Advanced

Considerations in Connection to Leniency Applications in the EU, the UK, Sweden and the U.S.

Backman, Josefin LU (2012) JURM02 20121
Department of Law
Abstract
While the cartel prohibition of most countries is quite similar, the differences in the sanctions imposed on cartel participants and the leniency available to such participants under national leniency programs are noteworthy. This thesis presents the sanctions for competition law infringements and the applicable leniency programs of the EU, the UK, Sweden and the U.S. The purpose of the thesis is to analyze, with regard to the sanctions and leniency programs, what considerations a company or an individual, who has participated in a cartel and who wants to apply for leniency, should make before applying in any or all of the four jurisdictions. Through a presentation of the Fine Art Auction Houses cartel the thesis also exemplifies some... (More)
While the cartel prohibition of most countries is quite similar, the differences in the sanctions imposed on cartel participants and the leniency available to such participants under national leniency programs are noteworthy. This thesis presents the sanctions for competition law infringements and the applicable leniency programs of the EU, the UK, Sweden and the U.S. The purpose of the thesis is to analyze, with regard to the sanctions and leniency programs, what considerations a company or an individual, who has participated in a cartel and who wants to apply for leniency, should make before applying in any or all of the four jurisdictions. Through a presentation of the Fine Art Auction Houses cartel the thesis also exemplifies some considerations that might underlie a leniency application.

The main sanctions for cartel participation are fines, criminal sanctions for individuals and damages. While the fines can be expected to be of similar, high levels in the four jurisdictions, the differences are noteworthy when it comes to criminal sanctions for individuals and damages. Out of the four countries only the UK and the U.S. punish individuals separately by imprisonment and/or fines. While the U.S. has focused on using criminal sanctions for individuals the UK has, at the time of writing, only imposed such sanctions in one case. Damages are also a prominent and often used sanction in the U.S. but not an available sanction on EU level. The EU Member States are however required to provide effective remedies for parties who have suffered damages as a result of a cartel.

The leniency programs of the four jurisdictions are similar in that they all offer full immunity from sanctions to the applicant who is the first to apply. In the UK and the U.S., individuals can, under separate programs for individuals, apply for leniency on their own behalf but it is also possible for individuals to obtain immunity from imprisonment and fines under a company’s immunity. Immunity is only granted to the first applicant and the leniency offered second-in or subsequent applicants differ in the four jurisdictions. In the EU, UK and Sweden subsequent applicants are offered a reduction of fines of up to 50 %. In the U.S., rewards for such applicants are given through plea agreements, which can be entered into at an early stage. The rewards under such agreements may be subject to some negotiation.

The level of significance the different national sanctions hold to you, the risk of, as an individual, exclusion from the company’s leniency application, the role you have played in the cartel, whether you are able to provide sufficient evidence on a full and continuous basis and, if immunity is no longer available, whether the generous reduction of fines in the EU and/or the plea agreements, with their possibility to save time and negotiate on rewards in the U.S., could still make an application worthwhile, are the main considerations that a company or an individual needs to make before it, he or she, applies for leniency in any or all of the four jurisdictions. (Less)
Abstract (Swedish)
Förbud mot karteller är likartade i de flesta länder. Om förbuden överträds är dock skillnaderna i de påföljder som kan utdömas, respektive i den eftergift som kan sökas och beviljas, värda att notera. Denna uppsats presenterar de påföljder för överträdelser av kartellförbud samt de eftergifter som erbjuds i EU, Storbritannien, Sverige och USA. Syftet med uppsatsen är att analysera vilka överväganden, kring sanktioner och eftergiftsprogram, som ett företag eller en enskild som har deltagit i en kartell och vill ansöka om eftergift bör göra innan ansökan lämnas i ett eller flera av de fyra länderna. Vidare exemplifieras de överväganden som kan ligga bakom en ansökan om eftergift genom en presentation av ”Fine Art Auction Houses” kartellen.
... (More)
Förbud mot karteller är likartade i de flesta länder. Om förbuden överträds är dock skillnaderna i de påföljder som kan utdömas, respektive i den eftergift som kan sökas och beviljas, värda att notera. Denna uppsats presenterar de påföljder för överträdelser av kartellförbud samt de eftergifter som erbjuds i EU, Storbritannien, Sverige och USA. Syftet med uppsatsen är att analysera vilka överväganden, kring sanktioner och eftergiftsprogram, som ett företag eller en enskild som har deltagit i en kartell och vill ansöka om eftergift bör göra innan ansökan lämnas i ett eller flera av de fyra länderna. Vidare exemplifieras de överväganden som kan ligga bakom en ansökan om eftergift genom en presentation av ”Fine Art Auction Houses” kartellen.

