Advanced

Mandatory Prosecution Policies in Cases of Domestic Violence - A State Obligation under International Human Rights Law?

Nilsson, Joanna LU (2012) JURM01 20121
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar skyldigheter under det internationella regelverket för de mänskliga rättigheterna i området våld i hemmet, med inriktning på vilken utsträckning stater anses ha en skyldighet att införa obligatoriska åtalsregler (närmast jämställt med allmänt åtal) för våld i hemmet. Med våld i hemmet avses mäns våld mot kvinnor i nära relationer och uppsatsen genomsyras av ett strukturellt perspektiv där våldet ses som ett jämställdhetsproblem, vilket även anger tonen för analysen.

Uppsatsens utgångspunkt är en kritisk analys av obligatoriska åtalsregler där kvinnors verkligheter får stå i centrum. För detta ändamål presenteras en debatt över för- och nackdelarna med obligatoriska åtalsregler som har sitt ursprung i Amerikas Förenta... (More)
Uppsatsen behandlar skyldigheter under det internationella regelverket för de mänskliga rättigheterna i området våld i hemmet, med inriktning på vilken utsträckning stater anses ha en skyldighet att införa obligatoriska åtalsregler (närmast jämställt med allmänt åtal) för våld i hemmet. Med våld i hemmet avses mäns våld mot kvinnor i nära relationer och uppsatsen genomsyras av ett strukturellt perspektiv där våldet ses som ett jämställdhetsproblem, vilket även anger tonen för analysen.

Uppsatsens utgångspunkt är en kritisk analys av obligatoriska åtalsregler där kvinnors verkligheter får stå i centrum. För detta ändamål presenteras en debatt över för- och nackdelarna med obligatoriska åtalsregler som har sitt ursprung i Amerikas Förenta Stater. Det konstateras att det finns en konflikt mellan löftena om skydd och våldsutsatta kvinnors säkerhet och önskan om att bevara kvinnors självbestämmanderätt och främjandet av kvinnors frigörelse. Vidare anses den amerikanska erfarenheten uppvisa begränsningar som ett närmande, som till övervägande del är kopplat till rättsväsendet, kan ha då dess förmåga att angripa de grundläggande orsakerna till våldet anses ovisst.

I uppsatsen diskuteras våld i hemmet som en fråga om kvinnors mänskliga rättigheter genom att fokusera på två betraktelsesätt: (1) ’könsrelaterat våld är diskriminering’ under Förenta Nationernas regelverk, och (2) som kränkningar av specifika rättigheter under de regionala regelverken för de mänskliga rättigheterna. Uppsatsen konstaterar att skyldigheten att iaktta due diligence (vederbörlig arbetsamhet) för att förhindra och skydda kvinnor från våld, utreda och bestraffa våld mot kvinnor samt ge offer upprättelse, utgör den huvudsakliga metoden för att diskutera skyldigheter under båda betraktelsesätten. Emellertid uppvisar analysen en otillfredsställande begränsad användning av due diligence standarden då rättsfallen som har analyserats tyder på en skyldighet att vidta positiva eftervålds åtgärder för att förhindra ytterligare skada, hänförda till skyldigheten att skydda kvinnor från våld, samt en ’begränsad’ skyldighet att förhindra våld mot kvinnor.

Avslutningsvis presenteras en försiktig slutsats angående uppsatsens huvudsakliga ämne: för att lyda det internationella regelverket för de mänskliga rättigheterna, så har stater en skyldighet att införa lagstiftning som möjliggör åtal i det allmännas intresse, oavsett om offret tar tillbaka sin anmälan. Medan det medges att det internationella regelverket för de mänskliga rättigheterna ålägger stater ett starkt incitament att införa obligatoriska åtalsregler, argumenterar uppsatsen att kvinnors frigörelse måste stå i centrum för alla regler och handlingsplaner stater har för våld i hemmet. Framförallt innebär detta att tolka skyldigheten att förhindra våld i hemmet i en vid bemärkelse, med fokus på att angripa de grundläggande orsakerna till våldet, dvs. den strukturella jämställdhetsproblematiken i samhället. (Less)
Abstract
This thesis examines international human rights law obligations regarding domestic violence, with a focus on to what extent there is a state obligation to implement mandatory prosecution policies in domestic violence cases. Domestic violence is understood as men’s violence against women in an intimate relationship and a structural perspective of domestic violence, in which the violence is seen as a problem of gender inequality, permeates the thesis and sets the tone for the analysis.

The point of departure for this thesis is a critical analysis of mandatory prosecution policies where women’s realities are the focus. To this end, a debate that has emerged in the United States of America on the advantages and disadvantages of mandatory... (More)
This thesis examines international human rights law obligations regarding domestic violence, with a focus on to what extent there is a state obligation to implement mandatory prosecution policies in domestic violence cases. Domestic violence is understood as men’s violence against women in an intimate relationship and a structural perspective of domestic violence, in which the violence is seen as a problem of gender inequality, permeates the thesis and sets the tone for the analysis.

