Advanced

Sakrättsligt skydd som vilseledd? Om subjektiva inslag i traditionsprincipen

Ekman, Ellen LU (2012) JURM02 20122
Department of Law
Abstract (Swedish)
Till grund för bedömningen av om ett sakrättsligt moment ska anses uppfyllt eller inte, ligger som utgångspunkt objektivt verifierbara omständigheter. Beträffande traditions-principen är det enligt en traditionell tillämpning egendomens fysiska placering som avgör om sakrättsligt skydd har etablerats. Kärnan i nämnda princip utgörs idag av ett rådighetsavskärande, som innebär att en överlåtares eller pantsättares fysiska rådighet till lösöret måste avskäras, även om detta krav idag inte alltid upprätthålls. För det fall att en förvärvare eller panthavare vilseleds att tro att besittningsförhållanden ser ut på ett annat sätt än vad de egentligen gör, kan frågan uppkomma om dennes subjektiva uppfattning om lösörets placering kan medföra att... (More)
Till grund för bedömningen av om ett sakrättsligt moment ska anses uppfyllt eller inte, ligger som utgångspunkt objektivt verifierbara omständigheter. Beträffande traditions-principen är det enligt en traditionell tillämpning egendomens fysiska placering som avgör om sakrättsligt skydd har etablerats. Kärnan i nämnda princip utgörs idag av ett rådighetsavskärande, som innebär att en överlåtares eller pantsättares fysiska rådighet till lösöret måste avskäras, även om detta krav idag inte alltid upprätthålls. För det fall att en förvärvare eller panthavare vilseleds att tro att besittningsförhållanden ser ut på ett annat sätt än vad de egentligen gör, kan frågan uppkomma om dennes subjektiva uppfattning om lösörets placering kan medföra att sakrättsligt skydd ändå erhålls. För-värvaren eller panthavaren kan ha vilseletts av överlåtaren, pantsättaren eller annan att tro att kravet på ett fysiskt rådighetsavskärande uppfyllts, när så i själva verket inte är fallet.

Särskilt mot bakgrund av rättspraxis om hur en pant av misstag kommer ur en pantha-vares besittning, står det klart att en parts subjektiva uppfattning om besittningsförhål-landen i vissa fall kan tillmätas betydelse för den sakrättsliga bedömningen. Inom ra-men för traditionsprincipen kan en vilseledd parts subjektiva uppfattning om besitt-ningsförhållanden ligga till grund för en bedömning om rådigheten blivit erforderligt avskuren. En sådan utvidgning av traditionsprincipens innehåll ska kunna motiveras av ett särskilt syfte, såsom att tillgodose att panthavaren inte ska göra en oväntad rätts-förlust. Att däremot påstå att ett fristående subjektivt sakrättsligt moment, tillämpligt på hela det sakrättsliga spektret, existerar i svensk rätt, vore en för långtgående slutsats att dra av denna rättspraxis.

En utvidgning av traditionsprincipens innehåll enligt ovan medför vad som kan fram-stå som ett ”rättvist” rättsläge, då en vilseledd part inte tvingas lida en oväntad sakrätt-slig förlust. Fördelar likt denna kan överskugga nackdelarna med en sådan utvidgning. Nackdelar vilka enligt min bedömning är betydande, varför de inte kan bortses ifrån vid en prövning av huruvida denna rättsutveckling är lämplig. En sakrättslig prövning på subjektiv grund är av flera anledningar problematisk att praktiskt genomföra. Om traditionsprincipens innehåll i vissa situationer men inte i andra, utvidgas så att besitt-ningsbedömningen görs på subjektiv grund, skulle det medföra ökad komplexitet i den svenska sakrätten.

För att avgöra om det är lämpligt att subjektiva omständigheter får betydelse för det sakrättsliga skyddet frågar jag mig om det är traditionsprincipen som bör anpassas till aktörerna som tillämpar den, eller om det istället ska vara aktörerna som bör anpassa sig till rådande traditionsprincip. Som jag i denna framställning avslutningsvis kom-mer fram till, ställer jag mig tveksam till en modifiering av traditionsprincipens inne-håll, eftersom det sker till priset av rättens förutsebarhet. (Less)
Abstract
Generally, assessments regarding third party protection of property rights, rights in rem (Sw. sakrätt), are based on objective and verifiable circumstances. Traditionally, in accordance with the legal doctrine of traditio (Sw. traditionsprincipen), the deter-mining factor for rights in rem is the physical location of the relevant property. The core element, under this doctrine of traditio for establishing real property rights, is the cut-off of disposition rights (Sw. rådighetsavskärande), meaning that a transferor or pledgor’s control over relevant assets must be discontinued (save, that this requisite is not always enforced). In the event a transferee or pledgee has been deceived into rely-ing on false facts regarding actual rights of... (More)
Generally, assessments regarding third party protection of property rights, rights in rem (Sw. sakrätt), are based on objective and verifiable circumstances. Traditionally, in accordance with the legal doctrine of traditio (Sw. traditionsprincipen), the deter-mining factor for rights in rem is the physical location of the relevant property. The core element, under this doctrine of traditio for establishing real property rights, is the cut-off of disposition rights (Sw. rådighetsavskärande), meaning that a transferor or pledgor’s control over relevant assets must be discontinued (save, that this requisite is not always enforced). In the event a transferee or pledgee has been deceived into rely-ing on false facts regarding actual rights of disposition, the question, whether protected property rights could be based on subjective grounds alone, may arise. The transferee or pledgee may have been misled by the transferor, pledgor or other, into believing that disposition has been sufficiently cut-off.

