Advanced

Motförhöret en outforskad spelplan? En studie av påverkansfaktorer på muntliga utsagor och deras användning inom ramen för motförhöret samt en komparativ syn på det Angloamerikanska förhörssystemet

Karlsson, Victor LU (2012) JURM02 20121
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar ämnet motförhöret som en outforskad spelplan i
förhållande till dess användning i den svenska rättsprocessen. Uppsatsen
kommer vidare att framföra de påverkansfaktorer som kan påverka muntliga
utsagor och dess komparation med vikten att framföra en sådan
överensstämmande version av verkligheten för rätten som möjligt i
anledning av dess bevisbedömning. Det kommer även att framföras
komparativa frågeställningar kring motförhörets roll i det angloamerikanska
rättsystemet. Metoden som kommer att användas i uppsatsen är till största
delen rättsdogmatisk och rättsvetenskaplig, det kommer även att förekomma
tvärvetenskapliga inslag genom en föredragning för de grundläggande
psykologiska begrepp som förekommer i... (More)
Uppsatsen behandlar ämnet motförhöret som en outforskad spelplan i
förhållande till dess användning i den svenska rättsprocessen. Uppsatsen
kommer vidare att framföra de påverkansfaktorer som kan påverka muntliga
utsagor och dess komparation med vikten att framföra en sådan
överensstämmande version av verkligheten för rätten som möjligt i
anledning av dess bevisbedömning. Det kommer även att framföras
komparativa frågeställningar kring motförhörets roll i det angloamerikanska
rättsystemet. Metoden som kommer att användas i uppsatsen är till största
delen rättsdogmatisk och rättsvetenskaplig, det kommer även att förekomma
tvärvetenskapliga inslag genom en föredragning för de grundläggande
psykologiska begrepp som förekommer i människans minne. Den
komparativa delen av uppsatsen är tillagd för att visa en komparation av det
svenska och angloamerikanska rättsystemets problemlösning med muntliga
utsagor samt om det svenska systemet skulle kunna dra nytta av de lärdomar
som det angloamerikanska har skapat genom århundraden av utvärdering av
förhörsteknik.
De grundläggande rättsliga principerna för det svenska rättsystemet framförs
med viktbetoningen på de processuella principerna som möjliggör
domstolarnas bevisvärdering.
Det svenska rättssystemets bevisvärderingsprinciper är vidare direkt
avgörande vid bedömningen av muntliga utsagor. Det finns inget direkt
lagstöd i domstolarnas process att bedöma sanningsenlighet och övrig
riktighet i en muntlig utsaga varefter domarna står till att använda sina egna
erfarenhetssatser i bedömningen av ett vittnes eller parts ”trovärdighet” och
dess utsagas ”tillförlitlighet”. Domstolarna står således helt under principen
av ”fri bevisvärdering” vartefter domstolen har möjlighet att vara helt fria
av bedömningen av parternas eller processens framtagna bevis.
9
De psykologiska aspekterna i denna bedömning är av avsevärd vikt och de
psykologiska begreppen om den mänskliga perceptionen framförs samt de
yttre påverkansfaktorer som kan påverka en muntlig utsaga såsom initiala
förhör vare sig det sker av en polis eller hos en jurist. Vittnesförhörens
lagregler står i centrum för rätten och parternas möjligheter att utröna
sanningen bakom de omständigheter som fört parterna till rätten varefter de
olika formerna av förhör kommer att granskas. Om situationen kräver det
har både rätten och parterna möjlighet att kalla in experter för att påkalla
expertutlåtande om de sakomständigheter som läggs fram inför rätten,
uppsatsen kommer vidare att framställa de problem som kan förekomma vid
användningen av sakkunniga inför rätten samt parternas ansvar att kritiskt
granska de utsagor som sakkunnighetsbedömningar medför. Vidare kommer
vikten av motförhöret fastställas i komparation med ansvaret för en utbildad
jurist att vara väl införstådd i de kvalitéer ett väl utvecklat motföhör kan ha
på den rättsliga utgången både vad det gäller att framta sakomständigheter i
ljuset samt att förebringa inkonsekventa och motsägelsefulla uttalanden från
motparten.
