Advanced

Mervärdesskatteplikt för tjänster tillhandahållna av privatpersoner via sociala nätverk - en analys ur neutralitetsperspektiv

Heiven, Giuliano LU (2012) HARH10 20121
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsens huvudsakliga syfte är att utreda om det med härledning till EU-rätten och EUD:s rättspraxis kan utrönas en gränsdragning för när en privatperson till-handahåller tjänster kan anses göra detta i egenskap av en beskattningsbar person och följaktligen faller transaktionen under mervärdesskatterättens tillämpnings-område. Utredningens analytiska utgångspunkt utgår från det ekonomiska sam-lingsbegreppet collaborative consumption. Benämningen beskriver en ekonomisk modell vilket grundar sig på att samordna privatpersoners tillgångar och konsumt-ionsbehov genom ett socialt nätverk på Internet varigenom privatpersoner omsätter tjänster på denna utpräglade marknadsplats. Denna form av ekonomisk aktivitet mellan privatpersoner ger upphov... (More)
Uppsatsens huvudsakliga syfte är att utreda om det med härledning till EU-rätten och EUD:s rättspraxis kan utrönas en gränsdragning för när en privatperson till-handahåller tjänster kan anses göra detta i egenskap av en beskattningsbar person och följaktligen faller transaktionen under mervärdesskatterättens tillämpnings-område. Utredningens analytiska utgångspunkt utgår från det ekonomiska sam-lingsbegreppet collaborative consumption. Benämningen beskriver en ekonomisk modell vilket grundar sig på att samordna privatpersoners tillgångar och konsumt-ionsbehov genom ett socialt nätverk på Internet varigenom privatpersoner omsätter tjänster på denna utpräglade marknadsplats. Denna form av ekonomisk aktivitet mellan privatpersoner ger upphov till en annalkande utmaning för mervär-desskatterätten. Nämligen om denna omsättning av tjänster utförda av privatper-soner faller under mervärdesskatterättens tillämpningsområde.
I hänseende till utredningens syfte att besvara ovanstående frågeställning tolkas EU rätten och EU-Domstolens praxis i ljuset av skatteneutralitetsprincipen. Denna grundläggande princip genomsyrar hela mervärdesskatteområdet med beaktande av att upprätthålla mervärdesskattesystemets funktion som en generell skatt på privat konsumtion. Mervärdesskattens generella karaktär förutsätter villkorslöst att jämförbara tjänster som tillhandahålls under jämförbara förhållanden av jäm-förbara aktörer behandlas lika oavsett vem tillhandahållaren är, dvs. företagare eller privatperson. Den generella slutsats som kan dras vid gränsdragning för att särskilja när en person tillhandahåller tjänster i egenskap av beskattningsbar per-son, utanför den privata sfären, är det av stor vikt att fastställa om vederbörande aktivt vidtar sådana handlingar som karakteristiskt vidtas av företagare för att tillhandahålla tjänster.
Vid en motsvarande bedömning enligt den svenska mervärdesskatterätten, ML, återfinns en diskrepans när en privatperson ska anses vara en beskattningsbar per-son. ML uppställer ett omsättningskrav för att transaktionerna ska anses ske i yr-kesmässig verksamhet. Omsättningskravet i kombination med den ovannämnda verksamheten möjliggör att dessa tjänster mellan privatpersoner omsätts i stor omfattning vilka undgår mervärdesbeskattning. Detta åskådliggör att omsätt-ningskravet utgör en neutralitetsbrist och ett systemfel i ML vilket står i direkt strid med EU rätten och skatteneutralitetsprincipen. (Less)
Abstract
This essay's main purpose is to examine when a private individual, who provides services, can be considered to do this as a taxable person and therefore falls under the scope of VAT. This survey's analytical starting point is based on the economic concept collaborative consumption. The term describes an economic model which is based on the coordination of individuals' consumption needs through a social networking site on the Internet whereby private sales of services on this distinctive marketplace occurs. This form of economic activity between private individuals gives rise to a looming challenge to the field of VAT law. Namely the estab-lishment if these supplies of services provided by individuals are subject to VAT.
