Advanced

Dialektisk beteendeterapi: en undersökning av behandlingens effektivitet

Ståhl, Mari LU and Larsson, Magnus LU (2012) PPTS06 20121
Department of Psychology
Abstract
The purpose of this study was to evaluate patients´ experiences of being subjected to Dialectical behavior therapy (DBT) in a specialized out-patient psychiatry unit in a South Swedish town. DBT, developed by Marsha Linehan, is specifically designed for clinical treatment of chronically suicidal patients with borderline personality disorder. Re-search on dialectical behavior therapy, its design and outcomes, has focused on treatment in a clinical context. The survey included eight patients who underwent full treatment at the clinic. The study exam-ined the patients´ symptom descriptions, and how they felt about their mental health before and after treatment. Furthermore, the purpose of the study was to illustrate in what way the patients... (More)
The purpose of this study was to evaluate patients´ experiences of being subjected to Dialectical behavior therapy (DBT) in a specialized out-patient psychiatry unit in a South Swedish town. DBT, developed by Marsha Linehan, is specifically designed for clinical treatment of chronically suicidal patients with borderline personality disorder. Re-search on dialectical behavior therapy, its design and outcomes, has focused on treatment in a clinical context. The survey included eight patients who underwent full treatment at the clinic. The study exam-ined the patients´ symptom descriptions, and how they felt about their mental health before and after treatment. Furthermore, the purpose of the study was to illustrate in what way the patients thought the treat-ment had been of use to them, and what specifically they chose to highlight as the most effective components. The survey was based on self-assessments on the SCL-90(Symptom checklist) from all eight patients pre- and post-treatment and at follow-up 6 to 12 months later; and on semi-structured interviews at follow-up with four patients. Re-sults indicate that all patients had a clinically significant post-treatment improvement on at least some SCL-90 subscales. Further-more, the improvements prevailed at the follow-up measurement, and in many cases, symptoms had been further reduced. The greatest im-provement on the SCL-90 subscales occurred on Interpersonal sensi-tivity and Obsessive-compulsiveness. When comparing the four inter-viewed patients’ reports, the consistent experience was that the treat-ment had been of use to them and had given them new tools for deal-ing with their mental suffering. Several patients reported changed and better lives and attributed this to treatment. Study findings are in line with current research. Further research is desirable in order to validate the efficacy of the DBT treatment and its components.
Nyckelord DBT, borderline personality disorder, skills training, case-studies, deliberate self -harm (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med föreliggande studie är att evaluera patienters erfarenheter av att ha genomgått Dialektisk beteendeterapi (DBT) vid en specia-listmottagning inom vuxenpsykiatrin. Dialektisk beteendeterapi för borderline personlighetsstörning, utvecklad av Marsha Linehan är speciellt utformad för klinisk behandling av kroniskt suicidala patien-ter med borderline personlighetstörning. Forskning kring Dialektisk beteendeterapi, dess utformning och resultat har fokuserats på behand-lingar inom ett kliniskt sammanhang. Inom vuxenpsykiatrin i en syd-svensk stad, bedrivs sedan 2007 Dialektisk beteendeterapi vid en spe-cialistenhet inom öppenvården. Undersökningen omfattar åtta patien-ter som genomgått fullständig behandling. Studien undersöker... (More)
