Advanced

Rökning i hyreslägenheten och på tillhörande balkong

Fredriksson, Jonas LU (2012) JUR091 20122
Department of Law
Abstract (Swedish)
Rökning ses enligt praxis idag ännu som något normalt och något hyresgästen får göra i lägenheten och på tillhörande balkong. Rökning i hyreslägenheten kan dock medföra att tvister uppstår mellan hyresgäst och hyresvärd av olika skäl.

Det står klart att en hyresgäst kan bli skadeståndsskyldig för skador som orsakats av rökning i lägenheten. De kriterier som bedöms när det gäller frågan om hyresgästens skadeståndsskyldighet är dels vilka skador som uppstått och hur grava dessa är, under hur lång tid skadorna uppstått samt hur hyresgästen agerat för att förebygga att skador uppstår. Förebyggande åtgärder kan bland annat vara att vädra ut lukten och städa. I bedömningen torde även vikt läggas vid hyresvärdens underhållsansvar. Även frågan... (More)
Rökning ses enligt praxis idag ännu som något normalt och något hyresgästen får göra i lägenheten och på tillhörande balkong. Rökning i hyreslägenheten kan dock medföra att tvister uppstår mellan hyresgäst och hyresvärd av olika skäl.

Det står klart att en hyresgäst kan bli skadeståndsskyldig för skador som orsakats av rökning i lägenheten. De kriterier som bedöms när det gäller frågan om hyresgästens skadeståndsskyldighet är dels vilka skador som uppstått och hur grava dessa är, under hur lång tid skadorna uppstått samt hur hyresgästen agerat för att förebygga att skador uppstår. Förebyggande åtgärder kan bland annat vara att vädra ut lukten och städa. I bedömningen torde även vikt läggas vid hyresvärdens underhållsansvar. Även frågan om det föreligger rökförbud i lägenheten är av betydelse för bedömningen.

Kvarvarande missfärgningar och röklukt från tidigare hyresgäst kan anses vara en brist som hyresvärden måste åtgärda. Utifrån inträngande röklukt i en bostadslägenhet kan även anses som en brist i hyreslagens mening om denna tränger in p.g.a. brister i fastighetens konstruktion. Störningen får dock inte vara helt tillfällig. Avseende rök som tränger in på balkong eller genom öppna fönster och dörrar konstateras att hyresgäster har rätt att röka på sin balkong om inte den störde hyresgästen kan visa att rökning har förekommit i så stor utsträckning att det inte skäligen skulle tålas. Var gränsen går för detta har inte kunnat fastställas.

När det gäller rökförbud som hyresvillkor kan sådana i vart fall anses gällande om dessa införts i avtalet när detta slöts. För att kunna anses skäligt skall villkoret ha påkallats av ett särskilt intresse, gälla samtliga hyresgäster och rent objektivt ligga i hyresvärdens intresse att upprätthålla. Om en hyresgäst bryter mot sådant gällande hyresvillkor kan denne inte endast p.g.a. detta åläggas skadeståndsskyldighet eller att hyresavtalet förverkas eller inte förlängs. Villkoret kan dock spela en roll i bedömningen av hyresgästens ansvar.

Det går idag inte att säga att rättsutvecklingen går mot ett förbjudande av rökning i flerfamiljshus men med bostadsbolagens tillhandahållande samt hyresgästernas efterfrågan på rökfria lägenheter kan en förändring av lagstiftningen komma att ske på längre sikt. (Less)
Abstract
According to Swedish law, smoking is considered normal behavior and tenants are allowed to smoke in a rented flat. Smoking in the rented flat may still result in disputes between tenants and landlords, for various reasons.

It has been established that a tenant can be liable for damage caused by smoking in the flat. The criteria considered for the tenant's liability is the damage caused and its severity, the time during which the damage occurred, and how the tenant acted to prevent the damage. The landlord's responsibilities for maintenance and whether there is a smoke ban in the flat are also considered. Preventive measures can include cleaning and airing.

