Advanced

Plan A - A Study of the Climate Change Adaptation Perspective in the Planning and Building Act (2010:900)

Johansson, Anna LU (2012) JURM01 20112
Department of Law
Abstract (Swedish)
Klimatförändringen är ett fenomen som på ett aldrig tidigare skådat sätt kommer att sätta press på rättssystem världen runt. Det finns ett behov av att utforma rättsliga instrument och institutioner för att hantera förändringar i miljön men också av att utforma själva lagstiftningen att vara flexibel och anpassningsbar i förhållande till föränderliga förhållanden i naturens tillstånd. För att säkerställa att lagstiftningen är motståndskraftig nog att klara den osäkerhet som effekterna av den pågående klimatförändringen utgör, måste befintlig lagstiftning utvärderas, möjligheter till åtgärder identifierade och brister åtgärdas. Denna uppsats syftar till att undersöka den svenska plan- och bygglagen från en klimatanpassning perspektiv för... (More)
Klimatförändringen är ett fenomen som på ett aldrig tidigare skådat sätt kommer att sätta press på rättssystem världen runt. Det finns ett behov av att utforma rättsliga instrument och institutioner för att hantera förändringar i miljön men också av att utforma själva lagstiftningen att vara flexibel och anpassningsbar i förhållande till föränderliga förhållanden i naturens tillstånd. För att säkerställa att lagstiftningen är motståndskraftig nog att klara den osäkerhet som effekterna av den pågående klimatförändringen utgör, måste befintlig lagstiftning utvärderas, möjligheter till åtgärder identifierade och brister åtgärdas. Denna uppsats syftar till att undersöka den svenska plan- och bygglagen från en klimatanpassning perspektiv för att diskutera vilka medel eller instrument för anpassning som är tillgängliga för de myndigheter som ansvarar för planeringen av den fysiska miljön och bebyggelsen.

Efter redovisning av vad nuvarande lagstiftning innehåller för bestämmelser om anpassning följer en genomgång om aktuell forskning kring frågan om vad som kan anses vara bra designad lagstiftning för anpassning. Utifrån denna genomgång belyses för- och nackdelar med nuvarande lagstiftning i slutet av arbetet. I analysen sätts utvärderingen av den svenska plan- och bygglagstiftningen i perspektiv till den normativa och strukturella påverkan som formulering av lagstiftning för klimatanpassning kan innebära. Lagstiftningens problemorientering, flexibilitet och anpassningsförmåga i sig själv studeras. Försök att skapa ett ramverk, som kan bidra till att applicera teorier om återhämtningsförmåga på regler och regelverk i sig, lyfts fram i diskussionen om hur lagstiftare kan gå till väga för att utforma lagar som i sin tur kan producera återhämtningsförmåga i andra sociala och naturliga system som lagstiftningen adresserar.

Den sammanfattande slutsatsen av studien är att plan- och bygglagen, efter den omfattande revideringen, innehåller flera regleringar som kan användas för att främja klimatanpassning om de tillämpande myndigheterna har sådana ambitioner. Framtida ändringar av lagstiftningen, bör följa de principer som diskuterats i detta arbete för att lagen inte stagnera i sitt ursprungliga syfte; att exploatera och utveckla bebyggelse. Lagstiftningen i sig måste förutse förändringar i ett långt tidsperspektiv utifrån en acceptens att klimatförändringen kommer att innebära oåterkalleliga förändringar som kommer att göra det omöjligt att fortsätta utveckla den befintliga bebyggelsen under samma grundförutsättningar i det naturliga tillståndet som råder idag. (Less)
Abstract
Climate change is a phenomenon that in an unprecedented way will put pressure on the legal systems worldwide. Not only is there a need for designing the necessary legal instruments and institutions to handle changes in the environment but also for the law itself to be flexible and able to adapt under preconditions in nature which are uncertain. To ensure that the legislation is resilient enough to cope with the uncertainties of the effects of the ongoing change in climate, existing legislation must be evaluated, possibilities for action identified and deficiencies addressed. This thesis aim to investigate and analyse the Swedish planning and building legislation from a climate change adaptation perspective. By doing so some important... (More)
Climate change is a phenomenon that in an unprecedented way will put pressure on the legal systems worldwide. Not only is there a need for designing the necessary legal instruments and institutions to handle changes in the environment but also for the law itself to be flexible and able to adapt under preconditions in nature which are uncertain. To ensure that the legislation is resilient enough to cope with the uncertainties of the effects of the ongoing change in climate, existing legislation must be evaluated, possibilities for action identified and deficiencies addressed. This thesis aim to investigate and analyse the Swedish planning and building legislation from a climate change adaptation perspective. By doing so some important features in the design of climate change adaptation law in general will be highlighted. The climate change adaptation perspective includes and reflects upon research conducted within the wider field of climate change adaptation research. Terminology and findings from other disciplines of research has therefore been relevant to include for the discussion of the legal frames.