In regard to the... (More)
This essay's main purpose is to examine when a private individual, who provides services, can be considered to do this as a taxable person and therefore falls under the scope of VAT. This survey's analytical starting point is based on the economic concept collaborative consumption. The term describes an economic model which is based on the coordination of individuals' consumption needs through a social networking site on the Internet whereby private sales of services on this distinctive marketplace occurs. This form of economic activity between private individuals gives rise to a looming challenge to the field of VAT law. Namely the estab-lishment if these supplies of services provided by individuals are subject to VAT.
In regard to the thesis aim to answer the above question, EU law and European Court's case law is read and interpreted in light of fiscal neutrality to ascertain the limits of when a person providing services may fall under the scope of VAT and be considered to do this as a taxable person.
The fundamental principle of fiscal neutrality pervades the entire field of VAT with regard to the maintenance of the VAT system as a general tax on private consumption. The general character of VAT unconditionally assumes that compa-rable services under comparable conditions provided by comparable persons are treated equally regardless of who the provider is, ie. by a registered business or by an individual. The general conclusion to be drawn to distinguish when an individ-ual providing services can be considered to do this as a taxable person, outside the private sphere, it is of decisive importance to determine if he is actively taking such actions as characteristically taken by taxable persons in order to provide ser-vices.
According to the corresponding assessment of the Swedish VAT law, ML, a dis-crepancy is found when a private person shall be considered as a taxable person. ML imposes a revenue requirement for transactions to be subject for VAT pur-poses. The revenue requirement in combination with the aforementioned economic activities occurring in the social network enables that a broad scope of these services falls outside the scope of VAT. The current requirement reveals a lack of fiscal neutrality in Swedish VAT law which is in direct contravention of EU VAT law and the fundamental principle of fiscal neutrality. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Heiven, Giuliano LU
supervisor
organization
course
HARH10 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Mervärdesskatterätt, neutralitetsprincipen, collaborative consumption, gränsbeloppet, ekonomisk verksamhet, beskattningsbar person
language
Swedish
id
2661290
date added to LUP
2012-06-04 15:24:23
date last changed
2012-06-04 15:24:23
@misc{2661290,
 abstract   = {This essay's main purpose is to examine when a private individual, who provides services, can be considered to do this as a taxable person and therefore falls under the scope of VAT. This survey's analytical starting point is based on the economic concept collaborative consumption. The term describes an economic model which is based on the coordination of individuals' consumption needs through a social networking site on the Internet whereby private sales of services on this distinctive marketplace occurs. This form of economic activity between private individuals gives rise to a looming challenge to the field of VAT law. Namely the estab-lishment if these supplies of services provided by individuals are subject to VAT.
In regard to the thesis aim to answer the above question, EU law and European Court's case law is read and interpreted in light of fiscal neutrality to ascertain the limits of when a person providing services may fall under the scope of VAT and be considered to do this as a taxable person. 
The fundamental principle of fiscal neutrality pervades the entire field of VAT with regard to the maintenance of the VAT system as a general tax on private consumption. The general character of VAT unconditionally assumes that compa-rable services under comparable conditions provided by comparable persons are treated equally regardless of who the provider is, ie. by a registered business or by an individual. The general conclusion to be drawn to distinguish when an individ-ual providing services can be considered to do this as a taxable person, outside the private sphere, it is of decisive importance to determine if he is actively taking such actions as characteristically taken by taxable persons in order to provide ser-vices. 
According to the corresponding assessment of the Swedish VAT law, ML, a dis-crepancy is found when a private person shall be considered as a taxable person. ML imposes a revenue requirement for transactions to be subject for VAT pur-poses. The revenue requirement in combination with the aforementioned economic activities occurring in the social network enables that a broad scope of these services falls outside the scope of VAT. The current requirement reveals a lack of fiscal neutrality in Swedish VAT law which is in direct contravention of EU VAT law and the fundamental principle of fiscal neutrality.},
 author    = {Heiven, Giuliano},
 keyword   = {Mervärdesskatterätt,neutralitetsprincipen,collaborative consumption,gränsbeloppet,ekonomisk verksamhet,beskattningsbar person},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mervärdesskatteplikt för tjänster tillhandahållna av privatpersoner via sociala nätverk - en analys ur neutralitetsperspektiv},
 year     = {2012},
}