Advanced

Transfer pricing, Valuating Intangibles in Practise

Svanberg, Moa LU (2012) JURM02 20121
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att redogöra för nuvarande gällande rätt gällande internprissättning I kombination med immateriella rättigheter. Benämningen internprissättning refererar till priser i en transaktion som sker mellan bolag i en intressegemenskap. Kombinationen av de två ämnena är av intresse då vi kan se en ökning av koncerninterna transaktioner såväl som en ökad handel med immateriella rättigheter. Metoden som jag valt för uppsatsen är rätts dogmatisk. Ett fingerat praktik exempel kommer att användas för att påvisa hur värderingsprocessen av immateriella rättigheter har utvecklats vid sidan av regelsystemet och att det nuvarande systemet av juridisk vägledning har kraftiga brister. Målet är att i slutet på uppsatsen presentera... (More)
Uppsatsens syfte är att redogöra för nuvarande gällande rätt gällande internprissättning I kombination med immateriella rättigheter. Benämningen internprissättning refererar till priser i en transaktion som sker mellan bolag i en intressegemenskap. Kombinationen av de två ämnena är av intresse då vi kan se en ökning av koncerninterna transaktioner såväl som en ökad handel med immateriella rättigheter. Metoden som jag valt för uppsatsen är rätts dogmatisk. Ett fingerat praktik exempel kommer att användas för att påvisa hur värderingsprocessen av immateriella rättigheter har utvecklats vid sidan av regelsystemet och att det nuvarande systemet av juridisk vägledning har kraftiga brister. Målet är att i slutet på uppsatsen presentera potentiella nya riktlinjer för att kompensera för de nuvarande bristerna.

