Advanced

Högfrekvenshandel och marknadspåverkan

Tilney, Stefan LU (2012) JUR091 20121
Department of Law
Abstract (Swedish)
Under en längre tid har högfrekvenshandelns negativa inverkan på de finansiella marknaderna varit föremål för debatt. Högfrekvenshandelns negativa inverkan utgörs framförallt av otillbörligt kurspåverkande effekter och högre volatilitet på värdepappersmarknaden. Kännetecknande för högfrekvenshandeln är att affärerna utförs av kraftfulla datorer med avancerade datoralgoritmer som lägger ett stort antal order som sänds till flera olika marknadsplatser med extremt hög hastighet. Små kursskillnader i vissa värdepapper utnyttjas omedelbart och det är inte ovanligt att kursvärdet på dessa värdepapper ändras mer än 200 gånger på en sekund.

Otillbörlig marknadspåverkan omfattar åtgärder som på ett otillbörligt sätt är ägnade åt att påverka... (More)
Under en längre tid har högfrekvenshandelns negativa inverkan på de finansiella marknaderna varit föremål för debatt. Högfrekvenshandelns negativa inverkan utgörs framförallt av otillbörligt kurspåverkande effekter och högre volatilitet på värdepappersmarknaden. Kännetecknande för högfrekvenshandeln är att affärerna utförs av kraftfulla datorer med avancerade datoralgoritmer som lägger ett stort antal order som sänds till flera olika marknadsplatser med extremt hög hastighet. Små kursskillnader i vissa värdepapper utnyttjas omedelbart och det är inte ovanligt att kursvärdet på dessa värdepapper ändras mer än 200 gånger på en sekund.

Otillbörlig marknadspåverkan omfattar åtgärder som på ett otillbörligt sätt är ägnade åt att påverka marknadspriset på ett visst värdepapper. Syftet med åtgärden ska vara att ge gärningsmannen eller någon annan en fördel på ett sätt som från allmän uppfattning är oacceptabelt. I vissa fall anklagas högfrekvensaktörerna för att lägga skenorder, det vill säga order som inte avsedda att gå till avslut, i syfte att åstadkomma en felaktig bild av utbud och efterfrågan i ett visst värdepapper. Genom att i sista millisekunden dra tillbaka en skenorder och ersätta den med en ny order har de övriga marknadsaktörerna ingen möjlighet att reagera på de nya förutsättningarna som därmed uppstår.

Enligt MiFID ska varje börs själv ansvara för sin marknadsövervakning. Detta har gett upphov till kritik eftersom det medför risk för intressekonflikter att övervaka sin egen affärsverksamhet och det finns förespråkare både för att övervakningsansvaret ska ligga kvar hos marknadsplatserna och att övervakningen ska flyttas över till en central myndighet. Den offentliga regleringen kring marknadsövervakningen är begränsad och kompletteras till stora delar genom självreglering som är ett viktigt inslag på den svenska värdepappersmarknaden tack vare dess flexibilitet. Nasdaqbörsen har genom åren utvecklat en omfattande självreglering som till skillnad från den offentliga regleringen innehåller sanktionsbestämmelser vid överträdelse av handelsreglerna och volatilitetsspärrar. Nasdaqbörsen står dessutom under tillsyn av FI som årligen och vid behov granskar verksamheten på den reglerade marknaden.

Trots marknadsövervakning och offentlig tillsyn råder det en viss oro bland de marknadsaktörer som inte ägnar sig åt högfrekvenshandel. Oron utmynnar i att antalet fall av otillbörlig marknadspåverkan har ökat kraftigt under de senaste åren och blivit svårare att upptäcka. Oron tas på allvar av EU-kommissionen som i förslagen till nya rättsakter planerar att införa särskilda bestämmelser som reglerar högfrekvenshandeln. (Less)
Abstract
For a long time, the negative impact that high frequency trading has had on the financial markets has been subject of debate. The negative impact of high frequency trading constitutes mainly of price-changing effects and a higher volatility in security markets. Characterizing of high frequency trading is that the business transactions are made by powerful computers with sophisticated computer algorithms that place a large number of orders that are sent to multiple marketplaces at extremely high speed. Small differences in prices of certain securities are immediately utilized and it is not unusual that the prices of these securities changes more than 200 times in one second.

