Advanced

Säkerheters giltighet vid företagsförvärv - Något om det civilrättsliga förvärvslåneförbudets tillämpningsproblem

Eriksson, Anna LU (2012) JURM02 20112
Department of Law
Abstract (Swedish)
Det primära syftet med uppsatsen är att utreda om det aktiebolagsrättsliga förvärvslåneförbudet är tillämpligt på säkerheter som är ställda efter förvärvstidpunkten. Att sådana säkerheter i vissa fall kan träffas av förvärvslåneförbudet verkar man i stort sett vara överens om i doktrinen, åtminstone vad gäller s.k. minutenlån. Däremot råder oenighet exakt om vad som krävs. Ett upplägg som används i praktiken är att i låneavtalet avtala om att låntagaren först vid ett senare angivet tillfälle ska ställa ytterligare säkerheter för lånet. Upplägget går ut på att man avtalstekniskt försöker undvika att förvärvslåneförbudet blir tillämpligt genom att flytta tidpunkten för ställande av säkerheten till efter det att förvärvet är genomfört.... (More)
Det primära syftet med uppsatsen är att utreda om det aktiebolagsrättsliga förvärvslåneförbudet är tillämpligt på säkerheter som är ställda efter förvärvstidpunkten. Att sådana säkerheter i vissa fall kan träffas av förvärvslåneförbudet verkar man i stort sett vara överens om i doktrinen, åtminstone vad gäller s.k. minutenlån. Däremot råder oenighet exakt om vad som krävs. Ett upplägg som används i praktiken är att i låneavtalet avtala om att låntagaren först vid ett senare angivet tillfälle ska ställa ytterligare säkerheter för lånet. Upplägget går ut på att man avtalstekniskt försöker undvika att förvärvslåneförbudet blir tillämpligt genom att flytta tidpunkten för ställande av säkerheten till efter det att förvärvet är genomfört. Giltigheten av avtalstekniska upplägg som det nu nämnda har motiverats med Rodhes rekvisit om seriös kreditgivning och reell kreditrisk och i samtal med praktiserande jurister får man närmast intrycket av att lagligheten i dylika upplägg är given.

En fråga som är av stor betydelse för tillämpningen av förvärslåneförbudet är spörsmålet kring legalitetsprincipens tillämplighet i den civilrättsliga kontexten. Mot bakgrund av att praxis tycks använda analogier, de processuella skillnader som finns mellan straff- och civilrätten samt de ändamål som ligger bakom den straffrättsliga legalitetsprincipen blir slutsatsen enligt min mening att principen inte ska användas vid tillämpningen av det civilrättsliga förvärvslåneförbudet.

Mot bakgrund av att gränserna för ett minutenlån inte har fastställts närmare, att HD i Framnäs-målet öppnat upp för att vissa efterfinansieringar omfattas av förvärvslåneförbudet, samt att legalitetsprincipen inte bör tillämpas på det civilrättsliga förbudet, finns det anledning att ifrågasätta giltigheten av dylika efterfinansieringskonstruktioner. Detta gäller särskilt i de fall köparen inte skulle ha beviljats kredit, eller beviljats kredit endast på väsentligen andra villkor, utan det obligationsrättsliga löftet om framtida säkerheter. Säkerhetens anknytning till förvärvet kan då antagas vara sådan att den utgör ett led i finansieringen. Något säkert svar på i vilken utsträckning säkerheter ställda efter förvärvstidpunkten är ogiltiga kan inte ges, men det finns åtskilligt som talar för att sådana säkerheter är ogiltiga. En annan sak är att frågan i princip endast aktualiseras vid eventuella betalningssvårigheter eller konkurs i bolaget vilket har ställt säkerheten, och att man i det praktiska rättslivet förmodligen kommer att hålla fast vid sin uppfattning fram till dess att ett klart besked ges genom rättstillämpningen. (Less)
Abstract
This thesis primary aim is to investigate the applicability of the prohibition of purchase loans, stated in the Swedish Company Act, on securities issued after the time of the purchase. The majority of doctrine on the subject is in agreement that at least so called minute loans, is embraced by the prohibition, the closer criterions necessary for such applicability is however unclear. A praxis used in the practical legal life is that the loan agreement includes an obligation for the lender to provide further securities, in the future. This is a way to get around the prohibition by moving the time for the issuing of the security until after the time of the purchase of the company. The argument for the legality of such securities is primary... (More)
This thesis primary aim is to investigate the applicability of the prohibition of purchase loans, stated in the Swedish Company Act, on securities issued after the time of the purchase. The majority of doctrine on the subject is in agreement that at least so called minute loans, is embraced by the prohibition, the closer criterions necessary for such applicability is however unclear. A praxis used in the practical legal life is that the loan agreement includes an obligation for the lender to provide further securities, in the future. This is a way to get around the prohibition by moving the time for the issuing of the security until after the time of the purchase of the company. The argument for the legality of such securities is primary based on Rodhe’s arguments regarding serious credit grant, and real credit risk. In conversation with practicing lawyers it almost seems like there is no doubt about such securities validity.

