Advanced

Avtalsfriheten och aktiebolagsrättens absolut obligatoriska normer

Magnusson, Oscar LU (2012) JURM02 20122
Department of Law
Abstract
According to the principle of freedom of contract, natural and legal persons are free to enter into legally binding contracts. There are, however, many exceptions to the binding force of contracts. According to Article 36 of the Swedish Contracts Act (Sw. lagen [1915:218] om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område), unreasonable (Sw. oskäliga) contract terms may be adjusted or disregarded. Some contracts contrary to law or good morals (Sw. i strid mot lag eller goda seder) are void or voidable. The binding force of contracts is also limited by mandatory legal rights.
All legal rights can be categorised as either mandatory or non-mandatory. Mandatory legal rights cannot be modified or waived by contract. Non-mandatory... (More)
According to the principle of freedom of contract, natural and legal persons are free to enter into legally binding contracts. There are, however, many exceptions to the binding force of contracts. According to Article 36 of the Swedish Contracts Act (Sw. lagen [1915:218] om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område), unreasonable (Sw. oskäliga) contract terms may be adjusted or disregarded. Some contracts contrary to law or good morals (Sw. i strid mot lag eller goda seder) are void or voidable. The binding force of contracts is also limited by mandatory legal rights.
All legal rights can be categorised as either mandatory or non-mandatory. Mandatory legal rights cannot be modified or waived by contract. Non-mandatory legal rights, on the other hand, may be modified or waived by contract. Some legal rights are explicitly mandatory or non-mandatory. In many cases, though, the law is silent on whether a legal right is mandatory or non-mandatory. A legal right may be mandatory in some respects and non-mandatory in others.
According to Swedish company law shareholders can influence the decision-making in limited companies (Sw. aktiebolag) either by exercising their voting rights at the general meeting as established in Chapter 7 Article 8 of the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen [2005:551]) or by granting their consent to decisions in accordance with the principle of all shareholders’ consent. Shareholders can undertake contractual obligations to vote for or grant their consent to decisions in the company. Shareholders who are parties to such agreements have contractual obligations in relation to the other party or parties to the agreement to exercise their company law rights in accordance with the agreement. Such agreements are legally binding, though it is not clear to what extent. In other words, it is not clear to what extent the company law rights to vote for and grant consent to decisions are non-mandatory.
Some company law norms – the absolutely obligatory norms – protect external interests (e.g. the interests of a company’s creditors). The study shows that contractual obligations for shareholders to vote for or grant consent to decisions to set aside absolutely obligatory norms are unlikely to be voidable or void per se according to Swedish contract law norms. The study, though, shows that the question of the binding force of such agreements is open and that there are strong reasons not to recognise the agreements as legally binding. (Less)
Abstract (Swedish)
Enligt principen om avtalsfrihet är fysiska och juridiska personer fria att ingå rättsligt bindande avtal. Det finns dock många undantag från avtalsbundenheten. Enligt 36 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område kan en avtalsförpliktelse jämkas eller lämnas utan avseende om den är oskälig. I vissa fall är avtal som strider mot lag eller goda seder ogiltiga. Avtalsbundenheten är också begränsad av avtalsrättsligt tvingande rättigheter.
Alla juridiska rättigheter kan kategoriseras som antingen avtalsrättsligt tvingande eller avtalsrättsligt dispositiva. En rättighet som är avtalsrättsligt tvingande kan inte vara föremål för en obligationsrättsligt bindande disposition. En rättighet som är... (More)
Enligt principen om avtalsfrihet är fysiska och juridiska personer fria att ingå rättsligt bindande avtal. Det finns dock många undantag från avtalsbundenheten. Enligt 36 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område kan en avtalsförpliktelse jämkas eller lämnas utan avseende om den är oskälig. I vissa fall är avtal som strider mot lag eller goda seder ogiltiga. Avtalsbundenheten är också begränsad av avtalsrättsligt tvingande rättigheter.
Alla juridiska rättigheter kan kategoriseras som antingen avtalsrättsligt tvingande eller avtalsrättsligt dispositiva. En rättighet som är avtalsrättsligt tvingande kan inte vara föremål för en obligationsrättsligt bindande disposition. En rättighet som är avtalsrättsligt dispositiv kan däremot vara föremål för en sådan disposition. Vissa rättigheter är uttryckligen avtalsrättsligt tvingande eller dispositiva. I många fall framgår det dock inte av lag huruvida en disposition av en viss rättighet är möjlig. En rättighet kan vara avtalsrättsligt tvingande i vissa avseenden och dispositiv i andra.
