Advanced

"Det bästa man kan ge sitt barn är rötter och vingar"

Iséni, Saranda LU (2012) JURM02 20121
Department of Law
Abstract (Swedish)
En grundläggande målsättning i svensk rätt är att barnets bästa ska sättas i främsta rummet och det ska alltid ske utifrån barnets individuella förhållan-den. Umgänge bedöms som utgångspunkt vara bra för barnet. Barn har rätt och behov av att träffa båda sina föräldrar och umgänge ska ske under trygga former. Genom att analysera och kombinera det som anses vara bra för barnet, barnets vilja, barnets röst och åsikter samt barnets behov kan barnets bästa bestämmas. Resultatet kan variera från fall till fall men det gäller att analysera konsekvenserna och väga in intressekonflikterna och sedan komma fram till ett beslut.

Examensarbetet avser beskriva och undersöka skillnaden mellan insatsen kontaktperson och umgängesstöd, särskilt... (More)
En grundläggande målsättning i svensk rätt är att barnets bästa ska sättas i främsta rummet och det ska alltid ske utifrån barnets individuella förhållan-den. Umgänge bedöms som utgångspunkt vara bra för barnet. Barn har rätt och behov av att träffa båda sina föräldrar och umgänge ska ske under trygga former. Genom att analysera och kombinera det som anses vara bra för barnet, barnets vilja, barnets röst och åsikter samt barnets behov kan barnets bästa bestämmas. Resultatet kan variera från fall till fall men det gäller att analysera konsekvenserna och väga in intressekonflikterna och sedan komma fram till ett beslut.

Examensarbetet avser beskriva och undersöka skillnaden mellan insatsen kontaktperson och umgängesstöd, särskilt granskas problematiken med in-stitutets tillfälliga karaktär. Studien har även som ändamål att visa hur um-gängesstödet motiveras och utformas i praktiken och vilken betydelse den har för barnet. Sedan lagändringen 2010 har kontaktperson som stöd vid umgänge, efter beslut av domstol, ersatts med umgängesstöd. Syftet med lagändringen är att tydliggöra och precisera institutet umgängesstöd med tanke på att kontaktperson kunde användas i många olika sammanhang, varav umgänge tidigare var ett. När domstolen avgör en fråga om umgänge mellan ett barn och en förälder som barnet inte bor tillsammans med, för-ordnar domstol när barnet så behöver om ett s.k. umgängesstöd som social-nämnden utser. Beslutet om umgängesstöd ska gälla för viss tid och det är barnets behov som ska vara avgörande vid domstolens beslut. Inför beslutet ska domstolen hämta yttrande från socialnämnden och socialnämndens åläggs en skyldighet att följa upp hur umgänget fungerar och verkar.

Problemen med tidigare ordning handlar om makt- och ansvarsfördelning mellan domstol och socialnämnd, geografiska skillnader i tillämpningen, problem med att parterna (föräldrarna) disponerar över en del ärende om kontaktperson eftersom de handläggs som biståndsärenden.

Sammanfattningsvis, separationer är plågsamma och smärtfyllda upplevel-ser. Det viktigaste för barn vars föräldrar har separerat är hur ofta och under vilka omständigheter de kommer att träffa mor och far. Barn vill ibland träffa sina föräldrar lika mycket och barn har behov av båda föräldrar även om inte de bor tillsammans. För att ett umgänge med barn ska fungera på ett bra sätt det är av största vikt att boendeföräldern uppvisar en positiv inställ-ning och uppmuntrande attityd i förhållande till umgänge. Lagändringen innebär att principen om barnets bästa får ett tydligare genomslag i föräldra-balken, än vad fallet var tidigare med institutet kontaktperson. Vidare kan lagändringen ses som ett försök att harmonisera tillämpningen geografiskt. (Less)
Abstract
A basic aim in swedish law is the ”best for the child” always should be giv-en first priority from an individual child perspective. Parental visitation rights are assessed according to what is best for the child. Children have right and also need to see both their parents under safe and secure forms. Through an analysis of what is reasonably good for the child, the child’s own will and need, the best for the child should be decided. The outcome may differ from case to case, but it is important to analyse the consequences and observe the conflicting interests in reaching a decision.

This study aims to investigate the differences between the concepts contact person (”kontaktperson” ) and (”umgängesstöd”), especially the problem with time... (More)
A basic aim in swedish law is the ”best for the child” always should be giv-en first priority from an individual child perspective. Parental visitation rights are assessed according to what is best for the child. Children have right and also need to see both their parents under safe and secure forms. Through an analysis of what is reasonably good for the child, the child’s own will and need, the best for the child should be decided. The outcome may differ from case to case, but it is important to analyse the consequences and observe the conflicting interests in reaching a decision.