As shown by Swedish case law concerning, e.g., a pledgee’s accidental loss of posses-sion of security assets, a party’s subjective perception of disposition rights may in some cases have bearing on assessments of real property rights. Under the doctrine of traditio, a deceived party’s subjective perception of possession may affect an assess-ment on whether the necessary cut-off of disposition has occurred. The incorporation of subjective perceptions should be viewed as an extensive interpretation of the doc-trine of traditio in its current form and must be justified by an explicit purpose, such as to protect a pledgee from unexpected loss of rights (Sw. oväntad rättsförlust). Howev-er, to state that subjective perceptions of possession exists as a standalone element for establishing protected property rights in general (i.e., parallel to the doctrine of tradi-tio), would be a too far-reaching conclusion under existing case law.

An extended application of the doctrine of traditio, as described above, may appear to create a "fair" legal position, since deceived parties would not have to suffer unex-pected losses of property rights. However, the benefits threat to overshadow the corre-sponding disadvantages following such extended applications of the doctrine. The negative resulting effects are, in my opinion, significant and should therefore not be overlooked when assessing the legal development of this area. The practical imple-mentation of subjective perceptions as a trigger for protected property rights would, for a number of reasons, be problematic. Expanding the scope of the doctrine of tradi-tio, enabling protected property rights on subjective grounds in some cases but not all, would lead to increased complexity in Swedish proprietary law.

In order to determine whether subjective elements should have bearing on property rights in rem, one should consider whether the doctrine of traditio should adapt to those applying it, or instead, if the participants should adapt to the doctrine in its cur-rent form. As stated in the final conclusions of this essay, I question a modification of the scope of the doctrine of traditio, as the modification would be at the expense of judicial predictability. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekman, Ellen LU
supervisor
organization
alternative title
Rights in rem when misled? Subjective perception affecting perfection
course
JURM02 20122
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
vilseledande, avtalsrätt, skadeståndsrätt, straffrätt, sakrätt, förmögenhetsrätt, civilrätt (en. private law), finansiell leasing, subjektivt sakrättsligt moment, avtalsprincipen, traditionsprincipen
language
Swedish
id
3348458
date added to LUP
2013-01-14 09:22:51
date last changed
2013-01-14 09:22:51
@misc{3348458,
 abstract   = {Generally, assessments regarding third party protection of property rights, rights in rem (Sw. sakrätt), are based on objective and verifiable circumstances. Traditionally, in accordance with the legal doctrine of traditio (Sw. traditionsprincipen), the deter-mining factor for rights in rem is the physical location of the relevant property. The core element, under this doctrine of traditio for establishing real property rights, is the cut-off of disposition rights (Sw. rådighetsavskärande), meaning that a transferor or pledgor’s control over relevant assets must be discontinued (save, that this requisite is not always enforced). In the event a transferee or pledgee has been deceived into rely-ing on false facts regarding actual rights of disposition, the question, whether protected property rights could be based on subjective grounds alone, may arise. The transferee or pledgee may have been misled by the transferor, pledgor or other, into believing that disposition has been sufficiently cut-off. 

As shown by Swedish case law concerning, e.g., a pledgee’s accidental loss of posses-sion of security assets, a party’s subjective perception of disposition rights may in some cases have bearing on assessments of real property rights. Under the doctrine of traditio, a deceived party’s subjective perception of possession may affect an assess-ment on whether the necessary cut-off of disposition has occurred. The incorporation of subjective perceptions should be viewed as an extensive interpretation of the doc-trine of traditio in its current form and must be justified by an explicit purpose, such as to protect a pledgee from unexpected loss of rights (Sw. oväntad rättsförlust). Howev-er, to state that subjective perceptions of possession exists as a standalone element for establishing protected property rights in general (i.e., parallel to the doctrine of tradi-tio), would be a too far-reaching conclusion under existing case law.

An extended application of the doctrine of traditio, as described above, may appear to create a "fair" legal position, since deceived parties would not have to suffer unex-pected losses of property rights. However, the benefits threat to overshadow the corre-sponding disadvantages following such extended applications of the doctrine. The negative resulting effects are, in my opinion, significant and should therefore not be overlooked when assessing the legal development of this area. The practical imple-mentation of subjective perceptions as a trigger for protected property rights would, for a number of reasons, be problematic. Expanding the scope of the doctrine of tradi-tio, enabling protected property rights on subjective grounds in some cases but not all, would lead to increased complexity in Swedish proprietary law.

In order to determine whether subjective elements should have bearing on property rights in rem, one should consider whether the doctrine of traditio should adapt to those applying it, or instead, if the participants should adapt to the doctrine in its cur-rent form. As stated in the final conclusions of this essay, I question a modification of the scope of the doctrine of traditio, as the modification would be at the expense of judicial predictability.},
 author    = {Ekman, Ellen},
 keyword   = {vilseledande,avtalsrätt,skadeståndsrätt,straffrätt,sakrätt,förmögenhetsrätt,civilrätt (en. private law),finansiell leasing,subjektivt sakrättsligt moment,avtalsprincipen,traditionsprincipen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sakrättsligt skydd som vilseledd? Om subjektiva inslag i traditionsprincipen},
 year     = {2012},
}