Advanced

HIV och straffansvar - en kriminell sjukdom?

Ryning, Axel LU (2012) JURM02 20122
Department of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats syftar till att granska och diskutera kriminaliseringen av – och tillämpningen av straffrätten på – HIV-smittade personers sexuella kontakter där HIV-smitta överförs, eller riskerar att överföras, från en person till en annan. Upprätthållandet av ett straffhot avseende gärningar med grund i HIV är en kontroversiell fråga, i vart fall inom HIV/AIDS-arbetet på internationell nivå. Sverige, som ett av de länder i världen som åtalar flest personer i relation till antalet människor som lever med sjukdomen i landet, har kritiserats av intresseorganisationer och internationella organ för att upprätthålla en lagstiftning och rättstillämpning som undergräver folkhälsan samt de mänskliga rättigheterna hos smittade individer.
I... (More)
Denna uppsats syftar till att granska och diskutera kriminaliseringen av – och tillämpningen av straffrätten på – HIV-smittade personers sexuella kontakter där HIV-smitta överförs, eller riskerar att överföras, från en person till en annan. Upprätthållandet av ett straffhot avseende gärningar med grund i HIV är en kontroversiell fråga, i vart fall inom HIV/AIDS-arbetet på internationell nivå. Sverige, som ett av de länder i världen som åtalar flest personer i relation till antalet människor som lever med sjukdomen i landet, har kritiserats av intresseorganisationer och internationella organ för att upprätthålla en lagstiftning och rättstillämpning som undergräver folkhälsan samt de mänskliga rättigheterna hos smittade individer.
I enlighet med ambitionen att belysa och analysera den straffrättsliga och rättspolitiska dimensionen av frågan redogör uppsatsen bl.a. för: HIV-epidemin och sjukdomens egenskaper; rättstillämpningen i Sverige där frågor såsom uppsåt, risken för smittöverföring och samtycke är av särskilt intresse; den rättspolitiska debatten som har förts både in- och utrikes och de däri framlagda argumenten mot samt till stöd för en kriminalisering. Presentationen ämnar att ge en heltäckande bild av en problematik som för många inte är särskilt välkänd, men för dem som har smittats av sjukdomen påverkar lagstiftning och rättstillämpning flera aspekter av mänskligt handlande inom sexuallivets område.
Efter en analys av den rättspolitiska diskussionen och med stöd av kriminaliseringsteori finner författaren, trots starka argument för motsatt åsikt, att en kriminalisering avseende HIV-smittade personers sexuella kontakter är berättigad; de aktuella gärningarna utgör moraliskt klandervärt och straffvärt beteende som skadar, eller riskerar att skada, liv och hälsa och kriminalisering kan medverka till att motverka det oönskade handlandet. En sådan ståndpunkt är i linje med lagstiftarens uppfattning i frågan samt den allmänna rättsuppfattningen.
Ett straffhot är emellertid endast berättigat i de fall smittöverföring sker, eller när en reell risk för en sådan effekt föreligger. Med anledning av detta konstaterande ger författaren – mot bakgrund av den senaste medicinska forskningen inom området – ett antal förslag om hur straffrätten bör tillämpas på gärningar med grund i HIV. Det är författarens åsikt att de föreslagna åtgärderna och riktlinjerna för de olika straffrättsliga bedömningarna kan bidra till mer rättvisa domstolsprövningar samt till att de negativa effekterna av en kriminalisering motverkas. (Less)
Abstract
This paper aims to review and discuss the criminalization of – and the application of criminal law to – a HIV-infected person’s sexual contacts where HIV infection is transmitted, or may be transmitted from one person to another. Maintaining criminal sanctions for acts with a connection to HIV is a controversial issue, at least in HIV/AIDS work at an international level. Sweden, which is one of the countries in the world that prosecutes the most people in relation to the number of people living with the disease in the country, has been criticized by NGOs and international agencies of maintaining laws and applying such laws in a way that undermines public health and human rights of infected individuals.
