Advanced

Nationell och internationell beskattning av livförsäkringar

Skevarp, Lisa LU (2012) JURM01 20121
Department of Law
Abstract (Swedish)
Livförsäkringar kan enligt den skatterättsliga definitionen delas in i pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar. Utmärkande för de olika typerna av försäkringarna är att de beskattas enligt två helt olika system. För pensionsförsäkringar är premier avdragsgilla samt avkastningen och utfallande belopp skatteskattepliktiga. I de fall försäkringen är att betrakta som en kapitalförsäkring är premierna inte avdragsgilla., Avkastningen är skattepliktig till förmån för att utfallande belopp är skattefria. Ett system motsvarande det svenska tillämpas endast i ett fåtal andra medlemsstater.


Sedan den 1 maj 2008 är det möjligt att teckna en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring i ett försäkringsbolag som är etablerat inom EES.... (More)
Livförsäkringar kan enligt den skatterättsliga definitionen delas in i pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar. Utmärkande för de olika typerna av försäkringarna är att de beskattas enligt två helt olika system. För pensionsförsäkringar är premier avdragsgilla samt avkastningen och utfallande belopp skatteskattepliktiga. I de fall försäkringen är att betrakta som en kapitalförsäkring är premierna inte avdragsgilla., Avkastningen är skattepliktig till förmån för att utfallande belopp är skattefria. Ett system motsvarande det svenska tillämpas endast i ett fåtal andra medlemsstater.


Sedan den 1 maj 2008 är det möjligt att teckna en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring i ett försäkringsbolag som är etablerat inom EES. Trots att försäkringen i utlandet kan klassificeras som en pensionsförsäkring kommer den att beskattas i enlighet med reglerna för kapitalförsäkringar om de föreskrivna villkoren för en pensionsförsäkring enligt svensk rätt inte är uppfyllda. En i Sverige bosatt individ som tecknat en försäkring i ett försäkringsbolag som är etablerat inom EES ansvarar själv för avkastningsskatten och måste avtala om att inlämna kontrolluppgift till Skatteverket.

En skatteregel som kan få negativa konsekvenser för en försäkringsinnehavare i form av en administrativ börda och som kan avskräcka en individ från att teckna en försäkring i ett försäkringsföretag som är etablerat inom EES har tidigare varit föremål för prövning i EU-domstolen. Konsekvenserna av att Sverige tillämpar ett system för beskattning av livförsäkringar som endast ett fåtal andra medlemsstater tillämpar kan också innebära att det nationella systemet för beskattning av livförsäkringar inte kan upprätthållas.

Eftersom den svenska lagstiftaren gör skillnad på en försäkring som är tecknad i Sverige jämfört med en försäkring som är tecknad i ett bolag som är etablerat inom EES har kommissionen riktat kritik mot den nuvarande lagstiftningen. Därutöver har Kommissionen även haft synpunkter gällande svenska beskattningssystemet eftersom ett icke harmoniserat beskattningssystem för livförsäkringar kan medföra ett hinder mot EU-rätten.

Uppsatsen kommer därför diskutera om det svenska systemet för beskattning av livförsäkringar utgör ett hinder mot EU-rätten. Vidare kommer uppsatsen även behandla vilka konsekvenser som kan uppstå när en individ flyttar till ett land som tillämpar ett annat beskattningssystem än det svenska. Likaså kommer uppsatsen att undersöka om de svenska bestämmelserna för utländska livförsäkringar strider mot EU-rätten. (Less)
Abstract
A life insurance can, according to the Swedish definition, be classified as either a pension insurance or as a capital insurance for taxation purposes. These two types of life insurances are taxed in two completely different systems. The premiums are deductible for a pension insurance as the earnings during the investment period and the disbursed benefits are taxed. Furthermore, the premiums are non-deductable and the earnings and disbursed benefits will be taxed if the life insurance is to be considered as a capital insurance. The Swedish taxation of pension insurances and capital insurances is only applicable in a minority of other member states. Since 1st of May 2008, it is possible to take out a pension insurance or a capital insurance... (More)
A life insurance can, according to the Swedish definition, be classified as either a pension insurance or as a capital insurance for taxation purposes. These two types of life insurances are taxed in two completely different systems. The premiums are deductible for a pension insurance as the earnings during the investment period and the disbursed benefits are taxed. Furthermore, the premiums are non-deductable and the earnings and disbursed benefits will be taxed if the life insurance is to be considered as a capital insurance. The Swedish taxation of pension insurances and capital insurances is only applicable in a minority of other member states. Since 1st of May 2008, it is possible to take out a pension insurance or a capital insurance in an insurance company established within the European Economic Area. Even though the insurance will be considered as a pension insurance in the foreign state, it will be classified as a capital insurance if the prescribed conditions according to Swedish tax law are not met. A Swedish resident who has signed a foreign insurance within the European Economic Area is responsible for yield tax and must agree to submit a statement of income to the Swedish Tax Agency.

