Advanced

In the Zone - An analysis of the essential legal requirements for the creation of a Weapons of Mass Destruction Free Zone in the Middle East

Jörnstedt, Filippa LU (2012) JURM02 20122
Department of Law
Abstract (Swedish)
Med start år 1967 har folkrätten fått en rad tillskott av multilaterala överenskommelser genom uppkomsten av en ny typ av traktat. Dessa traktat har skapats för att stifta så kallade kärnvapenfria zoner och är i grunden folkrättsligt bindande överenskommelser som etablerar komplett nedrustning av kärnvapen inom ett geografiskt avgränsat område. Det internationella samfundet har under flera decennier diskuterat etableringen av en sådan zon i Mellanöstern, dock utan föranleda några konkreta åtgärder. I ljuset av den senare tidens instabilitet i regionen och risken för spridning av kärnvapen, har zonen återigen blivit föremål för diskussion, denna gång med ambitionen att utöka dess räckvidd till att omfatta inte bara kärnvapen utan alla... (More)
Med start år 1967 har folkrätten fått en rad tillskott av multilaterala överenskommelser genom uppkomsten av en ny typ av traktat. Dessa traktat har skapats för att stifta så kallade kärnvapenfria zoner och är i grunden folkrättsligt bindande överenskommelser som etablerar komplett nedrustning av kärnvapen inom ett geografiskt avgränsat område. Det internationella samfundet har under flera decennier diskuterat etableringen av en sådan zon i Mellanöstern, dock utan föranleda några konkreta åtgärder. I ljuset av den senare tidens instabilitet i regionen och risken för spridning av kärnvapen, har zonen återigen blivit föremål för diskussion, denna gång med ambitionen att utöka dess räckvidd till att omfatta inte bara kärnvapen utan alla massförstörelsevapen samt dess vapenbärare, det vill säga nukleära, biologiska och kemiska vapen samt missiler eller andra medel för levererandet av vapnet till sitt mål. Initiativet för en massförstörelsevapenfri zon utgör en ny idé och har många utmaningar framför sig. Denna uppsats använder sig av en rättspolitisk metod för att utforska de grundläggande förutsättningarna för inrättandet av en framgångsrik massförstörelsevapenfri zon i Mellanöstern. Detta mål uppfylls genom att undersöka svagheter i såväl de existerande nedrustningskonventionerna (som reglerar nukleära, biologiska och kemiska vapen), som de redan existerande traktaten som inrättar kärnvapenfria zoner.

Uppsatsen belyser flera framtida problem, bland annat bristen på en verifierbar och folkrättsligt bindande traktatregim för vapenbärare, sannolikheten för framtida normkonflikter om den blivande zonen följer prejudikaten satta av tidigare kärnvapenfria zoner, den känsliga frågan om avlägsnandet av den israeliska kärnvapenarsenalen från zonen och dess efterföljande förstörelse samt hur man kan kompensera för svagheter i verifikationsåtgärder vad gäller efterlevnad av traktatförpliktelser för biologiska vapen.

Avslutningsvis mynnar uppsatsen ut i en samling rekommendationer som besvarar frågeställningen genom en lista med föreslagna traktatbestämmelser. Dessa inkluderar bland annat inrättandet av en regional organisation för stöd i frågor som rör verifikations- och förtroendeskapande åtgärder, begränsandet av den geografiska avgränsningen i havsområden till att enbart omfatta respektive stats territorialhav samt inkluderandet av rätten att efterfråga och skyldigheten att acceptera utmaningsinspektioner (challenge inspections) för att förstärka verifikationen av traktatefterlevnad för alla typer av massförstörelsevapen. (Less)
Abstract
Since 1967, public international law has had many treaty additions through so-called nuclear weapon free zones, treaties that have been created through legally binding agreements to pursue complete nuclear disarmament within a geographically defined area. The international community has for decades discussed the establishment of such a zone in the Middle East, but without prompting any concrete action. In the light of recent instabilities and the enhanced risk of regional nuclear weapon proliferation, the zone has come up for discussion once again, this time with the ambition of an extended scope in order to establish “an effectively verifiable Middle East Zone Free of Weapons of Mass Destruction, nuclear, chemical and biological, and... (More)
Since 1967, public international law has had many treaty additions through so-called nuclear weapon free zones, treaties that have been created through legally binding agreements to pursue complete nuclear disarmament within a geographically defined area. The international community has for decades discussed the establishment of such a zone in the Middle East, but without prompting any concrete action. In the light of recent instabilities and the enhanced risk of regional nuclear weapon proliferation, the zone has come up for discussion once again, this time with the ambition of an extended scope in order to establish “an effectively verifiable Middle East Zone Free of Weapons of Mass Destruction, nuclear, chemical and biological, and their delivery systems”. This initiative for a weapons of mass destruction free zone is a complete novelty, and stands to face many challenges. This thesis explores, with a legal policy perspective, the essential requirements for the establishment of a successful weapons of mass destruction free zone in the Middle East, by looking at weaknesses in existing disarmament treaties (regulating nuclear, biological and chemical weapons) as well as the previous treaties establishing nuclear weapon free zones.

