Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arktis och Antarktis föränderliga havsistäcken

Belsing, Ulrika LU (2012) In Examensarbete INES NGEK01 20121
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning
De båda polerna har naturliga variationer med istäckets utbredning. Arktis och Antarktis har väl anpassad biota som klarar av det stränga klimatet och som är beroende av isens säsongsvariationer med att frysa och smälta. Isen spelar även en stor roll vid klimatvariationer och förändringar. Syftet med den här studien är att undersöka vilken isbildning som är mest utbredd för de båda polerna, samt se om årlig eller nybildad is är vanligast och hur snö- och istäckena varierar säsongsmässigt. Därtill granska hur isens tjocklek och utbredning kan undersökas.
Det finns olika metoder för att beräkna isens utsträckning och tjocklek förr och nu som granskning av satellitdata, isprover från borrningar och... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning
De båda polerna har naturliga variationer med istäckets utbredning. Arktis och Antarktis har väl anpassad biota som klarar av det stränga klimatet och som är beroende av isens säsongsvariationer med att frysa och smälta. Isen spelar även en stor roll vid klimatvariationer och förändringar. Syftet med den här studien är att undersöka vilken isbildning som är mest utbredd för de båda polerna, samt se om årlig eller nybildad is är vanligast och hur snö- och istäckena varierar säsongsmässigt. Därtill granska hur isens tjocklek och utbredning kan undersökas.
Det finns olika metoder för att beräkna isens utsträckning och tjocklek förr och nu som granskning av satellitdata, isprover från borrningar och information från organiska produkter som pollen. Informationen från dessa metoder granskades och analyserades. Resultatet visar att snö- och istäckets säsongsmässiga cykel för Arktis och Antarktis är olika. Snötäcket är starkt kopplad till temperatur och fukt, och en förändring däri kan därför ändra snöns egenskaper med omfattande effekter för klimatsystemet. En större del av istäcket i Arktis är perennis till skillnad från Antarktis som har mest säsongsis. Den säsongsskapade isen innehåller en högre salthalt än den äldre isen på grund av närvaron av saltlösning under isformation. Under negativa faser av den Arktiska oscillationen (AO) och den Nordatlantiska oscillationen (NAO) sker en naturlig isminskning i Arktis. Havsisens storlek och utsträckning i Antarktis har blivit kopplad till de regionala förändringarna skapad av El Niño och den Södra oscillationen (ENSO). I sediment från havsbottnen och depositioner längs kuster finns information bevarat om hur havsisens utsträckning var långt tillbaka i tiden. Information finns även lagrad i terrestriska arkiv som kustvegetation och iskärnor. Genom satellitbilder och drivande bojar är det möjligt att observera bildningen, rörelsemönster och minskningen av havsis.
Slutligen, Arktis och Antarktis havsis följer en säsongsmässig cykel med smältning och frysning som varierar något dem emellan. Det existerar mellanårliga klimatförändringar som ger förändringar i isbildningen som fasskillnaderna för NAO, AO och ENSO. Närvaron av snö är även av vikt eftersom den kontrollerar bland annat isens tjocklek och bidrar med hög reflektion av inkommande solstrålning. Olika mätmetoder krävs för att bestämma isens tjocklek och utsträckning. Det har visat sig att Arktis istäcke minskat och att Antarktis istäcke utvidgats. (Less)
Abstract
The polar areas have natural variations in the ice extent. The Arctic and Antarctic environment have well-adapted biota that can handle climate and that are dependent on the seasonal variations of freezing and melting of the ice. The ice also plays a major role in climate changes and climate variability. The aim of this report is to determine the type of ice formation that is most common for the poles and to examine whether annual or newly formed ice is most widespread, and how snow- and ice caps vary seasonally. Further this report examines the methodology behind investigations of ice thickness and distribution.
Researchers have used various methods to compute current and previous ice extent and thickness, such as review of satellite... (More)
The polar areas have natural variations in the ice extent. The Arctic and Antarctic environment have well-adapted biota that can handle climate and that are dependent on the seasonal variations of freezing and melting of the ice. The ice also plays a major role in climate changes and climate variability. The aim of this report is to determine the type of ice formation that is most common for the poles and to examine whether annual or newly formed ice is most widespread, and how snow- and ice caps vary seasonally. Further this report examines the methodology behind investigations of ice thickness and distribution.
