Advanced

Rätten till försäkring - Kontraheringsplikten i FAL med fokus på barnförsäkringar

Wennberg, Karin LU (2012) JURM02 20121
Department of Law
Abstract (Swedish)
I svensk rätt stadgas en plikt, eller tvång om man så vill, att ingå avtal på försäkringsrättens område. Ett försäkringsbolag får enligt 11 kap. 1 § försäkringsavtalslagen inte neka någon att teckna en personförsäkring som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten när det har fått de uppgifter som behövs, såvida det inte finns särskilda skäl att neka försäkring med hänsyn till risken för framtida försäkringsfall, den avsedda försäkringens art eller någon annan omständighet. Plikten att ingå avtal kallas kontraheringsplikt och innebär att den ena parten kan tvinga den andra parten att ingå avtal. Plikten är inte absolut och i de fall där bolaget anser att det inte kan försäkra en viss person är det bolagets sak att visa att det föreligger... (More)
I svensk rätt stadgas en plikt, eller tvång om man så vill, att ingå avtal på försäkringsrättens område. Ett försäkringsbolag får enligt 11 kap. 1 § försäkringsavtalslagen inte neka någon att teckna en personförsäkring som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten när det har fått de uppgifter som behövs, såvida det inte finns särskilda skäl att neka försäkring med hänsyn till risken för framtida försäkringsfall, den avsedda försäkringens art eller någon annan omständighet. Plikten att ingå avtal kallas kontraheringsplikt och innebär att den ena parten kan tvinga den andra parten att ingå avtal. Plikten är inte absolut och i de fall där bolaget anser att det inte kan försäkra en viss person är det bolagets sak att visa att det föreligger särskilda skäl för att neka personen försäkring. Om bolaget kan visa rimliga, s.k. försäkringstekniska skäl för varför risken att försäkra personen är högre än normalt tillåts bolaget förse försäkringen med undantag, begära en högre premie än normalt eller i sista hand neka personen försäkring.

Barn som föds för tidigt löper större risk än barn som föds i vecka 40 att drabbas av sjukdomar och funktionshinder. Ett funktionshinder eller en sjukdom under barndomsåren som leder till att barnet aldrig kommer ut i arbetslivet är förutom det psykiska lidandet för barnet och familjen ekonomiskt mycket kostsamt. För att återkoppla till försäkringsavtalslagens lydelse tillåts bolagen att göra undantag eller neka försäkring när det finns en risk för framtida försäkringsfall. Bolagen menar att denna risk är stor för barn som fötts för tidigt. Dessutom tillåts bolagen föreskriva undantag för vissa medfödda sjukdomar eller sjukdomar som inte visats före tecknandet vid just barnförsäkringar. Lagstiftaren har ansett att behovet för bolagen att göra sådana undantag är särskilt stort vid barnförsäkringar. Många familjer med ett för tidigt fött barn tvingas leva utan en privat barnförsäkring. Behovet av en privat försäkring ska ses mot det skydd som samhället erbjuder via socialförsäkringssystemet. För barn är skyddet till stora delar väsentligen sämre än vad det är för vuxna som blir sjuka och/eller arbetsoförmögna. Skyddet för barn som föds för tidigt är i de fall barnet nekas försäkring inte särskilt stort.

Uppsatsen tar utgångspunkt i ett fall som konsumentombudsmannen drev i slutet av 2011 där en nyfödd flicka nekades försäkring p.g.a. sin låga kroppsvikt vilken var kopplad till hennes för tidiga födsel. Uppsatsens syfte är utreda om det är förenligt med kontraheringsplikten att neka för tidigt födda försäkring.

Detta är fråga som saknar ett tydligt svar och kompliceras av motsägelsefulla uttalanden i förarbetena till försäkringsavtalslagen. I förarbetena stadgas å ena sidan att försäkringsbolagen har en kontraheringsplikt men å andra sidan att bolagen tillåts göra försäkringstekniska bedömningar och därmed avgöra vilka personer som de anser vara försäkringsbara. Rättsläget framstår som oklart och uppsatsen utreder bolagens kontraheringsplikt vid barnförsäkring. (Less)
Abstract
Swedish law stipulates a duty, or compulsion, to enter into a contract in the field of insurance law. An insurance company may not deny anyone to take out personal insurance which the company normally provides the public when it has received the required data, unless there are particular reasons to deny insurance with reference to the risk of future claims, the nature of the intended insurance or another circumstance. The obligation to enter into a contract is called compulsory contracting (kontraheringsplikt) and it allows for one party to force the other party to enter into a contract. The obligation is not absolute, and in cases where the insurance company argues that it cannot insure a certain person the company has to show particular... (More)
Swedish law stipulates a duty, or compulsion, to enter into a contract in the field of insurance law. An insurance company may not deny anyone to take out personal insurance which the company normally provides the public when it has received the required data, unless there are particular reasons to deny insurance with reference to the risk of future claims, the nature of the intended insurance or another circumstance. The obligation to enter into a contract is called compulsory contracting (kontraheringsplikt) and it allows for one party to force the other party to enter into a contract. The obligation is not absolute, and in cases where the insurance company argues that it cannot insure a certain person the company has to show particular reasons for denying the person insurance. If the company can demonstrate reasonable, so called technical reasons for why the risk to insure the person is higher than normally allowed the company may provide insurance with a stipulation of an exception, require a higher premium than normal or ultimately deny individual insurance entirely.

