Advanced

Gruppundantagsförordning nr 772/2004 för avtal om tekniköverföring

Lundgren, Ulrika LU (2012) JURM02 20122
Department of Law
Abstract (Swedish)
Konkurrensrätt och immaterialrätt har länge betraktats vara rättsområden som skyddar motstående intressen. En av de regleringar som finns för att underlätta förhållandet mellan de två rättsområdena är kommissionens förordning nr 772/2004 för grupper av avtal om tekniköverföring. Genom denna förordning önskar kommissionen garantera en effektiv konkurrens på marknaden samt erbjuda företag som ingår tekniklicensieringsavtal en tillräcklig rättssäkerhet.

Tekniklicensiering anses många gånger främja konkurrensen på en relevant marknad. Då det emellertid visat sig att även konkurrenshämmande effekter kan uppkomma då teknik licensieras, företag kan exempelvis använda sig av licensiering för att dölja förekomsten av en kartell eller för att... (More)
Konkurrensrätt och immaterialrätt har länge betraktats vara rättsområden som skyddar motstående intressen. En av de regleringar som finns för att underlätta förhållandet mellan de två rättsområdena är kommissionens förordning nr 772/2004 för grupper av avtal om tekniköverföring. Genom denna förordning önskar kommissionen garantera en effektiv konkurrens på marknaden samt erbjuda företag som ingår tekniklicensieringsavtal en tillräcklig rättssäkerhet.

Tekniklicensiering anses många gånger främja konkurrensen på en relevant marknad. Då det emellertid visat sig att även konkurrenshämmande effekter kan uppkomma då teknik licensieras, företag kan exempelvis använda sig av licensiering för att dölja förekomsten av en kartell eller för att undanhålla teknik för vissa utvalda företag, är det bra att området inte har lämnats helt oreglerat. Redan år 1962 uttalade sig kommissionen om att konkurrensen kan komma att påverkas negativt av tekniklicensiering. Den första förordningen på området trädde i kraft år 1984. Regleringen har sedan dess utvecklats och förändrats. Nuvarande förordning, nr 772/2004, bygger på ett tillämpningsområde som avgörs av avtalsparternas marknadsandelar, huruvida de som ingår licensieringsavtalet är konkurrenter eller icke-konkurrenter samt om avtalet ifråga innehåller något villkor som betraktas vara särskilt allvarligt begränsande. Vid utformningen av den nuvarande förordningen hämtades mycket influenser från den amerikanska motsvarigheten.

Gruppundantagsförordning 772/2004 trädde ikraft den 1 maj 2004 och har en giltighetsperiod om tio år. Detta innebär att förordningens giltighetstid snart löper ut, närmare bestämt den 30 april 2014. Kommissionen började redan i december 2011 att begära in kommentarer från de aktörer som använt sig av förordningen i fråga. Vilka delar av förordningen har fungerat bra? Vad har fungerat mindre bra? Finns det några delar av förordningen som bör förändras? I denna uppsats har kommentarer beträffande tre av förordningens delar sammanställts. De valda områdena är systemet med tröskelvärden för marknadsandelar, uppdelningen mellan konkurrenter och icke-konkurrenter samt avtalsvillkor som anses kunna utgöra konkurrensrättsliga begräsningar. Samtliga delar är betydelsefulla för förordningens tillämpning. Efter det att användarnas åsikter har redovisats diskuteras dessa utifrån de krav som inledningsvis ställdes på förordningen. Lyckas förordningen att uppfylla de ställda kraven? Om detta inte fullt ut visar sig vara fallet, vilka förändringar skulle kommissionen kunna genomföra för att förordningens syften på ett effektivare sätt ska kunna uppfyllas? (Less)
Abstract
Competition Law and Intellectual Property Law are sometimes considered as areas of law which protect conflicting interests. One of the regulations striving to facilitate the relationship between these two areas is Regulation 772/2004, on the application of article 101.1 TFEU to categories of technology transfer agreements. The objectives of this Regulation are to ensure effective competition and to offer companies an adequate legal security.

