Advanced

Hydrogeologisk kartering av grundvattenmagasinet Ekenäs-Kvarndammen, Jönköpings län

Thulin Olander, Henric LU (2012) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20121
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Inlandsisen har skapat goda förutsättningar för grundvattnet i Vetlanda kommun.

De senaste 2,6 miljoner åren så har jorden utsatts för upprepade köldperioder med omfattande nedisningar och däremellan värmeperioder som följd. Under den pågående interglaciären, Holocen har människan etablerat sig som den dominerande arten och kräver allt mer resurser för sin överlevnad varav vatten utgör den mest grundläggande. Ett sätt för människan att utvinna vatten har varit att gräva eller borra brunnar ned i porösa medium med hög kapacitet att innehålla grundvatten. Ett sådan medium är välsorterade jordarter där huvuddelen av kornen är av samma storlek. Detta leder till mycket tomrum i jordarten som kan innehålla... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Inlandsisen har skapat goda förutsättningar för grundvattnet i Vetlanda kommun.

De senaste 2,6 miljoner åren så har jorden utsatts för upprepade köldperioder med omfattande nedisningar och däremellan värmeperioder som följd. Under den pågående interglaciären, Holocen har människan etablerat sig som den dominerande arten och kräver allt mer resurser för sin överlevnad varav vatten utgör den mest grundläggande. Ett sätt för människan att utvinna vatten har varit att gräva eller borra brunnar ned i porösa medium med hög kapacitet att innehålla grundvatten. Ett sådan medium är välsorterade jordarter där huvuddelen av kornen är av samma storlek. Detta leder till mycket tomrum i jordarten som kan innehålla grundvatten. Att hitta en välsorterad jordart att utvinna grundvatten ur kan verka svårt men nu lämpar det sig så väl att de upprepade nedisningar som drabbat Sverige har gjort jobbet åt oss. Vid avsmältningen av den senaste inlandsisen transporterades enorma massor sediment i de isälvar som bildades då temperaturen höjdes. Längs isälvarnas utlopp avsattes sedan sedimentmassorna efterhand som energin i älven minskade. Detta resulterade i stora avlagringar med välsorterat material med hög möjlighet att innehålla grundvatten. En sådan avlagring är Ekenäs-Kvarndammen i Vetlanda kommun. Detta arbete har som syfte att kartlägga Ekenäs-Kvarndammen för att bidra till samhällsplaneringen och säkra dricksvattenkvaliteten för framtiden. (Less)
Abstract
Hydrogeologic maps are published by the Swedish Geological Survey, SGU, as a part of the work to reach Sweden’s environmental objectives. The aim of this thesis is to map the unconfined Ekenäs-Kvarndammen aquifer, an open aquifer northwest of Vetlanda in the South Swedish highlands. The mapping includes creating maps over groundwater flow, infiltration areas and potential yield of groundwater, which can be used for future land-use planning. The conclusions are primarily based on results from a thorough well inventory and a probe dril-ling of five points located within the aquifer. A previously unknown groundwater divide has been identified and it divides the aquifer in a northern part and a southern part.
The methods used show that the... (More)
Hydrogeologic maps are published by the Swedish Geological Survey, SGU, as a part of the work to reach Sweden’s environmental objectives. The aim of this thesis is to map the unconfined Ekenäs-Kvarndammen aquifer, an open aquifer northwest of Vetlanda in the South Swedish highlands. The mapping includes creating maps over groundwater flow, infiltration areas and potential yield of groundwater, which can be used for future land-use planning. The conclusions are primarily based on results from a thorough well inventory and a probe dril-ling of five points located within the aquifer. A previously unknown groundwater divide has been identified and it divides the aquifer in a northern part and a southern part.
The methods used show that the Ekenäs-Kvarndammen aquifer consists mainly of cobbly, gravelly sand with a high hydraulic conductivity. This results in a high potential yield of groundwater but also becomes a risk in case of a contamination which quickly could spread through the aquifer. The primary infiltration area and the tertiary infilt-ration area have been defined and have an area of 3.2 km2 and 9.1 km2 respectively. The natural groundwater recharge is high and an estimated yield of groundwater for the whole aquifer is 28 l/s, provided that the ground-water recharge contribution is 0 l/s in the tertiary infiltration area. In reality the potential yield is likely higher. The best possible conditions to extract groundwater are in the parts furthest to the south. (Less)
Abstract (Swedish)