Den svenska lagstiftningen gällande detta ämne är lokaliserade i 14 kap IL. Paragrafer som är av vikt är 19§, även kallad korrektionsregeln som ger uttryck för arms längds principen och 20§ som anger rekvisiten för bolag som anses vara en intressegemenskap. Armlängdsprincipen är en internationell juridisk princip och en internationell internprissättnings standard som fastställer att multinationella koncerner ska prissätta koncerninterna transaktioner med armslängds pris. Det finns två relevanta rättsfall. I RÅ 1991 ref.107 som även går under benämningen Shell målet där fastställer rätten att OECD:s riktlinjer kan erbjuda vägledning gällande korrektionsregeln och även gällande att fastställa ett armlängdspris. RÅ 2004 ref.13 fastställer att korrektionsregeln har företräde framför andra generella principer rörande inkomst beräkning. De riktlinjer från OECD som har högst relevans för det här ämnet är de som berör armlängdsprincipen, komparabilitet och prissättningsmetoder. Det är OECD:s åsikt att det bästa sättet att fastställa ett armlängdspris är att jämföra transaktionen med en tillförlitlig, jämförbar transaktion mellan oberoende parter. Detta ska ske med hjälp av deras riktlinjer om komparabilitet och godkända prissättningsmetoder. I tillägg har OECD ett kapitel enbart tillägnat immateriella rättigheter där problematiken med att försöka värdera rättigheterna avhandlas. Det fingerade bolaget är beskrivet som ett svenskt bolag av medium storlek vars omsättning baseras på immateriella rättigheter till 98,5 procent. Bolaget vill licensiera alla rättigheter till de immateriella rättigheterna till ett bolag inom samma koncern. För att kunna bestämma värdet på dess immateriella rättigheter är första steget att välja rätt metod. Genom att utesluta marknadsansats och kostnadsansats så faller valet på avkastningsvärdeansats och diskonterat kassaflödesmetod. Diskonteratkassflödesmetod är inte godkänd av OECD. Fokuset med metoden ligger på att fastställa risken och livslängden vilket inte riktigt går i linje med OECD:s riktlinjer. När värderingen är klar kan vi se att det är lite hjälp att få från OECD:s riktlinjer. Riklinjerna måste förändras och mer fokus måste läggas på avkastningsvärdeansats, riskanalys och fastställande av livslängd. (Less)
Abstract
The purpose of this essay is to account for the current legal situation concerning transfer pricing in combination with intangible property. The term transfer pricing refers to prices in a transaction between associated enterprises. The combination of the two subjects is of current interest as there is an increase of controlled transactions as well as trade with intangible property. The method of choice is a legal domestic method. A fictional practise case will be used to show how the evaluation procedure of intangible property has evolved on the side of the regulatory system and there are some major shortcomings in the present legal guidance. The aim is to present a potential new set of guidelines to fill the current gap in the end of... (More)
The purpose of this essay is to account for the current legal situation concerning transfer pricing in combination with intangible property. The term transfer pricing refers to prices in a transaction between associated enterprises. The combination of the two subjects is of current interest as there is an increase of controlled transactions as well as trade with intangible property. The method of choice is a legal domestic method. A fictional practise case will be used to show how the evaluation procedure of intangible property has evolved on the side of the regulatory system and there are some major shortcomings in the present legal guidance. The aim is to present a potential new set of guidelines to fill the current gap in the end of this essay.
The Swedish regulations concerning this subject are located in the 14th chapter IL. The paragraphs of importance is the 19§, which is referred to as the correction rule which expresses the arm’s length principle and the 20§ that regulates what prerequisites that needs to be met in order for enterprises to be seen as associated. The arm’s length principle is an international legal principle and an international transfer pricing standard that states that MNE groups should carry out controlled transactions at arms lengths prices. Two cases are of relevance for this subject. In RÅ 1991 ref. 107, also known as “the Shell case”, the court stated that the OECD guidelines could provide guidance concerning the correction rule as well as establishing an arm’s length price. RÅ 2004 ref.13 establishes that the correction rule has precedence over other general principles regarding income calculation. The OECD guidelines that is most relevant for this subject is the ones concerning the arm’s length principle, comparability and transfer pricing methods. It is the firm opinion of the OECD that the best way to establish an arm’s length price is to compare the transaction with a reliable and comparable uncontrolled transaction. The comparison should be done with help of the comparability guidelines and of the five approved transfer pricing methods. In addition, the OECD has a specific chapter that concerns intangible property where the difficulties with evaluating the intangibles are highlighted. The fictional company is described as a medium sized Swedish company that has a turnover which is based on intangible property to 98,5 percent. The company wants to licence all the rights to that property to an associated enterprise. In order to decide the value of these intangible property the first step is to choose the best method. By ruling out the market approach and the cost approach, the choice of the most appropriate method was the income approach and the discounted cash flow method (DCF). DCF is not an approved method by the OECD. The focus in the valuation is to determine the risk and the life expectancy, which does not fully agree with the OECD guidelines. When the valuation is finished, we can see that there is little help to be found in the OECD guidelines. The guidelines needs to transform in this area and more focus needs to be on methods based on the income approach, the risk analyse and the determination of life expectancy. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svanberg, Moa LU
supervisor
organization
course
JURM02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Tax law, Transfer pricing, Arm's length princingple, OECD
language
English
id
2542671
date added to LUP
2012-10-15 12:11:25
date last changed
2012-10-15 12:11:25
@misc{2542671,
 abstract   = {The purpose of this essay is to account for the current legal situation concerning transfer pricing in combination with intangible property. The term transfer pricing refers to prices in a transaction between associated enterprises. The combination of the two subjects is of current interest as there is an increase of controlled transactions as well as trade with intangible property. The method of choice is a legal domestic method. A fictional practise case will be used to show how the evaluation procedure of intangible property has evolved on the side of the regulatory system and there are some major shortcomings in the present legal guidance. The aim is to present a potential new set of guidelines to fill the current gap in the end of this essay.
The Swedish regulations concerning this subject are located in the 14th chapter IL. The paragraphs of importance is the 19§, which is referred to as the correction rule which expresses the arm’s length principle and the 20§ that regulates what prerequisites that needs to be met in order for enterprises to be seen as associated. The arm’s length principle is an international legal principle and an international transfer pricing standard that states that MNE groups should carry out controlled transactions at arms lengths prices. Two cases are of relevance for this subject. In RÅ 1991 ref. 107, also known as “the Shell case”, the court stated that the OECD guidelines could provide guidance concerning the correction rule as well as establishing an arm’s length price. RÅ 2004 ref.13 establishes that the correction rule has precedence over other general principles regarding income calculation. The OECD guidelines that is most relevant for this subject is the ones concerning the arm’s length principle, comparability and transfer pricing methods. It is the firm opinion of the OECD that the best way to establish an arm’s length price is to compare the transaction with a reliable and comparable uncontrolled transaction. The comparison should be done with help of the comparability guidelines and of the five approved transfer pricing methods. In addition, the OECD has a specific chapter that concerns intangible property where the difficulties with evaluating the intangibles are highlighted. The fictional company is described as a medium sized Swedish company that has a turnover which is based on intangible property to 98,5 percent. The company wants to licence all the rights to that property to an associated enterprise. In order to decide the value of these intangible property the first step is to choose the best method. By ruling out the market approach and the cost approach, the choice of the most appropriate method was the income approach and the discounted cash flow method (DCF). DCF is not an approved method by the OECD. The focus in the valuation is to determine the risk and the life expectancy, which does not fully agree with the OECD guidelines. When the valuation is finished, we can see that there is little help to be found in the OECD guidelines. The guidelines needs to transform in this area and more focus needs to be on methods based on the income approach, the risk analyse and the determination of life expectancy.},
 author    = {Svanberg, Moa},
 keyword   = {Tax law,Transfer pricing,Arm's length princingple,OECD},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Transfer pricing, Valuating Intangibles in Practise},
 year     = {2012},
}