Researchers have used various methods to compute current and previous ice extent and thickness, such as review of satellite data, ice samples from drilling and information from organic products. The information from such studies was collected and analyzed qualitatively. The result shows that the seasonal cycles of the snow and ice cover of Arctic and Antarctic are different. Snow cover is strongly related to temperature and moisture, and a change therein, may alter snow properties with significant effects on the climate system. A major part of the ice cover in the Arctic is perennial ice, unlike Antarctica which has most seasonal ice. The seasonal ice has higher salinity than the older ice because of the presence of brine during ice formation. During negative phases of the Arctic oscillation (AO) and the North Atlantic oscillation (NAO) it is a natural ice reduction in the Arctic. The amount of sea ice and the extent in Antarctic have been related to regional changes created by El Niño and the Southern oscillation (ENSO). In sediments from the ocean floor and deposits along the coasts, information is kept about the sea ice extent far back in time. Information is also stored in terrestrial archives as coastal vegetation and ice cores. By satellite images and drifting buoys, it is possible to observe the formation, the movement patterns and the reduction in sea ice.
Finally, Arctic and Antarctic sea ice follows a seasonal cycle of melting and freezing, which varies slightly between them. There are inter-annual climate changes resulting in alterations in the ice, as the phases of the NAO, AO and ENSO changes. The presence of snow is also important because it controls ice thickness and contributes to a high reflectance of incoming solar radiation. Various methods are required to determine ice thickness and extent. It has showed that the Arctic ice cap has decreased and that the Antarctic ice sheet has expanded lately. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Belsing, Ulrika LU
supervisor
organization
alternative title
The changing sea ice cover of Arctic and Antarctic
course
NGEK01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
återkoppling, Albedo, snö-och isbildning, geografi, naturgeografi, geography, physical geography, snow- and ice formation, feedback
publication/series
Examensarbete INES
report number
246
language
Swedish
id
2796785
date added to LUP
2012-08-21 12:27:43
date last changed
2012-08-21 12:27:43
@misc{2796785,
 abstract   = {{The polar areas have natural variations in the ice extent. The Arctic and Antarctic environment have well-adapted biota that can handle climate and that are dependent on the seasonal variations of freezing and melting of the ice. The ice also plays a major role in climate changes and climate variability. The aim of this report is to determine the type of ice formation that is most common for the poles and to examine whether annual or newly formed ice is most widespread, and how snow- and ice caps vary seasonally. Further this report examines the methodology behind investigations of ice thickness and distribution. 
Researchers have used various methods to compute current and previous ice extent and thickness, such as review of satellite data, ice samples from drilling and information from organic products. The information from such studies was collected and analyzed qualitatively. The result shows that the seasonal cycles of the snow and ice cover of Arctic and Antarctic are different. Snow cover is strongly related to temperature and moisture, and a change therein, may alter snow properties with significant effects on the climate system. A major part of the ice cover in the Arctic is perennial ice, unlike Antarctica which has most seasonal ice. The seasonal ice has higher salinity than the older ice because of the presence of brine during ice formation. During negative phases of the Arctic oscillation (AO) and the North Atlantic oscillation (NAO) it is a natural ice reduction in the Arctic. The amount of sea ice and the extent in Antarctic have been related to regional changes created by El Niño and the Southern oscillation (ENSO). In sediments from the ocean floor and deposits along the coasts, information is kept about the sea ice extent far back in time. Information is also stored in terrestrial archives as coastal vegetation and ice cores. By satellite images and drifting buoys, it is possible to observe the formation, the movement patterns and the reduction in sea ice. 
Finally, Arctic and Antarctic sea ice follows a seasonal cycle of melting and freezing, which varies slightly between them. There are inter-annual climate changes resulting in alterations in the ice, as the phases of the NAO, AO and ENSO changes. The presence of snow is also important because it controls ice thickness and contributes to a high reflectance of incoming solar radiation. Various methods are required to determine ice thickness and extent. It has showed that the Arctic ice cap has decreased and that the Antarctic ice sheet has expanded lately.}},
 author    = {{Belsing, Ulrika}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{Examensarbete INES}},
 title    = {{Arktis och Antarktis föränderliga havsistäcken}},
 year     = {{2012}},
}