Advanced

Skyddet för anställningsvillkoren vid verksamhetsövergång - Överlåtarens och förvärvarens möjligheter att påverka anställningsvillkoren

Berkelius, Louise LU (2012) JURM02 20121
Department of Law
Abstract (Swedish)
Rådets direktiv 2001/23/EG om tillnärmning av medlemstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av verksamheter antogs ursprungligen år 1977 som en följd av ökade omstruktureringar och företagsöverlåtelser på den gemensamma marknaden. En viktig bestämmelse återfinns i artikel 3, som stadgar en automatisk övergång från överlåtaren till förvärvaren av alla de rättigheter och skyldigheter som grundar sig i anställningsförhållandet. Regeln har implementerats i svensk rätt genom 6 b § LAS. Syftet med uppsatsen är att närmare redogöra för det skydd för anställningsvillkoren som tillkommer de arbetstagare som omfattas av en verksamhetsövergång, samt att utreda vilka... (More)
Rådets direktiv 2001/23/EG om tillnärmning av medlemstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av verksamheter antogs ursprungligen år 1977 som en följd av ökade omstruktureringar och företagsöverlåtelser på den gemensamma marknaden. En viktig bestämmelse återfinns i artikel 3, som stadgar en automatisk övergång från överlåtaren till förvärvaren av alla de rättigheter och skyldigheter som grundar sig i anställningsförhållandet. Regeln har implementerats i svensk rätt genom 6 b § LAS. Syftet med uppsatsen är att närmare redogöra för det skydd för anställningsvillkoren som tillkommer de arbetstagare som omfattas av en verksamhetsövergång, samt att utreda vilka möjligheter som överlåtaren och förvärvaren har att påverka anställningsvillkoren i samband med en verksamhetsövergång.

På den svenska arbetsmarknaden har kollektivavtalet en stark ställning som regleringsinstrument för anställningsvillkoren, även för de arbetstagare som inte är direkt bundna av det gällande kollektivavtalet på arbetsplatsen. Skyddet för kollektivavtalade villkor i samband med en verksamhetsövergång blir därför relevant för alla arbetstagare som omfattas av övergången. Hur kollektivavtalade villkor ska tillämpas efter övergången beror dock på hur situationen såg ut för överlåtare och förvärvare vid överlåtelsetidpunkten, dvs. om de då var bundna av eget kollektivavtal eller inte. Den automatiska övergången medför även ett skydd för individuellt avtalade villkor, som dock förefaller vara något mindre mot bakgrund av kollektivavtalets dominerande ställning.

Upparbetade pensionsförmåner övergår dock inte på förvärvaren, vilket utgör ett undantag från skyddet. Däremot åligger ett solidariskt ansvar mellan överlåtare och förvärvare avseende ekonomiska förpliktelser som uppkommit innan övergången. Detta medför således ett utökat skydd för arbetstagarna.

Redan den automatiska övergången medför ett tämligen långtgående skydd för anställningsvillkoren och gör att utrymmet att påverka dessa är litet. För överlåtaren framkommer det att det inte finns några reella möjligheter att ändra villkoren i samband med övergången, utan denne kan endast reglera sitt kvarstående ansvar genom avtal med förvärvaren. För förvärvaren finns under vissa förutsättningar en möjlighet att träffa ett nytt kollektivavtal för att reglera villkoren för de arbetstagare som övertas, samt att omreglera individuellt avtalade villkor efter övergången. Även om skyddet för anställningsvillkoren i samband med en övergång är starkt är arbetstagarna inte skyddade mot ändringar i alla lägen, eftersom redan det faktum att det sker ett arbetsgivarbyte talar för att det kommer bli ändringar. Skyddsbestämmelserna framstår som tämligen tydliga, men det utesluter inte att praktiska problem kan uppkomma i det enskilda fallet, vilket inte minst den rättspraxis som finns rörande överlåtelsedirektivet talar för. (Less)
Abstract
The Council Directive 2001/23/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees’ rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of businesses, was originally adopted in 1977 as a result of an increase in restructurings and transfers of businesses. An important provision is found in article 3, which prescribes the automatic transfer from the transferor to the transferee of all rights and obligations arising from a contract relationship. The rule has been implemented in Swedish law through 6 b § in lagen (1982:80) om anställningsskydd. The purpose of this essay is to describe and explain the regulation concerning the safeguarding of employees’ rights in the event of a... (More)
The Council Directive 2001/23/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees’ rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of businesses, was originally adopted in 1977 as a result of an increase in restructurings and transfers of businesses. An important provision is found in article 3, which prescribes the automatic transfer from the transferor to the transferee of all rights and obligations arising from a contract relationship. The rule has been implemented in Swedish law through 6 b § in lagen (1982:80) om anställningsskydd. The purpose of this essay is to describe and explain the regulation concerning the safeguarding of employees’ rights in the event of a transfer, and also to examine what possibilities there are for the transferor and the transferee to alter these rights in connection to the transfer.

