Advanced

Rättens lögndetektor - en komparativ analys av asyl- och straffrättens trovärdighetsbedömningar samt deras förtjänster och problem

Asli, Ali LU (2012) JURM02 20121
Department of Law
Abstract
This paper aims to give the reader a comprehensive insight into the realities of the way sexual and immigration law are treated by the Swedish judicial system. In particular, it addresses key points to do with the evaluation of evidence that often prove conclusive in the trials. An area of focus has been the light new research in the domain of criminal psychology has shed on the evidentiary weaknesses of how oral/written testimony is used and evaluated at trial, and the problems to the principal of legal certainty this gives rise to. The paper seeks to highlight key cases and leading commentary to demonstrate the problems of the model used to evaluate testimony in both asylum and rape trials. Furthermore, the article seeks to point to the... (More)
This paper aims to give the reader a comprehensive insight into the realities of the way sexual and immigration law are treated by the Swedish judicial system. In particular, it addresses key points to do with the evaluation of evidence that often prove conclusive in the trials. An area of focus has been the light new research in the domain of criminal psychology has shed on the evidentiary weaknesses of how oral/written testimony is used and evaluated at trial, and the problems to the principal of legal certainty this gives rise to. The paper seeks to highlight key cases and leading commentary to demonstrate the problems of the model used to evaluate testimony in both asylum and rape trials. Furthermore, the article seeks to point to the dangers of continuing to use the existing model, and possible reforms that the author believes would lead to better judicial results.

It is important that the public's confidence in the judicial system is not lost because of unpredictable and dubious court decisions. Such an intolerable situation gives rise to openings whereby stronger players in the trial framework seek to gain unethically at the cost of weaker parties. My goal of seeking to lay bare these flaws has paralleled the heated academic and public debate on the subject. In producing this essay, the author has sought to show how the key evidentiary issues discussed above spill over the boundaries between immigration and sexual offence cases where suspected offenders do not enjoy a standard of objectivity, impartiality and transparency necessary to achieve a just trial. In making this analysis, the experiences of judges and Swedish Migration board case workers has been actively incorporated to link theory to practice.

The paper concludes that the manner in which evidence is evaluated within immigration and sexual cases fails on many points. The principal problem lies in the way testimony is handled in the courts, and the overreliance, due to a lack of substitutes, that has been placed on the established methods. (Less)
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftar till att ge läsaren en god inblick i den generella rättsliga regleringen av asyl-och sexualbrottsrätten. Därutöver behandlas en rad frågor som korrelerar mellan dessa rättsområden med fokus på den gemensamma beröringspunkten beträffande momentet som vanligen blir avgörande för utgången i målen; tillförlitlighets- samt trovärdighetsbedömningen. En rad nya aspekter på den i praxis förekommande utsagomodellen avslöjas med stöd av färsk rättspsykologisk litteratur i hopp om att synliggöra problemen och den stora rättsosäkerheten av en alltför onyanserad bevisvärdering till följd av utsagomodellens felkällor. Exempel ur doktrin och relevanta rättsfall illustrerar osäkerheterna med de kriterier som ligger till grund för... (More)
Uppsatsen syftar till att ge läsaren en god inblick i den generella rättsliga regleringen av asyl-och sexualbrottsrätten. Därutöver behandlas en rad frågor som korrelerar mellan dessa rättsområden med fokus på den gemensamma beröringspunkten beträffande momentet som vanligen blir avgörande för utgången i målen; tillförlitlighets- samt trovärdighetsbedömningen. En rad nya aspekter på den i praxis förekommande utsagomodellen avslöjas med stöd av färsk rättspsykologisk litteratur i hopp om att synliggöra problemen och den stora rättsosäkerheten av en alltför onyanserad bevisvärdering till följd av utsagomodellens felkällor. Exempel ur doktrin och relevanta rättsfall illustrerar osäkerheterna med de kriterier som ligger till grund för utslagsgivande trovärdighetsbedömningar i såväl asyl- som våldtäktsmål. Vidare utförs en fördjupad analys av förtjänsterna, samt de risker som föreligger, med ett alltför ovaksamt användande av såväl den befintliga utsagomodellen som övrig hjälpvetenskaplig forskning. Återkopplingen till bevisvärderingen inom de två aktuella rättsområdena är i uppsatsen genomgående förevarande och författaren utmanar konsekvent utifrån ett de lege feranda resonemang den nuvarande ordningen samt ger förslag på hur detta kan, men inte minst bör, förändras.

