Advanced

Kartläggning, beskrivning och analys av Kalmar läns regionalt viktiga vattenresurser

Larsson, Amie LU (2012) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universiet GEOL01 20121
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning
Dricksvattenförsörjning i Kalmar län
Rent dricksvatten är livsviktigt. Det är vanligt att vi i Sverige tar tillgången till detta livsmedel för givet. Dock finns det områden i Sverige som har problem med att producera tillräckligt med vatten av god kvalitet. Det pågår nu arbete med att ta fram regionala och lokala vattenförsörjningsplaner där områdets vattenresurser ska kartläggas och skyddas för att vattenförsörjningen ska fungera i ett flergenerationsperspektiv

Råvatten tas ut från s.k. vattenresurser, som är t.ex. sjöar, vattendrag eller grus- och sandformationer. Detta vatten behandlas sedan i vattenverk för att till sist pumpas ut till konsumenterna. Ju bättre råvattnets kvalitet är desto mindre... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning
Dricksvattenförsörjning i Kalmar län
Rent dricksvatten är livsviktigt. Det är vanligt att vi i Sverige tar tillgången till detta livsmedel för givet. Dock finns det områden i Sverige som har problem med att producera tillräckligt med vatten av god kvalitet. Det pågår nu arbete med att ta fram regionala och lokala vattenförsörjningsplaner där områdets vattenresurser ska kartläggas och skyddas för att vattenförsörjningen ska fungera i ett flergenerationsperspektiv

Råvatten tas ut från s.k. vattenresurser, som är t.ex. sjöar, vattendrag eller grus- och sandformationer. Detta vatten behandlas sedan i vattenverk för att till sist pumpas ut till konsumenterna. Ju bättre råvattnets kvalitet är desto mindre behöver vattnet behandlas i vattenverket.

För att kunna uttala sig om Kalmar läns förutsättningar att producera dricksvatten kartläggs, beskrivs och analyseras länets regionalt viktiga vattenresurser. Samtliga vattenresurser i länet har genomgått två urval som mynnade i att de regionalt viktiga pekades ut. Dessa beskrivs översiktligt samt analyseras efter bl.a. storlek och geografisk placering. Tre vattenresurser beskrivs noggrannare samt diskuteras utefter sitt ekonomiska värde.

28 vattenresurser i Kalmar län pekas ut som regionalt viktiga, se illustrationen. I illustrationen kan man även se att det finns områden som inte ligger i direkt anslutning till någon av de utpekade vattenresurserna. Dessa områden är beroende av mindre vattenresurser och löper större risk att drabbas av vattenbrist. Andra parametrar som varierar är t.ex. befolkningstäthet och vattenresursernas vattenkvalitet- och kvantitet. Länsstyrelsen bedömer vattenförekomsters kvantitativa, kemiska och ekologiska status.

Det finns många hot mot våra vattenresurser. Exempel på detta är väg- och järnvägar, täktverksamhet, industrier och miljöfarlig verksamhet. Vattenresurserna behöver skyddas för att försäkra en hållbar dricksvattenförsörjning. (Less)
Abstract
Pure drinking water is our most important victual. It is commonly taken for granted and people often are unaware that, even in Sweden, there are problem areas where good water resources are rare. In this bachelor thesis, I map, describe and analyse the water resources of regional importance in Kalmar län. It is supposed to give an overview of the area conditions of generating drinking water, what the water resources are worth and how they are protected.
There are areas in Kalmar län with great distance to large water resources. Twenty eight water resources are se-lected as regionally important. Only sixteen of them are estimated to be able to generate water for 20 000 persons. Eleven of them have potential of artificial groundwater... (More)
Pure drinking water is our most important victual. It is commonly taken for granted and people often are unaware that, even in Sweden, there are problem areas where good water resources are rare. In this bachelor thesis, I map, describe and analyse the water resources of regional importance in Kalmar län. It is supposed to give an overview of the area conditions of generating drinking water, what the water resources are worth and how they are protected.
There are areas in Kalmar län with great distance to large water resources. Twenty eight water resources are se-lected as regionally important. Only sixteen of them are estimated to be able to generate water for 20 000 persons. Eleven of them have potential of artificial groundwater infiltration. Four have quality or quantity problems and ten are estimated to have quality or quantity problems by 2015. The building of constructions for water production is expensive. It is better both for the environment and economy to be able to use these constructions for a long time. It is also important to have alternative water resources. This makes it important to protect and preserve the water re-sources. The protection measures of water resources in Kalmar län are now dissatisfying and more has to be done to protect the resources. Five of the water resources of regional importance in Kalmar län will be applied for as future riksintresse, which gives them a good protection by law. (Less)
Abstract (Swedish)
Rent dricksvatten är det viktigaste och mest grundläggande livsmedlet som finns. Detta livsmedel tas ofta för givet och många är omedvetna om att det inom vissa områden även i Sverige finns problem med att hitta bra vattenresurser för dricksvattenproduktion. Detta examensarbete utgör en kartläggning, beskrivning och analys av Kalmar läns regionalt viktiga vattenresurser. Arbetet är en fortsättning och fördjupning på en praktikupp-gift och ska ge en översiktlig bild av länets förutsättningar för ett tillräckligt stort uttag av dricksvatten samt vatten-resursernas värde och skydd.