The point of departure for this thesis is a critical analysis of mandatory prosecution policies where women’s realities are the focus. To this end, a debate that has emerged in the United States of America on the advantages and disadvantages of mandatory prosecution policies is presented. It is established that there is a conflict between the promises of protection and battered women’s safety, and the desire to preserve women’s autonomy and the promotion of women’s empowerment. Furthermore, the American experience shows which limitations a predominantly criminal justice systems approach to domestic violence may have, as its ability to address the root causes of the violence is uncertain.

Domestic violence as a women’s human rights issue is discussed by focusing on two approaches: (1) the ‘gender-based violence is discrimination’ approach under the United Nations framework, and (2) as violations of specific rights under regional human rights systems. It is established that the duty to exercise due diligence to prevent violence against women, protect women from violence, investigate and punish acts of violence and provide reparations to women victims, is the main avenue for discussing human rights obligations under both approaches. However, the analysis shows an unsatisfactorily narrow application of the due diligence standard as the analysed case law suggests an obligation to take positive post-abuse measures to prevent further harm, argued under the obligation to protect women from violence, as well as a ‘limited’ obligation to prevent violence against women.

Lastly, a tentative conclusion is presented on the focus issue of this thesis: in order to comply with international human rights law, states are under an obligation to enact legislation that enables prosecution in the public interest, regardless of the victim’s withdrawal of complaint. Whereas it is recognised that international human rights law imposes a strong incentive for states to implement mandatory prosecution policies, this thesis argues that women’s empowerment must be at the centre of all state policies on domestic violence. Above all, this entails interpreting the obligation to prevent domestic violence in a broad sense, where the focus is on targeting the root causes of the violence; i.e. structural gender inequality in society. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Joanna LU
supervisor
organization
course
JURM01 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Våld i nära relationer, Domestic violence, Folkrätt, Human Rights law, Mänskliga rättigheter, Public international law, Violence against women, våld mot kvinnor
language
English
id
2861466
date added to LUP
2012-11-01 09:36:41
date last changed
2012-11-01 09:36:41
@misc{2861466,
 abstract   = {This thesis examines international human rights law obligations regarding domestic violence, with a focus on to what extent there is a state obligation to implement mandatory prosecution policies in domestic violence cases. Domestic violence is understood as men’s violence against women in an intimate relationship and a structural perspective of domestic violence, in which the violence is seen as a problem of gender inequality, permeates the thesis and sets the tone for the analysis. 

The point of departure for this thesis is a critical analysis of mandatory prosecution policies where women’s realities are the focus. To this end, a debate that has emerged in the United States of America on the advantages and disadvantages of mandatory prosecution policies is presented. It is established that there is a conflict between the promises of protection and battered women’s safety, and the desire to preserve women’s autonomy and the promotion of women’s empowerment. Furthermore, the American experience shows which limitations a predominantly criminal justice systems approach to domestic violence may have, as its ability to address the root causes of the violence is uncertain. 

Domestic violence as a women’s human rights issue is discussed by focusing on two approaches: (1) the ‘gender-based violence is discrimination’ approach under the United Nations framework, and (2) as violations of specific rights under regional human rights systems. It is established that the duty to exercise due diligence to prevent violence against women, protect women from violence, investigate and punish acts of violence and provide reparations to women victims, is the main avenue for discussing human rights obligations under both approaches. However, the analysis shows an unsatisfactorily narrow application of the due diligence standard as the analysed case law suggests an obligation to take positive post-abuse measures to prevent further harm, argued under the obligation to protect women from violence, as well as a ‘limited’ obligation to prevent violence against women. 

Lastly, a tentative conclusion is presented on the focus issue of this thesis: in order to comply with international human rights law, states are under an obligation to enact legislation that enables prosecution in the public interest, regardless of the victim’s withdrawal of complaint. Whereas it is recognised that international human rights law imposes a strong incentive for states to implement mandatory prosecution policies, this thesis argues that women’s empowerment must be at the centre of all state policies on domestic violence. Above all, this entails interpreting the obligation to prevent domestic violence in a broad sense, where the focus is on targeting the root causes of the violence; i.e. structural gender inequality in society.},
 author    = {Nilsson, Joanna},
 keyword   = {Våld i nära relationer,Domestic violence,Folkrätt,Human Rights law,Mänskliga rättigheter,Public international law,Violence against women,våld mot kvinnor},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mandatory Prosecution Policies in Cases of Domestic Violence - A State Obligation under International Human Rights Law?},
 year     = {2012},
}