Det är av vikt att allmänhetens förtroende för rättsapparaten inte går förlorat på grund av oförutsägbara och tveksamma domslut. En osäkerhet härom riskerar att i förlängningen gynna vissa grupper som manipulerar och utnyttjar systemets felkällor på bekostnad av de som faller offer för systemets undermålighet. Därför har jag uppmärksammat dessa felkällor med stöd av rättsfall och tvärvetenskaplig doktrin som ett led i ett uppmärksammande av dessa frågor, något som i övrigt redan synes ha tagit fart i såväl samhälls- som den rättsvetenskapliga debatten. Då uppsatsen har karaktären av en komparativ analys har det varit väsentligt för mig att inte göra alltför stora uppdelningar vid behandlingen av uppsatsen i syfte att visa hur en bristfällig och standardiserad bevisvärdering faktiskt inverkar menligt på två viktiga rättsområden vars målgrupper erhåller en prövning som enligt mig inte kan anses uppfylla de högt uppsatta kraven för en rättvis rättegång, saklighet, opartiskhet samt transparens. Domarnas erfarenhetssatser är en annan aspekt som har undersökts i uppsatsen i kombination med deras tillämpning av utsagomodellen. Detsamma har gjorts vad gäller migrationsverkets handläggare.

Slutsatser som bland annat har dragits är att dagens bevisvärdering inom asyl- och sexualmålen brister på många punkter eftersom avsaknaden av övrig bevisning inom dessa områden nödgar användningen av utsagoanalysen, vilket dessvärre har föranlett en regelmässigt onyanserad tillämpning med anledning av den oproportionerligt höga tilltron till de kriterier som har utbildats som ett verktyg för utsagomodellens användning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Asli, Ali LU
supervisor
organization
alternative title
The Polygraph of the law - a comparative analysis of credibility judgements in immigration and criminal law and their merits and issues
course
JURM02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt, Utlänningsrätt, Processrätt, rättsvetenskap, rättspsykologi
language
Swedish
id
2438006
date added to LUP
2012-08-31 15:26:59
date last changed
2012-08-31 15:26:59
@misc{2438006,
 abstract   = {This paper aims to give the reader a comprehensive insight into the realities of the way sexual and immigration law are treated by the Swedish judicial system. In particular, it addresses key points to do with the evaluation of evidence that often prove conclusive in the trials. An area of focus has been the light new research in the domain of criminal psychology has shed on the evidentiary weaknesses of how oral/written testimony is used and evaluated at trial, and the problems to the principal of legal certainty this gives rise to. The paper seeks to highlight key cases and leading commentary to demonstrate the problems of the model used to evaluate testimony in both asylum and rape trials. Furthermore, the article seeks to point to the dangers of continuing to use the existing model, and possible reforms that the author believes would lead to better judicial results.
 
It is important that the public's confidence in the judicial system is not lost because of unpredictable and dubious court decisions. Such an intolerable situation gives rise to openings whereby stronger players in the trial framework seek to gain unethically at the cost of weaker parties. My goal of seeking to lay bare these flaws has paralleled the heated academic and public debate on the subject. In producing this essay, the author has sought to show how the key evidentiary issues discussed above spill over the boundaries between immigration and sexual offence cases where suspected offenders do not enjoy a standard of objectivity, impartiality and transparency necessary to achieve a just trial. In making this analysis, the experiences of judges and Swedish Migration board case workers has been actively incorporated to link theory to practice.

The paper concludes that the manner in which evidence is evaluated within immigration and sexual cases fails on many points. The principal problem lies in the way testimony is handled in the courts, and the overreliance, due to a lack of substitutes, that has been placed on the established methods.},
 author    = {Asli, Ali},
 keyword   = {Straffrätt,Utlänningsrätt,Processrätt,rättsvetenskap,rättspsykologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rättens lögndetektor - en komparativ analys av asyl- och straffrättens trovärdighetsbedömningar samt deras förtjänster och problem},
 year     = {2012},
}