Slutsatsen för uppsatsen är att de påverkansfaktorer som kan utspela sig vid
framställandet av muntliga utsagor borde vara ett grundläggande begrepp på
landets juridiska utbildningar samtidigt som landets domare borde förkovra
sig ytterligare i detsamma för att säkerställa rättssäkra och materiellt
korrekta domslut. De felkällor som företas i alla steg av den rättsliga
apparaten kan motverkas genom att belysa de felkällor som subjektiva
bedömningar utgör och att med hjälp av utbildning se igenom stereotypa
föreställningar och fördomar på ett enklare sätt. Domarnas egna
erfarenhetssatser genom sin profession torde vara den yrkesgrupp som är
bäst lämpad att emotse en eventuell kompetensökning vid bedömningen av
muntliga utsagor vartefter denna kompetensökning torde utröna i fler
materiellt korrekta domar och motverka en sidoförflyttning av denna
kompetens till icke juridiskt sakkunniga experter vars utlåtanden kan bli
förödande för rättsäkerheten utan en konstruktiv och omfattande kritisk
bedömning av både rättens ledamöter samt parternas juridiska ombud.
10
Vidare kommer slutsatsen till att en utbildning på en mer aktiv samt praktisk
processföring vad det gäller motförhörsinstitutet i svensk rätt är att se på
som positivt genom en komparation med det angloamerikanska systemet. (Less)
Abstract
The essay discusses the element of Cross-examination as an unexplored
field in the Swedish legal proceedings. The essay will continue to state the
influencing factors that can affect oral statements and its comparison to find
as a consistent version of reality as possible in the courts view in its
assessment of evidence. The essay will also present comparative elements
regarding the roll of cross-examinations in the Anglo-American legal
system. The scientific method used in the essay is mostly doctrinal and
jurisprudential; there will also be interdisciplinary elements through a
presentation of the basic psychological concepts that may occur in the
human memory capacity. Those comparative parts of the essay is added to
show a... (More)
The essay discusses the element of Cross-examination as an unexplored
field in the Swedish legal proceedings. The essay will continue to state the
influencing factors that can affect oral statements and its comparison to find
as a consistent version of reality as possible in the courts view in its
assessment of evidence. The essay will also present comparative elements
regarding the roll of cross-examinations in the Anglo-American legal
system. The scientific method used in the essay is mostly doctrinal and
jurisprudential; there will also be interdisciplinary elements through a
presentation of the basic psychological concepts that may occur in the
human memory capacity. Those comparative parts of the essay is added to
show a comparison of the Swedish and Anglo-American legal systems
capacity in problem solving the issue with oral statements and if the
Swedish legal system could benefit from the lessons learnt through centuries
of evaluation in the Anglo-American field of interrogation technique.
The basic legal principle of the Swedish legal system is stated with the
emphasis on the procedural principles that enables the courts to assess
evidence. The Swedish legal systems evidence evaluation principles are also
directly dependent on the assessment of oral statements. There is no legal
support in law for the courts to depend on when making assessments of the
truthfulness and accuracy of an oral statement, wherefore a judge must make
use of their own legal and personal experience in the assessment of witness
or a party’s “credibility” and its statements “reliability”. The courts are
completely controlled under the principle of “free evaluation of evidence”
after which the court may be entirely free of the assessment of the parties or
in the process developed evidence.
The psychological aspects of the assessments is of considerable importance,
and the psychological concepts of human perception is stated and the
external influences that may affect the oral testimony in initial questioning
whether carried out by a police officer or by a lawyer. The legal rules of
7
questioning is in the focus of the essay and the parties` ability to discover
the truth behind the circumstances that brought the parties to the court after
the various forms of interrogation will be presented and reviewed. If the
legal situation calls for an expert opinion the parties and the court has the
possibility to call for an expert opinion on the facts presented for the court.
The essay will also point at the problem when requiring these expert
opinions, and the court as well as the parties’ responsibility to critically
review the expert’s statements and its result. Furthermore the importance of
the responsibility of cross-examination, makes for the practicing lawyer to
have a good understanding of the qualities of a well developed crossexamination
can have on a legal proceeding outcome both in terms of
bringing facts out in the open and exposing inconsistencies and
contradictions in the opposing parties` statements.
The conclusion of this essay is that the influencing factors that may occur in
the preparation of an oral statement should be a fundamental concept in the
Swedish legal education, while the judges of the country should improve
themselves in the same order to ensure legal certainty and materially
accurate judgments. The source of error that are undertaken in all stages of
the legal apparatus can be countered by highlighting the source of error that
subjective judgments can create, and through education see through the
stereotypes and prejudices in a simpler fashion. The judges profession
through their own experience with dealing with matters of the court, would
be the best receiver of a possible skill increase in the assessment of oral
statements after which a skill increase should result in more accurately
stated convictions and prevent the lateral movement of his proficiency to a
non-legal expert in his field whose opinion can have a devastating effect for
the rule of law without a constructive and comprehensive critical assessment
of both the members of the judges and the parties´ legal representatives.
