Advanced

Kollektiv förvaltning av musikaliska verk i Sverige- i ett konkurrensrättsligt perspektiv

Vilhelmsson Timmermand, Mina LU (2012) JURM02 20121
Department of Law
Abstract
In Sweden, the exclusive rights to musical works such as presented in § 2 Act (1960:729) on Copyright in Literary and Artistic Works (URL) are managed by the collecting society Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM). STIM monitor the right holder’s works and licenses them to users in return for economic compensation. Collecting societies such as STIM have long been considered to constitute de facto monopolies in relation to both right holders and users. This has meant that the competition law has exercised control over the collecting societies. The prohibition against abuse of a dominant position has set boundaries for the collecting societies’ behavior against right holders and users. The purpose of this paper is to analyze... (More)
In Sweden, the exclusive rights to musical works such as presented in § 2 Act (1960:729) on Copyright in Literary and Artistic Works (URL) are managed by the collecting society Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM). STIM monitor the right holder’s works and licenses them to users in return for economic compensation. Collecting societies such as STIM have long been considered to constitute de facto monopolies in relation to both right holders and users. This has meant that the competition law has exercised control over the collecting societies. The prohibition against abuse of a dominant position has set boundaries for the collecting societies’ behavior against right holders and users. The purpose of this paper is to analyze STIM’s relationship to the prohibition of abuse of a dominant position. To fulfill the purpose two questions have been asked. The first question is whether STIM has a dominant position in relation to right holders and users. The second question is which conduct can be considered as an abuse of such a position.

This paper consists of two parts: one descriptive part and one part where an effort is made to answer the questions at issue. The descriptive part of the paper provides a basic background to STIM’s relationship with right holders and users. Afterward, the control exerted on the collecting societies is explained. In the part where I try to answer the questions at issue, STIM’s market shares in the relevant market are analyzed. Furthermore, relevant case law is analyzed in an attempt to crystallize conduct that may constitute an abuse of a dominant position.

The conclusions of this work are the following. In relation to right holders STIM probably constitutes a de facto monopoly at the moment. However, there are no obstacles for right holders to choose whichever collecting society within the European Union for the management of their rights. It is therefore possible that STIM will no longer hold a dominant position in the future. In competition with the big collecting societies in Europe it will be hard for STIM to win in this regard. Cultural and linguistic reasons might however lead to a withholding of the dominant position. In relation to users, two separate developments are seen. When licensing in a physical environment STIM should constitute a de facto monopoly even in the future. Case law from the Court of Justice of the European Union allows collecting societies in Europe to refuse to license outside their territory. By contrast a decision from the European Commission has forced competition between European collecting societies in a digital environment. STIM’s position in the relevant market therefore depends on how well they fare in this competition. In such competition it is likely that STIM no longer will constitute a de facto monopoly.