The thesis sheds light on several future problems such as: the lack of a verifiable and legally binding treaty regime for delivery vehicles, i.e. missiles and other means of delivering the weapon to its intended target, the likelihood of normative conflicts developing if the future zone follows the precedents set by earlier nuclear weapon free zones, the delicate issue of removing the existing Israeli nuclear arsenal from the zone and its subsequent destruction, and how to compensate for weaknesses in verification of compliance regarding biological weapons.

Concluding by a set of recommendations, the thesis answers the research question by offering a list of proposed treaty provisions. These include, inter alia, establishing a supporting regional organisation for matters of verification and confidence building, limiting the geographical scope of marine areas to the territorial seas in order not to repeat the mistakes of earlier nuclear weapon free zones, and adding the right to and obligation of challenge inspections to enhance verification of compliance regarding all three types of weapons of mass destruction. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jörnstedt, Filippa LU
supervisor
organization
course
JURM02 20122
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Folkrätt, public international law, massförstörelsevapen, weapons of mass destruction, delivery vehicles, disarmament, normkonflikt, normative conflict
language
English
id
3358195
date added to LUP
2013-02-04 07:21:36
date last changed
2013-02-04 07:21:36
@misc{3358195,
 abstract   = {Since 1967, public international law has had many treaty additions through so-called nuclear weapon free zones, treaties that have been created through legally binding agreements to pursue complete nuclear disarmament within a geographically defined area. The international community has for decades discussed the establishment of such a zone in the Middle East, but without prompting any concrete action. In the light of recent instabilities and the enhanced risk of regional nuclear weapon proliferation, the zone has come up for discussion once again, this time with the ambition of an extended scope in order to establish “an effectively verifiable Middle East Zone Free of Weapons of Mass Destruction, nuclear, chemical and biological, and their delivery systems”. This initiative for a weapons of mass destruction free zone is a complete novelty, and stands to face many challenges. This thesis explores, with a legal policy perspective, the essential requirements for the establishment of a successful weapons of mass destruction free zone in the Middle East, by looking at weaknesses in existing disarmament treaties (regulating nuclear, biological and chemical weapons) as well as the previous treaties establishing nuclear weapon free zones. 

The thesis sheds light on several future problems such as: the lack of a verifiable and legally binding treaty regime for delivery vehicles, i.e. missiles and other means of delivering the weapon to its intended target, the likelihood of normative conflicts developing if the future zone follows the precedents set by earlier nuclear weapon free zones, the delicate issue of removing the existing Israeli nuclear arsenal from the zone and its subsequent destruction, and how to compensate for weaknesses in verification of compliance regarding biological weapons. 

Concluding by a set of recommendations, the thesis answers the research question by offering a list of proposed treaty provisions. These include, inter alia, establishing a supporting regional organisation for matters of verification and confidence building, limiting the geographical scope of marine areas to the territorial seas in order not to repeat the mistakes of earlier nuclear weapon free zones, and adding the right to and obligation of challenge inspections to enhance verification of compliance regarding all three types of weapons of mass destruction.},
 author    = {Jörnstedt, Filippa},
 keyword   = {Folkrätt,public international law,massförstörelsevapen,weapons of mass destruction,delivery vehicles,disarmament,normkonflikt,normative conflict},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {In the Zone - An analysis of the essential legal requirements for the creation of a Weapons of Mass Destruction Free Zone in the Middle East},
 year     = {2012},
}