Advanced

Läkemedelspatent ur ett konkurrensrättsligt perspektiv

Lundqvist, Angelica LU (2012) JURM02 20122
Department of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats utreder konkurrensrättens relation till läkemedelspatent och den eviga dragkampen mellan original- och generikatillverkare.

Läkemedelssektorn är ett område där starka intressen och ekonomiska krafter styr. Patentet är centralt och nödvändigt för att privata parter ska få incitament till forskning och utveckling. Samtidigt är det nödvändigt att originalläkemedel efter en viss tids ensamrätt konkurrensutsätts av billig generika. De stora läkemedelsföretagen gör allt i sin makt för att kunna sälja sina läkemedel med ensamrätt så länge som möjligt. Detta resulterar lätt i tveksamma beteenden och strategier för att hindra eller fördröja generiskt inträde.

Då patentrelaterade tvister lätt uppstår mellan läkemedelsföretag... (More)
Denna uppsats utreder konkurrensrättens relation till läkemedelspatent och den eviga dragkampen mellan original- och generikatillverkare.

Läkemedelssektorn är ett område där starka intressen och ekonomiska krafter styr. Patentet är centralt och nödvändigt för att privata parter ska få incitament till forskning och utveckling. Samtidigt är det nödvändigt att originalläkemedel efter en viss tids ensamrätt konkurrensutsätts av billig generika. De stora läkemedelsföretagen gör allt i sin makt för att kunna sälja sina läkemedel med ensamrätt så länge som möjligt. Detta resulterar lätt i tveksamma beteenden och strategier för att hindra eller fördröja generiskt inträde.

Då patentrelaterade tvister lätt uppstår mellan läkemedelsföretag ingås ofta patentförlikningar för att undvika kostsamma och långdragna processer. Patentförlikningarna kan i vissa fall anses vara konkurrensbegränsande. I uppsatsen behandlas olika aspekter av patentförlikningar och problematiken kring dessa. Problematiken kring förlikningsavtalens ändamål och konkurrensrättens ignorans inför detta diskuteras. I uppsatsen kritiseras konkurrensmyndigheternas möjlighet att bedöma ett patents styrka som ett led i bedömningen av en patentförliknings förenlighet med konkurrensreglerna.

Företag med dominerande ställning har ett speciellt ansvar gentemot dess konkurrenter och företagen får inte missbruka sin styrka. I uppsatsen diskuteras hur dominerande företags beteende inom läkemedelssektorn ska bedömas och i vilken utsträckning företagens syfte ska tillmätas betydelse vid den konkurrensrättsliga bedömningen. Vidare förs diskussion kring ett dominerande företags speciella ansvar och möjligheten att endast låta patentreglerna korrigera vissa beteenden.

Läkemedelssektorn genomgår i nuläget strukturella förändringar. I uppsatsen diskuteras de konsekvenser originaltillverkarnas förvärv av generikatillverkare kan komma att få i framtiden. Vidare argumenteras för att kommissionen eventuellt godkänner förvärv inom läkemedelssektorn alltför lättvindigt i dagsläget och att detta kan få oönskade konsekvenser. (Less)
Abstract
This thesis investigates the competition rules’ relationship to pharmaceutical patents and describes the tug-of-war between originators and generics.

The pharmaceutical sector is governed by strong interests and economic forces. The patent is key and necessary for the creation of incentives for private actors to pursue in research and development. At the same time it is essential that patent protected pharmaceuticals after a certain amount of time get exposed to generic competition. Originators will do anything in their power to maintain their exclusivity regarding their pharmaceuticals for as long as possible. This results in slightly dubious behaviors and strategies which aim to prevent or delay generic entry.

Since patent... (More)
This thesis investigates the competition rules’ relationship to pharmaceutical patents and describes the tug-of-war between originators and generics.

The pharmaceutical sector is governed by strong interests and economic forces. The patent is key and necessary for the creation of incentives for private actors to pursue in research and development. At the same time it is essential that patent protected pharmaceuticals after a certain amount of time get exposed to generic competition. Originators will do anything in their power to maintain their exclusivity regarding their pharmaceuticals for as long as possible. This results in slightly dubious behaviors and strategies which aim to prevent or delay generic entry.

Since patent related disputes easily arise between different pharmaceutical companies, patent settlements are entered into to avoid costly and time consuming litigation. Such patent settlements can be viewed as anticompetitive. This thesis engages into an inquiry of the different aspects of patent settlements and the issues surrounding them. The issues associated with settlement agreements’ purposes and the competition law’s ignorance before these are discussed. Furthermore, the competition authorities’ possibility to assess the strength of a patent when assessing a patent settlement’s compatibility with the competition rules will be criticized.

Undertakings with a dominant position have a special responsibility towards their competitors and they are not allowed to abuse their strength. How dominant undertakings’ behaviour within the pharmaceutical sector should be assessed and the extent to which an undertaking’s intent should be given due weight within the competition assessment is discussed. Furthermore, a dominant undertaking’s special responsibility and the possibility to let the patent rules alone correct certain behaviours is analyzed.

The pharmaceutical sector is currently undergoing structural changes. The consequence different types of concentrations in the pharmaceutical sector may have in the future is discussed. Furthermore, it is argued that the Commission might be authorizing such acquisitions all too easily and that this may have unsolicited consequences. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundqvist, Angelica LU
supervisor
organization
alternative title
Pharmaceutical patents from a competition law point of view
course
JURM02 20122
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU-rätt, immaterialrätt, konkurrensrätt
language
Swedish
id
3158262
date added to LUP
2013-01-14 08:48:43
date last changed
2013-01-14 08:48:43
@misc{3158262,
 abstract   = {This thesis investigates the competition rules’ relationship to pharmaceutical patents and describes the tug-of-war between originators and generics. 

The pharmaceutical sector is governed by strong interests and economic forces. The patent is key and necessary for the creation of incentives for private actors to pursue in research and development. At the same time it is essential that patent protected pharmaceuticals after a certain amount of time get exposed to generic competition. Originators will do anything in their power to maintain their exclusivity regarding their pharmaceuticals for as long as possible. This results in slightly dubious behaviors and strategies which aim to prevent or delay generic entry. 

Since patent related disputes easily arise between different pharmaceutical companies, patent settlements are entered into to avoid costly and time consuming litigation. Such patent settlements can be viewed as anticompetitive. This thesis engages into an inquiry of the different aspects of patent settlements and the issues surrounding them. The issues associated with settlement agreements’ purposes and the competition law’s ignorance before these are discussed. Furthermore, the competition authorities’ possibility to assess the strength of a patent when assessing a patent settlement’s compatibility with the competition rules will be criticized.

Undertakings with a dominant position have a special responsibility towards their competitors and they are not allowed to abuse their strength. How dominant undertakings’ behaviour within the pharmaceutical sector should be assessed and the extent to which an undertaking’s intent should be given due weight within the competition assessment is discussed. Furthermore, a dominant undertaking’s special responsibility and the possibility to let the patent rules alone correct certain behaviours is analyzed. 

The pharmaceutical sector is currently undergoing structural changes. The consequence different types of concentrations in the pharmaceutical sector may have in the future is discussed. Furthermore, it is argued that the Commission might be authorizing such acquisitions all too easily and that this may have unsolicited consequences.},
 author    = {Lundqvist, Angelica},
 keyword   = {EU-rätt,immaterialrätt,konkurrensrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Läkemedelspatent ur ett konkurrensrättsligt perspektiv},
 year     = {2012},
}