A tax rule that may have negative consequences for a foreign insurance holder in the form of an administrative burden, which may discourage an individual from taking out the insurance policy from an insurance company established in the European Economic Area, has previously been subject to review by the European Court of Justice. The fact that Sweden applies a taxation system on life insurances, applicable only in a few other member states, may imply that the national system of taxation on life insurances can not be sustained.

The Commission has addressed concerns regarding the current Swedish legislation, which separates an insurance policy that is denominated in Sweden compared to an insurance policy that is denominated in a company established in the European Economic Area.

The thesis will therefore discuss if the Swedish system of taxation on life insurance policies are obstacles to EU law. Furthermore, the essay will examine the consequences that can occur when an individual moves to a country which applies a different taxation system than the Swedish taxation system. The essay will also discuss whether the Swedish rules for foreign life insurance policies are in conflict with EU law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Skevarp, Lisa LU
supervisor
organization
alternative title
National and international taxation of life insuranses
course
JURM01 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
skatterätt, pensionsförsäkring, livförsäkring
language
Swedish
id
2544348
date added to LUP
2012-08-31 14:51:54
date last changed
2012-08-31 14:51:54
@misc{2544348,
 abstract   = {A life insurance can, according to the Swedish definition, be classified as either a pension insurance or as a capital insurance for taxation purposes. These two types of life insurances are taxed in two completely different systems. The premiums are deductible for a pension insurance as the earnings during the investment period and the disbursed benefits are taxed. Furthermore, the premiums are non-deductable and the earnings and disbursed benefits will be taxed if the life insurance is to be considered as a capital insurance. The Swedish taxation of pension insurances and capital insurances is only applicable in a minority of other member states. Since 1st of May 2008, it is possible to take out a pension insurance or a capital insurance in an insurance company established within the European Economic Area. Even though the insurance will be considered as a pension insurance in the foreign state, it will be classified as a capital insurance if the prescribed conditions according to Swedish tax law are not met. A Swedish resident who has signed a foreign insurance within the European Economic Area is responsible for yield tax and must agree to submit a statement of income to the Swedish Tax Agency. 

A tax rule that may have negative consequences for a foreign insurance holder in the form of an administrative burden, which may discourage an individual from taking out the insurance policy from an insurance company established in the European Economic Area, has previously been subject to review by the European Court of Justice. The fact that Sweden applies a taxation system on life insurances, applicable only in a few other member states, may imply that the national system of taxation on life insurances can not be sustained.

The Commission has addressed concerns regarding the current Swedish legislation, which separates an insurance policy that is denominated in Sweden compared to an insurance policy that is denominated in a company established in the European Economic Area.

The thesis will therefore discuss if the Swedish system of taxation on life insurance policies are obstacles to EU law. Furthermore, the essay will examine the consequences that can occur when an individual moves to a country which applies a different taxation system than the Swedish taxation system. The essay will also discuss whether the Swedish rules for foreign life insurance policies are in conflict with EU law.},
 author    = {Skevarp, Lisa},
 keyword   = {skatterätt,pensionsförsäkring,livförsäkring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nationell och internationell beskattning av livförsäkringar},
 year     = {2012},
}