Advanced

How to manage and improve inventory control : A study at AB Ph Nederman & Co for products with different demand patterns

Arrelid, Daniel LU and Backman, Staffan LU (2012) MTT820 20121
Engineering Logistics
Abstract (Swedish)
Backgrund:
Nederman har ett långsiktigt mål att förbättra enheten i Helsingborg. Ett steg i detta är att se om det finns några förbättringar att genomföra i lagerstyrningen i form av lager- och servicenivåer. Detta då de anställda upplever dagens verktyg som ganska trubbiga för det nuvarande produktsortimenetet och att detta kanske kan förbättras genom ytterliggare en dimension på det befintliga systemet i form av efterfrågemönster.
Syfte:
Syftet med examensarbetet är att förbättra lagerhanteringen genom att sänka lagernivåerna givet målet på servicenivån.
Metod:
Detta examensarbete har utförts med ett systemsynsätt. Det abduktiva metodsättet har applicerats på detta och författarna har rört sig fram och tillbaka mellan teori och... (More)
Backgrund:
Nederman har ett långsiktigt mål att förbättra enheten i Helsingborg. Ett steg i detta är att se om det finns några förbättringar att genomföra i lagerstyrningen i form av lager- och servicenivåer. Detta då de anställda upplever dagens verktyg som ganska trubbiga för det nuvarande produktsortimenetet och att detta kanske kan förbättras genom ytterliggare en dimension på det befintliga systemet i form av efterfrågemönster.
Syfte:
Syftet med examensarbetet är att förbättra lagerhanteringen genom att sänka lagernivåerna givet målet på servicenivån.
Metod:
Detta examensarbete har utförts med ett systemsynsätt. Det abduktiva metodsättet har applicerats på detta och författarna har rört sig fram och tillbaka mellan teori och praktik. Mycket numerisk data från många olika källor har använts under projektet vilket lett till en kvantitativ analys som har stöttats med kvalitativ analys i form av intervjuer.
Teori:
Teorin som använts i detta examensarbete är en blandning från olika länder och tidsepoker. Men eftersom mycket av den klassiska teorin för lagerhantering inte förändrats mycket under detta århundrade kan den därför bli sammanfattad från ett fåtal välkända författare som sedan stödjs av nyare teori.
Slutsatser:
Slutsatserna i detta examensarbete är uppdelade i några steg. Först och främst fastställdes det genom nulägesanalysen att produktsortimentet var ganska komplext och att det nuvarande systemet hade potential för förbättringar. En vidare analys visade att det fanns fyra tydliga efterfrågemönster och genom att dela upp produkterna efter dessa mönster så fann projektgruppen ett sätt att applicera detta på det befintliga systemet. Implementationen visade att förbättringar var möjliga i form av lagersänkningar med upprätthållen servicenivå, men att det för att lyckas med ytterligare förbättringar av servicenivån behövs ett mer sofistikerat system. (Less)
Abstract
Background:
Nederman has a long term goal of improving their supply unit in Helsingborg. One step of this is to investigate if there are any improvements to be made in the inventory control in terms of stock levels and service level. This since the employees at Nederman believes that the existing methods are too blunt as a tool for the product range and that their methods can be improved by adding a new dimension on the existing system in terms of demand pattern.
Purpose:
The purpose of this master thesis is to improve the inventory control at Nederman by lowering the stock level given the goal of the service level.
Method:
This master thesis has been performed with a systems approach. An abductive research method has been used and... (More)
Background:
Nederman has a long term goal of improving their supply unit in Helsingborg. One step of this is to investigate if there are any improvements to be made in the inventory control in terms of stock levels and service level. This since the employees at Nederman believes that the existing methods are too blunt as a tool for the product range and that their methods can be improved by adding a new dimension on the existing system in terms of demand pattern.
Purpose:
The purpose of this master thesis is to improve the inventory control at Nederman by lowering the stock level given the goal of the service level.
Method:
This master thesis has been performed with a systems approach. An abductive research method has been used and the authors have been moving back and forth between theory and practice. A huge amount of numerical data from different sources has been used throughout the master thesis why most of the analysis has been quantitative, but it has been supported with more qualitative analysis in terms of interviews.
Theory:
The theory used in the master thesis is a mixture from different authors and time periods. But since most of the traditional theory for inventory control has been consistent the last decade it could therefore be summarized from a few well known authors and then supported with more recent theory.
Conclusions:
The conclusions of this master thesis are divided in a few different steps. It was concluded from the current state analysis that the product range was pretty complex and that the existing system had potentials for improvement. Further analysis showed four distinct types of demand pattern and by dividing the products according to this the authors found a way to apply this to the existing system. The implementation showed that improvements were possible in terms of a lower safety stock value with a maintained service level. But that it in order to make further improvements on the service level was needed an even more sophisticated system. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Arrelid, Daniel LU and Backman, Staffan LU
supervisor
organization
alternative title
Att styra och förbättra lagerhantering : En studie hos AB Ph Nederman & Co för produkter med olika efterfrågemönster
course
MTT820 20121
year
type
M1 - University Diploma
subject
keywords
Lagerhantering, efterfrågemönster, variationskoefficient, beställningspunkt, säkerhetslager, Inventory control, demand pattern, coefficient of variance, reordering point, safety stock
report number
5731
language
English
id
3122499
date added to LUP
2012-09-27 10:48:31
date last changed
2013-02-12 11:30:58
@misc{3122499,
 abstract   = {Background:
Nederman has a long term goal of improving their supply unit in Helsingborg. One step of this is to investigate if there are any improvements to be made in the inventory control in terms of stock levels and service level. This since the employees at Nederman believes that the existing methods are too blunt as a tool for the product range and that their methods can be improved by adding a new dimension on the existing system in terms of demand pattern.
Purpose:
The purpose of this master thesis is to improve the inventory control at Nederman by lowering the stock level given the goal of the service level.
Method:
This master thesis has been performed with a systems approach. An abductive research method has been used and the authors have been moving back and forth between theory and practice. A huge amount of numerical data from different sources has been used throughout the master thesis why most of the analysis has been quantitative, but it has been supported with more qualitative analysis in terms of interviews.
Theory:
The theory used in the master thesis is a mixture from different authors and time periods. But since most of the traditional theory for inventory control has been consistent the last decade it could therefore be summarized from a few well known authors and then supported with more recent theory.
Conclusions:
The conclusions of this master thesis are divided in a few different steps. It was concluded from the current state analysis that the product range was pretty complex and that the existing system had potentials for improvement. Further analysis showed four distinct types of demand pattern and by dividing the products according to this the authors found a way to apply this to the existing system. The implementation showed that improvements were possible in terms of a lower safety stock value with a maintained service level. But that it in order to make further improvements on the service level was needed an even more sophisticated system.},
 author    = {Arrelid, Daniel and Backman, Staffan},
 keyword   = {Lagerhantering,efterfrågemönster,variationskoefficient,beställningspunkt,säkerhetslager,Inventory control,demand pattern,coefficient of variance,reordering point,safety stock},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {How to manage and improve inventory control : A study at AB Ph Nederman & Co for products with different demand patterns},
 year     = {2012},
}