Advanced

Försvararinträdets betydelse för en rättvis rättegång

Waadeland Grönesjö, Sofia LU (2012) JURM02 20121
Department of Law
Abstract (Swedish)
Rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6 i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) omfattar rätten att biträdas av en försvarare. Den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) har i sin tolkning av bestämmelsen betonat betydelsen av ett tidigt försvararinträde. I denna studie granskas försvararinträdet i svensk rätt i jämförelse med Europakonventionens krav på en rättvis rättegång.

Studien visar att Europakonventionen kräver att den som anklagas för brott som huvudregel biträds av en försvarare i samband med de inledande polisförhören. Detta biträde omfattar en rätt för försvararen att rådgöra med den misstänkte inför... (More)
Rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 6 i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) omfattar rätten att biträdas av en försvarare. Den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) har i sin tolkning av bestämmelsen betonat betydelsen av ett tidigt försvararinträde. I denna studie granskas försvararinträdet i svensk rätt i jämförelse med Europakonventionens krav på en rättvis rättegång.

Studien visar att Europakonventionen kräver att den som anklagas för brott som huvudregel biträds av en försvarare i samband med de inledande polisförhören. Detta biträde omfattar en rätt för försvararen att rådgöra med den misstänkte inför förhören och förmodligen också en rätt för försvararen att närvara under förhören. För att dessa rättigheter inte ska urholkas kan ett avstående inte ske annat än om det är underrättat och genomtänkt. Förutsättningen för att en misstänkt ska omfattas av dessa rättigheter är att han är att anse som ”anklagad för brott” i Europakonventionens mening. Studien visar att detta begrepp tolkas extensivt under förundersökningen. Mycket talar för att det är tillräckligt att det finns omständigheter som tyder på att en person är misstänkt om hans agerande under polisförhören kan komma att påverka en framtida process mot honom.

Med bakgrund av Europadomstolens praxis kan den svenska regleringens konventionsenlighet ifrågasättas. Vissa personer som i Sverige hörs upplysningsvis, utan rätt att biträdas av en försvarare, är troligen att anse som anklagade för brott enligt Europakonventionen. Inte heller är svensk rätt anpassad till Europakonventionens krav på en rätt att sammanträda med försvararen inför förhöret. En sådan rätt är mycket löst förankrad i svensk rätt och inget hindrar i praktiken förhörsledaren att inleda ett förhör utan att ett sådant möte kommit till stånd. Det kan också ifrågasättas om den misstänkte får tillräckligt med information inför förhör för att på ett giltigt sätt kunna avstå från försvararbiträdet vid förhören. Att den som hörs inte informeras om rätten att tiga är särskilt besvärande ur ett konventionsrättsligt perspektiv.

Det framgår även av studien att uttalanden från förhör där den misstänkte saknat försvararbiträde enligt Europadomstolen inte får användas som stöd för en fällande dom. Det är oklart om Europadomstolen härmed avser att förbjuda sådan bevisning att alls åberopas eller om det bara innebär att den inte får tillerkännas något bevisvärde. Oavsett tolkning är detta problematiskt för svenskt vidkommande eftersom det innebär en inskränkning i den svenska principen om fri bevisprövning. Författaren till denna framställning argumenterar för att ett bevisförbud är att föredra. En sådan lösning skulle stärka den misstänktes rättssäkerhet och innebära att den fria bevisvärderingen lämnades orörd. (Less)
Abstract
The right to legal assistance is a part of the right to a fair trial under article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (the Convention). In its interpretation of the article The European Court of Human Rights (the Court) has emphasized the importance of legal assistance early on in the proceedings. This study examines early access to legal assistance in Swedish law in comparison with the requirements of the right to a fair trial according to the Convention.

The study shows that as a rule the Convention requires that anyone who is accused of a criminal offence is assisted by a lawyer from the initial stages of police interrogation. This assistance includes the right for the lawyer to consult... (More)
The right to legal assistance is a part of the right to a fair trial under article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (the Convention). In its interpretation of the article The European Court of Human Rights (the Court) has emphasized the importance of legal assistance early on in the proceedings. This study examines early access to legal assistance in Swedish law in comparison with the requirements of the right to a fair trial according to the Convention.

