Advanced

Gangs vs Gäng vad är skillnaden? En jämförelse mellan de kriminella ungdomsgängen i Sverige och USA

Özbalci, Merih LU (2012) JURM02 20121
Department of Law
Abstract (Swedish)
I dagens samhälle står ungdomarna inför flera problem i deras liv. För att handskas med dessa väljer ungdomarna olika sätt. Vid vissa tillfällen kan detta leda till att ungdomarna begår oönskade handlingar ur samhällets synpunkt. Genom att söka sig till gäng och därigenom leta efter svar på de problem som de ställs inför leds många ungdomar in i ett asocialt leverne. För att förhindra våra ungdomar från att hamna i sådana situationer jobbar samhället aktivt med att förbättra livet för och hjälpa ungdomarna. Även vid de tillfällen då ungdomarna redan börjat ett asocialt beteende har samhället flera metoder för att handskas med ungdomarna och få dem tillbaka till ett normalt liv.
För att kunna hjälpa ungdomarna på bästa möjliga sätt måste... (More)
I dagens samhälle står ungdomarna inför flera problem i deras liv. För att handskas med dessa väljer ungdomarna olika sätt. Vid vissa tillfällen kan detta leda till att ungdomarna begår oönskade handlingar ur samhällets synpunkt. Genom att söka sig till gäng och därigenom leta efter svar på de problem som de ställs inför leds många ungdomar in i ett asocialt leverne. För att förhindra våra ungdomar från att hamna i sådana situationer jobbar samhället aktivt med att förbättra livet för och hjälpa ungdomarna. Även vid de tillfällen då ungdomarna redan börjat ett asocialt beteende har samhället flera metoder för att handskas med ungdomarna och få dem tillbaka till ett normalt liv.
För att kunna hjälpa ungdomarna på bästa möjliga sätt måste vi veta som mycket som möjligt om dem. Det som var meningen med denna uppsats var just att få reda på mer om ungdomarna, gängen och samhällets arbetsmetoder för att hjälpa ungdomarna och förhindra gängen. Det lättaste sättet att förbättra sig själv är att lära av andra och därför sker det en komparation i uppsatsen mellan Sverige och USA.
Ungdomarna i USA blir oftast tryckta in i gängen på grund av yttre påverkan från andra gäng eller på grund av påtryckningar som de upplever från samhället. Däremot blir ungdomarna i Sverige oftast inte tryckta in i gäng utan snarare blir de dragna till gäng av det som gängen har att erbjuda. Denna skillnad i hur gängen skapas föranleder också en skillnad i hur gängen bekämpas och hur ungdomarna hanteras.
I USA satsas det mycket på att jobba med de förhållandena i samhället som fick ungdomarna att gå med i gängen genom att erbjuda arbetstillfällen och skapa bättre relationer mellan ungdomarna och den lokala polisen. I Sverige satsas det däremot mer på att jobba med individen, ungdomarna ska få den information och det stöd som behövs för att de inte ska vilja gå med i gäng eller för att de ska vilja lämna ett gäng.
Skillnader i arbetssätten kan också ses i hur de ungdomarna som blivit tagna för kriminella aktiviteter behandlas. Graden av frihetsberövande vid brott där ungdomar är inblandade kan påverka deras inställning till samhället och kan vara en metod för att hantera gängmedlemmar.