After accounting for what rules the planning and building legislation contains on the matter of adaptation, current research on what can be considered good design for adaptation law is presented. The pros and cons of the existing legal constructions from an adaptation perspective are highlighted at the end of the thesis. The analysis is built upon the previous made evaluation of the Swedish planning- and building legislation, which is put into perspective of studies on the normative and structural impacts that the formulation of legislation on climate change adaptation could bring. The problem based approach, flexibility and adaptive capacity of the law itself is considered, drawing upon attempts to include resilience theory in a framework for designing law that can produce resilience of the other social and natural systems that law addresses.

What can be concluded from the study is that the Planning and Building Act includes, after its extensive revision, several rules that can be used to promote adaptation, if the implementing authorities have the ambition to do so. Future amendments of the rules should follow the principles for designing adaptation law, discussed in this thesis, and not stagnate in the original purpose of the legislation; to exploit and develop. The legislation in itself must anticipate changes in a long-term perspective, accepting that climate change will bring about irreversible change that will make it impossible to keep on developing the built environment under the same baseline conditions as in the current state of the environment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Anna LU
supervisor
organization
course
JURM01 20112
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Environmental law, Climate Change Adaptation, Planning and building, Designing law
language
English
id
2431068
date added to LUP
2012-08-22 11:42:25
date last changed
2012-08-22 11:42:25
@misc{2431068,
 abstract   = {Climate change is a phenomenon that in an unprecedented way will put pressure on the legal systems worldwide. Not only is there a need for designing the necessary legal instruments and institutions to handle changes in the environment but also for the law itself to be flexible and able to adapt under preconditions in nature which are uncertain. To ensure that the legislation is resilient enough to cope with the uncertainties of the effects of the ongoing change in climate, existing legislation must be evaluated, possibilities for action identified and deficiencies addressed. This thesis aim to investigate and analyse the Swedish planning and building legislation from a climate change adaptation perspective. By doing so some important features in the design of climate change adaptation law in general will be highlighted. The climate change adaptation perspective includes and reflects upon research conducted within the wider field of climate change adaptation research. Terminology and findings from other disciplines of research has therefore been relevant to include for the discussion of the legal frames. 

After accounting for what rules the planning and building legislation contains on the matter of adaptation, current research on what can be considered good design for adaptation law is presented. The pros and cons of the existing legal constructions from an adaptation perspective are highlighted at the end of the thesis. The analysis is built upon the previous made evaluation of the Swedish planning- and building legislation, which is put into perspective of studies on the normative and structural impacts that the formulation of legislation on climate change adaptation could bring. The problem based approach, flexibility and adaptive capacity of the law itself is considered, drawing upon attempts to include resilience theory in a framework for designing law that can produce resilience of the other social and natural systems that law addresses.

What can be concluded from the study is that the Planning and Building Act includes, after its extensive revision, several rules that can be used to promote adaptation, if the implementing authorities have the ambition to do so. Future amendments of the rules should follow the principles for designing adaptation law, discussed in this thesis, and not stagnate in the original purpose of the legislation; to exploit and develop. The legislation in itself must anticipate changes in a long-term perspective, accepting that climate change will bring about irreversible change that will make it impossible to keep on developing the built environment under the same baseline conditions as in the current state of the environment.},
 author    = {Johansson, Anna},
 keyword   = {Environmental law,Climate Change Adaptation,Planning and building,Designing law},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Plan A - A Study of the Climate Change Adaptation Perspective in the Planning and Building Act (2010:900)},
 year     = {2012},
}