Advanced

Överlåtelsedirektivets inverkan på arbetsledningsrätten vid överlåtelse av entreprenad

Anders, Emilia LU (2012) JURM02 20121
Department of Law
Abstract (Swedish)
Företag söker ständigt utveckla sin verksamhet för att ligga i framkant inom sin bransch. Det är viktigt att bedriva en så produktiv verksamhet som möj¬ligt. I denna utvecklingsprocess görs olika förändringar för att uppnå effek¬tivitet och lönsamhet. Faktiska försäljningar av delar av verksamheten är en metod som kan väljas för att omvandla verksamhetens ändamål. Då kan det vara rele¬vant att sälja den del av verksamheten som inte verkar inom företa-gets nya inriktning. Genom att lägga ut verksamhet på entreprenad blir det lättare för företag att fokusera de interna resurserna på företagets kärn¬verksamhet. Vid sådana olika förändringsprocesser finns en risk för att ar-betstagarnas rättig¬heter inte tillvaratas.

EU beslutade 1977 om... (More)
Företag söker ständigt utveckla sin verksamhet för att ligga i framkant inom sin bransch. Det är viktigt att bedriva en så produktiv verksamhet som möj¬ligt. I denna utvecklingsprocess görs olika förändringar för att uppnå effek¬tivitet och lönsamhet. Faktiska försäljningar av delar av verksamheten är en metod som kan väljas för att omvandla verksamhetens ändamål. Då kan det vara rele¬vant att sälja den del av verksamheten som inte verkar inom företa-gets nya inriktning. Genom att lägga ut verksamhet på entreprenad blir det lättare för företag att fokusera de interna resurserna på företagets kärn¬verksamhet. Vid sådana olika förändringsprocesser finns en risk för att ar-betstagarnas rättig¬heter inte tillvaratas.

EU beslutade 1977 om att anta överlåtelsedirektivet för att arbetstagare skul-le beredas skydd vid förändringar i företagsstrukturer. Såväl sedvanliga köp av verksamheter som beslut om utläggande av verksamhet på entrepre¬nad omfattas av överlåtelsedirektivets tillämpning. Det utpräglade skydds¬syftet för arbetstagarna kan medföra att arbetsgivarens möjligheter att pla¬nera sin verksamhet inskränks. Uppsatsen söker svar på frågan om arbetsgivarens arbetsledningsrätt påverkas av att en verksamhetsövergång anses omfattas av överlåtelsedirektivet, med fokus på att en entreprenad överlåts. En under¬sökning görs även angående vilka dispositioner arbetsgivaren kan använda sig av inom ramen för arbetsledningsrätten för att säkra att verksamheten kan bedrivas på ett för arbetsgivaren önskvärt sätt. Arbetsledningsrätten ska utövas utan att avkall görs på arbetstagarnas rättigheter men det är samtidigt av vikt att inte arbetsgivaren förlorar kontrollen över sin egen verksamhet.

Uppsatsen anger ett typexempel i inledningen för att sedan återkomma till detta i den analyserande delen. Arbetsgivare A omplacerar arbetstagare X för att denne inte ska omfattas av en verksamhetsövergång till arbetsgivare B. Det finns ett intresse hos A av att behålla X i sin egen verksamhet samti-digt som arbetsgivare B hävdar att X ska gå över i och med verksamhets-övergången. Den arbetsrättsliga slutsatsen som dras av arbetsgivare A:s om-placering är att det principiellt får anses vara tillåtet. Överlåtelsedirektivets syfte är att arbetstagarna ska beredas ett skydd vid verksamhetsövergångar. Skyddet avser arbetstagarnas anställning samt villkoren för denna. I det an-givna exemplet kommer inte X i sämre ställning efter verksamhetsöver-gången jämfört med före. Arbetsgivarens arbetsledningsrätt tillåter denne att göra dispositioner så länge de ligger inom ramen för vad som får anses tillå-tet. Däremot uppkommer en helt ny situation mellan A och B. Dessa kan ha avtalat om att X ska ingå i överlåtelsen och i så fall kan det bli fråga om ett avtalsbrott från A:s sida, vilket får bedömas efter civilrättsliga regler.