Kartering av grundvattenmagasin utförs som en del av arbetet för att nå Sveriges miljömål av Sveriges geologiska undersökning, SGU. Arbetets syfte är att kartera grundvattenmagasinet Ekenäs-Kvarndammen som är ett öppet grundvattenmagasin beläget i ytliga isälvsavlagringar på sydsvenska höglandet. Karteringen inne-fattar att skapa kartor över grundvattenflöde, tillrinningsområden och uttagsmöjligheter, kartor som kan ligga till grund för framtida samhällsplanering. Arbetets slutsats baseras till stor del på resultat från en omfattande brunnsin-ventering och borrsondering på fem punkter som utförts inom grundvattenmagasinet. Under arbetets gång har en tidigare okänd fast grundvattendelare identifierats. Grundvattendelaren avgränsar... (More)
Kartering av grundvattenmagasin utförs som en del av arbetet för att nå Sveriges miljömål av Sveriges geologiska undersökning, SGU. Arbetets syfte är att kartera grundvattenmagasinet Ekenäs-Kvarndammen som är ett öppet grundvattenmagasin beläget i ytliga isälvsavlagringar på sydsvenska höglandet. Karteringen inne-fattar att skapa kartor över grundvattenflöde, tillrinningsområden och uttagsmöjligheter, kartor som kan ligga till grund för framtida samhällsplanering. Arbetets slutsats baseras till stor del på resultat från en omfattande brunnsin-ventering och borrsondering på fem punkter som utförts inom grundvattenmagasinet. Under arbetets gång har en tidigare okänd fast grundvattendelare identifierats. Grundvattendelaren avgränsar grundvattenmagasinet i en nordlig och en sydlig del. Generellt kan sägas att grundvattnet i norr har en västlig rörelseriktning och söder om grundvat-tendelaren en sydlig riktning.
Undersökningarna har visat att Ekenäs-Kvarndammens huvudsakligen består av stenig grusig sand med god hyd-raulisk konduktivitet. Detta ger överlag goda uttagsmöjligheter men utgör även en risk vid utsläpp eller olyckor då föroreningar lätt transporteras till grundvattnet. Även grundvattenmagasinets primära och tertiära tillrinningsom-råde har avgränsats och deras respektive areor har fastställts till 3,2 km2 respektive 9,1 km2. Den naturliga grund-vattenbildningen är god och ett sammanlagt uppskattat möjligt uttag för grundvattenmagasinet är 28 l/s. Detta värde är beräknat på att bidraget till grundvattenbildningen från det tertiära tillrinningsområdet är noll, vilket medför att de verkliga uttagsmöjligheterna antagligen är högre. De största möjliga uttagen finns längst i söder i grundvatten-magasinet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thulin Olander, Henric LU
supervisor
organization
alternative title
Hydrogeologic mapping of the Ekenäs-Kvarndammen aquifer, Jönköping County
course
GEOL01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
uttagsmöjlighet, grundvatten, hydrogeologi, infiltration area, water quality, mapping, potential yield, groundwater, Ekenässjön, hydrogeology, Vetlanda, kartering, vattenkvalitet, tillrinningsområde
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
307
language
Swedish
additional info
Extern handledare: Mattias Gustafsson, Sveriges geologiska undersökning, SGU. Peter Dahlqvist, Lunds universitet, också SGU.
id
2701736
date added to LUP
2012-06-21 10:04:50
date last changed
2012-06-21 10:04:50
@misc{2701736,
 abstract   = {Hydrogeologic maps are published by the Swedish Geological Survey, SGU, as a part of the work to reach Sweden’s environmental objectives. The aim of this thesis is to map the unconfined Ekenäs-Kvarndammen aquifer, an open aquifer northwest of Vetlanda in the South Swedish highlands. The mapping includes creating maps over groundwater flow, infiltration areas and potential yield of groundwater, which can be used for future land-use planning. The conclusions are primarily based on results from a thorough well inventory and a probe dril-ling of five points located within the aquifer. A previously unknown groundwater divide has been identified and it divides the aquifer in a northern part and a southern part.
The methods used show that the Ekenäs-Kvarndammen aquifer consists mainly of cobbly, gravelly sand with a high hydraulic conductivity. This results in a high potential yield of groundwater but also becomes a risk in case of a contamination which quickly could spread through the aquifer. The primary infiltration area and the tertiary infilt-ration area have been defined and have an area of 3.2 km2 and 9.1 km2 respectively. The natural groundwater recharge is high and an estimated yield of groundwater for the whole aquifer is 28 l/s, provided that the ground-water recharge contribution is 0 l/s in the tertiary infiltration area. In reality the potential yield is likely higher. The best possible conditions to extract groundwater are in the parts furthest to the south.},
 author    = {Thulin Olander, Henric},
 keyword   = {uttagsmöjlighet,grundvatten,hydrogeologi,infiltration area,water quality,mapping,potential yield,groundwater,Ekenässjön,hydrogeology,Vetlanda,kartering,vattenkvalitet,tillrinningsområde},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Hydrogeologisk kartering av grundvattenmagasinet Ekenäs-Kvarndammen, Jönköpings län},
 year     = {2012},
}