Technology transfer is often considered as promoting competition. Since anti-competitive effects also have occurred through technology transfer it is useful that the area has not been left completely unregulated. For example, undertakings can transfer technology in order to conceal the existence of... (More)
Competition Law and Intellectual Property Law are sometimes considered as areas of law which protect conflicting interests. One of the regulations striving to facilitate the relationship between these two areas is Regulation 772/2004, on the application of article 101.1 TFEU to categories of technology transfer agreements. The objectives of this Regulation are to ensure effective competition and to offer companies an adequate legal security.

Technology transfer is often considered as promoting competition. Since anti-competitive effects also have occurred through technology transfer it is useful that the area has not been left completely unregulated. For example, undertakings can transfer technology in order to conceal the existence of a cartel or withhold technology from certain others. The first time the Commission declared that competition can be negatively affected through technology transfer was in 1962. The first Regulation on the area entered into force in 1984. Since then, the area has evolved and changed. The application of the current Regulation is determined by the contracting parties´ market shares, whether the parties are considered as being competitors or not and whether the agreement contains any hard-core restrictions. The current Regulation has in many aspects been influenced by its U.S. counterpart.

The Regulation entered into force on 1 May 2004 and will expire on 30 April 2014. In December 2011 the Commission began to ask users of the Regulation for comments. Which parts have been satisfactorily operated? What has worked less successfully? Does the Commission need to change some parts of the Regulation? This thesis contains user-comments regarding three parts of the Regulation. The chosen parts are the market share cap, the division between competitors and non-competitors, and contract terms that are considered restraining for competition. All three parts are of great importance for the application of this Regulation. The user-comments will thereafter be discussed on the basis of the Regulation´s objectives. Does the Regulation meet the objectives? If not, what changes can be carried out in order to meet the objections more efficiently? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundgren, Ulrika LU
supervisor
organization
alternative title
Block Exemption Regulation No 772/2004 on Technology Transfer Agreements
course
JURM02 20122
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Konkurrensrätt
language
Swedish
id
3349603
date added to LUP
2013-01-28 13:10:15
date last changed
2013-02-06 11:28:51
@misc{3349603,
 abstract   = {Competition Law and Intellectual Property Law are sometimes considered as areas of law which protect conflicting interests. One of the regulations striving to facilitate the relationship between these two areas is Regulation 772/2004, on the application of article 101.1 TFEU to categories of technology transfer agreements. The objectives of this Regulation are to ensure effective competition and to offer companies an adequate legal security.

Technology transfer is often considered as promoting competition. Since anti-competitive effects also have occurred through technology transfer it is useful that the area has not been left completely unregulated. For example, undertakings can transfer technology in order to conceal the existence of a cartel or withhold technology from certain others. The first time the Commission declared that competition can be negatively affected through technology transfer was in 1962. The first Regulation on the area entered into force in 1984. Since then, the area has evolved and changed. The application of the current Regulation is determined by the contracting parties´ market shares, whether the parties are considered as being competitors or not and whether the agreement contains any hard-core restrictions. The current Regulation has in many aspects been influenced by its U.S. counterpart. 

The Regulation entered into force on 1 May 2004 and will expire on 30 April 2014. In December 2011 the Commission began to ask users of the Regulation for comments. Which parts have been satisfactorily operated? What has worked less successfully? Does the Commission need to change some parts of the Regulation? This thesis contains user-comments regarding three parts of the Regulation. The chosen parts are the market share cap, the division between competitors and non-competitors, and contract terms that are considered restraining for competition. All three parts are of great importance for the application of this Regulation. The user-comments will thereafter be discussed on the basis of the Regulation´s objectives. Does the Regulation meet the objectives? If not, what changes can be carried out in order to meet the objections more efficiently?},
 author    = {Lundgren, Ulrika},
 keyword   = {Konkurrensrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gruppundantagsförordning nr 772/2004 för avtal om tekniköverföring},
 year     = {2012},
}