Arbetsgivaren har således ganska stora möjlighet att innan överlåtelsen sker göra dispositioner som medför att verksamheten kan planeras på ett för ar¬betsgivaren tillfredsställande sätt, så länge arbetstagarnas anställningsskydd garanteras. (Less)
Abstract
Companies seek to develop their business all the time in order to stay at the front edge of their business area. In order to do this it’s important to have a business that is as productive as possible. Different changes are made in this seek to become more effective and profitable. You can sell a certain part of a business if you want to change the direction of the remaining part of the business. In order to change the direction it’s a good thing if you can trans-fer the part that is no longer relevant for the business. When a company wants to focus on the core of the business it can be helpful to outsource some of the activities that is not part of that core. In these changing pro-cesses there is always a risk that the employees’ rights... (More)
Companies seek to develop their business all the time in order to stay at the front edge of their business area. In order to do this it’s important to have a business that is as productive as possible. Different changes are made in this seek to become more effective and profitable. You can sell a certain part of a business if you want to change the direction of the remaining part of the business. In order to change the direction it’s a good thing if you can trans-fer the part that is no longer relevant for the business. When a company wants to focus on the core of the business it can be helpful to outsource some of the activities that is not part of that core. In these changing pro-cesses there is always a risk that the employees’ rights are not being re-marked.

In order to protect the rights of the employees, the EU approved the direc¬tive of transfers of undertakings in 1977. Both the regular sell of businesses as well as the outsourcing of activities falls under the scope of the directive. When the purpose is to give the employees a far-reaching protection, the employer may lose the possibility to plan the business in the way he or she wishes. This paper seeks to answer the question whether the employer’s right to lead and distribute the work is affected by the fact that the directive covers a transfer of an outsourced activity. If so, the paper will also look into the options the employer has to assure that the business is pursued in the way he or she wishes. It’s important that the employer’s acting doesn’t affect the rights of the employees, but at the same time it’s also important that the employer can operate the business in the most effective way.

An example is presented in the beginning of the paper and returned to in the discussion in the last part of it. An employer A redeploys the employee X to a part of the business that is not going to be undertaken by employer B. However, B wants to take over X and gets agitated by A’s action. The con-clusion of the redeployment that is being performed by A, is that it’s al-lowed out of a security of employment point of view. As long as X hasn’t lost anything because of the redeployment he or she doesn’t need any pro-tection by the directive. A new situation is developed between A and B. The redeployment can constitute a breach of contract if X is included in the set-tlement. This question is however a matter of civil law and the contracting parties must find a solution out of this.

The conclusion of the issue of the paper is that the employer has relatively wide possibilities to plan the business before a transfer of undertaking is completed, as long as the employee rights are respected. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Anders, Emilia LU
supervisor
organization
alternative title
Directive 2001/23/EC - the effects on the right to lead and distribute the work when an outsourced activity is transferred
course
JURM02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Arbetsrätt, EU-rätt, entreprenad, överlåtelsedirektivet
language
Swedish
id
2596797
date added to LUP
2012-08-31 15:02:24
date last changed
2012-08-31 15:02:24
@misc{2596797,
 abstract   = {Companies seek to develop their business all the time in order to stay at the front edge of their business area. In order to do this it’s important to have a business that is as productive as possible. Different changes are made in this seek to become more effective and profitable. You can sell a certain part of a business if you want to change the direction of the remaining part of the business. In order to change the direction it’s a good thing if you can trans-fer the part that is no longer relevant for the business. When a company wants to focus on the core of the business it can be helpful to outsource some of the activities that is not part of that core. In these changing pro-cesses there is always a risk that the employees’ rights are not being re-marked.

In order to protect the rights of the employees, the EU approved the direc¬tive of transfers of undertakings in 1977. Both the regular sell of businesses as well as the outsourcing of activities falls under the scope of the directive. When the purpose is to give the employees a far-reaching protection, the employer may lose the possibility to plan the business in the way he or she wishes. This paper seeks to answer the question whether the employer’s right to lead and distribute the work is affected by the fact that the directive covers a transfer of an outsourced activity. If so, the paper will also look into the options the employer has to assure that the business is pursued in the way he or she wishes. It’s important that the employer’s acting doesn’t affect the rights of the employees, but at the same time it’s also important that the employer can operate the business in the most effective way.

An example is presented in the beginning of the paper and returned to in the discussion in the last part of it. An employer A redeploys the employee X to a part of the business that is not going to be undertaken by employer B. However, B wants to take over X and gets agitated by A’s action. The con-clusion of the redeployment that is being performed by A, is that it’s al-lowed out of a security of employment point of view. As long as X hasn’t lost anything because of the redeployment he or she doesn’t need any pro-tection by the directive. A new situation is developed between A and B. The redeployment can constitute a breach of contract if X is included in the set-tlement. This question is however a matter of civil law and the contracting parties must find a solution out of this.

The conclusion of the issue of the paper is that the employer has relatively wide possibilities to plan the business before a transfer of undertaking is completed, as long as the employee rights are respected.},
 author    = {Anders, Emilia},
 keyword   = {Arbetsrätt,EU-rätt,entreprenad,överlåtelsedirektivet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Överlåtelsedirektivets inverkan på arbetsledningsrätten vid överlåtelse av entreprenad},
 year     = {2012},
}