Det finns områden i länet där det är glest med stora vattenresurser. Av de tjugoåtta regionalt viktiga vattenresurser-na är det dessutom endast sexton som... (More)
Rent dricksvatten är det viktigaste och mest grundläggande livsmedlet som finns. Detta livsmedel tas ofta för givet och många är omedvetna om att det inom vissa områden även i Sverige finns problem med att hitta bra vattenresurser för dricksvattenproduktion. Detta examensarbete utgör en kartläggning, beskrivning och analys av Kalmar läns regionalt viktiga vattenresurser. Arbetet är en fortsättning och fördjupning på en praktikupp-gift och ska ge en översiktlig bild av länets förutsättningar för ett tillräckligt stort uttag av dricksvatten samt vatten-resursernas värde och skydd.

Det finns områden i länet där det är glest med stora vattenresurser. Av de tjugoåtta regionalt viktiga vattenresurser-na är det dessutom endast sexton som bedöms kunna försörja 20 000 personer. Elva resurser har konstgjord infilt-ration eller potential för att anlägga konstgjord infiltration vilket ger en ökad dricksvattenproduktion. Fyra resurser uppnår inte god status för någon av de bedömda parametrar som Länsstyrelsen har bedömt (ekologisk, kemisk, kvantitativ) och tio bedöms riskera att inte uppnå god status år 2015. Att bygga anläggningar för dricksvattenpro-duktion är dyrt. Ju längre tid man kan nyttja en vattenresurs på ett hållbart sätt desto bättre, både ur ett miljöper-spektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv. Tillgång till alternativ är också viktigt och det är därmed viktigt att vat-tenresurser skyddas och bevaras. I dagsläget är skyddet av länets vattenresurser eftersatt och fler vattenskyddsområ-den bör upprättas. Länsstyrelsen i Kalmar kommer att ansöka om att utse fem av länets vattenresurser till riksin-tresse för deras värde som dricksvattenresurs. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Amie LU
supervisor
organization
alternative title
Survey, descriptions and analysis of the water resources of regional importance in Kalmar län
course
GEOL01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
hydrology, hydrogeology, Kalmar län, hydrologi, hydrogeologi, vattenresurser, vattenförsörjning, water resources, county of Kalmar, dricksvattenförsörjning
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universiet
report number
311
language
Swedish
additional info
Extern handledare: Liselotte Hagström, Länsstyrelsen i Kalmar
id
2971453
date added to LUP
2012-08-21 13:37:47
date last changed
2012-08-21 13:37:47
@misc{2971453,
 abstract   = {Pure drinking water is our most important victual. It is commonly taken for granted and people often are unaware that, even in Sweden, there are problem areas where good water resources are rare. In this bachelor thesis, I map, describe and analyse the water resources of regional importance in Kalmar län. It is supposed to give an overview of the area conditions of generating drinking water, what the water resources are worth and how they are protected.
There are areas in Kalmar län with great distance to large water resources. Twenty eight water resources are se-lected as regionally important. Only sixteen of them are estimated to be able to generate water for 20 000 persons. Eleven of them have potential of artificial groundwater infiltration. Four have quality or quantity problems and ten are estimated to have quality or quantity problems by 2015. The building of constructions for water production is expensive. It is better both for the environment and economy to be able to use these constructions for a long time. It is also important to have alternative water resources. This makes it important to protect and preserve the water re-sources. The protection measures of water resources in Kalmar län are now dissatisfying and more has to be done to protect the resources. Five of the water resources of regional importance in Kalmar län will be applied for as future riksintresse, which gives them a good protection by law.},
 author    = {Larsson, Amie},
 keyword   = {hydrology,hydrogeology,Kalmar län,hydrologi,hydrogeologi,vattenresurser,vattenförsörjning,water resources,county of Kalmar,dricksvattenförsörjning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universiet},
 title    = {Kartläggning, beskrivning och analys av Kalmar läns regionalt viktiga vattenresurser},
 year     = {2012},
}