Advanced

Marknadsundersökningar som bevismedel i marknadsföringsmål

Rantén, Karin LU (2012) JURM01 20121
Department of Law
Abstract (Swedish)
Marknadsundersökningar används som bevismedel, både i marknadsrättsliga och i varumärkesrättsliga tvister. I denna uppsats behandlas marknadsundersökningar inom marknadsföringsrätten i mål som rör vilseledande efterbildningar enligt 14 § MFL. En vilseledande efterbildning innebär att en näringsidkare i sin marknadsföring använder efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade produkter. En marknadsundersökning kan genomföras antingen som en inarbetningsstudie för att påvisa kändhet och särprägel, eller som en förväxlingsstudie för att påvisa en förväxlingsrisk. De senaste fem åren har marknadsundersökningar åberopats i ungefär två tredjedelar av alla mål som handlat... (More)
Marknadsundersökningar används som bevismedel, både i marknadsrättsliga och i varumärkesrättsliga tvister. I denna uppsats behandlas marknadsundersökningar inom marknadsföringsrätten i mål som rör vilseledande efterbildningar enligt 14 § MFL. En vilseledande efterbildning innebär att en näringsidkare i sin marknadsföring använder efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade produkter. En marknadsundersökning kan genomföras antingen som en inarbetningsstudie för att påvisa kändhet och särprägel, eller som en förväxlingsstudie för att påvisa en förväxlingsrisk. De senaste fem åren har marknadsundersökningar åberopats i ungefär två tredjedelar av alla mål som handlat om vilseledande efterbildningar. Trots att marknadsundersökningar används så pass ofta verkar de i de flesta fallen inte ha någon större betydelse för målets utgång, i alla fall inte av Marknadsdomstolens domskäl att döma. Domstolen gör en samlad bedömning av vad som framkommit i målet. Hur stor vikt domstolen lagt vid marknadsundersökningarna och hur värderingen av dessa har gått till framgår oftast inte av domskälen. I de mål där domstolens bedömning av marknadsundersökningarna framgår har det i vissa fall hänt att MD tillmätt marknadsundersökningarna ett lågt bevisvärde och i andra fall verkar det som om marknadsundersökningarna haft avgörande betydelse. Användandet av marknadsundersökningar som bevismedel är därför förenat med stor ovisshet. Syftet med denna uppsats är därför att utreda och analysera vilken betydelse marknadsundersökningar har som bevismedel, samt att utreda hur en marknadsundersökning bör genomföras och utformas för att domstolen ska tillmäta den ett högt bevisvärde. Jag har undersökt flera rättsfall med tillhörande marknadsundersökningar. Med utgångspunkt i dessa rättsfall avser jag att bringa klarhet i användandet av marknadsundersökningar som bevismedel. Av rättsfallen att döma skiljer det sig i stor grad vilken betydelse marknadsundersökningarna har för målens utgång. Avgörande är om domstolen anser att undersökningarna är tillförlitliga eller inte. Låg tillförlitlighet leder till ett lågt bevisvärde. De vanligaste bristerna en marknadsundersökning kan ha är att omsättningskretsen inte är rätt definierad, att urvalet inte har skett på rätt sätt eller att frågeställningarna är ledande. Om en undersökning har någon av dessa brister, eller andra brister, sjunker tillförlitligheten. Att undersökningsrapporten innehåller all relevant information och att både rapporten och själva undersökningen genomsyras av objektivitet har också stor betydelse för tillförlitligheten. På grund av de kortfattade domskälen saknas det klara kriterier och riktlinjer för hur en marknadsundersökning bör genomföras och utformas, vilket medför osäkerhet. Jag hoppas på att utvecklingen ska gå mot mer ingående redogörelser av marknadsundersökningarnas värdering, då detta skulle kunna underlätta både för parterna, undersökningsföretagen samt för domstolen. (Less)
Abstract
Market surveys are used as evidence both in cases relating to marketing law and trademark law. This essay will discuss market surveys used as evidence within marketing law, and specifically in cases concerning misleading imitations according to 14 § MFL (The Swedish Marketing Act). A misleading imitation means that a trader in its marketing uses imitations that are misleading, as they can easily be confused with another trader’s products that are known and have distinctive character. There are two different types of market surveys: (i) studies of trade acceptance, which show whether a product has got distinctive character and is known amongst the relevant class of persons, and (ii) studies of confusion which indicate the likelihood of... (More)
Market surveys are used as evidence both in cases relating to marketing law and trademark law. This essay will discuss market surveys used as evidence within marketing law, and specifically in cases concerning misleading imitations according to 14 § MFL (The Swedish Marketing Act). A misleading imitation means that a trader in its marketing uses imitations that are misleading, as they can easily be confused with another trader’s products that are known and have distinctive character. There are two different types of market surveys: (i) studies of trade acceptance, which show whether a product has got distinctive character and is known amongst the relevant class of persons, and (ii) studies of confusion which indicate the likelihood of confusion. In the past five years market surveys has been referred to in two thirds of all cases relating to misleading imitations. Although market surveys often are referred to, they rarely seem to have a major impact on the outcome of a case, at least that is what it appears like based on Marknadsdomstolen’s (The Swedish Market Court) grounds for the decisions. The