Advanced

Kan juridiken lösa det svenska korruptionsproblemet?

Jönsson, Pernilla LU (2012) JURM02 20121
Department of Law
Abstract (Swedish)
Korruption är ett begrepp som inte har någon klar definition. Det är många vetenskaper som diskuterar korruption, dock görs detta med delvis olika synvinklar. Denna framställning visar att det finns många olika perspektiv att anlägga på korruptionsproblematiken, perspektiv som dessutom leder till olika slutsatser om problematikens orsaker och verkan. Fler tvärvetenskapliga perspektiv behövs, för att tillsammans kunna arbeta med att motverka korruption på det mest effektiva sättet.

Korruptionen i Sverige verkar inte vara speciellt utbredd och Sverige rankas i många mätningar som ett av de bästa länderna i världen när det kommer till korruptionskontroll och bekämpning av korruption. Trots detta är uppfattningen bland vissa svenskar att... (More)
Korruption är ett begrepp som inte har någon klar definition. Det är många vetenskaper som diskuterar korruption, dock görs detta med delvis olika synvinklar. Denna framställning visar att det finns många olika perspektiv att anlägga på korruptionsproblematiken, perspektiv som dessutom leder till olika slutsatser om problematikens orsaker och verkan. Fler tvärvetenskapliga perspektiv behövs, för att tillsammans kunna arbeta med att motverka korruption på det mest effektiva sättet.

Korruptionen i Sverige verkar inte vara speciellt utbredd och Sverige rankas i många mätningar som ett av de bästa länderna i världen när det kommer till korruptionskontroll och bekämpning av korruption. Trots detta är uppfattningen bland vissa svenskar att korruptionen i landet är relativt utbredd och bland annat verkar förtroendet för politikers etiska handlande vara lågt.

Lagregleringen på korruptionsområdet har precis uppdaterats och täcker nu fler fall av korruption än tidigare. Trots detta finns det fortfarande områden där potentiell lagstiftning diskuteras och dessutom efterfrågas från många håll. Detta gäller exempelvis skydd för whistleblowers inom privat sektor, samt finansiella bidrag till politiska partier. Nytt i Sverige är dessutom en självreglering i form av en uppförandekod för näringslivet. Sverige har dock vissa strukturella problem, som om de inte behandlas riskerar att öka korruptionen i landet. Den offentliga sektorn har utmaningar att arbeta med, om man inte vill riskera att förtroendet för hela den svenska förvaltningen minskar.

Trots att lagreglering saknas på vissa områden, är inte mer reglering det som framhålls som viktigaste åtgärd för att bekämpa korruption. De flesta, oavsett om det är politiker eller korruptionsforskare, framhåller vikten av information och utbildning om korruption. Dessa åtgärder bör riktas både mot allmänheten och mot dem som arbetar i korruptionsutsatta miljöer.

Den enskilt viktigaste aspekten är att både offentlig och privat sektor i Sverige behöver genomgå en attitydförändring och se korruption som det verkliga hot det är. Först då kommer det förebyggande arbetet kunna få ordentligt genomslag. (Less)
Abstract
Corruption is a term that has no clear definition. There are many disciplines that discuss corruption, however, this is done with somewhat different perspectives. This essay shows multiple perspectives on corruption issues, perspectives which also lead to different conclusions about the causes and effects of corruption. More interdisciplinary perspectives are needed to be able to work against corruption in the most efficient way.

Corruption in Sweden does not seem to be particularly widespread and Sweden is often ranked as one of the best countries in the world when it comes to corruption control and fight against corruption. Despite this, there is a perception among some Swedes that corruption in the country is relatively widespread... (More)
Corruption is a term that has no clear definition. There are many disciplines that discuss corruption, however, this is done with somewhat different perspectives. This essay shows multiple perspectives on corruption issues, perspectives which also lead to different conclusions about the causes and effects of corruption. More interdisciplinary perspectives are needed to be able to work against corruption in the most efficient way.

Corruption in Sweden does not seem to be particularly widespread and Sweden is often ranked as one of the best countries in the world when it comes to corruption control and fight against corruption. Despite this, there is a perception among some Swedes that corruption in the country is relatively widespread after all. For example, the confidence in politicians' ethical behavior seems to be low.

The statutory system has, when it comes to corruption, just been updated and now covers more cases of corruption than before. Nevertheless there are still areas in which legislation is discussed and also is requested. This applies, for example, protection for whistleblowers in the private sector, and financial contributions to political parties. New in Swedish legislation is also a self-regulation, a code of conduct for trade and industry. However, Sweden has some structural problems, which if untreated is likely to increase corruption in the country. The public sector has challenges to overcome, otherwise the confidence in the entire Swedish public administration might be reduced.

Despite the lack of legal regulation in some areas, more regulation is not highlighted as the most important measure to fight corruption. Most people, whether it is politicians or corruption researchers, point out the importance of information and education on corruption. These measures should be adressed at both the public and to those working in environments exposed to corruption.

The single most important aspect is that both public and private sectors in Sweden need to undergo a change of attitude and see corruption as the real threat it is. Only then, the preventive work will be able to operate properly. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Pernilla LU
supervisor
organization
alternative title
Can the judicial system solve the Swedish corruption problem?
course
JURM02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt, förvaltningsrätt, statsrätt, korruptionsproblem, muta, självreglering, whistleblowing, finansiering av politiska partier, korruption
language
Swedish
id
3241360
date added to LUP
2013-01-14 08:46:11
date last changed
2013-01-14 08:46:11
@misc{3241360,
 abstract   = {Corruption is a term that has no clear definition. There are many disciplines that discuss corruption, however, this is done with somewhat different perspectives. This essay shows multiple perspectives on corruption issues, perspectives which also lead to different conclusions about the causes and effects of corruption. More interdisciplinary perspectives are needed to be able to work against corruption in the most efficient way.

Corruption in Sweden does not seem to be particularly widespread and Sweden is often ranked as one of the best countries in the world when it comes to corruption control and fight against corruption. Despite this, there is a perception among some Swedes that corruption in the country is relatively widespread after all. For example, the confidence in politicians' ethical behavior seems to be low.

The statutory system has, when it comes to corruption, just been updated and now covers more cases of corruption than before. Nevertheless there are still areas in which legislation is discussed and also is requested. This applies, for example, protection for whistleblowers in the private sector, and financial contributions to political parties. New in Swedish legislation is also a self-regulation, a code of conduct for trade and industry. However, Sweden has some structural problems, which if untreated is likely to increase corruption in the country. The public sector has challenges to overcome, otherwise the confidence in the entire Swedish public administration might be reduced.

Despite the lack of legal regulation in some areas, more regulation is not highlighted as the most important measure to fight corruption. Most people, whether it is politicians or corruption researchers, point out the importance of information and education on corruption. These measures should be adressed at both the public and to those working in environments exposed to corruption.

The single most important aspect is that both public and private sectors in Sweden need to undergo a change of attitude and see corruption as the real threat it is. Only then, the preventive work will be able to operate properly.},
 author    = {Jönsson, Pernilla},
 keyword   = {Straffrätt,förvaltningsrätt,statsrätt,korruptionsproblem,muta,självreglering,whistleblowing,finansiering av politiska partier,korruption},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kan juridiken lösa det svenska korruptionsproblemet?},
 year     = {2012},
}