Advanced

Luftledning eller markkabel -Hur ska framtidens regionnät byggas?

Svensson, Thomas LU (2012) JURM01 20112
Department of Law
Abstract (Swedish)
Jag har i mitt examensarbete valt att fördjupa mig i frågan om hur framtidens regionnät ska byggas. Ämnet har jag valt för att det är en aktuell och betydelsefull fråga nu och för framtiden. De satsningar och teknikval som görs idag kommer påverka utformningen av morgondagens samhälle. När lokalnätet återuppbyggdes efter stormen Gudrun 2005 innebar det en storsatsning på markkabel istället för tidigare oisolerade luftledningar. Detta har inneburit ökad leveranssäkerhet och minskade intrång för markägare. Den pågående vindkraftsutbyggnaden kommer kräva omfattande investeringar i regionnätet för att den producerade elen ska kunna tas emot och transporteras. Regionledningar har fram tills nu nästintill uteslutande byggts som luftledning.... (More)
Jag har i mitt examensarbete valt att fördjupa mig i frågan om hur framtidens regionnät ska byggas. Ämnet har jag valt för att det är en aktuell och betydelsefull fråga nu och för framtiden. De satsningar och teknikval som görs idag kommer påverka utformningen av morgondagens samhälle. När lokalnätet återuppbyggdes efter stormen Gudrun 2005 innebar det en storsatsning på markkabel istället för tidigare oisolerade luftledningar. Detta har inneburit ökad leveranssäkerhet och minskade intrång för markägare. Den pågående vindkraftsutbyggnaden kommer kräva omfattande investeringar i regionnätet för att den producerade elen ska kunna tas emot och transporteras. Regionledningar har fram tills nu nästintill uteslutande byggts som luftledning. Luftledningar är en billigare byggteknik jämfört med markkabel och förespråkas av nätägarna. Markkabel innebär oftast ett mindre intrång i miljön och förespråkas av markägare, intresseorganisationer och i flertalet fall även kommuner och länsstyrelser. Lagstiftningen anger inte med vilken teknik elnätet ska byggas utan nätägaren ansöker till Energimarknadsinspektionen, EI om hur de vill bygga. EI lämnar utifrån ellagen, miljöbalken och elförordningen besked om hur den aktuella överföringen får byggas, beslutet föregås av samråd med berörda parter.

Jag anser att den nuvarande lagstiftningen är oprecis och i många delar motsägelsefull. Frågan om val av överföringsteknik för regionnätet var inte aktuell när lagarna stiftades, då var luftledning den teknik som användes. Enligt mig har EI ett väldigt stort tolkningsutrymme när de ska avgöra hur framtidens elnät ska byggas. Ser man till valet av överföringsteknik anser jag att valet ska göras utifrån de unika förutsättningarna i det enskilda projektet. Min åsikt är att utgångspunkten ska vara att markkabel är att se som ett jämbördigt alternativ till luftledning. Vid valet av överföringsteknik anser jag att äganderätt och hur alternativen påverkar markägaren ska ges större utrymme än vad som är fallet idag. Markägarna och deras intressen har under lång tid fått stå tillbaka för samhället och i detta fall nätägarna. Utvecklingen av samhället kommer oundvikligen innebära fortsatta intrång, därför är det viktigt att också implementera ny teknik och alternativ som möjliggör ett mindre omfattande intrång. Oavsett val av överföringsteknik anser jag att överföringarna om det är möjligt ska följa befintlig eller planerad infrastruktur, samt att sträckning genom tidigare obruten skog ska undvikas. Markkabelalternativet ska inte kunna avvisas med en kort motivering om leveranssäkerhet eller kostnad för nätägarna, vilket jag fått uppfattningen av är situationen idag. Det krävs en helhetssyn och att politikerna är konsekventa i sina beslut. Att investera stora summor statliga medel i förnybar energi samtidigt som kostnadsskäl får avgöra valet av överföringsteknik är enligt mig fel. En framtida situation där morgondagens förnybara energi distribueras med gårdagens elnät är enligt mig att se som ett misslyckande. (Less)
Abstract (Swedish)
In my thesis I have chosen to immerse myself in the regional power line network and how it will be built. I have chosen this topic because it is a significant question today and in the future. The investments and technical choices made today, will affect the outcome on the society of tomorrow. When the local power line network was rebuilt, after the hurricane Gudrun in the year 2005, it implied a major investment in underground cables, instead of the previous overhead power lines without isolation. The outcome of this has been improved delivery guarantee, and lesser interference on the landowners. The current expansion of wind power will need extensive investments in the regional power line network for sufficient distribution. Regional... (More)
In my thesis I have chosen to immerse myself in the regional power line network and how it will be built. I have chosen this topic because it is a significant question today and in the future. The investments and technical choices made today, will affect the outcome on the society of tomorrow. When the local power line network was rebuilt, after the hurricane Gudrun in the year 2005, it implied a major investment in underground cables, instead of the previous overhead power lines without isolation. The outcome of this has been improved delivery guarantee, and lesser interference on the landowners. The current expansion of wind power will need extensive investments in the regional power line network for sufficient distribution. Regional power lines have until almost recent only been built as overhead lines. Constructing overhead lines are a cheaper option to underground cables and are advocated by the owners of the power line network. Ground cable makes a lesser interference on the environment and is advocated by the landowners, interest groups and, in many cases also, municipalities and county administrative boards. There is no certain legislation that says what technique to use when building, the owner of the power line network applying the method they want to use to the Energy Markets Inspectorate, EI. EI then makes a decision based on the Electricity Act, the Swedish Environmental Code "miljöbalken" and the reply from the Electricity Regulation about how the relevant transmission are allowed to be build. The decision is preceded by a consultation of concerned parties.