The question of the applicability of the principle of legality arose as a consequence of the adoption of an invalidly sanction. It is plausible to believe, considering the case law, which shows a tendency to use both analogy and extensive interpretation, the difference in process control between the civil law and the criminal law, and the purpose of the principle of legality, that the principle is not to be used in the civil law context of the prohibition of purchase loans.

Considering that the limits for when a minute loan is at hand are not specified, that the Supreme Court, in the Framnäs-case , has opened for the including of securities, if they constitutes a part of the financing of the purchase, and that the principle of legality is not applicable on a prohibition in the civil law, there is reason to question the validity of securities issued according to such obligations in the loan agreements as above mentioned, especially if the creditor would not have granted the credit, or would have done so only on material different loan terms, in the absent of the obligation of future securities in the loan agreement. In such cases, a court may deem the future securities in the purchased company’s property, or the property of subsidiary, as so closely attached to the possibility of raising the financing of the purchase in the first case, that it is seen as a part of the finance, in controversy with the prohibition of purchase loans. There is no certain answer and it is still up to the court to take a final stand in this matter, but there is considerable factors speaking in favor of the invalidity of securities issued in accordance with such obligations in the loan agreement. Quite another thing is that the question will not be put on edge, until the eventual aspect of material financial distress within the purchased company, or bankruptcy. Presumably the actors of the business life will continue sticking to their opinion of the legality of whitewash periods, until the courts provide a final judgment in the matter, telling them otherwise. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Anna LU
supervisor
organization
alternative title
The validity of securities related to acqusitions of companies - Relating to the applicability of the prohibition of purchase loans
course
JURM02 20112
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
associationsrätt, förmögenhetsrätt
language
Swedish
id
2438551
date added to LUP
2012-08-31 14:39:09
date last changed
2012-08-31 14:39:09
@misc{2438551,
 abstract   = {This thesis primary aim is to investigate the applicability of the prohibition of purchase loans, stated in the Swedish Company Act, on securities issued after the time of the purchase. The majority of doctrine on the subject is in agreement that at least so called minute loans, is embraced by the prohibition, the closer criterions necessary for such applicability is however unclear. A praxis used in the practical legal life is that the loan agreement includes an obligation for the lender to provide further securities, in the future. This is a way to get around the prohibition by moving the time for the issuing of the security until after the time of the purchase of the company. The argument for the legality of such securities is primary based on Rodhe’s arguments regarding serious credit grant, and real credit risk. In conversation with practicing lawyers it almost seems like there is no doubt about such securities validity. 

The question of the applicability of the principle of legality arose as a consequence of the adoption of an invalidly sanction. It is plausible to believe, considering the case law, which shows a tendency to use both analogy and extensive interpretation, the difference in process control between the civil law and the criminal law, and the purpose of the principle of legality, that the principle is not to be used in the civil law context of the prohibition of purchase loans. 

Considering that the limits for when a minute loan is at hand are not specified, that the Supreme Court, in the Framnäs-case , has opened for the including of securities, if they constitutes a part of the financing of the purchase, and that the principle of legality is not applicable on a prohibition in the civil law, there is reason to question the validity of securities issued according to such obligations in the loan agreements as above mentioned, especially if the creditor would not have granted the credit, or would have done so only on material different loan terms, in the absent of the obligation of future securities in the loan agreement. In such cases, a court may deem the future securities in the purchased company’s property, or the property of subsidiary, as so closely attached to the possibility of raising the financing of the purchase in the first case, that it is seen as a part of the finance, in controversy with the prohibition of purchase loans. There is no certain answer and it is still up to the court to take a final stand in this matter, but there is considerable factors speaking in favor of the invalidity of securities issued in accordance with such obligations in the loan agreement. Quite another thing is that the question will not be put on edge, until the eventual aspect of material financial distress within the purchased company, or bankruptcy. Presumably the actors of the business life will continue sticking to their opinion of the legality of whitewash periods, until the courts provide a final judgment in the matter, telling them otherwise.},
 author    = {Eriksson, Anna},
 keyword   = {associationsrätt,förmögenhetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Säkerheters giltighet vid företagsförvärv - Något om det civilrättsliga förvärvslåneförbudets tillämpningsproblem},
 year     = {2012},
}