In the Swedish labour market, the collective agreement holds a strong position as the main instrument for regulating terms of employment, which also affects workers who are not bound by a collective agreement. Consequently, the safeguarding of terms of employment stipulated by such an agreement is relevant for all employees concerned by the transfer. The way in which terms and conditions agreed in a collective agreement will be applied after the transfer varies, depending on whether or not the transferor and the transferee were bound by own agreements at the time of the transfer. The automatic transfer also includes a safeguarding of individual rights, although this protection appears to be somewhat inferior due to the strong position of the collective agreement.

Accrued pension rights are not automatically transferred to the transferee, which constitutes an exception to the safeguarding of acquired rights. However, the transferor and transferee are jointly liable in respect of financial obligations which arose before the date of the transfer. Consequently, this provides an increased protection for the employees.

The automatic transfer provides for a safeguarding of employees’ rights that is rather extensive, and, thus, the possibilities of altering the terms of employment are limited. The transferor cannot in any way change these terms in connection to the transfer, but has the possibility of regulating the remaining responsibility through a contract with the transferee. Given certain conditions, the transferee has the possibility to enter into a new collective agreement that stipulates the terms of employment for the employees that are transferred, as well as a possibility in some cases to change individual rights subsequent to the transfer. Even though the safeguarding of employees’ rights is strong, the employees are not protected against alterations in all situations. The fact that there will be a change of employer indicates that there can be some adjustments. The regulation concerning protection of employees’ rights appears to be quite clear, but this does not, however, rule out that any practical problems regarding the application of the provisions in each individual situation will not appear, which not in the least the case law concerning the directive points toward. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berkelius, Louise LU
supervisor
organization
alternative title
The safeguarding of acquired rights in the event of a transfer of undertaking - The transferor's and the transferee's possibilities to alter the acquired rights
course
JURM02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Arbetsrätt, civilrätt, EU-rätt, företagsöverlåtelse, anställningsvillkor
language
Swedish
id
2607575
date added to LUP
2012-10-15 10:41:20
date last changed
2012-10-15 10:41:20
@misc{2607575,
 abstract   = {The Council Directive 2001/23/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees’ rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of businesses, was originally adopted in 1977 as a result of an increase in restructurings and transfers of businesses. An important provision is found in article 3, which prescribes the automatic transfer from the transferor to the transferee of all rights and obligations arising from a contract relationship. The rule has been implemented in Swedish law through 6 b § in lagen (1982:80) om anställningsskydd. The purpose of this essay is to describe and explain the regulation concerning the safeguarding of employees’ rights in the event of a transfer, and also to examine what possibilities there are for the transferor and the transferee to alter these rights in connection to the transfer.

In the Swedish labour market, the collective agreement holds a strong position as the main instrument for regulating terms of employment, which also affects workers who are not bound by a collective agreement. Consequently, the safeguarding of terms of employment stipulated by such an agreement is relevant for all employees concerned by the transfer. The way in which terms and conditions agreed in a collective agreement will be applied after the transfer varies, depending on whether or not the transferor and the transferee were bound by own agreements at the time of the transfer. The automatic transfer also includes a safeguarding of individual rights, although this protection appears to be somewhat inferior due to the strong position of the collective agreement.

Accrued pension rights are not automatically transferred to the transferee, which constitutes an exception to the safeguarding of acquired rights. However, the transferor and transferee are jointly liable in respect of financial obligations which arose before the date of the transfer. Consequently, this provides an increased protection for the employees.

The automatic transfer provides for a safeguarding of employees’ rights that is rather extensive, and, thus, the possibilities of altering the terms of employment are limited. The transferor cannot in any way change these terms in connection to the transfer, but has the possibility of regulating the remaining responsibility through a contract with the transferee. Given certain conditions, the transferee has the possibility to enter into a new collective agreement that stipulates the terms of employment for the employees that are transferred, as well as a possibility in some cases to change individual rights subsequent to the transfer. Even though the safeguarding of employees’ rights is strong, the employees are not protected against alterations in all situations. The fact that there will be a change of employer indicates that there can be some adjustments. The regulation concerning protection of employees’ rights appears to be quite clear, but this does not, however, rule out that any practical problems regarding the application of the provisions in each individual situation will not appear, which not in the least the case law concerning the directive points toward.},
 author    = {Berkelius, Louise},
 keyword   = {Arbetsrätt,civilrätt,EU-rätt,företagsöverlåtelse,anställningsvillkor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skyddet för anställningsvillkoren vid verksamhetsövergång - Överlåtarens och förvärvarens möjligheter att påverka anställningsvillkoren},
 year     = {2012},
}