Advanced

Om förhindrande av missbruk av rullande visstidsanställningar

Johansson, Eddie LU (2012) JURM02 20121
Department of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att utreda det s.k. visstidsdirektivets inverkan på svenska nationella bestämmelser rörande tidsbegränsad anställning. De frågeställningar som därvid uppställts är följande. Vilka krav ställer visstidsdirektivet på nationella rättsliga åtgärder för att förhindra missbruk av på varandra följande tidsbegränsade anställningar? Vilka rättsliga åtgärder har i Sverige införts eller planeras att införas i lagstiftningen för att förhindra missbruk av på varandra följande tidsbegränsade anställningar? Uppfyller dessa åtgärder de krav som visstidsdirektivet ställer?

Som visas i inledningen är regelverket kring tidsbegränsade anställningar av intresse för en inte obetydlig del av den svenska arbetsmarknaden.... (More)
Syftet med denna uppsats är att utreda det s.k. visstidsdirektivets inverkan på svenska nationella bestämmelser rörande tidsbegränsad anställning. De frågeställningar som därvid uppställts är följande. Vilka krav ställer visstidsdirektivet på nationella rättsliga åtgärder för att förhindra missbruk av på varandra följande tidsbegränsade anställningar? Vilka rättsliga åtgärder har i Sverige införts eller planeras att införas i lagstiftningen för att förhindra missbruk av på varandra följande tidsbegränsade anställningar? Uppfyller dessa åtgärder de krav som visstidsdirektivet ställer?

Som visas i inledningen är regelverket kring tidsbegränsade anställningar av intresse för en inte obetydlig del av den svenska arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens organisering i allmänhet och möjligheterna till tidsbegränsade anställningar i synnerhet har också fått en allt större betydelse på EU-nivå. Ämnet är särskilt aktuellt för svensk del, med anledning av ett departementsförslag till ändring av anställningsskyddslagen, vilket syftar till att bättre genomföra visstidsdirektivet. Frågan aktualiserades sedan Kommissionen ifrågasatt visstidsdirektivets genomförande i svensk nationell rätt.

Som en bakgrund till ämnet inleds uppsatsen med en grundläggande förklaring av den s.k. flexicuritystrategi som har upprättats inom ramen för det europeiska samarbetet.

För att uppnå syftet och besvara de uppställda frågeställningarna görs en grundlig genomgång av bestämmelserna till förhindrande av missbruk av på varandra följande visstidsanställningar enligt visstidsdirektivet och det ramavtal som direktivet grundar sig på. Även de nationella bestämmelserna på området behandlas. Genom att jämföra vad som därvid funnits, dras slutsatser rörande den nationella rättens förenlighet med visstidsdirektivet och det ramavtal som direktivet grundar sig på.

En av de slutsatser som presenteras är att Sveriges genomförande av visstidsdirektivet genom nuvarande lagstiftning är åtminstone tveksam. Detta eftersom den svenska lagstiftningen möjliggör att på varandra följande visstidsanställningar kan pågå under en ansenlig tid, varvid visstidsdirektivets syfte äventyras. (Less)
Abstract
The purpose of this essay is to discuss the impact that the Council Directive concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP, has had on Swedish national legislation regarding fixed-term work. In doing so, I will aim to answer three questions. What legal measures does the directive on fixed-term work require be taken through national legislation to prevent abuse arising from the use of successive fixed-term employment contracts? What legal measures have been taken to prevent abuse arising from the use of successive fixed-term employment contracts, through Swedish national legislation? Does Swedish national legislation meet the requirements set through the directive on fixed-term work?

As shown in... (More)
The purpose of this essay is to discuss the impact that the Council Directive concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP, has had on Swedish national legislation regarding fixed-term work. In doing so, I will aim to answer three questions. What legal measures does the directive on fixed-term work require be taken through national legislation to prevent abuse arising from the use of successive fixed-term employment contracts? What legal measures have been taken to prevent abuse arising from the use of successive fixed-term employment contracts, through Swedish national legislation? Does Swedish national legislation meet the requirements set through the directive on fixed-term work?

As shown in the introduction to this essay, regulation of fixed-term employment concerns a considerable part of the Swedish labor market. The organization of work and opportunities for the use of fixed-term employment contracts have also become increasingly important matters on a EU level. Due to proposed Swedish legislation and critique from the Commission regarding the implementation of the directive on fixed-term work in Swedish national legislation, the subject is especially current from a Swedish perspective.

As a general background to the subject, this essay begins with a basic explanation of the so called flexicurity strategy which has been adopted within the framework of the European cooperation.

In order to fulfill the purpose of this essay, and to answer the questions asked, a thorough review is made of the requirements set through the directive on fixed-term work to prevent abuse arising from the use of successive fixed-term employment contracts. Swedish national legislation concerning the matter is also reviewed. Through a comparison of what thus has been found, conclusions are made regarding the compatibility between Swedish national legislation and the directive on fixed-term work.

One of the conclusions which are presented, is that current Swedish legislation on the subject is not likely to meet the requirements set through the directive on fixed-term work. This is due to the fact that successive fixed-term employment contracts according to Swedish regulations can go on for a considerable time, whereby the purpose of the directive on fixed-term work is jeopardized. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Eddie LU
supervisor
organization
alternative title
Concerning abuse arising from the use of successive fixed-term employment contracts
course
JURM02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Arbetsrätt, visstid
language
Swedish
id
2543372
date added to LUP
2012-10-15 13:22:58
date last changed
2012-10-15 13:22:58
@misc{2543372,
 abstract   = {The purpose of this essay is to discuss the impact that the Council Directive concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP, has had on Swedish national legislation regarding fixed-term work. In doing so, I will aim to answer three questions. What legal measures does the directive on fixed-term work require be taken through national legislation to prevent abuse arising from the use of successive fixed-term employment contracts? What legal measures have been taken to prevent abuse arising from the use of successive fixed-term employment contracts, through Swedish national legislation? Does Swedish national legislation meet the requirements set through the directive on fixed-term work?

As shown in the introduction to this essay, regulation of fixed-term employment concerns a considerable part of the Swedish labor market. The organization of work and opportunities for the use of fixed-term employment contracts have also become increasingly important matters on a EU level. Due to proposed Swedish legislation and critique from the Commission regarding the implementation of the directive on fixed-term work in Swedish national legislation, the subject is especially current from a Swedish perspective.

As a general background to the subject, this essay begins with a basic explanation of the so called flexicurity strategy which has been adopted within the framework of the European cooperation.

In order to fulfill the purpose of this essay, and to answer the questions asked, a thorough review is made of the requirements set through the directive on fixed-term work to prevent abuse arising from the use of successive fixed-term employment contracts. Swedish national legislation concerning the matter is also reviewed. Through a comparison of what thus has been found, conclusions are made regarding the compatibility between Swedish national legislation and the directive on fixed-term work.

One of the conclusions which are presented, is that current Swedish legislation on the subject is not likely to meet the requirements set through the directive on fixed-term work. This is due to the fact that successive fixed-term employment contracts according to Swedish regulations can go on for a considerable time, whereby the purpose of the directive on fixed-term work is jeopardized.},
 author    = {Johansson, Eddie},
 keyword   = {Arbetsrätt,visstid},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Om förhindrande av missbruk av rullande visstidsanställningar},
 year     = {2012},
}