court makes an overall assessment of the evidence in the case and the importance and the evaluation of the market surveys rarely appear in the grounds for the decisions. In those cases where the court’s assessment of the market surveys is expressed, it seems that the court sometimes considered market surveys to have low evidential value, and in other cases it seems that the market surveys had a decisive impact. Because of that, the use of market surveys as evidence is subject to great uncertainty. The purpose of this essay is to investigate and analyze the importance of market surveys as evidence and also to investigate how a market survey shall be conducted and designed to acquire a high evidential value. I have examined a number of cases and their associated market surveys. Based on these cases, I intend to clarify the use of market surveys as evidence. The cases show that the importance of market surveys differs to a great extent. The decisive factor is if the court considers the market surveys to be reliable or not. Low reliability leads to a low evidential value. The most common shortcomings of a market survey are that the relevant class of persons is not defined correctly, that the selection has not been made properly or that the questions are leading. If a market survey has any of these or other shortcomings the reliability decreases. Of great importance for the reliability is also that the research report contains all relevant information and that both the report and the market survey is imbued with objectivity. Due to the brief grounds for the decisions, there are no clear criteria and guidelines for how a market survey should be conducted and designed, which leads to uncertainty. I hope that the development will go towards more detailed descriptions of the evaluation of the market surveys, as this could facilitate both for the interested parties, the research companies and for the court. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rantén, Karin LU
supervisor
organization
alternative title
The use of market surveys as evidence within marketing law
course
JURM01 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
förmögenhetsrätt, marknadsföringsrätt, marknadsundersökningar, vilseledande efterbildningar
language
Swedish
id
2740522
date added to LUP
2012-10-15 12:17:53
date last changed
2012-10-15 12:17:53
@misc{2740522,
 abstract   = {Market surveys are used as evidence both in cases relating to marketing law and trademark law. This essay will discuss market surveys used as evidence within marketing law, and specifically in cases concerning misleading imitations according to 14 § MFL (The Swedish Marketing Act). A misleading imitation means that a trader in its marketing uses imitations that are misleading, as they can easily be confused with another trader’s products that are known and have distinctive character. There are two different types of market surveys: (i) studies of trade acceptance, which show whether a product has got distinctive character and is known amongst the relevant class of persons, and (ii) studies of confusion which indicate the likelihood of confusion. In the past five years market surveys has been referred to in two thirds of all cases relating to misleading imitations. Although market surveys often are referred to, they rarely seem to have a major impact on the outcome of a case, at least that is what it appears like based on Marknadsdomstolen’s (The Swedish Market Court) grounds for the decisions. The court makes an overall assessment of the evidence in the case and the importance and the evaluation of the market surveys rarely appear in the grounds for the decisions. In those cases where the court’s assessment of the market surveys is expressed, it seems that the court sometimes considered market surveys to have low evidential value, and in other cases it seems that the market surveys had a decisive impact. Because of that, the use of market surveys as evidence is subject to great uncertainty. The purpose of this essay is to investigate and analyze the importance of market surveys as evidence and also to investigate how a market survey shall be conducted and designed to acquire a high evidential value. I have examined a number of cases and their associated market surveys. Based on these cases, I intend to clarify the use of market surveys as evidence. The cases show that the importance of market surveys differs to a great extent. The decisive factor is if the court considers the market surveys to be reliable or not. Low reliability leads to a low evidential value. The most common shortcomings of a market survey are that the relevant class of persons is not defined correctly, that the selection has not been made properly or that the questions are leading. If a market survey has any of these or other shortcomings the reliability decreases. Of great importance for the reliability is also that the research report contains all relevant information and that both the report and the market survey is imbued with objectivity. Due to the brief grounds for the decisions, there are no clear criteria and guidelines for how a market survey should be conducted and designed, which leads to uncertainty. I hope that the development will go towards more detailed descriptions of the evaluation of the market surveys, as this could facilitate both for the interested parties, the research companies and for the court.},
 author    = {Rantén, Karin},
 keyword   = {förmögenhetsrätt,marknadsföringsrätt,marknadsundersökningar,vilseledande efterbildningar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Marknadsundersökningar som bevismedel i marknadsföringsmål},
 year     = {2012},
}