For the case in which conduct may constitute an abuse of a dominant position, it has been found that it is difficult to know in advance what conditions may constitute an abuse in the absence of guiding case law. However, it matters whether collecting societies constitute a de facto monopoly or not. As a de facto monopoly, STIM are obliged to contract and have a duty to design its terms on a basis that is objective and neutral. The collecting society’s copyright features have also been of importance. Their function is to ensure that right holders receive fair compensation for the exploitation of their works. To fulfill this function they have been allowed to have conditions that would otherwise contradict competition law. Also, the nature of copyrights as creations of author's imagination has been significant. This nature has led to difficulties when determining the economic value of a copyright, which means that it has proven difficult to determine when a license fee is too high. (Less)
Abstract (Swedish)
I Sverige förvaltar upphovsrättsorganisationen Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) rättighetsinnehavares musikaliska verk så som de framkommer i 2 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). En del av förvaltningen går ut på att övervaka rättigheterna och licensiera dem till användare mot en ekonomisk ersättning. Sedan en lång tid har upphovsrättsorganisationer såsom STIM ansetts utgöra de facto monopol i förhållande till både rättighetsinnehavare och användare. Det har inneburit att konkurrensrätten utövat kontroll över upphovsrättsorganisationens verksamhet. Förbudet mot missbruk av dominerande ställning har satt gränser för hur upphovsrättsorganisationerna får agera i förhållande till... (More)
I Sverige förvaltar upphovsrättsorganisationen Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) rättighetsinnehavares musikaliska verk så som de framkommer i 2 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). En del av förvaltningen går ut på att övervaka rättigheterna och licensiera dem till användare mot en ekonomisk ersättning. Sedan en lång tid har upphovsrättsorganisationer såsom STIM ansetts utgöra de facto monopol i förhållande till både rättighetsinnehavare och användare. Det har inneburit att konkurrensrätten utövat kontroll över upphovsrättsorganisationens verksamhet. Förbudet mot missbruk av dominerande ställning har satt gränser för hur upphovsrättsorganisationerna får agera i förhållande till rättighetsinnehavare och användare. Syftet med denna uppsats är att analysera STIM:s förhållande till det konkurrensrättsliga förbudet mot missbruk av dominerande ställning. För att uppfylla syftet har två frågor ställts. Den första frågan är om STIM innehar en dominerande ställning i förhållande till rättighetsinnehavare och användare. Den andra frågan är vilka ageranden som i så fall kan anses utgöra ett missbruk av denna ställning.

Uppsatsen består av två delar: en beskrivande del och en del där frågeställningen besvaras. I den beskrivande delen ges en grundläggande bakgrund till STIM:s förhållande till rättighetsinnehavare och användare. Sedan förklaras vilken kontroll som utövas över upphovsrättsorganisationers verksamhet. I delen där frågeställningen besvaras avgörs om STIM har en dominerande ställning genom en analys av upphovsrättsorganisationens marknadsandelar på den relevanta marknaden. Genom relevant praxis på området görs vidare en ansats att utkristallisera de ageranden som kan utgöra ett missbruk av en dominerande ställning.

Slutsatserna i arbetet är följande. STIM torde utgöra ett de facto monopol
i förhållande till rättighetsinnehavare i dagsläget. Det finns dock
inga hinder för rättighetsinnehavare att fritt välja vilken upphovsrättsorganisation som ska förvalta deras rättigheter inom den Europeiska unionen. I framtiden är det därför möjligt att STIM inte längre kommer inneha en dominerande ställning. I konkurrens med de stora Europeiska upphovsrättsorganisationerna kommer det vara svårt för STIM att hävda sig. Eventuellt kommer dock den dominerande ställningen kvarstå på grund av kulturella och språkliga skäl. I förhållande till användare kan två separata utvecklingar skönjas. Vid licensiering i en fysisk miljö torde STIM komma att utgöra ett de facto monopol även i framtiden. Praxis från EU-domstolen möjliggör för upphovsrättsorganisationer i Europa att vägra licensiera utanför sitt territorium. I en digital miljö har däremot ett beslut från kommissionen tvingat fram konkurrens mellan de europeiska upphovsrättsorganisationerna på musikområdet. STIM:s ställning på den relevanta marknaden beror därmed på hur väl de klarar sig i denna konkurrens. Troligtvis kommer STIM inte inneha en dominerande ställning vid en sådan konkurrens.