Informationsutbyte mellan stater borde vara ett önskvärt förhållande där olika metoder och teorier som har haft framgångar i respektive land kan delas mellan länderna för att uppnå en effektivare hantering av ungdomarna. Däremot kan metoderna skilja sig mellan länderna beroende på hur gängen bildades, men detta är bara ännu en anledning till att dela med sig av den information länderna har eftersom det kan visa på hur andra gäng som inte är lika framträdande inom landet ska hanteras. (Less)
Abstract
In today's society young people are faced with several problems in their lives. Young people choose different ways to deal with these. At times this can lead to young people committing undesirable actions from the society's point of view. By seeking to gangs and thus looking for the answers to the problems they faced led many young people into an anti-social lifestyle. In order to prevent our youth from falling into situations such as these the community works actively with to improve the lives and help young people. Even at times when young people have already started an anti-social behavior, society has several methods for dealing with them and get them back to a normal life. To help young people the best possible way possible we need to... (More)
In today's society young people are faced with several problems in their lives. Young people choose different ways to deal with these. At times this can lead to young people committing undesirable actions from the society's point of view. By seeking to gangs and thus looking for the answers to the problems they faced led many young people into an anti-social lifestyle. In order to prevent our youth from falling into situations such as these the community works actively with to improve the lives and help young people. Even at times when young people have already started an anti-social behavior, society has several methods for dealing with them and get them back to a normal life. To help young people the best possible way possible we need to know as much as we can about them. The purpose of this study was to find out more about young people, gangs and the community working to help young people and prevent gangs. The easiest way to improve yourself is to learn from others, and therefore, there is a comparison in the paper between Sweden and USA. Young people in the U.S. are usually pushed into gangs because of external influences from other gangs or because of pressure they experience from the community. However, the young people in Sweden is usually not pushed into the gang, but rather, they are pulled to the gang of what the gangs have to offer. This difference in how the gangs are created causes a difference in how the gangs are dealt with and how the young people are handled. The United States spends a lot of work with the conditions in society that caused young people to join gangs by providing jobs and creating better relationships between the young people and the local police. Sweden focuses more on working with individuals, young people will receive the information and the support necessary for them not to want to join gangs or to make them want to leave a gang. Differences in working practices can also be seen in how the young people who have been caught for criminal activity is treated. The degree of custodial crimes involving young people involved can affect their attitude towards society and can be a method to deal with gang members. Exchange of information between states should be a desirable condition in which the different methods and theories that have had success in each country can be shared between countries to allow more effective management of young people. However, the methods may differ among countries depending on how the gangs were formed, but this is just another reason to share the information between countries because it can show how other gangs that are not as prominent in the country should be managed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Özbalci, Merih LU
supervisor
organization
alternative title
Gangs vs Gäng what is the difference? A comparison of criminal youth gangs in Sweden and the U.S.
course
JURM02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt, ungdomsgäng
language
Swedish
id
2542368
date added to LUP
2012-08-31 15:54:06
date last changed
2012-08-31 15:54:06
@misc{2542368,
 abstract   = {In today's society young people are faced with several problems in their lives. Young people choose different ways to deal with these. At times this can lead to young people committing undesirable actions from the society's point of view. By seeking to gangs and thus looking for the answers to the problems they faced led many young people into an anti-social lifestyle. In order to prevent our youth from falling into situations such as these the community works actively with to improve the lives and help young people. Even at times when young people have already started an anti-social behavior, society has several methods for dealing with them and get them back to a normal life. To help young people the best possible way possible we need to know as much as we can about them. The purpose of this study was to find out more about young people, gangs and the community working to help young people and prevent gangs. The easiest way to improve yourself is to learn from others, and therefore, there is a comparison in the paper between Sweden and USA. Young people in the U.S. are usually pushed into gangs because of external influences from other gangs or because of pressure they experience from the community. However, the young people in Sweden is usually not pushed into the gang, but rather, they are pulled to the gang of what the gangs have to offer. This difference in how the gangs are created causes a difference in how the gangs are dealt with and how the young people are handled. The United States spends a lot of work with the conditions in society that caused young people to join gangs by providing jobs and creating better relationships between the young people and the local police. Sweden focuses more on working with individuals, young people will receive the information and the support necessary for them not to want to join gangs or to make them want to leave a gang. Differences in working practices can also be seen in how the young people who have been caught for criminal activity is treated. The degree of custodial crimes involving young people involved can affect their attitude towards society and can be a method to deal with gang members. Exchange of information between states should be a desirable condition in which the different methods and theories that have had success in each country can be shared between countries to allow more effective management of young people. However, the methods may differ among countries depending on how the gangs were formed, but this is just another reason to share the information between countries because it can show how other gangs that are not as prominent in the country should be managed.},
 author    = {Özbalci, Merih},
 keyword   = {Straffrätt,ungdomsgäng},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gangs vs Gäng vad är skillnaden? En jämförelse mellan de kriminella ungdomsgängen i Sverige och USA},
 year     = {2012},
}