The study shows that as a rule the Convention requires that anyone who is accused of a criminal offence is assisted by a lawyer from the initial stages of police interrogation. This assistance includes the right for the lawyer to consult with his client prior to police interrogation, and probably also the possibility to be present during said interrogations. In order for these rights to remain practical and effective only a knowing and intelligent waiver is accepted. These rights are available to anyone who is “accused of a criminal offence” as this term is interpreted by the Court. The study shows that the Court applies a wide definition of this term during the pre-trial proceedings. The case law of the Court suggests that it could suffice that there are circumstances implying that a person is involved in the commission of a criminal offence if his actions during pre-trial may affect the upcoming procedure.

The compliance of Swedish law to the Convention is questionable in light of the Court’s case law. Some people that are presently being interrogated in Sweden as simple witnesses, without the right to legal assistance, are probably “accused of a criminal offence” according to the Convention. The Swedish law is also ill-suited for the requirement of a possibility for legal advice prior to interrogation. Such a right is weakly protected in Swedish law and there’s in principle nothing that keeps the police from starting the interrogation before such a meeting has taken place. It’s also debatable whether the suspect is sufficiently informed in order to make a valid waiver of the right to legal assistance in connection with the police interrogations. The fact that the person interrogated is not informed about the right to silence is particularly troublesome in light of the Convention.

The study also shows that the Court considers the rights of the defence to be irretrievably prejudiced if incriminating statements made during police interrogation without access to a lawyer are used for a conviction.
It’s uncertain whether the Court means to prohibit the admission of such evidence or only the reliance on said evidence as a base for a conviction. Regardless of the interpretation, this is problematic in a Swedish context as it’s a restraint of the Swedish principle of free evaluation and admission of evidence. The author of this paper argues that a restriction of the admissibility of such statements is preferable. Such a solution would strengthen the suspect's legal security and leave the free evaluation of evidence untouched. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Waadeland Grönesjö, Sofia LU
supervisor
organization
alternative title
The importance of early legal assistance in a fair trial context
course
JURM02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Processrätt, Europakonventionen, Rättvis rättegång, Försvarare
language
Swedish
id
2607368
date added to LUP
2012-08-31 15:51:21
date last changed
2012-08-31 15:51:21
@misc{2607368,
 abstract   = {The right to legal assistance is a part of the right to a fair trial under article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (the Convention). In its interpretation of the article The European Court of Human Rights (the Court) has emphasized the importance of legal assistance early on in the proceedings. This study examines early access to legal assistance in Swedish law in comparison with the requirements of the right to a fair trial according to the Convention.

The study shows that as a rule the Convention requires that anyone who is accused of a criminal offence is assisted by a lawyer from the initial stages of police interrogation. This assistance includes the right for the lawyer to consult with his client prior to police interrogation, and probably also the possibility to be present during said interrogations. In order for these rights to remain practical and effective only a knowing and intelligent waiver is accepted. These rights are available to anyone who is “accused of a criminal offence” as this term is interpreted by the Court. The study shows that the Court applies a wide definition of this term during the pre-trial proceedings. The case law of the Court suggests that it could suffice that there are circumstances implying that a person is involved in the commission of a criminal offence if his actions during pre-trial may affect the upcoming procedure.

The compliance of Swedish law to the Convention is questionable in light of the Court’s case law. Some people that are presently being interrogated in Sweden as simple witnesses, without the right to legal assistance, are probably “accused of a criminal offence” according to the Convention. The Swedish law is also ill-suited for the requirement of a possibility for legal advice prior to interrogation. Such a right is weakly protected in Swedish law and there’s in principle nothing that keeps the police from starting the interrogation before such a meeting has taken place. It’s also debatable whether the suspect is sufficiently informed in order to make a valid waiver of the right to legal assistance in connection with the police interrogations. The fact that the person interrogated is not informed about the right to silence is particularly troublesome in light of the Convention. 

The study also shows that the Court considers the rights of the defence to be irretrievably prejudiced if incriminating statements made during police interrogation without access to a lawyer are used for a conviction. 
It’s uncertain whether the Court means to prohibit the admission of such evidence or only the reliance on said evidence as a base for a conviction. Regardless of the interpretation, this is problematic in a Swedish context as it’s a restraint of the Swedish principle of free evaluation and admission of evidence. The author of this paper argues that a restriction of the admissibility of such statements is preferable. Such a solution would strengthen the suspect's legal security and leave the free evaluation of evidence untouched.},
 author    = {Waadeland Grönesjö, Sofia},
 keyword   = {Processrätt,Europakonventionen,Rättvis rättegång,Försvarare},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Försvararinträdets betydelse för en rättvis rättegång},
 year     = {2012},
}