fråga internationellt men intresset för denna typ av företagsetableringar har inte uppmärksammats nämnvärt i Sverige. Det finns än så länge inte någon rättspraxis från högsta instans i Sverige inom detta område varvid utländsk praxis har fått en relativt stor plats i uppsatsen för att försöka illustrera hur en situation med agentstrukturer har bedömts utomlands.

Vid djupare studier av gränsdragningsproblematiken mellan beroende och oberoende agenter kan två problem närmare definieras, det första är relationen till civilrätten och huruvida ett agentavtal skall tolkas enligt den gällande civilrätten eller genom en s.k. ”substance over form”-tolkning, dvs. utifrån den verkliga innebörden då man bortser från den civilrättsliga innebörden av en rättshandling. Det andra problemet är huruvida en oberoende agent kan anses ha ”befogenhet att handla i företagets namn” (dvs. i uppdragsgivarens namn). Dessa två problem diskuteras och analyseras i uppsatsen och är avgörande för hur ett företags etablering genom en agent skall bedömas skattemässigt. (Less)
Abstract
Today we live in a globalized world where goods, services and people can move easily over wide distances smoother and faster for each day. This has resulted in an increasing number of companies striving to establish and operate globally. One of the consequences when companies establishes worldwide is that they must comply with laws and regulations in the countries where they choose to establish. This thesis analyzes the fiscal implications of when a foreign company establishes itself through an agency structure in Sweden. Agent structures are interesting since they not in all cases are subject to taxation in the country where the agent operates. An agent must constitute a permanent establishment to be subject for taxation.

This thesis... (More)
Today we live in a globalized world where goods, services and people can move easily over wide distances smoother and faster for each day. This has resulted in an increasing number of companies striving to establish and operate globally. One of the consequences when companies establishes worldwide is that they must comply with laws and regulations in the countries where they choose to establish. This thesis analyzes the fiscal implications of when a foreign company establishes itself through an agency structure in Sweden. Agent structures are interesting since they not in all cases are subject to taxation in the country where the agent operates. An agent must constitute a permanent establishment to be subject for taxation.

This thesis discusses and analyzes the concept of agency permanent establishment from a fiscal point of view. The definition of agents and whether they constitute a permanent establishment is important to clarify so that companies with ambitions to establish themselves in Sweden have full control and knows how to conduct their business in the best way possible. In the first part of the thesis I investigate the two main set of rules that are applicable on agency permanent establishments in Sweden; the OECD Model Tax Convention on Income and on Capital with its commentaries and the Swedish tax legislation in chapter 2, section 29 of the Swedish income tax act. In addition to this, the thesis also refers to relevant legal literature as well as national and international case law. This gives the reader the opportunity to understand the legal situation as of today and as well gain knowledge of the present discussions in this specific area of tax law.

The key question, as already mentioned, is that an agency structure gives rise to taxation only when it constitutes a permanent establishment. The principal rule is that dependent agents constitute permanent establishments. Dependent agents are bound to the principal by e.g. a warrant. Besides dependent agents there are independent agents. These are financially and legally independent from the principal and do not constitute a permanent establishment. In addition to agency structures there are other functions that give rise to permanent establishments, these are also discussed in the thesis but are not subject to any further analysis.

For a company wishing to establish in Sweden the distinction between dependent agents and independent agents is very important to define. This thesis tries as far as possible to describe the agency problem and how it is perceived and interpreted in Sweden. This is a problem that has been noticed internationally but in Sweden the interest for this question has not yet been awoken. There exist no case law from the Swedish Supreme Administrative Court in this matter and therefore foreign case law has been given a relatively large space in the thesis in trying to examine how a similar situation has been assessed abroad.

Upon further study of the demarcation problem between dependent and independent agents two problems can be more precisely defined, the first is the relation to civil law and whether an agency agreement shall be interpreted according to the current civil law or according to a substance over form interpretation, i.e. a decision is made based on the actual situation in the case. The second problem is whether an independent agent can be considered to have the legal authority to bind the principal, i.e. ”the power to act in the name of the principal”. These two problems are discussed and analyzed in the thesis and is vital to how a foreign company’s establishment is to be assessed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Reuterskiöld, Isabella LU
supervisor
organization
alternative title
Agency permanent establishments
course
JURM02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
skatterätt
language
Swedish
id
2372121
date added to LUP
2012-08-22 11:55:06
date last changed
2012-08-22 11:55:06
@misc{2372121,
 abstract   = {Today we live in a globalized world where goods, services and people can move easily over wide distances smoother and faster for each day. This has resulted in an increasing number of companies striving to establish and operate globally. One of the consequences when companies establishes worldwide is that they must comply with laws and regulations in the countries where they choose to establish. This thesis analyzes the fiscal implications of when a foreign company establishes itself through an agency structure in Sweden. Agent structures are interesting since they not in all cases are subject to taxation in the country where the agent operates. An agent must constitute a permanent establishment to be subject for taxation.

This thesis discusses and analyzes the concept of agency permanent establishment from a fiscal point of view. The definition of agents and whether they constitute a permanent establishment is important to clarify so that companies with ambitions to establish themselves in Sweden have full control and knows how to conduct their business in the best way possible. In the first part of the thesis I investigate the two main set of rules that are applicable on agency permanent establishments in Sweden; the OECD Model Tax Convention on Income and on Capital with its commentaries and the Swedish tax legislation in chapter 2, section 29 of the Swedish income tax act. In addition to this, the thesis also refers to relevant legal literature as well as national and international case law. This gives the reader the opportunity to understand the legal situation as of today and as well gain knowledge of the present discussions in this specific area of tax law.

The key question, as already mentioned, is that an agency structure gives rise to taxation only when it constitutes a permanent establishment. The principal rule is that dependent agents constitute permanent establishments. Dependent agents are bound to the principal by e.g. a warrant. Besides dependent agents there are independent agents. These are financially and legally independent from the principal and do not constitute a permanent establishment. In addition to agency structures there are other functions that give rise to permanent establishments, these are also discussed in the thesis but are not subject to any further analysis.

For a company wishing to establish in Sweden the distinction between dependent agents and independent agents is very important to define. This thesis tries as far as possible to describe the agency problem and how it is perceived and interpreted in Sweden. This is a problem that has been noticed internationally but in Sweden the interest for this question has not yet been awoken. There exist no case law from the Swedish Supreme Administrative Court in this matter and therefore foreign case law has been given a relatively large space in the thesis in trying to examine how a similar situation has been assessed abroad.

Upon further study of the demarcation problem between dependent and independent agents two problems can be more precisely defined, the first is the relation to civil law and whether an agency agreement shall be interpreted according to the current civil law or according to a substance over form interpretation, i.e. a decision is made based on the actual situation in the case. The second problem is whether an independent agent can be considered to have the legal authority to bind the principal, i.e. ”the power to act in the name of the principal”. These two problems are discussed and analyzed in the thesis and is vital to how a foreign company’s establishment is to be assessed.},
 author    = {Reuterskiöld, Isabella},
 keyword   = {skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Agentstrukturer och fasta driftställen},
 year     = {2012},
}