In accordance with the ambition to... (More)
This paper aims to review and discuss the criminalization of – and the application of criminal law to – a HIV-infected person’s sexual contacts where HIV infection is transmitted, or may be transmitted from one person to another. Maintaining criminal sanctions for acts with a connection to HIV is a controversial issue, at least in HIV/AIDS work at an international level. Sweden, which is one of the countries in the world that prosecutes the most people in relation to the number of people living with the disease in the country, has been criticized by NGOs and international agencies of maintaining laws and applying such laws in a way that undermines public health and human rights of infected individuals.
In accordance with the ambition to illustrate and analyze the criminal and legal policy dimensions of the question at hand, the paper describes such elements as: the HIV epidemic and the characteristics of the disease; the application of law in Sweden, where issues such as intent, the risk of transmitting HIV and consent is of particular interest; the criminal law debate that has been both domestic and international, and the presented arguments against and in support of criminalization. The presentation aims to provide a comprehensive picture of a problematic question that is not very known for many, but for those who have contracted the disease, legislation and the appliance of law affects several aspects of human behavior in sexual life.
After an analysis of the criminal law debate and with the support of theories of criminalization the author finds, despite strong arguments for the opposite view, that the criminalization of a HIV-infected person’s sexual contact is warranted – the deeds are morally reprehensible and culpable conduct that harms (or may harm) life and health and criminalization can help to counteract the unwanted conduct. Such a position is in line with the legislature's understanding of the question and the general legal view.
However, criminal sanctions are only justified in cases where HIV transmission occurs, or when a real risk of such an effect exists. In view of this finding, the author gives - in light of the latest medical research in the field - a number of suggestions about how the criminal law should be applied on deeds with a connection to HIV. It is the author's opinion that the proposed measures and guidelines for the various criminal assessments can contribute to more fair trials as well as to counter the negative effects of criminalization. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ryning, Axel LU
supervisor
organization
alternative title
HIV and criminalization - a criminal disease?
course
JURM02 20122
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt, HIV, rättspolitik
language
Swedish
id
3350556
date added to LUP
2013-01-28 13:10:50
date last changed
2013-01-28 13:10:50
@misc{3350556,
 abstract   = {This paper aims to review and discuss the criminalization of – and the application of criminal law to – a HIV-infected person’s sexual contacts where HIV infection is transmitted, or may be transmitted from one person to another. Maintaining criminal sanctions for acts with a connection to HIV is a controversial issue, at least in HIV/AIDS work at an international level. Sweden, which is one of the countries in the world that prosecutes the most people in relation to the number of people living with the disease in the country, has been criticized by NGOs and international agencies of maintaining laws and applying such laws in a way that undermines public health and human rights of infected individuals.
In accordance with the ambition to illustrate and analyze the criminal and legal policy dimensions of the question at hand, the paper describes such elements as: the HIV epidemic and the characteristics of the disease; the application of law in Sweden, where issues such as intent, the risk of transmitting HIV and consent is of particular interest; the criminal law debate that has been both domestic and international, and the presented arguments against and in support of criminalization. The presentation aims to provide a comprehensive picture of a problematic question that is not very known for many, but for those who have contracted the disease, legislation and the appliance of law affects several aspects of human behavior in sexual life.
After an analysis of the criminal law debate and with the support of theories of criminalization the author finds, despite strong arguments for the opposite view, that the criminalization of a HIV-infected person’s sexual contact is warranted – the deeds are morally reprehensible and culpable conduct that harms (or may harm) life and health and criminalization can help to counteract the unwanted conduct. Such a position is in line with the legislature's understanding of the question and the general legal view.
However, criminal sanctions are only justified in cases where HIV transmission occurs, or when a real risk of such an effect exists. In view of this finding, the author gives - in light of the latest medical research in the field - a number of suggestions about how the criminal law should be applied on deeds with a connection to HIV. It is the author's opinion that the proposed measures and guidelines for the various criminal assessments can contribute to more fair trials as well as to counter the negative effects of criminalization.},
 author    = {Ryning, Axel},
 keyword   = {Straffrätt,HIV,rättspolitik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {HIV och straffansvar - en kriminell sjukdom?},
 year     = {2012},
}