Advanced

Kontinuerlig föroreningsspridning från vägbroar till ytvattenrecipienter med tillämpning på Segeåns avrinningsområde

Fredin, Mattias LU (2012) VVR820 20121
Division of Water Resources Engineering
Abstract (Swedish)
Intensivt trafikerade vägar genererar dagligen ett brett spektrum av föroreningar, av vilka många är listade som prioriterade ämnen genom EU:s ramdirektiv för vatten. Vattendrag som korsas av vägarna exponeras av dessa föroreningar genom vatten- och luftburna processer, något som riskerar utarma vattenkvaliteten i recipienterna.
Fyra vägbroar i Segeåns avrinningsområde (sydvästra Skåne, Sverige) identifierades, m.h.a. en prioriteringsmetodik, som intressanta objekt för vidare miljöutredning. Ingen av vägbroarna bedömdes utgöra något kroniskt hot mot vattenkvaliteten i recipienten. Däremot kunde det konstateras att tillfälliga föroreningstoppar, t.ex. i samband med intensiv nederbörd, kan leda till att EU:s MAC-MKN (Miljökvalitetsnorm för... (More)
Intensivt trafikerade vägar genererar dagligen ett brett spektrum av föroreningar, av vilka många är listade som prioriterade ämnen genom EU:s ramdirektiv för vatten. Vattendrag som korsas av vägarna exponeras av dessa föroreningar genom vatten- och luftburna processer, något som riskerar utarma vattenkvaliteten i recipienterna.
Fyra vägbroar i Segeåns avrinningsområde (sydvästra Skåne, Sverige) identifierades, m.h.a. en prioriteringsmetodik, som intressanta objekt för vidare miljöutredning. Ingen av vägbroarna bedömdes utgöra något kroniskt hot mot vattenkvaliteten i recipienten. Däremot kunde det konstateras att tillfälliga föroreningstoppar, t.ex. i samband med intensiv nederbörd, kan leda till att EU:s MAC-MKN (Miljökvalitetsnorm för maximalt tillåten koncentration för ytvatten) överskrids utav så lite som det isolerade bidraget av våttransporterade föroreningar från en enskild vägbro.
För att försäkra sig om att halten av prioriterade ämnen i recipienten inte överskrider EU:s riktvärden för ytvatten rekommenderas att barriärer mot luftburen föroreningstransport installeras längs broarna i kombination med bättre dagvattenhantering. (Less)
Abstract
Heavily trafficked roads continously generate a wide spectrum of pollutants, of which many are listed as priority substances according to the EU Water Framework Directive (WFD). Watercourses that intersect with major roads are exposed to both airborne and waterborne traffic generated pollutants, possibly deteriorating the receiving waters.
Four bridges within the Segeån catchment area (in the southwest of Scania, Sweden) were identified, using a prioritization methodology, as interesting objects for further analyzed from an environmental point of view,. None of the bridges were found to have any chronic impact on the water qualities of the recipients. However, it could be concluded that temporary pollutant peaks, e.g. caused by heavy... (More)
Heavily trafficked roads continously generate a wide spectrum of pollutants, of which many are listed as priority substances according to the EU Water Framework Directive (WFD). Watercourses that intersect with major roads are exposed to both airborne and waterborne traffic generated pollutants, possibly deteriorating the receiving waters.
Four bridges within the Segeån catchment area (in the southwest of Scania, Sweden) were identified, using a prioritization methodology, as interesting objects for further analyzed from an environmental point of view,. None of the bridges were found to have any chronic impact on the water qualities of the recipients. However, it could be concluded that temporary pollutant peaks, e.g. caused by heavy storm events, could lead to exceedance of the EU MAC-EQS (Maximum Allowable Concentration – Environmental Quality Standard) as a result of as little as the isolated wet pollutant contribution from one bridge solely.
In order to ensure that concentration of priority substances in receiving waters fall below the EU WFD EQS’s, installation of barriers towards airborne pollution along road bridges and improved bridge deck runoff management is suggested. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fredin, Mattias LU
supervisor
organization
alternative title
Continuous pollutant emissions from highway bridges to receiving waters with application to the Segeån catchment area
course
VVR820 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
vägdagvatten, recipient, vägbro, trafikförorening, vattendirektivet
report number
TVVR-12/5007
ISSN
1101-9824
language
Swedish
id
2798434
date added to LUP
2012-06-19 10:37:21
date last changed
2012-06-19 10:37:21
@misc{2798434,
 abstract   = {Heavily trafficked roads continously generate a wide spectrum of pollutants, of which many are listed as priority substances according to the EU Water Framework Directive (WFD). Watercourses that intersect with major roads are exposed to both airborne and waterborne traffic generated pollutants, possibly deteriorating the receiving waters. 
Four bridges within the Segeån catchment area (in the southwest of Scania, Sweden) were identified, using a prioritization methodology, as interesting objects for further analyzed from an environmental point of view,. None of the bridges were found to have any chronic impact on the water qualities of the recipients. However, it could be concluded that temporary pollutant peaks, e.g. caused by heavy storm events, could lead to exceedance of the EU MAC-EQS (Maximum Allowable Concentration – Environmental Quality Standard) as a result of as little as the isolated wet pollutant contribution from one bridge solely.
In order to ensure that concentration of priority substances in receiving waters fall below the EU WFD EQS’s, installation of barriers towards airborne pollution along road bridges and improved bridge deck runoff management is suggested.},
 author    = {Fredin, Mattias},
 issn     = {1101-9824},
 keyword   = {vägdagvatten,recipient,vägbro,trafikförorening,vattendirektivet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kontinuerlig föroreningsspridning från vägbroar till ytvattenrecipienter med tillämpning på Segeåns avrinningsområde},
 year     = {2012},
}