De viktigaste påföljderna för karteller är böter, straffrättsliga påföljder för enskilda samt skadestånd. Böter för företag kan generellt förväntas hamna på höga nivåer i samtliga fyra länder. Stora skillnader föreligger dock när det gäller straffrättsliga påföljder för enskilda samt skadestånd. Av de fyra länderna är det enbart Storbritannien och USA som valt att möjliggöra bestraffning av enskilda genom fängelse och/eller böter. USA har fokuserat på att använda dessa påföljder gentemot enskilda medan sådana påföljder bara utdömts en gång i Storbritannien. Även skadestånd är en viktig och välanvänd påföljd i USA. Jämförelsevis är skadestånd inte en tillgänglig påföljd på EU nivå. Medlemsstaterna är dock skyldiga att tillhandahålla effektiva rättsmedel för personer som lidit skada till följd av en kartell.

Samtliga fyra länders eftergiftsprogram erbjuder full immunitet från påföljder till den som är först att ansöka om eftergift. Storbritannien och USA ger individer möjlighet att antingen ansöka om eftergift för egen del, genom separata eftergiftsprogram, eller ansöka om immunitet från fängelse och böter som en del av företagets immunitet. Full immunitet erbjuds endast den första sökanden och den eftergift som eventuella efterkommande sökanden erbjuds ser något olika ut i de olika länderna. I EU, Storbritannien och Sverige kan efterkommande sökanden få sina böter nedsatta med upp till 50 %. I USA däremot sker eftergift för efterkommande sökanden utanför eftergiftsprogrammet genom så kallade ”plea agreements”. Dessa kan ingås i ett mycket tidigt skede och det finns viss möjlighet att förhandla fram vad eftergiften i ett sådant avtal ska bestå av.

De huvudsakliga överväganden ett företag eller en enskild bör göra innan eftergift söks i ett eller flera av de fyra länderna rör den betydelse som de olika påföljderna har för sökanden, vilken risk som föreligger att som enskild individ exkluderas från företagets ansökan, vilken roll sökanden haft i kartellen, huruvida sökanden har möjlighet att fullt ut tillhandahålla nödvändig information samt, om immunitet inte längre är tillgängligt, det intresse företaget har av nedsatta böter i EU och/eller av de möjligheter till tidsvinst och förhandling kring eftergift som ”plea agreements” erbjuder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Backman, Josefin LU
supervisor
organization
course
JURM02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Competition law, konkurrensrätt
language
English
id
2759917
date added to LUP
2012-10-15 12:33:12
date last changed
2012-10-15 12:33:12
@misc{2759917,
 abstract   = {While the cartel prohibition of most countries is quite similar, the differences in the sanctions imposed on cartel participants and the leniency available to such participants under national leniency programs are noteworthy. This thesis presents the sanctions for competition law infringements and the applicable leniency programs of the EU, the UK, Sweden and the U.S. The purpose of the thesis is to analyze, with regard to the sanctions and leniency programs, what considerations a company or an individual, who has participated in a cartel and who wants to apply for leniency, should make before applying in any or all of the four jurisdictions. Through a presentation of the Fine Art Auction Houses cartel the thesis also exemplifies some considerations that might underlie a leniency application.

The main sanctions for cartel participation are fines, criminal sanctions for individuals and damages. While the fines can be expected to be of similar, high levels in the four jurisdictions, the differences are noteworthy when it comes to criminal sanctions for individuals and damages. Out of the four countries only the UK and the U.S. punish individuals separately by imprisonment and/or fines. While the U.S. has focused on using criminal sanctions for individuals the UK has, at the time of writing, only imposed such sanctions in one case. Damages are also a prominent and often used sanction in the U.S. but not an available sanction on EU level. The EU Member States are however required to provide effective remedies for parties who have suffered damages as a result of a cartel.

The leniency programs of the four jurisdictions are similar in that they all offer full immunity from sanctions to the applicant who is the first to apply. In the UK and the U.S., individuals can, under separate programs for individuals, apply for leniency on their own behalf but it is also possible for individuals to obtain immunity from imprisonment and fines under a company’s immunity. Immunity is only granted to the first applicant and the leniency offered second-in or subsequent applicants differ in the four jurisdictions. In the EU, UK and Sweden subsequent applicants are offered a reduction of fines of up to 50 %. In the U.S., rewards for such applicants are given through plea agreements, which can be entered into at an early stage. The rewards under such agreements may be subject to some negotiation.

The level of significance the different national sanctions hold to you, the risk of, as an individual, exclusion from the company’s leniency application, the role you have played in the cartel, whether you are able to provide sufficient evidence on a full and continuous basis and, if immunity is no longer available, whether the generous reduction of fines in the EU and/or the plea agreements, with their possibility to save time and negotiate on rewards in the U.S., could still make an application worthwhile, are the main considerations that a company or an individual needs to make before it, he or she, applies for leniency in any or all of the four jurisdictions.},
 author    = {Backman, Josefin},
 keyword   = {Competition law,konkurrensrätt},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Considerations in Connection to Leniency Applications in the EU, the UK, Sweden and the U.S.},
 year     = {2012},
}