Advanced

Långivarnas säkerhet vid projektfinansiering - en granskning av svensk säkerhetsrätt

Lindbäck, Malin LU (2012) JURM02 20121
Department of Law
Abstract (Swedish)
Inom det som kallas projektfinansiering tillhandahåller långivare finansiering för utvecklingen av ett enskilt projekt. Ofta är sådan projektfinansiering kopplad till offentliga projekt. I Sverige har finansieringsmetoden projektfinansiering till exempel använts för att finansiera Arlandabanan. Själva idén med projektfinansiering är att det kassaflöde som projektet genererar ska användas och räcka för återbetalning av lånet. Därmed har långivarna ett intresse i att projektet färdigställs, vilket sätter agendan för de finansiella säkerheter som används inom projektfinansiering.

Själva huvudsyftet med detta arbete är att utreda om svensk rätt erbjuder långivarna i projektfinansiering möjlighet att skaffa sig fullgoda säkerheter för... (More)
Inom det som kallas projektfinansiering tillhandahåller långivare finansiering för utvecklingen av ett enskilt projekt. Ofta är sådan projektfinansiering kopplad till offentliga projekt. I Sverige har finansieringsmetoden projektfinansiering till exempel använts för att finansiera Arlandabanan. Själva idén med projektfinansiering är att det kassaflöde som projektet genererar ska användas och räcka för återbetalning av lånet. Därmed har långivarna ett intresse i att projektet färdigställs, vilket sätter agendan för de finansiella säkerheter som används inom projektfinansiering.

Själva huvudsyftet med detta arbete är att utreda om svensk rätt erbjuder långivarna i projektfinansiering möjlighet att skaffa sig fullgoda säkerheter för återbetalning av lånet. Arbetet inleds med en redogörelse för vad projektfinansiering är och hur dess grundläggande struktur ser ut. Således kan arbetet utgöra en introduktion till ämnet projektfinansiering. Fokus ligger sedan på att utreda vilket syfte och mål säkerheter har inom projektfinansiering. Säkerheternas funktion kan konstateras vara (1) att ge långivarna företräde framför andra borgenärer och (2) att bereda långivarna möjlighet att få kontroll över projektbolaget.

Med utgångspunkt i säkerheternas funktion inom projektfinansiering följer sedan en utredning av svensk säkerhetsrätt. I denna del behandlas olika former av panträtt, säkerhetsöverlåtelse och företagshypotek. I detta sammanhang görs en inventering av vilka sakrättsliga moment som krävs beträffande nämnda säkerhetsrätter och egendomsslag. Denna inventering ligger sedan till grund för arbetets analys.

I analysen förs en diskussion kring huruvida nämnda säkerhetsrätter är praktiska och möjliga att använda vid projektfinansiering samt huruvida de kan sägas uppfylla långivarnas syfte med säkerhet. Det konstateras att den väletablerade traditionsprincipen vållar problem i och med kravet på besittningsavskärande. En sammanfattande slutsats som dras är dock att det torde vara möjligt för långivarna att få sakrättsligt skyddade säkerhetsrätter i projektbolagets olika tillgångar genom att använda inom svensk rätt befintliga säkerhetsrätter och därmed få företräde framför andra borgenärer, utan att projektbolaget tvingas avstå från sin besittning av de tillgångar som utgör säkerhetsunderlag.

Vidare diskuteras huruvida det sätt på vilket långivarna ser till att de kan ta över kontrollen över projektbolaget potentiellt kan stöta på hinder i svensk rätt. En slutsats som dras i denna del är att frågan huruvida det sätt på vilket långivarna inom projektfinansiering bereder sig möjlighet att få kontroll över projektbolaget skulle kunna stöta på hinder i svensk rätt inte kan ges något konkret svar. En personlig slutsats är att svensk rätt sannolikt inte uppställer något oöverkomligt hinder. (Less)
Abstract
Under project finance lenders provide finance for the development of a single project. The method of project finance is often connected to major public initiatives. In Sweden project finance has for example been used to finance Arlandabanan. The point of using project finance is for the revenues generated by the finished project to serve as a monetary resource for the repayment of the loan. Thus, the lenders have an interest in the completion of the project, which sets the agenda for the financial securities being used in project finance.