Syftet med föreliggande studie är att evaluera patienters erfarenheter av att ha genomgått Dialektisk beteendeterapi (DBT) vid en specia-listmottagning inom vuxenpsykiatrin. Dialektisk beteendeterapi för borderline personlighetsstörning, utvecklad av Marsha Linehan är speciellt utformad för klinisk behandling av kroniskt suicidala patien-ter med borderline personlighetstörning. Forskning kring Dialektisk beteendeterapi, dess utformning och resultat har fokuserats på behand-lingar inom ett kliniskt sammanhang. Inom vuxenpsykiatrin i en syd-svensk stad, bedrivs sedan 2007 Dialektisk beteendeterapi vid en spe-cialistenhet inom öppenvården. Undersökningen omfattar åtta patien-ter som genomgått fullständig behandling. Studien undersöker patien-ters symtombeskrivningar och hur de upplever sin psykiska hälsa före respektive efter behandling. Vidare har studiens syfte varit att belysa hur patienterna upplever att behandlingen varit dem till nytta och vad specifikt de väljer lyfta fram som mest verksamt. Undersökningen baseras på en sammanställning av självskattningsformuläret SCL-90, utvärderingsformuläret ”Utvärdering efter behandling” och fyra halv-strukturerade intervjuer. Resultatet visar att samtliga patienter vid av-slutad behandling förbättrat sin psykiska hälsa i jämförelse med skatt-ningen före behandlingsstart. Vidare står sig resultatet även vid en uppföljande mätning, 6 till 12 månader senare, och i flera fall har sym-tomen reducerats ytterligare. De största förbättringarna enligt SCL-90 subskalor, har skett inom interpersonell-sensitivitet och obsessiv-kompulsivitet. Vid en jämförelse mellan fyra intervjuade patienter redovisas en samstämmig upplevelse av en behandling som varit dem till nytta och som gett dem nya redskap att hantera sina psykologiska problem. Undersökningen visar att DBT som behandlingsmetod ver-kar kunna påverka och lindra BPS patienter och deras psykiska lidan-de. Flera patienter redovisar en förändrad och förbättrad livssituation och tillskriver behandlingen denna effekt. Studiens resultat går i linje med den forskning som hitintills finns tillgänglig. Ytterligare forsk-ning är dock önskvärd för att validera behandlingens effektivitet och dess beståndsdelar.
Nyckelord: DBT, borderline personlighetsstörning, färdighetsträning, fallstudie, självskadebeteende. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ståhl, Mari LU and Larsson, Magnus LU
supervisor
organization
course
PPTS06 20121
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Nyckelord: DBT, borderline personlighetsstörning, färdighetsträning, fallstudie, självskadebeteende.
language
Swedish
id
2595754
date added to LUP
2012-06-01 11:35:39
date last changed
2012-06-01 11:35:39
@misc{2595754,
 abstract   = {The purpose of this study was to evaluate patients´ experiences of being subjected to Dialectical behavior therapy (DBT) in a specialized out-patient psychiatry unit in a South Swedish town. DBT, developed by Marsha Linehan, is specifically designed for clinical treatment of chronically suicidal patients with borderline personality disorder. Re-search on dialectical behavior therapy, its design and outcomes, has focused on treatment in a clinical context. The survey included eight patients who underwent full treatment at the clinic. The study exam-ined the patients´ symptom descriptions, and how they felt about their mental health before and after treatment. Furthermore, the purpose of the study was to illustrate in what way the patients thought the treat-ment had been of use to them, and what specifically they chose to highlight as the most effective components. The survey was based on self-assessments on the SCL-90(Symptom checklist) from all eight patients pre- and post-treatment and at follow-up 6 to 12 months later; and on semi-structured interviews at follow-up with four patients. Re-sults indicate that all patients had a clinically significant post-treatment improvement on at least some SCL-90 subscales. Further-more, the improvements prevailed at the follow-up measurement, and in many cases, symptoms had been further reduced. The greatest im-provement on the SCL-90 subscales occurred on Interpersonal sensi-tivity and Obsessive-compulsiveness. When comparing the four inter-viewed patients’ reports, the consistent experience was that the treat-ment had been of use to them and had given them new tools for deal-ing with their mental suffering. Several patients reported changed and better lives and attributed this to treatment. Study findings are in line with current research. Further research is desirable in order to validate the efficacy of the DBT treatment and its components.
Nyckelord DBT, borderline personality disorder, skills training, case-studies, deliberate self -harm},
 author    = {Ståhl, Mari and Larsson, Magnus},
 keyword   = {Nyckelord: DBT,borderline personlighetsstörning,färdighetsträning,fallstudie,självskadebeteende.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dialektisk beteendeterapi: en undersökning av behandlingens effektivitet},
 year     = {2012},
}