This study aims to investigate the differences between the concepts contact person (”kontaktperson” ) and (”umgängesstöd”), especially the problem with time limited regulation of (”umgängesstöd”). Also, the study aims at showing how (”umgängesstöd”) is motivated and designed in real life and its significance to the child.

Since the change of the law (Föräldrabalken) in 2010 the concept of ”kon-taktperson” has been replaced by ”umgängesstöd”. The aim of this change is to clearify and define the institute ”umgängesstöd” given that ”kontaktper-son” could be used in many different contexts, of which one concerned con-tact between child and parent. When a court decides on contact between a child and a parent that the child does not live with, the court may also de-cide on ”umgängesstöd” that the social service appoints. The decision on ”umgängesstöd” is valid for a certain time and based on the child’s need for this kind of support. Before deciding, the court should observe the social service’s opinion and the social service is obliged to follow up how the con-tact works out for the child.

Problems in the previous legal order concerned the division of legal power and responsibility between courts and municipal social service, geographical differences and that parties (i.e the parents) can exercise power in some is-sues concerning contact person (”kontaktperson”), since such decision is processed according to regulation of social benefits.

Summing up, separations are painful experiences. The most important for children whose parents have separated, is how often and under what circum-stances they will meet their parents. Sometimes children want to see both their parents equally much and children do need both their parents, even if they do not live together. To have a good contact with both parents, it is most important that the parent, with whom the child live, has a encouraging and willing attitude. The change of the law means that the principle of the best for the child reaches a clearer impact in the parental legislation than before, with the institute of contact person (“kontaktperson”). Further on, changing the law also aim at harmonising the geographical application of legal support during visitation contact. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Iséni, Saranda LU
supervisor
organization
alternative title
"Good parents give their children roots and wings" "
course
JURM02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Umgänge, umgängesstöd
language
Swedish
id
3045525
date added to LUP
2012-11-01 10:48:54
date last changed
2012-11-01 10:48:54
@misc{3045525,
 abstract   = {A basic aim in swedish law is the ”best for the child” always should be giv-en first priority from an individual child perspective. Parental visitation rights are assessed according to what is best for the child. Children have right and also need to see both their parents under safe and secure forms. Through an analysis of what is reasonably good for the child, the child’s own will and need, the best for the child should be decided. The outcome may differ from case to case, but it is important to analyse the consequences and observe the conflicting interests in reaching a decision.

This study aims to investigate the differences between the concepts contact person (”kontaktperson” ) and (”umgängesstöd”), especially the problem with time limited regulation of (”umgängesstöd”). Also, the study aims at showing how (”umgängesstöd”) is motivated and designed in real life and its significance to the child.

Since the change of the law (Föräldrabalken) in 2010 the concept of ”kon-taktperson” has been replaced by ”umgängesstöd”. The aim of this change is to clearify and define the institute ”umgängesstöd” given that ”kontaktper-son” could be used in many different contexts, of which one concerned con-tact between child and parent. When a court decides on contact between a child and a parent that the child does not live with, the court may also de-cide on ”umgängesstöd” that the social service appoints. The decision on ”umgängesstöd” is valid for a certain time and based on the child’s need for this kind of support. Before deciding, the court should observe the social service’s opinion and the social service is obliged to follow up how the con-tact works out for the child.

Problems in the previous legal order concerned the division of legal power and responsibility between courts and municipal social service, geographical differences and that parties (i.e the parents) can exercise power in some is-sues concerning contact person (”kontaktperson”), since such decision is processed according to regulation of social benefits. 

Summing up, separations are painful experiences. The most important for children whose parents have separated, is how often and under what circum-stances they will meet their parents. Sometimes children want to see both their parents equally much and children do need both their parents, even if they do not live together. To have a good contact with both parents, it is most important that the parent, with whom the child live, has a encouraging and willing attitude. The change of the law means that the principle of the best for the child reaches a clearer impact in the parental legislation than before, with the institute of contact person (“kontaktperson”). Further on, changing the law also aim at harmonising the geographical application of legal support during visitation contact.},
 author    = {Iséni, Saranda},
 keyword   = {Umgänge,umgängesstöd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Det bästa man kan ge sitt barn är rötter och vingar"},
 year     = {2012},
}