The main purpose of this thesis is to investigate whether established Swedish laws inherently provide sufficient opportunities for lenders involved in project finance to gain adequate security for the... (More)
Under project finance lenders provide finance for the development of a single project. The method of project finance is often connected to major public initiatives. In Sweden project finance has for example been used to finance Arlandabanan. The point of using project finance is for the revenues generated by the finished project to serve as a monetary resource for the repayment of the loan. Thus, the lenders have an interest in the completion of the project, which sets the agenda for the financial securities being used in project finance.

The main purpose of this thesis is to investigate whether established Swedish laws inherently provide sufficient opportunities for lenders involved in project finance to gain adequate security for the repayment of the loan. Thusly the thesis initially serves as an introduction to project finance. The focus is then to investigate the purpose and goals of security in project finance. The function of the security can be determined to be (1) to give the lenders priority over other creditors, and (2) to provide the lenders the opportunity to confer control of the project company.

Upon establishing the purpose and goal of security in project finance an investigation of Swedish financial security regulations will follow. In this part various instruments that may be used by lenders to take security over different assets are examined. This investigation constitutes the basis for the thesis’ analysis.

In the analysis a discussion will be raised regarding whether or not different types of security that may be found in Swedish financial security regulations are practical and usable in project finance and whether they can be said to fulfil the lenders’ purpose with security. It is concluded that a well-established principle, that requires that a pledgor shall be cut off from its possession of the property used as security, causes problems. An overall conclusion drawn is that it should be possible for lenders to have financial security in the project company’s various assets and thus get precedence over the other creditors without the project company being forced to surrender possession of the assets constituting the security base.

Furthermore it is discussed whether the action taken by the lenders to confer control of the project company may not be fully condoned by Swedish law. A conclusion on this matter cannot be fully reached. A personal conclusion is that Swedish law is unlikely to impose any indomitable obstacles. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindbäck, Malin LU
supervisor
organization
alternative title
Lenders' Security in Project Finance - scrutinizing Swedish laws regarding financial security
course
JURM02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
finansrätt, förmögenhetsrätt, sakrätt, projektfinansiering, project finance, finansiering, panträtt, säkerhetsöverlåtelse, företagshypotek, traditionsprincipen, sakrättsliga moment
language
Swedish
id
2430443
date added to LUP
2012-05-29 15:48:46
date last changed
2012-05-29 15:48:46
@misc{2430443,
 abstract   = {Under project finance lenders provide finance for the development of a single project. The method of project finance is often connected to major public initiatives. In Sweden project finance has for example been used to finance Arlandabanan. The point of using project finance is for the revenues generated by the finished project to serve as a monetary resource for the repayment of the loan. Thus, the lenders have an interest in the completion of the project, which sets the agenda for the financial securities being used in project finance.

The main purpose of this thesis is to investigate whether established Swedish laws inherently provide sufficient opportunities for lenders involved in project finance to gain adequate security for the repayment of the loan. Thusly the thesis initially serves as an introduction to project finance. The focus is then to investigate the purpose and goals of security in project finance. The function of the security can be determined to be (1) to give the lenders priority over other creditors, and (2) to provide the lenders the opportunity to confer control of the project company.

Upon establishing the purpose and goal of security in project finance an investigation of Swedish financial security regulations will follow. In this part various instruments that may be used by lenders to take security over different assets are examined. This investigation constitutes the basis for the thesis’ analysis.

In the analysis a discussion will be raised regarding whether or not different types of security that may be found in Swedish financial security regulations are practical and usable in project finance and whether they can be said to fulfil the lenders’ purpose with security. It is concluded that a well-established principle, that requires that a pledgor shall be cut off from its possession of the property used as security, causes problems. An overall conclusion drawn is that it should be possible for lenders to have financial security in the project company’s various assets and thus get precedence over the other creditors without the project company being forced to surrender possession of the assets constituting the security base.

Furthermore it is discussed whether the action taken by the lenders to confer control of the project company may not be fully condoned by Swedish law. A conclusion on this matter cannot be fully reached. A personal conclusion is that Swedish law is unlikely to impose any indomitable obstacles.},
 author    = {Lindbäck, Malin},
 keyword   = {finansrätt,förmögenhetsrätt,sakrätt,projektfinansiering,project finance,finansiering,panträtt,säkerhetsöverlåtelse,företagshypotek,traditionsprincipen,sakrättsliga moment},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Långivarnas säkerhet vid projektfinansiering - en granskning av svensk säkerhetsrätt},
 year     = {2012},
}