Advanced

GIS-baserad översvämningskartering i Segeåns avrinningsområde

Dicander, Alexandra LU (2012) In Examensarbete INES NGEK01 20121
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning
Översvämningar är i dagsläget ett allvarligt problem och med den kommande klimatförändringen så kommer frekvensen av översvämningar att öka. EU har tagit fram ett översvämningsdirektiv som innebär att alla medlemsländer ska analysera översvämningsrisker och framställa planer med åtgärder. Enligt tidsplanen i direktivet ska analyser och planer vara klara senast 2015.
I Skånes sydvästra del ligger Segeåns avrinningsområde. Här har sju kommuner, bland annat Svedala, gått samman i Segeå-projektet för att tillsammans utföra förbättringar i avrinningsområdet. Målen är att bland annat bättra på vattenkvaliteten, och att öka den biologiska mångfalden. Denna studie är på uppdrag av Svedala i samband med... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning
Översvämningar är i dagsläget ett allvarligt problem och med den kommande klimatförändringen så kommer frekvensen av översvämningar att öka. EU har tagit fram ett översvämningsdirektiv som innebär att alla medlemsländer ska analysera översvämningsrisker och framställa planer med åtgärder. Enligt tidsplanen i direktivet ska analyser och planer vara klara senast 2015.
I Skånes sydvästra del ligger Segeåns avrinningsområde. Här har sju kommuner, bland annat Svedala, gått samman i Segeå-projektet för att tillsammans utföra förbättringar i avrinningsområdet. Målen är att bland annat bättra på vattenkvaliteten, och att öka den biologiska mångfalden. Denna studie är på uppdrag av Svedala i samband med Segeå-projektet. Uppdraget bestod i att genomföra en översvämningskartering i Segeåns avrinningsområde, och att med den resulterande datan även försöka finna lämpliga områden för nyanläggning av våtmarker.
För att genomföra översvämningskarteringen utvecklades en ny metod som också utvärderades. Metoden bestod av att i ett Geografiska Informationssystem (GIS) skapa en grundvattenyta baserad på höjddata för alla vattenkroppar som finns inom avrinningsområdet. För att få fram de landytor som ligger på låg höjd i förhållande till den framställda grundvattenytan subtraherades grundvattenytan från den digitala höjddatan. På så sätt kunde de låga områden som är känsliga för översvämning lokaliseras. Resultatet av översvämningskarteringen och lokalisering av lokaler för nya våtmarker producerades med kartor. Förhoppningen är att resultatet ska hjälpa kommunerna då det rekommenderar i vilka områden undersökningar för översvämningsskydd och nyanläggning av våtmarker kan påbörjas.
I studien utfördes två kontroller av resultaten. Den första kontrollen gick inte att utföra då den inte hade strukturerats upp på ett korrekt sätt. Den andra kontrollen bestod av att undersöka utvalda områden från översvämningskarteringen i fält för att utvärdera rimligheten av att dessa skulle kunna översvämmas. Denna kontroll gav goda resultat, men är inte statistiskt säkerställd. Även om kontrollen gav goda resultat gick det inte att säkerställa om den fungerar, vilket gör att den inte kan rekommenderas till andra. Metoden behöver förbättras och utvärderas ytterligare. (Less)
Abstract
Flooding is a serious problem and with the upcoming climate change, the frequency of flooding will increase. The EU has produced a flood directive requiring all the member countries to analyze flood risks and prepare plans of actions. According to the timetable of the Directive, analyzes and plans are required to be ready by 2015.
In the southwestern part of Scania lies the catchment of Segeån. Here are seven municipalities, including Svedala, joined together in the Segeå Project to jointly carry out improvements in the catchment. The goals are among other things to improve the water quality and to increase the biodiversity. This study is commissioned by Svedala in connection to the Segeå Project. The assignment was to implement a flood... (More)
Flooding is a serious problem and with the upcoming climate change, the frequency of flooding will increase. The EU has produced a flood directive requiring all the member countries to analyze flood risks and prepare plans of actions. According to the timetable of the Directive, analyzes and plans are required to be ready by 2015.