Enligt svensk aktiebolagsrätt kan aktieägarna påverka beslutsfattandet i aktiebolag antingen genom att utöva sin rösträtt vid bolagsstämma enligt 7 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) eller genom att ge sitt samtycke till beslut i enlighet med principen om samtliga aktieägares samtycke. Aktieägare kan åta sig avtalsförpliktelser att rösta för eller samtycka till beslut i aktiebolaget. Aktieägare som är parter i sådana avtal har avtalsrättsliga förpliktelser gentemot sin avtalspart eller sina avtalsparter att utöva sina aktiebolagsrättsliga rättigheter i enlighet med avtalet. Sådana avtal är obligationsrättsligt bindande, men det är inte klart i vilken utsträckning. Annorlunda uttryckt är det inte klart i vilken mån de aktiebolagsrättsliga rättigheterna att rösta för och ge samtycke till beslut är avtalsrättsligt dispositiva.
Vissa aktiebolagsrättsliga normer – de absolut obligatoriska normerna – skyddar externa intressen (t.ex. ett aktiebolags borgenärers intressen). Studien visar att avtalsförpliktelser för aktieägare att rösta för eller samtycka till beslut att åsidosätta absolut obligatoriska normer inte torde vara ogiltiga per se enligt svenska avtalsrättsliga normer. Studien visar dock att frågan är öppen och att det finns starka skäl att inte tillerkänna sådana avtal juridiskt bindande verkan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Magnusson, Oscar LU
supervisor
organization
alternative title
The freedom of contract and the absolutely obligatory norms of company law
course
JURM02 20122
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
aktiebolagsrätt, aktieägaravtal, associationsrätt, avtalsrätt, civilrätt, förmögenhetsrätt
language
Swedish
id
3350338
date added to LUP
2013-01-28 13:09:00
date last changed
2013-05-23 07:42:23
@misc{3350338,
 abstract   = {According to the principle of freedom of contract, natural and legal persons are free to enter into legally binding contracts. There are, however, many exceptions to the binding force of contracts. According to Article 36 of the Swedish Contracts Act (Sw. lagen [1915:218] om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område), unreasonable (Sw. oskäliga) contract terms may be adjusted or disregarded. Some contracts contrary to law or good morals (Sw. i strid mot lag eller goda seder) are void or voidable. The binding force of contracts is also limited by mandatory legal rights.
All legal rights can be categorised as either mandatory or non-mandatory. Mandatory legal rights cannot be modified or waived by contract. Non-mandatory legal rights, on the other hand, may be modified or waived by contract. Some legal rights are explicitly mandatory or non-mandatory. In many cases, though, the law is silent on whether a legal right is mandatory or non-mandatory. A legal right may be mandatory in some respects and non-mandatory in others. 
According to Swedish company law shareholders can influence the decision-making in limited companies (Sw. aktiebolag) either by exercising their voting rights at the general meeting as established in Chapter 7 Article 8 of the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen [2005:551]) or by granting their consent to decisions in accordance with the principle of all shareholders’ consent. Shareholders can undertake contractual obligations to vote for or grant their consent to decisions in the company. Shareholders who are parties to such agreements have contractual obligations in relation to the other party or parties to the agreement to exercise their company law rights in accordance with the agreement. Such agreements are legally binding, though it is not clear to what extent. In other words, it is not clear to what extent the company law rights to vote for and grant consent to decisions are non-mandatory.
Some company law norms – the absolutely obligatory norms – protect external interests (e.g. the interests of a company’s creditors). The study shows that contractual obligations for shareholders to vote for or grant consent to decisions to set aside absolutely obligatory norms are unlikely to be voidable or void per se according to Swedish contract law norms. The study, though, shows that the question of the binding force of such agreements is open and that there are strong reasons not to recognise the agreements as legally binding.},
 author    = {Magnusson, Oscar},
 keyword   = {aktiebolagsrätt,aktieägaravtal,associationsrätt,avtalsrätt,civilrätt,förmögenhetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Avtalsfriheten och aktiebolagsrättens absolut obligatoriska normer},
 year     = {2012},
}