Children born prematurely are at higher risk of suffering from illnesses and disabilities than children born at 40 weeks. A disability or illness in childhood that leads to that child never being able to work is, in addition to the psychological suffering of the child and its family, financially very costly. The Insurance Contracts Act (försäkringsavtalslagen) states that companies are allowed to charter exceptions or decline insurance when there is a risk of future claims. The insurance companies argue that this risk is great for children who are born prematurely. Also, child insurance is somewhat different from other forms of insurance in that insurance companies are allowed to charter exceptions for certain congenital diseases or diseases that have not yet appeared before the contract has been entered into. The legislator has pronounced that the need for companies to make such exceptions is particularly important when dealing with child insurance. Many families with a premature child are forced to live without private child insurance. The need for private insurance should be considered in light of the protection that the government offers through social security benefits. For children, the protection is substantially lower than it is for adults who become ill and / or incapacitated. Children that are born prematurely therefore go without any substantial financial support in case they lack private insurance. This essay takes its starting point from the consumer ombudsman case from late 2011 where a little baby girl was denied insurance because of her low birth weight associated with premature birth. The purpose of the essay is to explore whether it is consistent with the obligation to enter into a contract to deny premature children insurance.

This is not a question with a clear answer, and it is made even more complicated due to certain statements made in the Insurance Contracts Acts preparatory works. In the preparatory works it has been stated that insurance companies do have an obligation to enter into contracts. However, it has also been stated that companies are allowed to make actuarial assessments and thus determining who they consider insurable. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wennberg, Karin LU
supervisor
organization
alternative title
The right to insurance - Compulsory contracting in the Insurance Contracts Act with special focus on child insurance
course
JURM02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Försäkringsrätt
language
Swedish
id
2861500
date added to LUP
2012-11-01 09:25:07
date last changed
2012-11-01 09:25:07
@misc{2861500,
 abstract   = {Swedish law stipulates a duty, or compulsion, to enter into a contract in the field of insurance law. An insurance company may not deny anyone to take out personal insurance which the company normally provides the public when it has received the required data, unless there are particular reasons to deny insurance with reference to the risk of future claims, the nature of the intended insurance or another circumstance. The obligation to enter into a contract is called compulsory contracting (kontraheringsplikt) and it allows for one party to force the other party to enter into a contract. The obligation is not absolute, and in cases where the insurance company argues that it cannot insure a certain person the company has to show particular reasons for denying the person insurance. If the company can demonstrate reasonable, so called technical reasons for why the risk to insure the person is higher than normally allowed the company may provide insurance with a stipulation of an exception, require a higher premium than normal or ultimately deny individual insurance entirely.

Children born prematurely are at higher risk of suffering from illnesses and disabilities than children born at 40 weeks. A disability or illness in childhood that leads to that child never being able to work is, in addition to the psychological suffering of the child and its family, financially very costly. The Insurance Contracts Act (försäkringsavtalslagen) states that companies are allowed to charter exceptions or decline insurance when there is a risk of future claims. The insurance companies argue that this risk is great for children who are born prematurely. Also, child insurance is somewhat different from other forms of insurance in that insurance companies are allowed to charter exceptions for certain congenital diseases or diseases that have not yet appeared before the contract has been entered into. The legislator has pronounced that the need for companies to make such exceptions is particularly important when dealing with child insurance. Many families with a premature child are forced to live without private child insurance. The need for private insurance should be considered in light of the protection that the government offers through social security benefits. For children, the protection is substantially lower than it is for adults who become ill and / or incapacitated. Children that are born prematurely therefore go without any substantial financial support in case they lack private insurance. This essay takes its starting point from the consumer ombudsman case from late 2011 where a little baby girl was denied insurance because of her low birth weight associated with premature birth. The purpose of the essay is to explore whether it is consistent with the obligation to enter into a contract to deny premature children insurance.

This is not a question with a clear answer, and it is made even more complicated due to certain statements made in the Insurance Contracts Acts preparatory works. In the preparatory works it has been stated that insurance companies do have an obligation to enter into contracts. However, it has also been stated that companies are allowed to make actuarial assessments and thus determining who they consider insurable.},
 author    = {Wennberg, Karin},
 keyword   = {Försäkringsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rätten till försäkring - Kontraheringsplikten i FAL med fokus på barnförsäkringar},
 year     = {2012},
}