Furthermore, the conclusion of this essay states that a more active and
practical litigation in terms of cross-examination in the Swedish legal
system is to be preferred when evaluating and examining the effect on the
Anglo-American legal system. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Victor LU
supervisor
organization
alternative title
Cross-examination an unexplored field in the Swedish legal system
course
JURM02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Motförhör, muntliga utsagor, Processrätt
language
Swedish
id
2543404
date added to LUP
2012-11-01 11:52:46
date last changed
2012-11-01 11:52:46
@misc{2543404,
 abstract   = {The essay discusses the element of Cross-examination as an unexplored
field in the Swedish legal proceedings. The essay will continue to state the
influencing factors that can affect oral statements and its comparison to find
as a consistent version of reality as possible in the courts view in its
assessment of evidence. The essay will also present comparative elements
regarding the roll of cross-examinations in the Anglo-American legal
system. The scientific method used in the essay is mostly doctrinal and
jurisprudential; there will also be interdisciplinary elements through a
presentation of the basic psychological concepts that may occur in the
human memory capacity. Those comparative parts of the essay is added to
show a comparison of the Swedish and Anglo-American legal systems
capacity in problem solving the issue with oral statements and if the
Swedish legal system could benefit from the lessons learnt through centuries
of evaluation in the Anglo-American field of interrogation technique.
The basic legal principle of the Swedish legal system is stated with the
emphasis on the procedural principles that enables the courts to assess
evidence. The Swedish legal systems evidence evaluation principles are also
directly dependent on the assessment of oral statements. There is no legal
support in law for the courts to depend on when making assessments of the
truthfulness and accuracy of an oral statement, wherefore a judge must make
use of their own legal and personal experience in the assessment of witness
or a party’s “credibility” and its statements “reliability”. The courts are
completely controlled under the principle of “free evaluation of evidence”
after which the court may be entirely free of the assessment of the parties or
in the process developed evidence.
The psychological aspects of the assessments is of considerable importance,
and the psychological concepts of human perception is stated and the
external influences that may affect the oral testimony in initial questioning
whether carried out by a police officer or by a lawyer. The legal rules of
7
questioning is in the focus of the essay and the parties` ability to discover
the truth behind the circumstances that brought the parties to the court after
the various forms of interrogation will be presented and reviewed. If the
legal situation calls for an expert opinion the parties and the court has the
possibility to call for an expert opinion on the facts presented for the court.
The essay will also point at the problem when requiring these expert
opinions, and the court as well as the parties’ responsibility to critically
review the expert’s statements and its result. Furthermore the importance of
the responsibility of cross-examination, makes for the practicing lawyer to
have a good understanding of the qualities of a well developed crossexamination
can have on a legal proceeding outcome both in terms of
bringing facts out in the open and exposing inconsistencies and
contradictions in the opposing parties` statements.
The conclusion of this essay is that the influencing factors that may occur in
the preparation of an oral statement should be a fundamental concept in the
Swedish legal education, while the judges of the country should improve
themselves in the same order to ensure legal certainty and materially
accurate judgments. The source of error that are undertaken in all stages of
the legal apparatus can be countered by highlighting the source of error that
subjective judgments can create, and through education see through the
stereotypes and prejudices in a simpler fashion. The judges profession
through their own experience with dealing with matters of the court, would
be the best receiver of a possible skill increase in the assessment of oral
statements after which a skill increase should result in more accurately
stated convictions and prevent the lateral movement of his proficiency to a
non-legal expert in his field whose opinion can have a devastating effect for
the rule of law without a constructive and comprehensive critical assessment
of both the members of the judges and the parties´ legal representatives.
Furthermore, the conclusion of this essay states that a more active and
practical litigation in terms of cross-examination in the Swedish legal
system is to be preferred when evaluating and examining the effect on the
Anglo-American legal system.},
 author    = {Karlsson, Victor},
 keyword   = {Motförhör,muntliga utsagor,Processrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Motförhöret en outforskad spelplan? En studie av påverkansfaktorer på muntliga utsagor och deras användning inom ramen för motförhöret samt en komparativ syn på det Angloamerikanska förhörssystemet},
 year     = {2012},
}