I consider the present legislation to be imprecise and in many cases contradictory. The issue of method used when transferring the regional power line network was not to date when the laws were enacted, by then overhead lines were the method to use. I consider that EI has a great influence when it comes to deciding how the power line network will be built in the future. When choosing method of the transference i consider that the choice should be made based on the special conditions in the individual project. I consider the basis of the decision should be to see ground cable as an equal alternative to overhead lines. I also consider that, when choosing transference technique, how the alternatives affect the landowners should be valued higher than they are today. The interests of the landowners have been suppressed by society and, in this case, the owners of the power line networks. The progress in society will inevitably lead to further intrusion on the landowners, therefore is it important to implement new alternatives that make it possible to reduce the intrusion. Regardless of method used, i consider if possible, should follow existing (or planned) infrastructure, and not interrupt in land or forest that has not been interrupted earlier. I consider the ground cable alternative can not be rejected by the simple motivation of delivery guarantee or price for the owners of the power lines, which is my notion of the situation of today. It takes a holistic approach and that politicians are consistent in their decisions. To invest large sums of public funds in renewable energy and at the same time let cost reasons determine the choice of transference technique, is in my opinion, wrong. A future situation were tomorrow's renewable energy is distributed by the power line network of yesterday, is in my opinion, a failure. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Thomas LU
supervisor
organization
alternative title
Overhead or underground - How will regional electric power transmission lines be constructed in the future?
course
JURM01 20112
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Miljörätt
language
Swedish
id
3047014
date added to LUP
2012-11-01 09:51:42
date last changed
2012-11-01 09:51:42
@misc{3047014,
 abstract   = {In my thesis I have chosen to immerse myself in the regional power line network and how it will be built. I have chosen this topic because it is a significant question today and in the future. The investments and technical choices made today, will affect the outcome on the society of tomorrow. When the local power line network was rebuilt, after the hurricane Gudrun in the year 2005, it implied a major investment in underground cables, instead of the previous overhead power lines without isolation. The outcome of this has been improved delivery guarantee, and lesser interference on the landowners. The current expansion of wind power will need extensive investments in the regional power line network for sufficient distribution. Regional power lines have until almost recent only been built as overhead lines. Constructing overhead lines are a cheaper option to underground cables and are advocated by the owners of the power line network. Ground cable makes a lesser interference on the environment and is advocated by the landowners, interest groups and, in many cases also, municipalities and county administrative boards. There is no certain legislation that says what technique to use when building, the owner of the power line network applying the method they want to use to the Energy Markets Inspectorate, EI. EI then makes a decision based on the Electricity Act, the Swedish Environmental Code "miljöbalken" and the reply from the Electricity Regulation about how the relevant transmission are allowed to be build. The decision is preceded by a consultation of concerned parties.

I consider the present legislation to be imprecise and in many cases contradictory. The issue of method used when transferring the regional power line network was not to date when the laws were enacted, by then overhead lines were the method to use. I consider that EI has a great influence when it comes to deciding how the power line network will be built in the future. When choosing method of the transference i consider that the choice should be made based on the special conditions in the individual project. I consider the basis of the decision should be to see ground cable as an equal alternative to overhead lines. I also consider that, when choosing transference technique, how the alternatives affect the landowners should be valued higher than they are today. The interests of the landowners have been suppressed by society and, in this case, the owners of the power line networks. The progress in society will inevitably lead to further intrusion on the landowners, therefore is it important to implement new alternatives that make it possible to reduce the intrusion. Regardless of method used, i consider if possible, should follow existing (or planned) infrastructure, and not interrupt in land or forest that has not been interrupted earlier. I consider the ground cable alternative can not be rejected by the simple motivation of delivery guarantee or price for the owners of the power lines, which is my notion of the situation of today. It takes a holistic approach and that politicians are consistent in their decisions. To invest large sums of public funds in renewable energy and at the same time let cost reasons determine the choice of transference technique, is in my opinion, wrong. A future situation were tomorrow's renewable energy is distributed by the power line network of yesterday, is in my opinion, a failure.},
 author    = {Svensson, Thomas},
 keyword   = {Miljörätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Luftledning eller markkabel -Hur ska framtidens regionnät byggas?},
 year     = {2012},
}