In the southwestern part of Scania lies the catchment of Segeån. Here are seven municipalities, including Svedala, joined together in the Segeå Project to jointly carry out improvements in the catchment. The goals are among other things to improve the water quality and to increase the biodiversity. This study is commissioned by Svedala in connection to the Segeå Project. The assignment was to implement a flood mapping over the catchment of the Segeå, and with the resulting data also to locate suitable sites for construction of new wetlands.
To carry out the flood mapping, a new method was defined and evaluated. The method consisted of creating a ground water table in Geographic Information Systems (GIS), based on elevation data for all water bodies in the catchment. In order to obtain the land areas that are at low altitude in relation to the produced groundwater table, this ground water was subtracted from the digital elevation data. In this way, the low areas that are susceptible to flooding could be detected. The results of flood mapping and localization of sites for new wetlands were produced in maps. It is hoped that the results will help the municipalities in that way that it recommends areas where surveys for flood protection and construction of new wetlands can be initiated.
In the study two validations of the results were conducted. The first check could not be performed properly due to poor structuring. The second control consisted of examining selected areas of flood risk in the field to evaluate the possibility of these being flooded. This control gave good results, but was not statistically tested. Even though the control had good results were it not possible to ensure that the method actually worked, and therefore it cannot be recommended to others. The method needs to be improved and more evaluated. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dicander, Alexandra LU
supervisor
organization
course
NGEK01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
översvämningskartering, översvämning, wetland, construction of wetland, GIS, flood, flood mapping, physical geography, geography, anläggning av våtmark, våtmark, geografi, naturgeografi, Segeå, Segeå-projektet
publication/series
Examensarbete INES
report number
249
language
Swedish
additional info
Examensarbetet har utförts på uppdrag av Svedala kommun med koppling till Segeå-projektet.
id
2970480
date added to LUP
2012-08-10 11:42:40
date last changed
2012-08-10 11:42:40
@misc{2970480,
 abstract   = {Flooding is a serious problem and with the upcoming climate change, the frequency of flooding will increase. The EU has produced a flood directive requiring all the member countries to analyze flood risks and prepare plans of actions. According to the timetable of the Directive, analyzes and plans are required to be ready by 2015.
In the southwestern part of Scania lies the catchment of Segeån. Here are seven municipalities, including Svedala, joined together in the Segeå Project to jointly carry out improvements in the catchment. The goals are among other things to improve the water quality and to increase the biodiversity. This study is commissioned by Svedala in connection to the Segeå Project. The assignment was to implement a flood mapping over the catchment of the Segeå, and with the resulting data also to locate suitable sites for construction of new wetlands.
To carry out the flood mapping, a new method was defined and evaluated. The method consisted of creating a ground water table in Geographic Information Systems (GIS), based on elevation data for all water bodies in the catchment. In order to obtain the land areas that are at low altitude in relation to the produced groundwater table, this ground water was subtracted from the digital elevation data. In this way, the low areas that are susceptible to flooding could be detected. The results of flood mapping and localization of sites for new wetlands were produced in maps. It is hoped that the results will help the municipalities in that way that it recommends areas where surveys for flood protection and construction of new wetlands can be initiated.
In the study two validations of the results were conducted. The first check could not be performed properly due to poor structuring. The second control consisted of examining selected areas of flood risk in the field to evaluate the possibility of these being flooded. This control gave good results, but was not statistically tested. Even though the control had good results were it not possible to ensure that the method actually worked, and therefore it cannot be recommended to others. The method needs to be improved and more evaluated.},
 author    = {Dicander, Alexandra},
 keyword   = {översvämningskartering,översvämning,wetland,construction of wetland,GIS,flood,flood mapping,physical geography,geography,anläggning av våtmark,våtmark,geografi,naturgeografi,Segeå,Segeå-projektet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbete INES},
 title    = {GIS-baserad översvämningskartering i Segeåns avrinningsområde},
 year     = {2012},
}