Ageranden som kan utgöra missbruk av dominerande ställning har det sammanfattningsvis konstaterats vara svårt att på förhand veta vilka villkor som kan anses utgöra ett missbruk om det inte finns vägledande praxis. Det har dock betydelse om upphovsrättsorganisationer utgör de facto monopol. I så fall har de en kontraheringsplikt och en plikt att utforma
sina villkor på objektiva och neutrala grunder. Av vikt är även upphovsrättsorganisationernas upphovsrättsliga karaktär. Deras funktion är att se till så att rättighetsinnehavare får skälig ersättning för utnyttjanden av deras verk. För att fylla denna funktion har de tillåtits ha villkor som annars skulle strida mot konkurrensrätten. Även upphovsrätters karaktär som skapelser av upphovsmäns fantasi har betydelse för bedömningen. Det har ansetts svårt att fastställa det ekonomiska värdet på en upphovsrätt, vilket innebär att det är svårt att avgöra när en licensavgift är för hög. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vilhelmsson Timmermand, Mina LU
supervisor
organization
alternative title
Collective management of copyright to music in Sweden- in the perspective of competition law
course
JURM02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
immaterialrätt, konkurrensrätt, kollektiv förvaltning av upphovsrätter
language
Swedish
id
2541991
date added to LUP
2012-10-15 11:31:11
date last changed
2012-10-15 11:31:11
@misc{2541991,
 abstract   = {In Sweden, the exclusive rights to musical works such as presented in § 2 Act (1960:729) on Copyright in Literary and Artistic Works (URL) are managed by the collecting society Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM). STIM monitor the right holder’s works and licenses them to users in return for economic compensation. Collecting societies such as STIM have long been considered to constitute de facto monopolies in relation to both right holders and users. This has meant that the competition law has exercised control over the collecting societies. The prohibition against abuse of a dominant position has set boundaries for the collecting societies’ behavior against right holders and users. The purpose of this paper is to analyze STIM’s relationship to the prohibition of abuse of a dominant position. To fulfill the purpose two questions have been asked. The first question is whether STIM has a dominant position in relation to right holders and users. The second question is which conduct can be considered as an abuse of such a position.

This paper consists of two parts: one descriptive part and one part where an effort is made to answer the questions at issue. The descriptive part of the paper provides a basic background to STIM’s relationship with right holders and users. Afterward, the control exerted on the collecting societies is explained. In the part where I try to answer the questions at issue, STIM’s market shares in the relevant market are analyzed. Furthermore, relevant case law is analyzed in an attempt to crystallize conduct that may constitute an abuse of a dominant position.

The conclusions of this work are the following. In relation to right holders STIM probably constitutes a de facto monopoly at the moment. However, there are no obstacles for right holders to choose whichever collecting society within the European Union for the management of their rights. It is therefore possible that STIM will no longer hold a dominant position in the future. In competition with the big collecting societies in Europe it will be hard for STIM to win in this regard. Cultural and linguistic reasons might however lead to a withholding of the dominant position. In relation to users, two separate developments are seen. When licensing in a physical environment STIM should constitute a de facto monopoly even in the future. Case law from the Court of Justice of the European Union allows collecting societies in Europe to refuse to license outside their territory. By contrast a decision from the European Commission has forced competition between European collecting societies in a digital environment. STIM’s position in the relevant market therefore depends on how well they fare in this competition. In such competition it is likely that STIM no longer will constitute a de facto monopoly.

For the case in which conduct may constitute an abuse of a dominant position, it has been found that it is difficult to know in advance what conditions may constitute an abuse in the absence of guiding case law. However, it matters whether collecting societies constitute a de facto monopoly or not. As a de facto monopoly, STIM are obliged to contract and have a duty to design its terms on a basis that is objective and neutral. The collecting society’s copyright features have also been of importance. Their function is to ensure that right holders receive fair compensation for the exploitation of their works. To fulfill this function they have been allowed to have conditions that would otherwise contradict competition law. Also, the nature of copyrights as creations of author's imagination has been significant. This nature has led to difficulties when determining the economic value of a copyright, which means that it has proven difficult to determine when a license fee is too high.},
 author    = {Vilhelmsson Timmermand, Mina},
 keyword   = {immaterialrätt,konkurrensrätt,kollektiv förvaltning av upphovsrätter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kollektiv förvaltning av musikaliska verk i Sverige- i ett konkurrensrättsligt perspektiv},
 year     = {2012},
}