Market manipulation includes measures that in an inappropriate... (More)
For a long time, the negative impact that high frequency trading has had on the financial markets has been subject of debate. The negative impact of high frequency trading constitutes mainly of price-changing effects and a higher volatility in security markets. Characterizing of high frequency trading is that the business transactions are made by powerful computers with sophisticated computer algorithms that place a large number of orders that are sent to multiple marketplaces at extremely high speed. Small differences in prices of certain securities are immediately utilized and it is not unusual that the prices of these securities changes more than 200 times in one second.

Market manipulation includes measures that in an inappropriate way are devoted to affect the market price of a particular security. The purpose of the measure is to provide the offender or anyone else an advantage in a way that from a general view is unacceptable. In some cases, high frequency operators are accused to place false orders, ie orders not intended to be completed, in order to provide an inaccurate picture of supply and demand in a particular security. By withdrawing a false order in the last millisecond and replace it with a new order, there are no possibilities for the other market operators to react to the new conditions which thus arises.

According to MiFID, each stock exchange itself is responsible for market surveillance. This has given rise to criticism as it causes a risk of conflicts of interest to monitor their own business and there are advocates both for that the market surveillance responsibility will remain with the marketplace and that the market surveillance responsibility will be transferred to a central authority. The public regulation of market surveillance is limited and it´s supplemented largely by self-regulation that is an important element to the Swedish securities market due to its flexibility. The Nasdaq stock exchange has over the years developed a comprehensive self-regulation as opposed to the public regulation contains penalty provisions for breach of trade rules and volatility circuits. The Nasdaq stock exchange is also under the supervision of FI who annually and if necessary review the business on the regulated market.

Despite market surveillance and public oversight, there is some concern among market participants who are not engaged in high frequency trading. The concerns regard that the number of cases of market manipulation has increased dramatically in recent years and is becoming more difficult to detect. The concerns are taken seriously by the EU-Commission who in the proposed new legislative is planning to introduce specific provisions to regulate high frequency trading. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tilney, Stefan LU
supervisor
organization
alternative title
High frequency trading and market manipulation
course
JUR091 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Högfrekvenshandel Marknadsmissbruk Otillbörlig marknadspåverkan Marknadsövervakning
language
Swedish
id
2539471
date added to LUP
2012-08-31 14:34:18
date last changed
2012-08-31 14:34:18
@misc{2539471,
 abstract   = {For a long time, the negative impact that high frequency trading has had on the financial markets has been subject of debate. The negative impact of high frequency trading constitutes mainly of price-changing effects and a higher volatility in security markets. Characterizing of high frequency trading is that the business transactions are made by powerful computers with sophisticated computer algorithms that place a large number of orders that are sent to multiple marketplaces at extremely high speed. Small differences in prices of certain securities are immediately utilized and it is not unusual that the prices of these securities changes more than 200 times in one second.

Market manipulation includes measures that in an inappropriate way are devoted to affect the market price of a particular security. The purpose of the measure is to provide the offender or anyone else an advantage in a way that from a general view is unacceptable. In some cases, high frequency operators are accused to place false orders, ie orders not intended to be completed, in order to provide an inaccurate picture of supply and demand in a particular security. By withdrawing a false order in the last millisecond and replace it with a new order, there are no possibilities for the other market operators to react to the new conditions which thus arises. 

According to MiFID, each stock exchange itself is responsible for market surveillance. This has given rise to criticism as it causes a risk of conflicts of interest to monitor their own business and there are advocates both for that the market surveillance responsibility will remain with the marketplace and that the market surveillance responsibility will be transferred to a central authority. The public regulation of market surveillance is limited and it´s supplemented largely by self-regulation that is an important element to the Swedish securities market due to its flexibility. The Nasdaq stock exchange has over the years developed a comprehensive self-regulation as opposed to the public regulation contains penalty provisions for breach of trade rules and volatility circuits. The Nasdaq stock exchange is also under the supervision of FI who annually and if necessary review the business on the regulated market.

Despite market surveillance and public oversight, there is some concern among market participants who are not engaged in high frequency trading. The concerns regard that the number of cases of market manipulation has increased dramatically in recent years and is becoming more difficult to detect. The concerns are taken seriously by the EU-Commission who in the proposed new legislative is planning to introduce specific provisions to regulate high frequency trading.},
 author    = {Tilney, Stefan},
 keyword   = {Högfrekvenshandel Marknadsmissbruk Otillbörlig marknadspåverkan Marknadsövervakning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Högfrekvenshandel och marknadspåverkan},
 year     = {2012},
}