Residual discoloration and smoke odour from previous tenant can be considered... (More)
According to Swedish law, smoking is considered normal behavior and tenants are allowed to smoke in a rented flat. Smoking in the rented flat may still result in disputes between tenants and landlords, for various reasons.

It has been established that a tenant can be liable for damage caused by smoking in the flat. The criteria considered for the tenant's liability is the damage caused and its severity, the time during which the damage occurred, and how the tenant acted to prevent the damage. The landlord's responsibilities for maintenance and whether there is a smoke ban in the flat are also considered. Preventive measures can include cleaning and airing.

Residual discoloration and smoke odour from previous tenant can be considered damage, against which the landlord must take measures. The smell of smoke coming from another flat can also be considered a defect if it is caused by defects in the building's construction.

Regarding smoke entering by the balcony or through open windows and doors, it has been concluded that tenants have the right to smoke on their balcony. This is if the affected tenant cannot prove that smoking has occurred to such an extent that it cannot reasonably be tolerated. The boundaries for the extent of smoking that cannot reasonably be tolerated has not been established by law or court practice.

In the case of smoking bans as a term of rental contracts, the term could at least be considered valid if implemented in the agreement when it was signed. To be considered fair, the term has to be initiated by a special interest, apply to all tenants and objectively be in the interest of the landlord to maintain. If a tenant violates a current rental term, the tenant may not be liable for damages or to forfeit the lease due only to the breach of that term. The rental term may play a role in the assessment of the tenant's responsibility.

It is currently not possible to say that there is trend in legal development towards banning smoking in rental housing, but with the provision and the tenants' demand for non-smoking apartments, a change in the law may occur in a longer perspective. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fredriksson, Jonas LU
supervisor
organization
alternative title
Smoking in the rented flat
course
JUR091 20122
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
fastighetsrätt, hyreslägenhet, hyresvillkor, rökning
language
Swedish
id
3224381
date added to LUP
2013-01-14 08:45:53
date last changed
2013-01-14 08:45:53
@misc{3224381,
 abstract   = {According to Swedish law, smoking is considered normal behavior and tenants are allowed to smoke in a rented flat. Smoking in the rented flat may still result in disputes between tenants and landlords, for various reasons.

It has been established that a tenant can be liable for damage caused by smoking in the flat. The criteria considered for the tenant's liability is the damage caused and its severity, the time during which the damage occurred, and how the tenant acted to prevent the damage. The landlord's responsibilities for maintenance and whether there is a smoke ban in the flat are also considered. Preventive measures can include cleaning and airing.

Residual discoloration and smoke odour from previous tenant can be considered damage, against which the landlord must take measures. The smell of smoke coming from another flat can also be considered a defect if it is caused by defects in the building's construction. 

Regarding smoke entering by the balcony or through open windows and doors, it has been concluded that tenants have the right to smoke on their balcony. This is if the affected tenant cannot prove that smoking has occurred to such an extent that it cannot reasonably be tolerated. The boundaries for the extent of smoking that cannot reasonably be tolerated has not been established by law or court practice.

In the case of smoking bans as a term of rental contracts, the term could at least be considered valid if implemented in the agreement when it was signed. To be considered fair, the term has to be initiated by a special interest, apply to all tenants and objectively be in the interest of the landlord to maintain. If a tenant violates a current rental term, the tenant may not be liable for damages or to forfeit the lease due only to the breach of that term. The rental term may play a role in the assessment of the tenant's responsibility.

It is currently not possible to say that there is trend in legal development towards banning smoking in rental housing, but with the provision and the tenants' demand for non-smoking apartments, a change in the law may occur in a longer perspective.},
 author    = {Fredriksson, Jonas},
 keyword   = {fastighetsrätt,hyreslägenhet,hyresvillkor,rökning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rökning i hyreslägenheten och på tillhörande balkong},
 year     = {2012},
}